علوم پایه - فایلخون

تحقیق درباره زوج مرتب

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره زوج مرتب

محصول * تحقیق درباره زوج مرتب * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
 
زوج مرتب :
تعريف : مجموعه ي دو عضوي که در آن جابه جايي وجود ندارد زوج مرتب گفته مي شود و به صورت (b،a) نشان داده مي شود و در زوج مرتب جابه جايي وجود ندارد
 
در زوج مرتب (b،a)a را مولفۀ اول و b را مؤلفۀ دوم مي ناميم.
يک کاربرد زوج مرتب استفاده از آن براي نمايش مختصات يک نقطه در صفحه است
نماد (yوx)a را به معناي نقطه اي در صفحه در نظر مي گيريم که طول آن برابر x و عرض آن برابر y است.
تساوي دو زوج مرتب : شرط لازم و کافي براي اينکه دو زوج مرتب (b،a)(d،c) با هم برابر باشند اين است که (d=b ، c=a)
مولفه هاي اول با هم برابر باشند و مولفه هاي دوم هم با هم برابر باشند .
مثال : به ازاي کدام مقادير x و y دو زوج مرتب (y-x و 16) و (2و) برابرند ؟
 
مثال : مقادير x وy را چنان بيابيد که در نقطه ي بر هم منطبق باشند ؟
چون دو نقطه با هم منطبق هستند پس بايد مولفه هاي اول و دوم با هم برابر باشند.
 
حاصلضرب دکارتي :
تعريف : هرگاه A و B دو مجموعه دلخواه باشند حاصلضرب دکارتي .دو مجموعه A وB که آنرا با علامت B×A نشان مي دهيم مجموعه همه زوج هاي مرتبي است که مولفه هاي اول آغاز از A مولفه هاي دوم آغاز از B باشد.
 
تذکر : هرگاه مجموعه a داراي m عضو و مجموعه b داراي n عضو باشد B×A و A×B داراي m.n عضو هستند.
در حاصلضرب دکارتي جابجايي وجود ندارد
مثلاً : اگر
دکارتي مجموعه در خودش
 
مثال :
اگر و B×A را مشخص کنيد و نمودار مختصاتي B×A را رسم کنيد ؟
 
براي رسم نمودار B×A هر عضو آن را به عنوان مختصات يک نقطه در نظر مي گيريم و در صفحه رسم ميکنيم .
مثال : اگر نمودار B×A را در صفحه نمايش دهيد ؟
مثال : اگر و B×A را مشخص کنيد.
 
مثال : حاصل ضرب دکارتي هر يک از مجموعه هاي زير را دستگاه رسم کنيد ؟
َ
 
 

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ساعاتي كه هر فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره ساعاتي كه هر فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند

محصول * تحقیق درباره ساعاتي كه هر فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
جامعه آماري :مدرسه
موضوع مورد بررسي : ساعاتي كه هر فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند .
نمونه :كلاس
25،30،25،20،10،30،15،35،14
5،5،10،15،15،20،25،25،20،5،15،25
30،5،10،10،20،5،15،25،25،30،35،20
15،20،30،25،5،10،15،20،15،5،30،25
20،15،5،10
دسته بندي داده ها كمترين داده – بيشترين داده = دامنه تغييرات
6= = طول دسته 30= 5-35=R
دامنه تغييرات = طول دسته
تعداد دسته
فراواني مطلق
درصدفرواني نسبي
فراواني نسبي
مركز دسته
فراواني
دسته

9
18%=100×18%
18%=
5/7=
9
(10،5)

15
12%=100×12%
12%=
5/12
6
(15،10

25
20%=100×2%
2%=
5/17
10
(20و15)

33
16%=100×16/0
16%=
5/22
8
(25،20)

42
18%=100×18/0
18%
5/27
9
(30،25)

48
12%=100×12%
12%=
5/32
6
(35،30)

50
4%=100×4/0
4/0 =
5/37
2
(40.35)

شاخص هاي هندسي:
نمودارهايا شاخص هاي هندسي وسيله اي سودمند براي به تصوير در آوردن وتجسم جامعه مي باشد .
نمودارها :
1- نمودار مستطيلي 2- نمودار ميله اي
3- نمودار دايره اي 4- نمودار چند بر فراواني
5- نمودار ساقه اي وبرگ

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سرشماري استان قزوين

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سرشماري استان قزوين

محصول * تحقیق درباره سرشماري استان قزوين * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
 
« مقــالـه »
آمار ، دموكراسي و توسعه
كارلوس ، ام . ژاركه
مترجم : شاهين يوسفي
خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محيط فيزيكي ، به شناسائي نيازهاي افراد و اندازه گيري استعدادهاي بالقوه جوامع كمك مي كند ؛ اين اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهاني مي باشد كه ماشاهد تغييرات وسيعي در ساختار آن مي باشيم .
تمام كشورها و تمام سازمانها داخل فرآيندي شده اند كه آنها را به سمت مدرن شدن هدايت مي كند. در مكزيك اصلاحاتي در مقياس وسيع موجب به‌ وجود آمدن مطالبات جديد براي اطلاعات آماري و جغرافيايي شد. اندازه گيري‌ها تا آنجا پيشرفت كه يك سيستم اطلاعاتي بين المللي جهت مقابله با چالشهاي جديد فراهم شود. يك برنامه پيشرفته توسط INEGI،‌اداره مركزي آمار ، جغرافيا و انفورماتيك مكزيك ، طراحي و اجرا شد.
اين برنامه شامل هفت قسمت مي شود : عدم تمركز – زيربنا – روش شناسي – آموزش – هماهنگي – توليدات جديد و فعاليتهايي در جهت ارتقاء فرهنگ عمومي آمار در بين مردم .
سهم برنامه مدرنيزاسيون INEGI در اجراي اهداف بين المللي مختصراً ذكر شده است .
سيستم اطلاعاتي يكپارچه و بهنگام شده به بسط مشاركت مردمي و همينطور به طراحي سياستهايي با هدف ارتقاء وتوسعه اقتصادي جهت بهبود استانداردهاي زندگي افراد، كمك مي كند. اگر چه فعاليتهاي آماري از ديدگاه فني و علمي جالب توجه است اما برتري آن دراينست كه امكان كمك به افراد جهان در بدست آوردن عدالت و زندگي بهتر را فراهم مي كند.
واژه هاي كليدي : آمارهاي رسمي – تحول جهاني – نوگرائي نهادي – سيستم اطلاعات ملي – تمركز زدايي – زيربنا – روش شناسي – آموزش – محصولات جديد – فرهنگ آماري – دموكراسي – توسعه – اهداف بين المللي
((((((((((((((((
1 – مقدمه
در اين بخش بر روي جوانب مختلف آمارهاي رسمي و سهم آن در دموكراسي وتوسعه سياسي – اقتصادي نگاه ويژه خواهم داشت . منظور نگاه عميق به اهداف آمارهاي رسمي ،‌منابع تخصيص داده شده به‌ آن و مزاياي ناشي از اين سرمايه گذاري مي باشد. همانطور كه مي‌دانيم تقليل منابع مالي در برخي كشورها هم در آمارهاي رسمي و هم در پايگاههاي آموزش و پژوهش آماري ، موجب افزايش نگراني در مشاغل وابسته به علم آمار شده است . بنابراين براين باوريم كه در ميان ساير فعاليتها، توسعه نقش آمار ، توجه به كارهاي سودمند و سهم مثبت در جامعه مدرن ، به ايجاد انگيزه بيشتر در فعاليتهاي آماري و افراد شاغل در آن كمك مي كند. استدلالها و تجربيات ارائه شده عمدتاً به آمارهاي رسمي منسوب مي شود. وهنوز اين احساس وجود دارد كه منحصراً در ارتباط با جهان در حال توسعه نيست
در بخش اول شرح تاريخي مختصري داده و درباره خاستگاه آمارهاي رسمي در آمريكاي مركزي صحبت مي شود. و سپس درباره بازتابهاي آن در موقعيت كنوني جهاني و تاثيرش بر ( حرفه آماري ) ( يا مشاغل وابسته به علم آمار ) بحث مي شود. در ادامه تاثيري كه بر ساختار و منابع آماري مكزيك داشته است ، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. و سرانجام برخي ملاحظات در سهم آمار در دموكراسي و توسعه ارائه مي شود.
2 – آمارهاي رسمي در امريكاي لاتين
چندين نقطه در جهان محل به وجود آمدن تمدنهاي پرثمر مي باشد. اين فرهنگها مانند اغلب فرهنگها به ما نشان مي دهند كه اطلاعات سيستماتيك در مورد محيط فيزيكي و مردمان ، كمك مي كند تا احتياجات افرادمشخص گردد و ميزان پتانسيل هر جامعه اي روشن شود. جاي تعجب نيست كه ملل جهان به دانستن در مورد خودشان و اطرافشان اهميت زيادي مي‌دهند. با داشتن اطلاعاتي كه در فصول زمان و با دقت جمع شده‌اند مي توانند معايب ناشي از عدم اطمينان و زندگي بر اساس اتفاق را كاهش دهند. همانگونه كه مي‌دانيم حسابها ،روشها و تكنيكهاي آماري به توليد اطلاعات دقيق با جنبه هاي پر ارزش كمك مي‌كنند . مانند ساير مناطق جهان ، درآمريكاي لاتين نيز از زمانهاي قديم اين موضوع شناخته شده بوده است . در فرهنگهاي قديمي اين منطقه ، نشانه هاي زيادي وجود دارد كه توجه آنها را به اطلاعات آماري بعنوان يك موضوع اساسي نشان مي‌دهد . بعنوان نمونه مي‌توان از تمدنهاي بزرگي مانند آزتكها، ماياها ،‌المكها و اينكاها كه هزاران سال پيش در قاره آمريكا شكل گرفته اند نام برد، كه داراي مطالعات سيستماتيك آماري بوده‌اند. اينها در اسناد تاريخي نشان داده شده اند كه اكنون جزئي از ميراث فرهنگي مي باشند. علاوه بر اين نزديك مكزيكوسيتي محلي با تپه هاي سنگي وجود دارد بنام « پنوهوالكو» در زبان محلي ، يا « كونتادرو» در زبان اسپانيائي به معناي « محل شمارش». نوشته‌هاي موجود مي‌گويد اين تپه حدود 1000 سال بعد از ميلاد ، توسط «چي‌چي‌مكا» ها ساخته شد. اين تپه متشكل از سنگهائي بود كه هر كدامشان به هر فرد ساكن در آن محل جهت محاسبات آماري اختصاص داده شده بود. در واقع ، برخي بررسي‌ها نشانگر اينست كه اين مكان يك بانك اطلاعاتي حاصل از سرشماري در قرن 11 ميلادي بوده است . درزمان كريستف كلمب در سال 1492 ميلادي، اين تمدنهاي آمريكائي با فرهنگ اروپايي در آن زمان، تماس برقراركردند. اين واقعه كه با برخورد دو دنيا از آن ياد مي شود‌، به تاثير متقابل ژرفي بر زندگي و درك جهان منجر شد. روشهاي آماري كه توسط سرخپوستان آمريكايي ، استفاده مي‌شد،

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سرگذشت ریاضی 1

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سرگذشت ریاضی 1

محصول * تحقیق درباره سرگذشت ریاضی 1 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
سرگذشت ریاضی 1
انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیا اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور که مثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام میداد . اما بزودی مجبور شد وسیله شمارش دقیقتری بوجود آورد . لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن 60 بود. این دستگاه شمار که بسیار پیچیده می باشد قدیمی ترین دستگاه شماری است که آثاری از آن در کهن ترین مدارک موجود یعنی نوشته های سومری مشاهده می شود.
سومری ها که تمدنشان مربوط به حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح است در جنوب بین النهرین، یعنی ناحیه بین دو رود دجله و فرات ساکن بودند. آنها در حدود 2500 سال قبل از میلاد با امپراطوری سامی، عکاد متحد شدند و امپراطوری و تمدن آشوری را پدید آوردند.
در این موقع مصریها نیز در سواحل سفلای رود نیل تمدنی درخشان پدید آورده بودند. طغیان رود نیل هر سال حدود و ثغور زمین های زراعتی این قوم را محو می کرد. احتیاج به تقسیم مجدد این اراضی موجب رهبری آنها به اولین احکام ساده هندسی گردید. همچنین مبادلات تجارتی و تعیین مقدار باج و خراج سالیانه آنها را وادار به توسعه علم حساب نمود این اطلاعات همگی از روی پاپیروسها و الواحی است که در نتیجه حفاریها بدست آمده و به خط هیروگلیفی مشهور می باشد. قدیمی ترین آنها که مربوط به 1800 سال قبل از میلاد است شامل چند رساله درباره علم حساب و مسائل حساب مقدماتی می باشد، از آن جمله رساله پاپیروس آهس است که در سال 1868 توسط ایسنلر مصرشان مشهور ترجمه شد. سایر تمدن های شرقی نظیر چینی و هندی در ترویج دانش نقش مؤثری نداشته اند و جز برخی نتایج پراکنده که در زیر فشار مفاهیم ماوراءالطبیعه خرد شده است چیزی از آنان در دست نیست.
قریب هزار سال پس از نابودی فرهنگ قدیم مصر و محو تمدن آشور، یونانیان از روی مقدمات پراکنده و بی شکل آنها علمی پدید آوردند که در واقع به عالیترین وجه مرتب و منظم گردیده و عقل و منطق را کاملاً اقناع می نمود.
نخستین دانشمند معروف یونانی طالس ملطلی (639- 548ق.م) است که در پیداش علوم نقش مهمی بعهده داشته و می توان وی را موجد علوم فیزیک، نجوم و هندسه «تشابه» به او کاملا بی اساس است.
در اوایل قرن ششم ق.م فیثاغورث (572-500قبل از میلاد) از اهالی ساموس یونان کم کم ریاضیات را بر پایه و اساسی قرار داد و به ایجاد مکتب فلسفی خویش همت گماشت. فیثاغورث عدد را به خاطر هم آهنگی و نظمی که دارد اساس و مبدأ همه چیز می پنداشتند و بر این عقیده بودند که تمام مفاهیم را به کمک آن می توان بیان نمود.
پس از فیثاغورث باید از زنون فیلسوف و ریاضیادان یونانی که در 490ق.م در ایلیا متولد شده است نام ببریم.
کاربرد ریاضی در مکانیک:
کاربرد ریاضی در علوم مختلف انکارناپذیر است. برای مثال مبحث آنالیز تابعی در مکانیک کوانتومی، کاربرد بسیاری زیادی دارد و یا در بیشتر رشته‌های مهندسی معادله «لاپ لاسی» که یک معادله ریاضی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جامعه‌شناسی نیز نظریه احتمال و نظریه گروهها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در کل باید گفت که همه صنایع ،‌زیر ساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراکز صنعتی و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدانها در کنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم حضوری فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه می‌شود، نتیجه کار تیمی آنهاست.»
دکتر ریاضی از اساتید دانشگاه در مورد فرصت‌های شغلی موجود در ایران می‌گوید:
اگر در جامعه ما مشاغل جنبه علمی داشته باشند، قطعا به تعداد قابل توجهی ریاضیدان نیاز خواهیم داشت چون یک ریاضیدان می‌تواند مشکلات را به روش علمی حل کند. البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر هیچ فرصت شغلی برای یک ریاضیدان وجود ندارد اما باید حضور ریاضیدانها در مراکز تحقیقاتی و صنعتی پررنگتر باشد.»
هرچقدر که شغل یک فرد تخصصی‌تر شود، میزان ریاضیاتی که لازم دارد، بیشتر می‌گردد.
برای مثال یک مهندس الکترونیک از آنالیز تابعی و فرآیندهای تصادفی استفاده می‌کند و یا یک برنامه‌ریز پروژه‌های اقتصادی از مطالب پیشرفته آماری مانند سریهای زمانی ، به عنوان ابزار کار یاری می‌گیرد. به همین دلیل امروزه تربیت متخصصان علم ریاضی، یعنی افرادی که قادر هستند ریاضیات مورد نیاز را آموزش داده و یا تولید کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که لازمه پیشرفت در تکنولوژی ، توجه به دانش ریاضی می‌باشد.
کاربرد دیگری از ریاضی :
راز مکانیک تکثیر میکروب ها کشف شد
دانشمندان آمریکایی مدل ریاضی جدیدی را برای حل مسئله مکانیک تکثیر میکروب ها ارائه کرده اند که براساس آن می توان توضیح داد که باکتری ها چگونه خود را به دو تکه تکثیر می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه جان هاپکینز بالتیمر با بررسی باکتری “اشیروشیراکولا” که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کند و در دسته باکتری های مفید است، توانستند معمای چگونگی تکثیر میکروب ها را در یک مدل جدید ریاضی شرح دهند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سوال و جواب رياضيات پايه و مقدمات آمار

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سوال و جواب رياضيات پايه و مقدمات آمار

محصول * تحقیق درباره سوال و جواب رياضيات پايه و مقدمات آمار * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
گردآوري تهيه و تنظيم از : علي اصغر اسدي
رياضيات پايه و مقدمات آمار
  1) اگر A و B دو مجموعه جدا از هم باشند، بطوري که { AUB= {a,b,c,d,e,f و {A = {a,d,e آنگاه?=(n(B

1) کوچکتر يا مساوي 3 2) بزرگتر يا مساوي 3 3) مساوي 3 4) هر سه گزينه  

2) اگر AUB = A∩B و {0,1,2,3,4}=B آنگاه ? = n(A)
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

3) اگر مرجع اعداد صحيح باشد و{1A = { x> و {1-,0,1,2} =’ B آنگاه ‘ (AUB) کدام است؟

1) {1-,0,1} 2) {-1,0} 3) {0,1} 4) {1,2}  

  4) اگر A و B دو مجموعه غير تهي باشند، حاصل'(A ∩ (A-B کدام است؟

1) A U B 2) A ∩ B 3) A ‘ U B 4) φ  

  5) حاصل عبارت (A ‘ U B ‘) ∩ (A ‘ U B) ∩ (A U B) کدام گزينه است؟

1) A 2) B 3) A ∩ B 4) B ∩ ‘A  

6) از معادله{x، {4,4}= {1,2,3,4}∩ {5,6,x,3,4 x, کدام گزينه نمي تواند باشد؟

1) 2 2) 3 3) 4 4) 7  

  7) اگر A و B دو مجموعه دلخواه باشند، مجموعه (((B ∩ A) U B∩ ‘A کدام است ؟

1) A ‘ ∩ B 2)’ A ∩ B 3) A ∩ B 4)’A’ ∩ B  

  8) تعداد زير مجموعه هاي 2 عضوي يک مجموعه 10 عضوي کدام است؟

1) 28 2) 90 3) 45 4) 20  

  9) شرط لازم و کافي براي برقراري رابطه A ∩ B = A – (A ‘ – B) ) کدام است؟

1) B C A 2) A C B 3) A = φ 4) A ∩ B = φ  

  10) اگر B ∩ C = φ آنگاه حاصل (A – B) U (A – C) U (A-D) کدام است؟

1) φ 2) A 3) B 4) C U D

  11) اگر {1,2,3,4,5}= A ، تعداد زير مجموعه هاي A کا شامل 3 باشد ولي شامل 5 نباشد، کدام است؟

1) 6 2) 8 3) 10 4)12  

  12) اگر n(A)=8 و n(B)=13 و n(A ∩ B) =17 باشد،(n(A-B کدام است؟

1) 8 2) 6 3) 11 4) 9  

  13) اگر n(A)=5 و n(B)=10 و n(A ∩ B) =12 باشد، (n(A-B کدام است؟

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5  

  14) در يک مجموعه 6 عضوي تعداد زير مجموعه هايي که کمتر از 3 عضو داشته باشند، برابر کدام گزينه است؟

1) 20 2) 21 3) 22 4) 42  

  15) اگر A و B دو مجموعه بوده و A-B=B-A باشد، کدام گزينه صحيح است؟

1) A = φ 2) B = M (مجموعه مرجع M) 3) A=B 4) A ‘ = B  

  16) مجموعه اي داراي 15 زير مجموعه محض است، اين مجموعه چند زير مجموعه دو عضوي دارد؟

1) 12 2) 4 3) 6 4) 16  

  17) اگر C φ A U B U C کدام گزينه درست است؟

1) A = φ يا B = φ يا ‍C = φ 2) A = φ و B=φ و ‍C = φ 3) C ≠ φ يا B ≠ φ يا A ≠ φ 4) C ≠ φ و B ≠ φ و A ≠ φ  

  18) کدام گزينه غلط است؟

1) (A ∩ (B – C) = (A ∩ B) – (A ∩ C 2) ((B – C) = (A U B) – (A U C A U3) (A – (B ∩ C) = (A – B) ∩ (A – C 4) U C) = (A – B) ∩ (A – C) -(B A

  19) کداميک از مجموعه هاي زير شمارا نيستند؟

1) N (طبيعي) 2) Z (صحيح) 3) Q (گويا) 4) )0,1  

  20) معادله x ∩ A = B وقتي جواب دارد که:

1) A=B 2) C xB 3) A C B 4) B C A  

  21) فاصله دو نقطه (1,3)A و (1,1)B برابر است با:

1) 20√ 2) 3 3) 4 4) 21√  

  22) سه نقطه (0,3)A و (2,3)B و (0,0)C رئوس يک مثلث :

1) قائم الزاويه 2) متساوي الاضلاع 3) متساوي الساقين 4) هيچکدام  

  23) کدام يک از نقاط زير در امتداد يک خط راست است:

1) (3,3) ، (1,2-)، (5,6) 2) (6,5) ، (7,9)، (1-,1-) 3) (0,0) ، (2,1-)، (3,2) 4) (12,6) ، (8,4)، (2/1 ,1)

  24) شيب خط گذرنده از دو نقطه (1,2) P1 و (4-,3)P2 برابر است با:

1) 3 2) 2 3) 3- 4) 4  

  25) شيب خط راستي که بر خط گذرنده از دو نقطه (1,2)A و (1-,2)B عمود است برابر با:

1) 3- 2) 3/1 3) 3/1- 4) 3  

  26) خط x + 3y +5=0 2 بر کداميک از خطوط زير عمود است؟

1) 0 =3 + x + 9y 6 2) 0 =6 + x – 2y 3 3) 0 =9 + 39 + x7 4) 0 =6 + x + 3y-2 

  27) فاصله نقطه (1,1)A را از 0 =2- x+2y 3 برابر است با:

1) 1 2) 2 3) 13√ / 1 4) 0  

  28) خط 0 =3 + x+5y4 با کداميک از خطوط زير موازي است؟

1) 0 =5 + x + 5/4 y 2) 0 =6 + x – 3y 3) 0 =3 + x – 2y 4 4) 0 =7 + x + y  6

  29) معادله خطي که از دو نقطه (4,3)A و (12,5)B مي گذرد برابر است با:

1) 1-y=4x 2) 7+y=6x 3) y=3x 4) 2+y= 1/4 x  

 30) معادله خطي که از دو نقطه (6,4)A و (3,3)B مي گذرد کدام است؟

1) 2+y = -2x 2) 7+y=6x 3) 2+y=1/3 x 4) y= x  

31) مختصات دکارتي ( 3 , 8π /3) برابر است با:

1) ( 2√ ,3-) 2) (1 , 2-) 3) (3 , 3√) 4)(2/3√3 , 2/3-)  

  32) مختصات دکارتي ( 3 , 14π /3) برابر است با:

1) ( 1 , 2/3-) 2) (1 , 2-) 3) (3 , 3√) 4)(2/3√3 , 2/3-)  

  33) مختصات قطبي (2,0-) برابر است با:

(1 (2,π) (2 (-2,π) (3 (1,π/2) (4 (-1,π/2)

  34) مختصات قطبي (1-,1) برابر است با:

(3,π/2) (1 (2 (√2,7π/4) (3 (√2,π/2) (4 (2,π/4)  

  35) معادله دکارتي معادله Cos2θ + Sin 2θ =2rبرابر است با:

1) 2= 2 y + 2 x 2) 1xy = 4+ 2x 3) 2 x+ xy2) = 2 ( 2+y 2x) 4) 1+22 x yx= 4

  36) صورت قطبي 1= xy4 برابر است با:

1) 1= Sin 2θ 2r 2 2) 1 =2r 3) 1=Sin 2θ 4) 1=Sin 2θ2  

  37) صورت دکارتيSin 2θ 2=2 r برابر است با:

1) (1+2x) / (y x 8) /=2 y+2 x 2) xy8 =2 (2y +2x) 3( 1=( x2+y2)4 4) x5= 2y + 2x  

  38) مساحت مثلثي که رئوس آن (1-,4-) و (6,5) و (2,9-) برابر است با:

1) 27 2) 28 3) 21 4) 25  

  39) مساحت مثلثي که رئوس آن (3-,4) و (9,4) و (3,6-) برابر است با:

1) 21 2) 47 3) 37 4) 41  

  40) اگر f نزولي و عدد ثابت k مفي باشد آنگاه kf:

1) صعودي است 2) نزولي است 3) نه نزولي و نه صعودي است 4) هيچکدام  

  41) اگر f و g صعودي باشد آنگاه gof:

1) صعودي است 2) نزولي است 3) نمي توان چيزي گفت 4) هيچکدام  

  42) تابع (2 f(x) = x / (1+x براي 1x > :

1) صعودي است 2) نزولي است 3) نه صعودي و نه نزولي 4) هيچکدام  

  43) کداميک از توابع زير وارون دارند؟

1) R , f(x) = √x >— +f: R 2) R , f(x) = x >— +f: R 3) 3x = R , f(x) 3> — f: R 4) > R , f(x) = Sin x —+f: R  

  44) فرض کنيد (f(x) = 1 / (x+1 باشد (fofof(2 کدامست؟

1) 3/1 2) 3/4 3) 7/4 4) 4/7

  45) فرض کنيد f(x) = √x و g(x) = 1 / x و 2 x= h(x) باشد مقدار fogoh در 2- = x کدامست؟

1) 2 2) 2/1 3) 4 4) 4/1  

46) دامنه تابع کدامست؟

1) R 2) +R 3) {0}- R 4) (∞ + ,1) (0, ∞- )  

47) هر گاه[f(x) = [x و g(x)=1/x آنگاه دامنه gof کدامست؟

1) R 2) [0,1]- R 3) [0,1]- R 4) +R  

48) هر گاه[f(x) = [x و g(x)=1/x آنگاه دامنه fog کدامست؟

1) R 2) {0}-R 3) Z 4) {0}-Z  

49) هر گاه f(x) = Sin x و g(x) = √x + 1/x باشد دامنه fog کدامست؟

1){R+ -{0 2) +R 3) –R 4) R  

50) هر تابع اکيداً صعودي:

1) يک به يک است 2) پوشاست 3) يک به يک نيست 4) هيچکدام  

51 ) تابع :
0 < x < 1
x
{
 

x = 1
0

f(x) =

x > 1
-x

 

3

52) کداميک از توابع زير صعودي است؟

1)|y = |x 2) y = Sin x 3) y = Cos x 4) ( y = ax + b ( a≠0  

  53) کداميک از توابع زير کراندار است:

1) 2f(x)=x 2) 3f(x)=x 3) f(x)=sinx 4) f(x)=tgx  

  54) کداميک از توابع زير پوشاست؟

  55) کداميک از توابع زير يک به يک است:

1) 3 y = x 2) 1+ 2 x = y3 ) |y = |x 4) 5 +4 y = x  

  56) دامنه تابع کدام است؟

1) R 2) {0,2}- R 3) (∞ +,2) 4) (∞ +,2)  

  57) دامنه تابع کدام است؟

R-{1} (4 [0,1] U [2,+∞) (3 [0,1] U (2,+∞) (2 R+ (1

  58) دو تابع x -2 x = R , f(x) >— +f:R و 2R , g(x) = x-x > — g:R

1) مساوي اند 2) مساوي نيستند 3) معکوس يکديگرند 4) هيچکدام  

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سيري در رياضيات

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سيري در رياضيات

محصول * تحقیق درباره سيري در رياضيات * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
« سيري در رياضيات »
رياضيدانها چگونه زبان يكديگر را ميفهمند؟
اگر به سرزمين جديدي سفر كنيد كه زبان مردم آنجا را ندانيد و نيز ندانيد كه در آنجا چه مي گذرد، سفر برايتان لذتي ندارد. در قلمرو رياضيات نيز چنين است. كسي كه زبان رياضي را نداند نمي تواند اين علم را درك كند. ارتباط و تبادل نظر رياضي روزگاري در بين رياضي دانان مشكل بود، اما آنها با اختراع زبان رياضي كه شامل علائم نوشتاري ويژه اي است، اين مشكل را از ميان برداشتند.
هندسه فضايي چيست؟
هنگامي كه يك سطحهندسي داراي ضخامت شود، از قلمرو هندسة مسطح خارج مي شود و وارد هندسه فضايي مي گردد. در اين شاخه از رياضيات با چهار شكل اصلي روبرو هستيم.: كره، مخروط، استوانه و چندوجهي. چندوجهي ها حجم هايي هستند كه طول، عرض وارتفاع دارند كه هر وجه(سطح) آنها يك چندضلعي است. فقط پنج نوع چندوجهي منتظم داريم كه عبارتند از:
الف ـ هرم يا چهار وجهي منتظم كه هر يك از چهار وجه ان يك مثلث متساوي الاضلاع است.
ب ـ مكعب يا شش وجهي منتظم كه هر يك از شش وجه ان يك مربع است.
پ ـ هشت وجهي منتظم كه هر يك از هشت وجه آن يك مثلث متساوي الاضلاع است.
ت ـ دوازده وجهي منتظم كه هر يك از دوازده وجه آن يك پنج ضلعي است.
ث ـ بيست وجهي منتظم كه هر يك از بيست وجه ان يك مثلث متساوي الاضلاع است.
نشانه ها، علامتها و تعريفهاي رياضي
+ به علاوه (به اضافه)، علامت جمع كردن است، مانند: 4 + 3
– منها، علامت تفريق كردن است، مانند: 2 – 4
* ضرب، علامت ضرب كردن است، مانند: 2 * 4
÷ بخش، علامت تقسيم كردن است، مانند: 2 ÷ 8
= مساوي، علامت مساوي بودن است، مانند: 4 – 9 = 2 + 3
نامساوي، علامت نامساوي بودن است، مانند: 2 – 4 4 + 3
بزرگتر از، علامت بزرگتر بودن است، مانند: 4 8 كه مي خوانند هشت بزرگتر است از چهار.
كوچكتر از، علامت كوچكتر بودن است، مانند: 8 4 يعني چهار كوچكتر است از هشت.
بي نهايت، علامت بي نهايت است. بي نهايت يعني عددي كه بزرگتر است از هر عددي كه فكر كنيم يا بگوييم يا بنويسيم.
پي، علامتي است كه براي محاسبة محيط و مساحت دايره به كار مي رود. مقدار آن برابر 14159/3 است.
درجه، علامت درجه است. درجه، واحد اندازه گيري زاويه است. يك دايره است.
‘ دقيقه، علامت دقيقه است. دقيقه براي نشان دادن بخشهايي از يك درجه بكار مي رود. هر درجه مساوي 60 دقيقه است.
“ ثانيه، علامت ثانيه است. ثانيه براي نشان دادن بخشهايي از يك دقيقه بكار مي رود. هر 60 ثانيه 1 دقيقه است.
عمود، علامت عمود است. عمود خطي است كه با خط ديگري زاوية قائمه بسازد.
|| موازي، علامت دو خط راست است كه يا يكديگر موازي هستند. دو خط راست وقتي موازي هستند كه امتداد آنها همديگر را قطع نكند.
انسان اوليه چگونه مي شمرد؟
در آغاز، انسان اوليه براي نشان دادن عدد موردنظر خود زا زبان اشاره استفاده مي كرد. شايد به ببري كه كشته بود يا به سرنيزة همسايه اش اشاره مي كرد. يا شايد از انگشتانش براي نشان دادن عدد استفاده مي كرد. سه انگشت دست معني «سه» مي داد، خواه سه نيزه يا سه ببر دندان دشنه اي، يا سه غار يا سه سرنيزه.
مي دانيم كه در زندگي روزمره «عدد» كلمه يا نشانه اي است كه بر مقدار و تعداد معيني دلالت مي كند. اما لازم نيست آنچه را كه ما درباره اش گفتگو مي كنيم، مشخص كند. مثلاً «سه» يا «3» مي تواند به معني سه هواپيما، سه قلم يا سه كتاب باشد.
در ابتدا، انسان اوليه مي توانست تا دو بشمارد. امروزه هنوز در جهان، قبايلي ابتدايي مانند بوميان بدوي استراليا ـ ابورجين ها ـ وجود دارند كه فقط سه عدد مي شناسند: يك، دو و بسيار. اگر يك نفر از اين قبيله سه عدد بومرانگ( يا بيشتر داشته باشد، براي شمارش آن فقط عدد بسيار را به كار مي برد. البته بيشتر انسانهاي اوليه تا ده، يعني مجموع تعداد انگشتان دستان مي شمردند. بعضي فقط تا 20 يعني مجموع تعداد انگشتان دست و پايشان مي شمردند.
هنگاميكه با انگشتان دست شماره مي كنيد، تفاوتي نمي كند كه از انگشت كوچك دست يا از انگشت شست شروع كنيد. اما بين برخي از اقوام براي اين كار قاعده هايي وجود داشت. مثلاً «زوني» ها (قبيله اي از سرخپوستان آمريكاي شمالي) شمردن را از انگشت كوچك دست چپ شروع مي كردند. يا سرخپوستان اتوماك امريكاي جنوبي شمردن را از انگشت شست آغاز مي كردند.
آدمي چون متمدن تر شد، از تركة چوب، ريگ و گوش ماهي براي نمايش اعداد استفاده مي كرد. آنها سه تركه يا سه ريگ را در كنار هم رديف مي كردند كه معني «سه» را برساند. عده اي با ايجاد شيار بر روي چوب يا گره هايي كه به يك طناب مي زدند منظورشان را از

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سينتيك و سينماتيك سه بعدي

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سينتيك و سينماتيك سه بعدي

محصول * تحقیق درباره سينتيك و سينماتيك سه بعدي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
سينتيك و سينماتيك سه بعدي
7.0 – مقدمه
در 15 سال گذشته ، پيشرفت هاي تجاري عمده اي در نرم افزارها و سخت افزارهاي سه بعدي بوجود آمده است.
با صرفنظر از اينكه از چه سيستمي استفاده مي شود، مرحله جمع آوري داده ها، يك فايل از مختصات طول و عرض و ارتفاع ماركرها در هر زمان است. اين مختصات در سيستم مرجع عمومي GRS .
هدف از اين فصل اين است تا مرحله‌هايي كه اين داده هاي مختصاتي تبديل به محورهاي آناتومي اجزا بدن مي شوند را مرور كنيم بطوريكه يك آناليز سينماتيكي بتواند در يك روش مشابه انجام داده شود .
7.1- سيستم هاي محور
چندين سيستم مرجع محور وجود دارند كه بايد در مجموع با GRS ، كه قبلا در بالا معرفي شد نشان داده شوند . ماركرهايي كه روي هر يك از قسمت ها قرار داده مي شوند ، يك سيستم محور ماركر بوجود مي اورند كه يك سيستم مرجع موضعي ، LRS ، براي هر جزء است. يك LRS ثانويه ، يك سيستم محور است كه محورهاي اصلي هر يك از اعضا را نشان مي دهد به علت استفاده از نشانه هاي خاص آناتوميكي– اسكلتي در اين روش به منظور تعريف محورها ، اين سيستم به عنوان سيستم مختصات آناتوميكي ناميده شده است.
7.1.1- سيستم مرجع عمومي
به منظور راحتي بر جهت محورهاي GRS تاكيد خواهيم كرد: x جهت جلو و عقب است ، y محور عمودي (گرانشي) است و z محور چپ و راست (افقي/مياني) است . بنابراين صفحه xz صفحه افقي است و با توجه به تعريف متعامد با محور عمودي است . جهت محورهاي GRS با اين محورها در صفحه نيرو يكسان است .
براي اينكه مطمئن شويم كه اين چنين است ، يك سيستم درجه بندي فضايي ( يك فرم فضايي صلب يا يك محور مكانيكي صلب سه بعدي ) بوسيله ماركرها اندازه گيري مي شود و روي يكي از صفحات نيرو قرار مي گيرد و در طول محور x، zسكوي نيرو رديف مي شود.
موقعيت هر يك از ماركرها نسبت به مبدا صفحه نيرو مشخص مي شود و به كامپيوتر داده داده مي شود. مبدا هر يك از سكوهاي اضافي بوسيله يك دو خم z، x سكوي اولي ثبت مي شود.
يك دو خم اضافي در جهتy ضروري خواهد شد اگر آن سكوي اضافي در يك ارتفاع متفاوت از اولي بود ( بواسطه يك آناليز بيومكانيكي پلكان يا گردش پلكان ضروري خواهد بود) . تعداد زيادي از آزمايشگاه ها يك نظم ثابت از دوربين ها دارند ، بنابراين هيج نيازي به كاليبره كردن GRS در هر روز نيست.
در آزمايشگاههاي بزرگ كلينيكي و همينطور سيستمي كه در فصل قبل توضيح داده شد نيز اين چنين است. ( نمودار 2.12 را ببينيد .) در تعداد زيادي از موقعيت هاي پژوهش دوربين ها بازچيده مي شوند تا به بهترين روش حركت جديد را ضبط كنند.
بنابراين به درجه بندي جديد GRS نياز دارد. وقتيكه درجه بندي كامل شد دوربين ها نمي توانند حركت داده شوند و توجه بيشتري بايد شود تا مطمئن شويم آنها بطور تصادفي جابجا نشده باشند.
7.1.2- سيستم مرجع موضعي يا دوران محورها
دانشجويان به چندين بخش در فصل6 ارجاع داده مي شوند و از آنها خواسته مي شود دوباره بخش 6.2.6 تا انتهاي 6.2.7.2 را ببينند. اين بخش ها جابجايي سيستم هاي مرجع و بردارهاي سرعت براي سيستم هاي دو بعدي و سه بعدي را دربرمي گيرند. نمادهايي كه در اين بخش ها معرفي شده اند در اين فصل توضيح داده مي شوند.
در هر عضو سيستم محور آناتمي با مبدا آن در مركز جرم عضو (COM) تنظيم مي شود و معمولا محور y اصلي آن در امتداد محور طولي عضو يا موقعيت اعضا مانند لگن خاصره در طول يك خط ، بوسيله ماركرهاي اختصاصي اسكلتي از قبيل PSIS وASIS معيين مي شود.
سيستم هاي محوري موضعي ديگري روي آن عضو كه يك مجموعه از ماركرهاي سطحي را استفاده ميكند، شكل داده مي شود.
يك مجموع از دو تبديل ضروري است تا از GRS به سيستم محور ماركر و از آن ماركر به سيستم محور آناتمي بدست آيند. نمودار 7.1 نشان مي دهد كه چگونه يكي از اين دوران ها انجام مي شود . سيستم محور x,y,z نياز دارد تا نسبت به سيستمي كه بوسيله مشخص شده است، دوران كند.
تعداد زيادي توالي دوران ممكن است اما در اينجا ما از توالي متداولx-y-z crdan استفاده مي كنيم كه اين بدين معني است كه ما ابتدا پيرامون محور x و دوم پيرامون محور y جديد و در نهايت پيرامون محور z جديد دوران مي كنيم.
اولين دوران پيرامون محور x است ت بدست آيد. چون ما پيرامون محور x دوران كرده ايم ، x تغيير نخواهد كرد و در حالي كه محور y به y’ تغيير مي كند و محور zبه z’ تغيير مي كند.
دوران دوم پيرامون محور جديد است تا بدست آيد. چون اين دوران پيرامون محور بوده است
آخرين دوران پيرامون محور جديد است تا مطلوب بدست ايد.
فرض مي كنيم ما يك نقطه با مختصات در سيستم محور اصلي ,y,z x داريم كه همان نقطه در سيستم محور مختصات را خواهد داشت.
مبني بر دوران :
 
با استفاده از نمادگذاري هاي مختصرسازي در نمادگذاري ماتريكس ، مي توانيم ماتريكس را به صورت زير بنويسيم :
(1-7)
بعد از دوران دوم پيرامون ،اين نقطه مختصات را در سيستم محور خواهد داشت.
(2-7)
سرانجام ، سومين دوران پيرامون باعث ايجاد مختصات‌هاي در سيستم محور مي شود.
(3-7)
با جمع كردن معادلات (7.1 ) و (7.2) و (7.3) ما بدست مي آوريم.
(4-7)
توجه كنيد كه ماتريكس ضرب كه در معادله (7.4) نشان داده شده است جابجايي پذير نيست . اين بدين معني است كه ترتيب تبديل ها بايد اين چنين باشد كه ابتدا و دوم و در نهايت انجام شود و يا بعبارت ديگر
 
بسط معادله (7.4) نتيجه مي دهد:
(5-1)
7.1.3- توالي هاي ديگر دوران
در تئوري ، 12 تا توالي صحيح و ممكن دوران وجود دارد . كه همه آنها توسط رياضي دان سويسي Leonhard Euler (1783-1707) نشان داده شده اند. ليست پايين همه توالي هاي ممكن و صحيح دوران را به ما مي دهد. مثالي كه در بالا توضيح داده شد عموما به عنوان سيستم cordon منسوب مي شود كه معمولا در بيومكانيك ها استفاده مي شود . توالي دوران z-x-z عموما به عنوان سيستم eulor منسوب مي شود و معمولا در مهندسي مكانيك استفاده مي شود.
 

7.2-ماركر و سيستم هاي محورهاي آناتمي
توصيف زيرين ، گام هايي را كه براي تبديل كردن مختصات هاي ماركر GRS,x,y,zبه محورهاي آناتمي اعضاي شخصي كه شروع به حركت مي كند، ضروري است را خلاصه مي كند. نمودار 7.2 ، سيستم هاي محور را كه درگير شده اند ، را براي يك عضو داده شده كه مركز جرم آن در c و محورهاي x-y-z آن مشخص شده است را نشان مي دهد. GRSداراي محورهاي x-y-zاست كه آنها براي هر توالي معيين دوربين ثابت مي شوند. سيستم دوم محور سيستم محور ماركر براي هر عضو است و اين مي تواند از يك آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر تغيير كند . حتي در يك آزمايشگاه معيين ، هر آزمايش مي تواند يك ترتيب متفاوت از ماركرها داشته باشد. براي يك آناليز سه بعدي بايد لااقل سه ماركر مستقل براي هر عضو بدن وجود داشته باشد و نبايد ماركرهاي عمومي بين سيستم هاي مجاور وجود داشته باشد. ماركرهاي هر عضو نبايد در يك خط مستقيم واقع شوند بعبارت ديگر آنها نبايد در يك خط راست باشند ، آنها بايد يك سطح در فضاي سه بعدي تشكيل دهند . همچنانكه در نمودار 7.2 نشان داده شده است. سه ماركر رديابي صفحه ماركر رديابي را معيين مي كنند . اين صفحه بنظر مي رسد شامل محورهاي باشد چنانكه هر سه ماركر در صفحه و ربع دايره واقع هستند .
يك نقطه روي اين صفحه ماركر، به طور قراردادي ، به عنوان مبدا سيستم محورهاي ماركر انتخاب مي شود.
در اينجا انتخاب مي شود وischosen m.
آن خط از به محور را معيين مي كند: عمود بر صفحه رديابي است و عمود با صفحه اي كه توسط – معيين مي شود ، است تا يك سيستم دست راست را تشكيل دهد.
مرحله درجه بندي آناتمي ارتباط بين محورهاي ماركر و محورهاي آناتمي x-y-z را مي يابد. اين پروسه به آن subject نياز دارد تا موقعيت خوش تعريف شده بخود بگيرد : معمولا موقعيت آناتومي استفاده مي شود . در اين زمان ، ماركرهاي درجه بندي بايد موقتا روي آن عضو قرار داده شوند تا نقاط آناتومي معروف معيين شوند . براي مثال عضو پا ، سه ماركر مي تواند روي سر فيبولا (fibulo) ، غوزك جانبي و در نقطه مياني روي سطح قدامي تيبيا قرار داده شوند .
در طي درجه بندي ، ماركرهاي موقتي mc1, mc2مي توانند به ترتيب روي غوزك مياني و epicondyle مياني تيبيا قرار داده شوند. با آن subject كه تقريبا براي يك ثانيه ثابت و بي حركت است ، مختصات سه رديابي و دو ماركر درجه بندي ثبت مي شوند و در پايان زمان درجه بندي ميانگين گرفته مي شود . محور طولي عضو پا (yaxis) تعريف مي شود به عنوان آن خط كه نقطه مياني بين malleolii جانبي و مياني (mT2,mc1) و نقطه مياني بين سر فيبولا و epicondyle مياني تيبيا (mT3,mc2) را به هم متصل مي كند. اين نقاط مياني ، بترتيب ، مفصل قوزك و زانو هستند . محور y پا و خط از تا يك صفحه را معيين مي كنند كه بر محور x پا عمود است . جهت محور z پا به عنوان يك خط قائم به صفحه x-y پا معيين خواهد شد چنان كه x-y-z پا يك سيستم واقع در طرف راست است .
محورهاي آناتمي ساق پا هم اكنون نسبت به سه ماركر رديابي معيين مي شوند . موقعيت مركز جرم پا يك فاصله معلوم در طول محور y پا از مفصل قوزك خواهد بود.
بنابراين بردار c از m ، مبدا سيستم محور ماركر رديابي همچنين معين است . آن دو ماركر درجه بندي هم اكنون انتقال داده مي شوند و —- زيرا تعيين جهت سيستم محوري سه ماركر رديابي هم اكنون معلوم است و فرض مي شود نسبت به محورهاي آناتمي معيين ( newly) ثابت باشد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سپيده دم رياضيات جديد

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سپيده دم رياضيات جديد

محصول * تحقیق درباره سپيده دم رياضيات جديد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
لگاريتم:
همچنانكه امروزه مي دانيم قدرت لگاريتم به عنوان يك ابزار محاسباتي در اين حقيقت نهفته است كه ضرب و تقسيم به كمك آن به اعمال ساده تر جمع و تفريق تحويل مي شوند.
نشانه اي از اين ايده در فرمول كه در زمان نپر كاملاً شناخته شده بوده پيدا شد و كاملاً محتمل است كه خط فكري نپر با اين فرمول شروع شده است چه در غير اين صورت تعيين محدود كردن لگاريتمها به لگاريتم سينوس زوايا توسط وي مشكل است. نپر حداقل به مدت 20 سال بر روي نظرية خودكار كار كرد و منشاء انديشة هر چه باشد، تعريف نهايي او از لگاريتم چنين است پاره خطي مانند AB و نيمه خطي مانند DE، به صورتي كه در شكل 1 نشان داده شده در نظر بگيريد.
فرض كنيد كه نقاط F,C همزمان بترتيب از نقاط B,A در امتداد اين خطوط با سرعت ادامة واحدي شروع به حركت نمايند. فرض كنيد C با سرعتي كه از نظر عدد برابر با فاصلة CB است حركت كند و سرعت حركت F يكنواخت باشد در اين صورت نپر DF را به عنوان لگاريتم CB تعريف مي كند يعني، با قراردادن CB=y , DF=x.
شكل 1
X=Naplogy
براي احتراز از مزاحمت كسرها نپر طول AB را به اختيار كرد زيرا بهترين جداول سينوسي كه در دسترس وي بود تا هفت رقم اعشار بسط پيدا مي كردند. از تعريف نپر و از طريق استفاده از معلوماتي كه در دسترس نپر نبود چنين نتيجه مي شود كه
 
لذا اين بيان مكرر گفته شده كه لگاريتمهاي نپري لگاريتم هاي طبيعي هستند در واقع بي اساس است. مشاهده مي شود كه لگاريتم نپري با افزايش عدد، كاهش مي يابد. بر خلاف آنچه در مورد لگاريتم هاي طبيعي اتفاق مي افتد بعلاوه آشكار مي شود كه، در دوره هاي مساوي متوالي از زمان، y مطابق يك تصاعد هندسي كاهش پيدا مي كند در حالي كه x مطابق يك تصاعد حسابي افزايش مي يابد.
بنابراين، اصل بيناني دستگاه لگاريتم ها يعني ارتباط بن يك تصاعد هندسي و يك تصاعد حسابي را داريم حال، براي مثال نتيجه مي شود كه اگر آنگاه:
Naploga –Naplogb=Naplogc-Naplgd
كه يكي از نتايج متعددي است كه به وسيله ي نپر برقرار شده است.
نپر بحث خود درباري لگاريتم ها را رد 1413 در رساله اي تحت عنوان شرح قانون شگف انگيز لگاريتم ها منتشر كرد. اين اثر حاوي جدولي است كه لگاريتم سينوس زوايا را براي دقيقه هاي متوالي يك كمان مي دهد رساله شرح علاقه فوري و گسترده اي را بر انگيخت و در سال بعد از انتشار آن هنري بريگز (1561-1631) استاده هندسه در كالج گرشام در لندن و بعداً استاد در آكسفورد به ادينبورو سفر كرد تا مراتب احترام خود را به مخترع كبير لگاريتم ها ادامه كند. در ضمن اين ملاقات بود كه نپر و بريگنير به اين توافق رسيدند كه جداوال در چنان تبديل كه لگاريتم 1 ماه و لگاريتم 10 هر توان مناسبي از 10 مي شود مفيدتر خواهد بود بدين ترتيب لگاريتم امروزي بريگزي يا متعارفي تكوين يافت اين گونه لگاريتم ها، كه اساساً لگاريتم هاي در مبناي 10 مي باشند كارآيي برتر خود را در محاسبات عددي مرهون اين حقيقت هستند كه دستگاه شمار مانيز در مبناي 10 است. براي دستگاه شماري كه پايه ديگري مانند b داشته باشد، البته، به منظور محاسبات عددي مناسبتر خواهد بود كه جداول لگاريتم نيز در مبناي b باشند.
بريگز همه ي توان خود را در راه ساختن جدولي بر پاية طرح جديد وقف كرد و در 1624 حساب لگاريتم خود را كه شامل يك جدول 14 رقمي از اعداد از 1 تا 20000 و از 90000 تا 100000 بود منتشر كرد. مشكاف از 20000 تا 50000 بعداً به كمك آدريان ولاك (1600-1666) كتاب فروش و ناشر هلندي پر شد در 1620 ادمونه گانته (1581-1626) يكي از همكاران بريگز، يك جدول هفت رقمي از لگاريتم هاي متعارفي سينوس و تانژانت زوايا براي فواصل قوسي يك دقيقه منتشر نمود. گانته بود كه واژه هاي كسينوس و كتانژانت را ابداع كرد، مهندسان وي را به خاطر «زنجير گانته» شناختند.
بريگز و ولاك چهار جدول بنيادي لگاريتم ها را منتشر نمودند كه تنها در همين اواخر وقتي، در بين 1924 و 1949 جداوال جامع 20 رقمي در انگلستان به عنوان جزئي از جشن سيصدمين سال كشف لگاريتم محاسبه شد كنار گذاشته شدند.
كلمة لگاريتم به معني «عدد نسبت» است و توسط نپر، بعد از آنكه بدواً از اصطلاح عدد ساختگي استفاده كرد اتخاذ گرديد. بريگز كلمه ي مانيتس را كه كلمه لاتيني از ريشه اتروسكي است، معمول كرد كه در اصل به معني «جمع» يا «پارسنگ» بوده و در ولاك به كار افت عجيب است كه در جدول اولية لگاريتم هاي متعارفي رسم اين بود كه مانيتس را نيز مانند مفسر چاپ كنند، و از قرن هجدهم به بعد هم بود كه رسم فعلي چاپ، مانتيسها به تنهايي، متداول گرديد.
اختراع شگفت انگيز پز بگرمي در سرتاسر اروپا مورد استقبال واقع شد. در نجوم بويژه زبان براي چنان اكتشافي بسيار آماده بود بنابه اظهار لاپلاس، اختراع لگاريتم ها «با كوتاه كردن زحمات، عمر منجمين را دو برابر كرد» بونانتوراكاواليري تلاش زيادي براي متداول نمودن لگاريتم ها در ايتاليا به عمل آورد. خدمت مشابهي را يوهان كپكر در آلمان و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شبكه ها و تطابق در گراف

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره شبكه ها و تطابق در گراف

محصول * تحقیق درباره شبكه ها و تطابق در گراف * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 50
 
دانشگاه پيام نور
(تهران مركز)
رشته رياضي كاربردي
موضوع
شبكه ها و تطابق در گراف
استاد راهنما
سركارخانم بشارتي
تهيه كننده
مرضيه يوسفي
پاييز 1383
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

مقدمه

فصل 1

شبكه ها

1-1 شارش ها

1-2 برش ها

1-3 قضيه شارش ماكزيمم – برش مينيمم

1-4 قضيه منجر

فصل 2

تطابق ها

2-1 انطباق ها

2-2 تطابق ها و پوشش ها در گراف هاي دو بخش

2-3 تطابق كامل

2-4 مسأله تخصیص شغل

منابع

شبكه ها
شارش ها
شبكه هاي حمل و نقل، واسطه‌هايي براي فرستادن كالاها از مراكز توليد به فروشگاهها هستند. اين شبكه ها را مي‌توان به صورت يك گراف جهت دار با يك سري ساختارهاي اضافي درنظر گرفت و آن ها را به صورت كارآيي مورد تحليل و بررسي قرار داد. اين گونه گراف هاي جهت دار، نظريه اي را به وجود آورده اند كه موضوع مورد بحث ما در اين فصل مي باشد. اين نظريه ابعاد وسيعي از كاربردها را دربرمي‌گيرد.
تعريف 1-1 فرض كنيم N=(V,E) يك گراف سودار همبند بيطوقه باشد. N را يك شبكه يا يك شبكه حمل و نقل مي‌نامند هرگاه شرايط زير برقرار باشند:
(الف) رأس يكتايي مانند وجود دارد به طوري كه ، يعني درجة ورودي a، برابر 0 است. اين رأس a را مبدأ يا منبع مي‌نامند.
(ب) رأس يكتايي مانند به نام مقصد يا چاهك، وجود دارد به طوري كه od(z)، يعني درجة خروجي z، برابر با 0 است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شبكه هاي احتمالي، روش مسير بحراني و نمودار گانت

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره شبكه هاي احتمالي، روش مسير بحراني و نمودار گانت

محصول * تحقیق درباره شبكه هاي احتمالي، روش مسير بحراني و نمودار گانت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
 
شبكه هاي احتمالي، روش مسير بحراني و نمودار گانت
استاد:
جناب آقاي مهندس عيني
تهيه كننده:
بهنام صفري
81157187
شبكه هاي احتمالي، روش و مسير بحراني و نمودار گانت
قبل ار تلاش جهت استفاده از اين ابزار (Pert، CPM و Gantt) اطاعات پروژه بايد از طريق معيني جمع آوري شده باشند. لذا لازم است يك توضيح پايه اي و اساسي در مورد قدم هاي ارتباطي ابتدايي كار داده شود.
فرايند طراحي يك پروژه شامل مراحل زير است:
1-مشخص كردن تاريخ شروع پروژه
2-مشخص كردن روز تكميل پروژه
3-انتخاب كردن روش و شيوه هاي اجراي پروژه و طول عمر استفاده از پروژه.
4-مشخص كردن حوزه و ميزان وسعت پروژه در دوره و مرحلة انتخاب شدة روش اجراي پروژه و طول عمر پروژه
5-مشخص كردن با انتخاب روش هايي كه جهت مرور پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند.
6-مشخص كردن و از پيش تعيين كردن نقاط عطف يا تاريخ هاي بحراني پروژه كه بايد به آنها پرداخت و رسيدگي كرد.
7-ليست كردن فعاليتها، با دورة پروژه، در رابطه با اينكه هركدام از آنها بايد سر موقع به پايان رسند.
8-برآورده كردن تعداد پرسنل لازم براي به پايان رساندن هر فعاليت
9-برآورد كردن پرسنل آماده به كار جهت به پايان رسانيدن هر فعاليت
10-مشخص كردن سطح مهارت مورد نياز جهت تشكيل دادن هر فعاليت.
11-مشخص كردن وابستگي ها و پيش نيازي هاي هر پروژه.
-كدام فعاليت ها مي توانند بطور موازي و هم زمان انجام شوند؟
-شروع كدام فعاليتها مستلزم تكميل فعاليتهاي ديگر است:
12-نقاط كنترلي و نقاط بازديد و مورد مرور پروژه
13-تشكيل دادن برآورد هزينة اجراي پروژه و تحليل هزينه – منافع.
توسعة طرح يك پروژه مستلزم داشتن دقت بالا و درك جزئيات همة فعاليتهايي است كه شامل مي شودو مقدار زماني كه براي مدت زمان طول انجام هر فعاليت تخمين زده است، وابستگي هاي ميان اين فعاليتها، و توالي زماني كه اين فعاليتها بايد به اجرا درايند به علاوه، آماده بودن منابع بايد مشخص گردد تا هر فعاليت با مجموعه فعاليتها جهت اختصاص به كار گرفته شود.
يك روش مورد استفاده براي توسعه ليست فعاليتها، خلق كردن چيزي است كه به تجزية ساختار كار معروف است.
يك تعريف:
تفكيك ساختار (WBS): يك انحلال و متلاشي كردن سلسله مراتب و يا تجزية يك پروژه يا فعاليت اصلي به مراحل متوالي است كه در آن هر مرحله يك تجزيه كاملتر از قبلي است. در شكل نهايي يك WSB در ساختار و چيدمان بسيار شبيه طرح اصلي است. هر مورد در يك مرحلة خاص از WBS متوالياً شماره گذاري شده است (براي مثال: 10 و 10 و 30 و 40 و 50) هر مورد در مرحلة بعدي در طي شمارة منشاء اصلي خود شماره گذاري شده است. (براي مثال 1/10 و 2/10 و 3/10 و 4/10) WBS ممكن است در شكل يك دياگرام كشيده شود. (چنانچه ابزارهاي خودكار آماده باشند.) يا در يك نمودار شبيه كشيدن يك طرح.
WBS با دو فعاليت رو يهم رفته شروع مي شود كه نمايندة كليت كارهايي هستند كه پروژه را تشكيل مي دهند. اين نام طرح پروژه WBS مي شود. استفاده از روش كار يا طول عمر مسيستم (تحليل، طراحي و اسباب تكميل) بعنوان يك راهنما قدم مي گذارد پروژه به قدم هاي اصلي اش تقسيم شده است. اولين مرحلة پروژه وارد كردن اطلاعات است. مرحلة دوم اصلي تحليلي است كه پيرو طراحي، ترسيم، تست كردن، تكميل و پيگيري دقيق انجام وظايف است. هركدام از اين مراحل بايد به مرحلة بعدي جزئياتش شكسته شوند و هركدام از آنها، بازهم به مراحل كاملتر جزئيات، تا به يك فعاليت قابل مديريت برسد. اولين WBS براي طول عمر پروژه به اين صورت خواهد بود.

دانلود + ادامه مطلب