تحقیق درباره عقد اختيار

تحقیق درباره عقد اختيار

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره عقد اختيار

محصول * تحقیق درباره عقد اختيار * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
عقد اختيار
محمد مؤمن قمي
يكى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختيار است((73))،كه يكى از طرفين عقد، حق خود را در خريد يا فروش چيزى معين در ازاى عوضى معين به طرف مقابل واگذار مى كند، بنابر اين، عقد اختيار، عقدى است كه در آن در زمان معينى بين حق خريد يافروش مقدار مشخصى از كالايى كه با دقت توصيف شده است و عوض معين و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اينكه عوض درهنگام خريد يا فروش كالا، جزئى از ثمن آن قرار گيرد، بلكه اين عوض، تنها در مقابل حق بيع يا شراء است، بنابر اين، كسى كه عوض را مى پردازد، اختيار خريد يا فروش را به دست مى آورد.همچنين كسى كه عوض را دريافت مى كند و آن را مالك مى شود، اختيارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى كند.
اين عقد با اين خصوصيات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از اين رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو كرد هرچند چنانكه اشاره خواهيم كرد شايد بتوان اين عقد را تحت يكى از عناوين عقود شناخته شده فقهى قرار داد.
عقد اختيار بر دو نوع است:
نوع اول: اختيار خريد كه اختيار طلب و اختيار استدعا نيز ناميده مى شود، كه در آن حق خريد كالا يا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آكه قيمت ممارسه (بهاى اقدام يا تعهد) ناميده مى شود در زمان معينى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود كالا ياسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.
نوع دوم: اختيار فروش كه اختيار دفع ناميده مى شود و آن عقدى است كه در آن حق فروش كالا يا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معينى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهايى كه هنگام خريد اين حق ، توسط مشترى، بر آن توافق كرده اند، آن كالا يا سهام را بخرد.
گاه صلاحيت هر يك از اين دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پايان مدت معين، استمرار دارد. يعنى در آن مدت معين هروقت خواست حق دارد آن را به كارگيرد. گاه اين عقد مؤجل و مضيق است و تنها در تاريخ مشخصى مى توان آن را به كار گرفت. هركدام از اين دو حالت، بر اساس شرطی كه بر آن توافق كرده اند، تعين پيدا مى كند.
غالبا تعهد كننده بيع هنگام انعقاد عقد اختيار، مالك چيزى كه فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلكه پس از اين عقد، ملزم مى شود آن را به تملك خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نمايد، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد كرده است، مالك مى باشد.در اغلب مواردى كه به وسيله عقد اختيار معامله انجام مى پذيرد، اين كار از طريق راههايى مخصوص يعنى بازار بورس صورت مى گيرد. بخشهايى خاص و واسطه هايى معين در بورس مجاز هستند ميان خواست خريد و فروش طرفهايى كه يكديگر را نمى شناسند، پيوندزنند و ميان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمايند، البته گاه اتفاق مى افتد كه اين عقد مستقيما و خارج از بازار بورس، ميان طرفين واقع مى شود، ولى غالبا چنين نيست.
هر گاه عقد از طريق اين بخشها انجام گيرد، آنها تضمين مى كنند كه طرفين به عقد وفا نمايند و به ناچار اين عمل آنها وكالت از طرفين عقد مى باشد كه براى آن از طرفين به صورت نسبتى از ثمن كالا و سهام و يا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى كنند.
اهداف عقد اختيار
سرمايه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسيله عقد اختيار دنبال مى نمايند كه مهمترين آنها حمايت از خود در مقابل خطركاهش درآمد حاصل از سرمايه گذارى است.
در اختيار خريد، كسى اقدام به خريد نمى كند مگر آنكه بتواند از طريق خريد كالا يا سهام، همه يا بعضى از ثمن اختيار را پوشش دهدو اين در صورتى است كه قيمت كالا يا سهام بيش از قيمتى باشد كه در عقد اختيار توافق كرده اند. در اين صورت، آن را به قيمت موردتوافق مى خرد و به قيمت بيشترى مى فروشد. اگر مجموع زياده اى كه به دست مى آورد بيش از ثمن اختيار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زيان مى كند و اگر كمتر از ثمن اختيار باشد، به اندازه اى كه از آن كمتر است، زيان مى بيند، اما اگر قيمت فروش، بيش از قيمتى كه در عقد اختيار، توافق مى كنند، نباشد، اقدام به خريد نمى كند، زيرا سودى كسب نخواهد كرد، بلكه شايد به حسب موارد، زيان بكند.مطالبى كه در باره اختيار خريد گفتيم، موضوع اختيار فروش را روشن مى كند.
حكم شرعى
احتمالات مختلفى در باره حقيقت اين عقد وجود دارد.ممكن است گفته شود اين عقد، عقد وكالت است، به اين معنى كه در اين عقد، هر كس متعهد به بيع يا شراء مى شود، به طرف مقابل وكالت مى دهد تا كالاى مورد نظر را به قيمت مورد توافق و در زمان معين، از او بخرد يا به وى بفروشد. اين وكالت داراى دو ويژگى است:
اول: وكيل مال خود را يا به موكلش مى فروشد يا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى كه اين امر بر اساس وكالت صورت گيرد، اشكالى در آن نخواهد بود چنان كه فرض ما همين است.
دوم: وكيل در اين عقد در ازاى توكيل خود به موكل دستمزد مى پردازد. حال آنكه چنين امرى مخالف وكالتهاى متعارف است، زيرادستمزد در وكالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وكالت، فقط در قبال وكالت داده مى شود ولى در اينجا به عنوان اجرت توكيل پرداخت مى شود.
اين نكته نيز فاقد اشكال است، زيرا در وكالت متعارف، وكالت به مصلحت موكل است، زيرا موكل از انجام عمل مورد وكالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى ديگر است، زيرا در اينجا وكالت داشتن از موكل، به مصلحت وكيل است و به اين اميد صورت مى گيرد كه وكيل به اين وسيله به مبلغى دست يابد كه هم ثمن اختيار و هم سود را پوشش دهد. از اين رو، سود اين نوع وكالت به وكيل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وكيل صحيح مى شمرند و به همين دليل، آن را از عنوان ((اكل)) و ((ايكال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان كه آنها در وكالت هاى متعارف، دريافت اجرت را صحيح مى دانند و آن را از شمول اكل مال به باطل خارج مى دانند.
تحقيق در مساله آن است كه بحث ما خارج از وكالت است، زيرا قوام وكالت به اين است كه موكل دستمزد را بپردازد بدون آنكه حق وى در انجام عملى كه به وكالت داده است، از وى سلب شود، بلكه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى كه وكيل به انجام كار مزبور اقدام نكرده است و وكالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن كار را انجام دهد. مثلا اگر موكل كسى را براى فروش خانه اش وكيل نمايد، خود نيز مى تواند قبل از اقدام وكيل، براى فروش اقدام نمايد، البته اگر وكيل قبلا آن را فروخته باشد، بيع موكل باطل خواهد بود، زيرا با فروش خانه توسط وكيل، خانه از ملك موكل خارج شده است.
اما همان طور كه توضيح داديم، معقود عليه در عقد اختيار، انتزاع حق خريد يا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدين ترتيب، حق خريد و فروش كالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به كسى كه ثمن اختيار را مى پردازد، منتقل مى گردد و اين مطلب، مخالف قوام عقد وكالت است ، بنابر اين، حقيقت عقد اختيار اين است كه حق شخص در خريد يا فروش چيزى جزئى يا كلى،در قبال ثمن اختيار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در اين عقد آن است كه اين حق به مالك ثمن منتقل شود چنان كه ثمن ازمالك آن به ناقل اين حق انتقال مى يابد.
ظاهرا مى توان گفت: عقد اختيار، داخل در عنوان بيع و يكى از مصاديق آن شمرده مى شود، زيرا در جاى خود تحقيق شده است كه شرع در باب بيع بلكه همه معاملات، غير از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح ديگرى ندارد و عقلا در بيع، شرط نكرده اند كه مبيع،عين خارجى جزئى يا كلى باشد، بلكه از نظر آنها عنوان بيع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نيز صادق است، بنابر اين، اگر كسى حق اشتراك خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شركت مخابرات دريافت نمايد، گفته مى شود كه حق اشتراك را به فلان مبلغ خريدارى كرده است همچنين گفته مى شود كه حق دارد، به هر كس كه خريدار است، آن را بفروشد.
مثال ديگر، كشاورزى است كه مدتى طولانى روى زمين كشاورزى كار كرده است، چنين كسى اگر بخواهد زمين خود را رها سازد، عقلا مى پذيرند كه وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.
روشن است كه در اين گونه موارد، مبيع از اعيان خارجى نمى باشد، بلكه شخص، تنها حقى را مى فروشد كه عقلا آن را براى وى اعتبارمى كنند همچنين روشن است كه صدق و اطلاق عنوان بيع بر اين معامله مبتنى بر هيچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نيست، بلكه صدق عنوان بيع مانند صدق عنوان و اطلاق بيع بر بيع اعيان خارجيه است.
آنچه گذشت دليلى قطعى است بر اينكه از نظر عقلا براى صدق عنوان بيع، لازم نيست مثمن، عين خارجى باشد هر چند معروف اين است كه بايد مثمن از اعيان خارجى باشد، ولى آنچه بايد در اين موارد تبعيت كرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است كه گفتيم.
اما در باره نظر شرع در اين گونه معاملات بايد گفت همان طور كه در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلايى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در اين قبيل موارد تصرفى داشته باشد، در حكم شرعى خواهد بود، بدين معنى كه چه بسا درمواردى عقلا، بيعى را صحيح مى دانند ولى شرع حكم به بطلان آن مى نمايد، بنابر اين شايسته است حكم شرعى بحث را مورد گفتگوقرار دهيم.
عموم مستفاد از كلام خداوند: ((اوفوا بالعقود))((74)) و ((احل الله البيع))((75)) اقتضا دارد كه اين معامله صحيح باشد، البته پس از آنكه روشن شد عقلا آن را بيع مى دانند و در بازار به آن اقدام مى كنند. اما شايد بتوان براى بطلان اين معامله در شريعت به وجوهى استدلال كرد:
وجه اول: علما اجماع دارند قوام حقيقت بيع به اين است كه مثمن از اعيان باشد. در كتاب مكاسب شيخ اعظم ((قدس سره)) در تعريف بيع چنين آمده است: ظاهرا در بيع بايد معوض، عين خارجى باشد((76))، بنابر اين، مبادله منافع با چيز ديگرى را شامل نمى شودو اصطلاح فقها در بيع نيز بر اين مطلب استوار است تا آنجا كه مى فرمايد: ((سزاوار آن است كه بيع را انشاء تمليك عين به مال تعريف كنيم)) تا آنجا كه مى گويد: ((بيع فقط عبارت است از تمليك اعيان به عوض.))حاصل اين وجه آن است كه ادعاى صدق بيع بر عقد اختيار با آنچه مورد پذيرش فقها مى باشد، منافات دارد.
پاسخ: نبايد در اين نكته ترديد داشت كه بيع، حقيقت شرعيه و متشرعه ندارد، بلكه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح كرده اند، تبيين معنى عرفى به فهم خودشان مى باشد، زيرا شيخ اعظم درجاى ديگر مى فرمايد: ((ظاهرا لفظ بيع، فاقد حقيقت شرعيه ومتشرعه است و معناى عرفى خود را دارد، البته فقها در تعريف بيع اختلاف دارند.)) بنابر اين، اتفاق فقها بر بودن خصوصيتى در حقيقت بيع، از وجود اجماعى كه كاشف از راى معصوم باشد، حكايت نمى كند و همچنين گوياى وجود خبر معتبرى كه از معصوم روايت شده باشد نيست، بلكه هيچ دليلى غير از فهم عرف از عنوان بيع وجود ندارد. بنابر اين، شكى نيست كه از نظر آنها در مواردى كه مثمن ازاعيان خارجى نيست، بدون مسامحه و تجوز عنوان بيع صدق مى كند چنان كه براى اين موارد چند مثال زديم لذا عقد اختيار نيز از جمله اين گونه موارد است و در اين عقد، اختيار بيع و شراء، فروخته مى شود.
وجه دوم: بعد از پذيرش صدق عنوان بيع بر عقد اختيار گفته شود مبيع بايد قابل انتقال به مشترى باشد، زيرا قوام حقيقت بيع به آن است كه مبيع از بايع به مشترى انتقال يابد، ولى اين شرط در بحث كنونى احراز نشده است، زيرا اين احتمال وجود دارد كه:اولا، اختيار خريد و فروش از قبيل احكام شرعيه اى باشند كه مختص موضوعات خود هستند. بنابر اين، همان طور كه جايز است انسان آب بياشامد و غذاى مباح بخورد و اين جواز حقى براى وى محسوب نمى شود كه براى وى جعل شده باشد، بلكه عبارت ديگرى ازاباحه شرعيه اى است كه از احكام الهى شمرده مى شود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنين براى وى جايز است كه ملك خود را بفروشد و آن چه را مى خواهد بخرد. از اين رو، محتمل است جواز مجرد حكم شرعى باشد كه قابل نقل و انتقال نيست و ازمحدوده سلطنت عبد نيز خارج است.
ثانيا، هرچند بپذيريم اختيار فروش و خريد از قبيل حقوق است نه احكام، باز اين احتمال وجود دارد كه حق اختيار از قبيل حقوق غيرقابل انتقال باشد. چنانكه در مورد حق ولايت پدر و حق حضانت مادر و حق اخذ به شفعه، همين گونه است. اين گونه امور هر چند ازقبيل حقوقى هستند كه اختيار اعمال آنها در دست دارنده آن مى باشد و اعمال آنها مشروط به اين نيست كه صاحب حق مباشرتا اقدام كند، بلكه مى تواند براى اين منظور كسى را وكيل نمايد، ولى اين حقوق را نمى توان از پدر و مادر و شريك، به ديگرى انتقال داد. از اين رو ، اين احتمال وجود دارد كه حق اختيار از اين قبيل باشد.در صورت تحقق يكى از اين دو احتمال، راهى براى حكم به صحت بيع در عقد اختيار وجود ندارد، زيرا شكى نيست كه مبيع بايد ازاعيان مملوكه يا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود اين احتمال كه ممكن است چيزى از جمله احكام يا حقوق غيرقابل انتقال باشد، صحت آن مشكوك خواهد بود. با


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.