تحقیق در مورد ماهواره ها

تحقیق در مورد ماهواره ها

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق در مورد ماهواره ها

محصول * تحقیق در مورد ماهواره ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
موضوع:
نام پروژه: فيزيك پيش
استاد راهنما: آقاي شجاعي
گردآورندگان:سميه ساده،كبري لوشابي
دانشجويان رشتة كامپيوتر
(دانشكدة فني و مهندسي واحد مشهد)
زمستان83
مقدمه:
تحقيقات فضائي بعنوان شاخه اي ازعلم وتكنولوژي طي 25سال اخير كه ازپرتاب
نخستين ماهواره به فضا مي گذرد پيشرفتها و تحولات شگرفي داشته است. درمسير
اين توسعه وتحول، بسياري از شاخه هاي علم نظير فيزيك نجومي، سياره شناسي،
فيزيك پلاسما يا علم مواد آنچنان گستردگي يافته اند كه بسياري ازدانشها واطلاعات
حاصله از آنها در30سال قبل غيرقابل دسترسي و حتي دوراز قدرت درك ذهن انسان
تصورمي شد. اكنون تحقيقات فضائي بمثابه ابزاري جهت حل مسائل ومشكلات انسان برروي زمين، مورد توجه شديددانشمندان ومحققين قرارگرفته وهرروزكشفيات جديدي
قدرت انسان رادرتسلط وكنترل بيشتر برطبيعت افزون مي كند. تكنولوژي ماهواره اي بعنوان شاخه اي مهم درتحقيقات فضائي اكنون جايگاهي بس عظيم درزمينه هاي مختلف ارتباطي،زمين شناسي، هواشناسي،نظامي وغيره داردكه ازاين ميان ماهواره هاي تأمين كننده ارتباطات راه دورتأمين تأثيربسزايي درابعاداقتصادي،فرهنگي واجتماعي بشرداشته است. ماهواره ها بخش مهمي از زندگي مدرن امروزبه شمار مي روند. ماهرروزازآنهااستفاده مي كنيم بدون انكه به ارزش آن پي ببريم. پيش بيني وضعيت جوي فردا، اخبارحوادث كه هرلحظه دراقصي نقاط جهان روي مي دهند، تلفن هاي راه دوروسيستم ارتباطي ازطريق اينترنت كامپيوترارسال مي شوند.
(1)
ماهواره چيست؟:
ماهواره شيئي است كه پيرامون چيز ديگري مي چرخديا گردش مي كند. مثلا ماه قمر
(=ماهواره) طبيعي كرة زمين محسوب مي شوداما وقتي مادربارة ماهواره ها صحبت
مي كنيم معمولا منظورمان اشياء مصنوعي ودست سازانسان است كه به فضا پرتاب
مي شوند ودرمدارزمين به گردش درمي آيندهرماهواره دراعماق فضاي ساكت وتاريك
ودرفاصله اي كيلومترها دورتراززمين، بالاي سرمان مي چرخد. اما خود ماهواره به دور
ازاين سكوت حاكم درفضا ست. زيرا هرثانيه هزاران علائم راد يوئي را اززمين دريافت مي كند ويا هزاران علائم راد يوئي را درهرثانيه به زمين ارسال مي كند.
كاربردهاي ماهواره ها چيست؟:
ماهواره ها سه كاربرد عمده دارند: (1)ارتباطات يادريا فت وارسال علائم تلويزيوني ومخابراتي،(2)جمع آوري داده ها جهت تحقيقات علمي وپيمايش زمين براي برنامه هاي زيست محيطي وكشاورزي و(3)كاركرد تجسسي كه ازاين طريق مي توانند اقدامات نظامي طرف مقابل مثل ساخت سلاح هسته اي راشناسايي كنند.اين ماهواره هامي توانندعلاوه برسيگنالهاي حرارتي، وجود هرگونه موادشيميايي فرعي راكه درنتيجة فرآوري پلوتنيوم ايجاد مي شوند رديابي كنند. برخي ازانواع خاص اين ماهواره ها قادرخواهند بود حتي امواج الكترومغناطيسي منتشرشده ازشتاب دهنده هاي جداسازايزوتوپ رانيزكشف و ثبت كنند.ازماهواره هاي ارتباطي درنيروهاي مسلح،تماسهاي دريايي، تله تايپ،ارتباطات
(2)
تلفني(ونيزمتن نگار، نمابرد)وانتقال سيگنالهاي راديويي وتلويزيوني درقلمرو هاي محلي، منطقه اي وبين المللي استفاده مي شود. كاربردديگرماهواره هادرحوزة جمع آوري اطلاعات مربوط به جوزمين، آب وهوا، پوشش زمين وتغييرات اقيانوسها را به صورت ماهانه، روزانه وحتي ساعت به ساعت جمع آوري وثبت كنند. دانشمندان سراسر جهان بادريافت اين اطلاعات ازماهواره هاوبررسي تصاويربد ست آمده تغييرات مهم و اساسي زمين راموردبررسي قرارمي دهند. ماهواره هادرحال حاضريك ابزارباارزش براي
مديريت منابع زمين هستند. داده هاي ماهواره اي دربرزيل براي كنترل پاكسازي جنگل، درهندوستان براي بررسي جنگلهاي گرمسيري ودرچين ومكزيك براي كنترل فعاليتهاي جغرافيايي مورداستفاده قرارمي گيرند. اين داده هاونقشه هاوآمارهاي حاصل ازآنهابه تصميمات وبرنامه هايي منجرمي شوندكه براي كنترل محصولات كشاورزي، استفاده از زمين، ارزيابي محل پروژه ها، مديريت جنگل، هيدرولوژي،اكتشافات نفتي ومعدني ومسائل ديگر ضرورت دارند.
امورصنايع وبازرگاني بين المللي بااستفادة ازشبكة ارتبا طي ماهواره اي درهرثانيه ميليونها فقره اطلاعات رابين هم ردوبدل مي كنند. ماهواره هاي جاسوسي قادرند از
پايگاه هاي نظامي،‌ نقل وانتقال لشگرها وپايگاه هاي موشكي مستقل دراقصي نقاط كرة
زمين عكس برداري كنند. ماهواره هاي مهندسي نقشة خشكي راترسيم مي كنند وكاربري هاي آن توسط كشاورزان، جنگلبانان، معدنچيان ومهند سين سازمان بررسي مي شود.
ماهواره هاي جهت باب به كاشفين، دريانوردان، خلبانان ومسافرين دريافتن مسيرشان كمك مي كنند. وهرروزهزاران نفربااستفاده ازد يش هاي ماهواره برنامه هاي تلويزيوني
ماهواره اي رادرخانه هايشان تماشا مي كنند. تجارت جهاني ماهواره اي روزبه روزابعاد
وسيعتري مي يابد ودرآينده ماهواره ها نقش مهمي رادرزندگي بشرايفاخواهندكرد.


Mohammad Reza Shajarian’s Biography — Free listening ...

https://www.last.fm/music/Mohammad+Reza+Shajarian/+wikiMohammad Reza Shajarian began singing ... ها بریدم . در آن زمان ... کرده بودم و در مورد پل‌گذاری ... Mohammad Reza Shajarian’s Biography — Free listening ...

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.