تحقیق درباره فوریت های پزشکی در رادیولوژی

تحقیق درباره فوریت های پزشکی در رادیولوژی

دسته بندی: علوم پزشکی

تحقیق درباره فوریت های پزشکی در رادیولوژی

محصول * تحقیق درباره فوریت های پزشکی در رادیولوژی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
 

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزش
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ
ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻮاد ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر
اﺣﯿﺎي ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮي (CPR)
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺮگ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺻﺪﻣﺎت و ﻋﻮارض ﺑﻌﺪي و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ درد و رﻧﺞ ﻣﺼﺪوم ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل وي ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮارض ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﺒﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد روز اﻓﺰون ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻨﮓ ، ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ، ، ﺧﻔﮕﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ، ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ، ﮔﺰش ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﺸﺮات ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﯿﺮه ، اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ.
اﻫﺪاف ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ
ﻧﺠﺎت و زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺪوم ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﺎرﺿﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ رﺳﯿﺪن پزشک و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﺪادﮔﺮ
ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺻﻮل ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ و اﻧﺠﺎم ﮐﻤﮏ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ازدﯾﺎد و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از وﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آراﻣﺶ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮد
ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ ﺑﻮده و رﻓﺘﺎرش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ و ﺗﻮام ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺎرش وارد ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞﮐﻨﺪ.
وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ اﻣﺪادﮔﺮ
در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮده ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ در ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﺼﺪوم ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ:
دورﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم )ﻣﺜﻞ رﯾﺰش ﮐﻮه و آوار ، آﺗﺶ ﻏﺮق ، ﺳﻮزي ﺷﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮه(
ﺑﺎزرﺳﯽ راﻫﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن )ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺾ ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺗﻨﻔﺲ(
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي
ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺴﻤﻮم
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮑﺴﺘﮕﯿﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﻻزم
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﻋﺎرﺿﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ آﮔﺎه ﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻬﻮش ﺑﺎﺷﺪ، وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﯿﺒﻬﺎيﺑﯿﻤﺎر ﮐﺎرت ﯾﺎ ﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.