علوم پزشکی - فایلخون

مقاله درباره تاثیر مصرف والرين به عنوان مكمل در اختلال خلقي دو قطبي

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تاثیر مصرف والرين به عنوان مكمل در اختلال خلقي دو قطبي

محصول * مقاله درباره تاثیر مصرف والرين به عنوان مكمل در اختلال خلقي دو قطبي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
تاثیر مصرف والرين به عنوان مكمل در اختلال خلقي دو قطبي
1
تاریخ دریافت: 1/3/87 تاریخ پذیرش: 15/11/87
واژه هاي کليدي: اختلال خلقي دوقطبي، والرين، بی خوابی، اضطراب
مقدمه
اقدام درماني اصلي در اختلال دو قطبي دارو درماني همراه با سايكوتراپي است كه شامل تثبيت كننده هاي خلق براي دوره مانيا و داروهاي ضد افسردگي براي دوره افسردگي است. سايكوتراپي هم براي استرسورهايي كه باعث شعله ور شدن بيمـاري مي شود، استفاده مي گردد. درمان هاي جايگزين در اختلال خلقي دو قطبي به صورت مكمل استفـــاده مي شود. خصوصا در مواردي كه علي رغم مصرف دارو علائم باقيمانده وجود دارد و يا به علت عوارض دارو در فرد، قــادر به رســـــاندن دوز دارو به حـــد لــــازم نمي باشيم. از درمان هاي Adjunctive(Complementary) مي توان به مصرف امگا3 ، روي، ويتامين هاي گروه B و والرين(ريشه گياه سنبل الطيب)اشاره كرد اين گياه در تحقيقات جانوري و آزمايشگاهي روي گيرنده گابا اثر دارد و تريال هاي باليني متعددي مصرف آن را بعنوان آرامبخش و ضد اضطراب تاييد كرده است(1).
ريشه والرين كه يك گياه بلند و فرن لايك است از هزاران سال پيش به عنوان آرامبخش مورد مصرف بوده و به عنوان آرامبخش ضعيف از سال 1842 تا 1982 در ليست داروهاي آرامبخش در آمريكا قرار داشت؛ در اروپا نيز والرين به عنوان خواب آور ضعيف، القائ خواب و درمان اضطراب تحت نام داروهاي مجاز بدون نسخه در سوئيس بلژيك و ايتاليا مورد تاييد قرار گرفته است(2).
مكانيسم اثر والرين در مغز مشابه بنزوديازپين است به طوري كه با تقويت GABA سطح برانگيختگي مغزي را كاهش مي دهد (3).
عوارض در دوزهاي درماني كم شامل درد معده و در دوز هاي بالاتر از 500 ميلي گرم سردرد، بي قراري و تهوع مي باشد. سميت در دوز 20 گرم هم مشاهده نشده است. در دوز هاي درماني و مصرف كوتاه مدت هپاتوكسيسيته گزارش نشده است(4).
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک کار آزمائی بالینی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي زن و مرد، در محـــدوده سنی 75-18، مراجعه
كننده به كلينيك اعصاب و روان است كه تشخیص آن ها پس از مصاحبه بالینی توسط روانپزشک، بر اساس ملاک های تشخیصی DSMIVTR قطعی شده است. معیارهای ورود به مطالعه نداشتن بيماري جسمي، سابقه مصرف مواد مخدر و هم ابتلايي با سایر اختلالات روانپزشكي ديگر بود. نمونه های مورد مطالعه از بین بيمارانی که نمره پرسشنامه مانیک Mania Rating Scale بالاتر يا مساوي 12 داشتــــند و حداقل 3 ماه داروهــای تثبيت كننده خلق را دريافت كرده و عليرغم درمان هنوز علائم باقي مانده وجود داشت، انتخاب شدند. تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول حجم نمونه به تعداد 80 نفر محاسبه گردید.
افراد مورد مطالعه به طور کاملا تصادفی یکسو کور در دو گروه قرار گرفتند(در مجموع در گروه والرین 47 نفر ودر گروه کنترل 40 نفر مورد بررسی قرار گرفتند). نمونه های دو گروه از نظر نوع داروی مصرفی تثبيت كننده خلق همسان گردیدند. يك گروه علاوه بر درمان روتين داروهای تثبيت كننده خلق، والرين را به میزان 3-2 قرص(با دوز mg1050- 700 ) دريافت كردند. گروه كنترل تنها تحت درمان روتين داروهای تثبيــــت كننده خلق قرار داشتند. اين دو گروه در هفته هاي 4 و 8 از نظر تاثير درماني از طریق پرسشنامه Mania Rating Scale و (GAF)Global assesment Function و همچنین عوارض، با یکدیگر مقايسه شدند. اطلاعات پس از جمـــــع آوری از طـــــريق آنــــاليز آماري SPSS-version 14.5 انجام شد. جهت توصیف فراوانی داده ها از آمار توصیفی و برای مقایسه داده ها از آزمونrepeated measure و آزمون فریدمن استفاده گردید. از کلیه افراد مورد مطالعه قبل از ورود به طرح رضايت نامه كتبي اخذ گردید.
يافته های پژوهش
از 87 بیماری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، در گروه مصرف کننده والرين، 21 زن و 26 مرد با میانگین سنی34 سال(انحراف معیار 26/12) و در گروه کنترل 9 زن و 31 مرد با میانگین سنی 5/33 ســــال(انحراف معیار96/11) قرار داشتند. 55 درصد از
گروه تحت درمان با والرین و 1/51 درصد از گروه مورد
مجرد بودند. 5/40 درصد از گروه تحت درمان با والرین و 3/38 درصد از گروه کنترل تحصیلات زیر دیپلم داشتند.
سطح علائم مانيا و عملکرد 2/36 درصد از بیماران تحت درمان با والرين در بدو ورود به مطالعه در محدوده 30-21 ، 8/63 درصد در محدوده40-31 و در گروه کنترل 65 درصد در محدوده 30-21،35 درصد در محدوده 40-31 بود.
در ماه اول بعد از شروع درمان علائم مانيا و عملکرد 6/59 درصد از گـــروه والرين در محدوده 50-41 ، 4/40 درصد در محدوده 40-31، و در گروه کنترل 25 درصد در محدوده 50-41 ، 75 درصد در محدوده 40-31 و در ماه دوم بعد از شروع درمان 6/59 درصد از مصرف کنندگان والــرين در محدوده 60 -51 ، 4/40 درصد در محدوه 50-41 و در گروه کنترل 20 درصد در محدوده60-51، 80 درصد در محدوده 50-41 بود . آزمون آماری Friedman تفاوت معنی داری درعملکرد دو گروه در بدو ورود به مطالعه و هفته های 4 و 8 بررسی نشان داد(جدول شماره 1).
میانگین نمره شدت علائم مانيا در بدو ورود به مطالعه در گروه والرين از 93/62 (انحراف معیار 21/15) به 38/41 (انحراف معیار 94/11) در ماه اول و 9/32 (انحراف معیار 57/9) در ماه دوم و در گروه کنترل از 97/70(انحراف معیار 34/9) به82/61 (انحراف معیار 04/12) در ماه اول و 05/56 (انحراف معیار 43/10) کاهش یافت.
ميانگين تكرار علائم مانيا در بدو ورود در گروه والرين 3/67 و در گروه كنترل 7/76 ، در ماه اول 8/51 در گروه والرین و 22/71 در گروه کنترل و در ماه دوم در گروه والرين7/39 و در گروه کنترل و2/64 بود(جدول شماره 2).
آزمون آماری Repeted measures تفــاوت معنی داری در نمرات شدت و تكرار علائم مانيا در دو گروه در بدو ورود به مطالعه نشان نداد. در حالی که تفاوت معنی داری در شدت و تكرار علائم مانيا و عملکرد بیمــاران قبل از مــــداخله درمـــانی و هفتــه های 4 و 8 (ماههای اول، دوم) بعد از شروع درمان مشاهده گردید(p<001) (جدول شماره 2).
بحث و نتيجه گيري
با توجه به یافته های تحقیق والرين به عنوان مکمل می تواند علائم مانيا را از نظر شدت و تكرار علائم کاهش داده و عملکرد بيماران را بهبود ببخشد. نتایج گزارشي از يك کارآزمائی بالینی در سال 2008 نشان داد والرين اثرات آرامبخشي روي CNS دارد و موجب كاهش افسردگي و اضطراب مي شود(5) و در اين مطالعه مشخص شد اثرات شل كنندگي و سداتيو شديد ندارد.
در سال 2006 دريك مقاله مروري والرين به عنوان سداتيو و ضد اضطراب معرفي شد(6).
والرين يك انالوگ اسيد والپريك است و اثرات ضد تشنجي والرين اولين بار در سال 1592 گزارش شد. در مقاله اي در سال 2004 اين طور نتيجه گيري شد والرين خاصيت ضد تشنجي دارد ولي براي معرفي آن به عنوان داروي آنتي اپيلپتيك نيازمند انجام كارآزمايي باليني متعدد مي باشيم، در همين راستا به نظر مي رسد توانايي والرين در كنترل علائم مانيا به خاصيت مربوط باشد(7).
در سال 2007 نشان داده شد والرين كه در درمان بي خوابي و اضطراب به كار مي رود موجب تحريك گيرنده GABA-A مي شود. و گابا يك نوروترنسميتر مهاري است كه نقش مهمي در كاهش علائم مانيا دارد(8،9)
در سال 2005 مكانيسم اثر تازه اي از والرين گزارش شد به طوري كه علاوه بر تحريك ملانوتين و گلوتامات و گابا A تمايل بالا به گيرنده 5HT2a دارد(11،10). اثرات حمايتي-عصبي والرين در سال 2004 شرح داده شد(12).
استفــــــاده از درمان هــــاي مكمل و جايگزين در دهه گذشته افــــزايش يافته، تحقيـــقات ثابت كرده است كه كاربرد والرين براي اختــــلالات روان پــــزشكي به تنهايي منــــوط به تحقيقات بيشتـــــري است علي رغـــم اينكه اين درمـــان به عنوان مكمل اثرات مفيد و حداقل عوارض را دارد(13).

جدول شماره 1. توزیع فراوانی مطلق و نسبی سطح مانيا و عملکرد بیماران در دو گروه تحت درمان با والرین و گروه کنترل
ماههای بررسی
سطح مانيا و عملکرد بیماران در گروه تحت درمان با مکمل والرین
سطح مانيا و عملکرد بیماران در گروه کنترل

30- 21
40- 31
50- 41
60- 51
30- 21
40- 31
50- 41
60- 51

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

قبل از درمان
17
2/36
30
0/63
0
0
0
0
26
65
14
35
0
0
0
0

هفته 4 بعد از شروع درمان
0
0
19
4/40
28
6/59
0
0
0
0
30
75
10
25
0
0

هفته 8 بعد از شروع درمان
0
0
0
0
19
4/40
28
6/59
0
0
0
0
32
80
8
20

سطح معنی داری
df=2
chi –square =89.575
N=47
df=2
chi –square =77.039
N=40

0.000 sig =
0.000 sig =

جدول شماره 2. میانگین و انحراف معیار شدت و تکرار علائم مانیک در بیماران در دو گروه تحت درمان با والرین و گروه کنترل
گروهها
گروه تحت درمان با والرین
گروه کنترل

بدو ورود به مطالعه
ماه اول بعد از درمان
ماه دوم بعد از درمان
بدو ورود به مطالعه
ماه اول بعد از درمان
ماه دوم بعد از درمان

mean
std
mean
std
mean
std
mean
std
mean
std
mean
std

شدت علائم
93/62
21/15
38/41
94/11
91/32
57/9
97/70
34/9
82/61
04/12
05/56
43/10

تکرار علائم
31/67
27/14
80/51
64/8
76/39
01/8
70/76
52/7
22/71
03/8
20/64
10/7

سطح معنی داری
df= 2 sig .000
df=2 sig =.000

References
1-Dr. Fink. Alternative and complementary treatment of bipolar disorder. Question Book review Nov.26/2007, Available: www.finkshrink.com/blog/treatment/alternative-and-omplementary-treatments-for-bipolar-disorder.html

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تالاسمي چيست؟

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تالاسمي چيست؟

محصول * مقاله درباره تالاسمي چيست؟ * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
تالاسمي چيست؟
تالاسمي يك واژه يوناني است كه از دو كلمه تالاسا Thalassa به معني دريا و امي Emia به معني خون گرفته شده است و به آن آنمي مديترانه‌اي يا آنمي كولي و در فارسي كم خوني مي‌گويند. تالاسمي يك بيماري همولتيك مادرزادي است كه طبق قوانين مندل به ارث مي‌رسد . اولين بار يك دانشمند آمريكايي به نام دكتر كولي در سال ‌١٩٢٥ آن را شناخت و به ديگران معرفي كرد . اين بيماري به صورت شديد (ماژور) و خفيف (مينور) ظاهر مي‌شود. اگر هر دو والدين داراي ژن معيوب باشند به صورت شديد يعني ماژور (Major) و اگر يكي از والدين فقط ژن معيوب داشته باشد به صورت خفيف يعني مينور (Minor) ظاهر مي‌شود. تالاسمي براي كساني كه نوع (مينور) را داشته باشند، مشكل ايجاد نمي‌كند و آنها هم مثل افراد سالم مي‌توانند زندگي كنند و فقط در موقع ازدواج بايد خيلي مراقب باشند. اما برعكس اين بيماري حداكثر آزار خود را به بيماران نوع ماژور مي‌رساند. تالاسمي چگونه منتقل مي‌شود؟ اگر يك زن و شوهر هر كدام داراي نوع كم خوني خفيف (مينور) تالاسمي باشند، هر يك از فرزندان آنها ‌٢٥ درصد احتمال ابتلا به تالاسمي ماژور (كم خوني شديد) را داشته و ‌٥٠ درصد احتمال تالاسمي مينور و ‌٢٥ درصد ممكن است سالم باشند. علائم و عوارضي كه تالاسمي در بيماران ايجاد مي‌كند در نوع ماژور تالاسمي (كم خوني شديد) هموگلوبين خون غيرطبيعي به نام F يا جنيني افزايش يافته و هموگلوبين قرمز خون كاهش پيدا مي‌كند، كودكي كه اين بيماري را در خود دارد كم خون است و اين كم خوني باعث بزرگ شدن طحال و كبد و تغيير قيافه ظاهري او مي‌شود. بنابراين به علت پايين آمدن مداوم خون، بيمار مجبور است مدام خون تزريق كند و در اثر تزريق خون كه داراي مقدار زيادي آهن است و در اثر خود بيماري كه باعث شكسته شدن هموگلوبين (گلبولهاي قرمز) و آزاد شدن آهن مي‌شود ، ميزان آهن خون افزايش يافته و در بافت‌هاي عمده بدن چون؛ قلب، كبد، طحال و … رسوب مي‌كند و سبب ايجاد مشكلات ديگري مي‌شود كه تنها به كمك آمپول دسفرال مي‌توان از تجمع آهن جلوگيري كرد. مصرف مداوم دسفرال با قيمت بالاي آن، موجب بروز مشكلات اقتصادي در خانواده‌ها مي‌شود. پس اگر در اثر عدم و يا سهل انگاري، تالاسمي به خانواده شما قدم گذاشت، هيچ جاي فرار نيست. راهاي پيشگيري از تالاسمي ‌١- انجام آزمايش خون از نظر كم خوني ( CBC و هموگلوبين A2 ) ‌٢-انجام آزمايش روي جنين در هفته‌هاي اول حاملگي در دوران بارداري. با يك آزمايش ساده مي‌توانيد جلوي بروز مشكلات بسياري كه در صورت داشتن فرزند تالاسمي با آن برخورد خواهيد نمود را بگيريد. تالاسمي در ايران تالاسمي در ايران حضور تاسف باري دارد و در حدود سي هزار نفر اين بيماري را در خود دارند و هر سال به اين تعداد نيز اضافه مي‌شوند . تالاسمي در ابتدا چند ماه خود را پنهان مي‌كند و بعد از مدتي مادران مي‌بينند كه كودك آنها زرد، ضعيف و ناآرام است و وقتي كه فرزند خود را به دكتر مي‌برند بعد از آزمايش، دكتر به مادر خانواده مي‌گويد تالاسمي هم همراه كودكش به دنيا آمده است. كساني كه در ايران تالاسمي با خود دارند به چهار گروه تقسيم مي شوند. گروه اول مبتلاياني كه دسترسي به امكانات پزشكي و درماني ندارند و از درمان صحيح يعني تزريق خون و دسفرال محروم مي‌باشند. گروه دوم بيماراني كه به موقع بيماريشان تشخيص داده مي‌شود و خون تزريق مي‌نمايند؛ اما از دسفرال و ساير اقدامات درماني استفاده نمي‌كنند. گروه سوم كساني كه بيماريشان به موقع تشخيص داده مي‌شود، تزريق مناسب خون همراه با روش‌هاي جانبي را به موقع دريافت مي‌دارند و طول عمري قابل ملاحظه خواهند داشت. گروه چهارم بيماراني كه دسترسي به پيوند مغز استخوان داشته‌اند، احتمال بهبودي آنان تا حدود زيادي ميسر مي‌باشد ، اميد است با اتكا به خداوند تبارك و تعالي در آينده‌اي نه چندان دور در اثر پيشرفت هاي علمي، تالاسمي هم مانند بيماري‌هاي شايع دوران گذشته ريشه كن شود. كنترل و درمان بيماري مهم‌ترين راه درمان تالاسمي، تزريق مداوم خون است. اگر بعد از آزمايش هموگلوبين، هماتوكريت متوجه شديد كه مقدار آن پايين تر از ‌١٠ است، فورا به مركز انتقال خون مراجعه كنيد. اگر ديرتر اقدام كنيد بدن مجبور است از خوني كه استخوان‌ها مي‌سازند، تغذيه كند و خون‌سازي استخوان‌ها باعث رشد ناهنجار استخوان‌هاي سر و صورت مي‌شود و در آن هنگام تالاسمي، قيافه وحشتناك خود را نشان مي‌دهد و بيمار خود را دچار مشكلات روحي و رواني فراوان مي‌كند . پس به ياد داشته باشيد با تزريق مداوم و به موقع خون از رشد استخوان‌هاي صورت كودك خود جلوگيري كنيد. اقدام مهم ديگري كه شما بايد انجام دهيد پايين آوردن آهن خون فرزندتان است. آهن، بافت‌هاي بدن است و آمپول دسفرال هم دشمن آهن، شما بعد از آزمايش آهن خون (فريتين) كودكتان، اگر مقدار آن را بالاتر از حد طبيعي مشاهده كرديد، ديگر با تزريق دسفرال به وسيله سرنگ در عظله نمي‌توانيد آن را به حد طبيعي برسانيد و حتما بايد از پمپ دسفرال استفاده كنيد. پمپ دسفرال دستگاهي است كه به طور اتوماتيك در مدت ‌٨ الي ‌١٢ ساعت آمپول را در زير پوست ناحيه شكم و يا عضلات بازوي بيمار تزريق مي‌كند و دارو در بدن با آهن تجمع يافته تركيب و سپس به وسيله ادرار دفع مي‌شود. همان‌طور كه قبلا گفته شد اگر آهن تجمع يافته دفع نشود باعث رسوب در كبد و قلب مي‌شود و مرگ آنان را تسريع مي كند. طحال برداري تالاسمي روي طحال بيمار خود نيز تاثير مي‌گذارد. گلبول‌هاي خون اگر ساختمان و شكل و كار غيرطبيعي داشته باشند، زودتر از موعد مقرر (‌١٢٠ روز عمر طبيعي گلبول قرمز مي‌باشد) از بين مي‌روند. گورستان و محل تخريب گلبول‌ها، طحال است و اگر پزشك متوجه شود كه به علت بزرگي و يا فقط پركاري طحال، نياز به خون بالا مي‌رود و يا اينكه هموگلوبين پس از تزريق خون در فاصله زمان كمتري سريعا پايين مي‌افتد در آن صورت تصميم مي‌گيرد كه طحال جراحي و از بدن خارج شود. ولي سن ايده‌آل بالاي ‌٥ سال است. زيرا در سنين پايين تر خطر بيماري‌هاي عفوني مهلك وجود دارد؛ بنابراين حتي در سنين بالاتر از ‌٥ سال كه طحال برداري انجام مي‌گيرد، واكسيناسيون عليه برخي بيماري‌ها مانند پنوموكك لازم است و علاوه بر آن هميشه بايد درمان با آنتي بيوتيك سريعا شروع گردد. اگر تالاسمي طبق روال طبيعي كنترل و درمان شود، بيماران مي‌توانند مثل هر انسان ديگري سال‌ها زندگي كنند. امروز تعدادي از بيماران تالاسمي ازدواج كرده و داراي فرزندان سالم هستند. شرايط بد و مرگ و يا عمر طولاني بيمار تالاسمي در دست شماست . پدران و مادران نيز بايد معاينه شوند تا اگر مواردي بود دقيقا مداوا گردد تا از نارسايي‌هاي بيشتر جلوگيري شود. بايد با دقت و حوصله در امر معالجه كودك بيمار خود اقدام كنيد؛ در صورت طحال برداري مصرف قرص پني‌سيلين و تزريق واكسن پنوموكك براي جلوگيري از عفونت بدن ضروري است. لازم است بيمار تالاسمي در سنين بالا توسط متخصصين قلب، كليه، چشم، گوش، غدد و … مورد معاينه قرار گيرد. مشكلات يك بيمار تالاسمي ‌١- ضعف جسمي و رشد كم. ‌٢- مشكلات ناشي از تزريق خون و درد آن . ‌٣- تزريق مداوم دسفرال (DESFERAL) و صرف هزينه بالا. ‌٤- تغيير شكل و رشد ناهنجار جمجمه و بروز مشكلات رواني . ‌٥- نگراني حقيقي از آينده بيمار.
http://asp.irteb.com
طحال
خلاصه : عملکرد، مشخصات و نکات دانستنی درباره طحال
طحال یک عضوداخل شکمی، با ابعاد حدوداً دوازه در هشت سانتی متر است که به طور طبیعی در سمت چپ قسمت فوقانی شکم، درکنار معده و بالای کلیه چپ قرار گرفته است.
طحال کاملاً توسط دنده تحتانی قفسه سینه محافظت می شود و در حالت طبیعی، اگر اندازه نرمال داشته باشد، نمی توان آن را از طریق جدار شکم لمس کرد. وزن طحال، در بالغین ۷۵ تا ۱۵۰ گرم است و درهر دقیقه، حدوداً ۳۰۰ میلی لیترخون از آن عبور می کند .
بنابراین یک بافت کاملاً پرخون محسوب می شود. طحال در دوران مختلف زندگی وظایف کاملاً متفاوتی را بر عهده می گیرد. در دوران جنینی و در ماه های پنجم تا هشتم بارداری، طحال به عنوان یک مرکز خون ساز عمل می کند و گلبول های سفید و قرمز خون را می سازد. پس از تولد، با انتقال مراکز خون سازی به مغز استخوان، این فعالیت طحال خاموش می شود.
در عین حال، قابلیت تبدیل به بافت های خون ساز همواره در طحال باقی می ماند و در برخی بیماری ها که با درگیرکردن مغز استخوان، باعث مهار ساختن سلول های خونی می شوند ، سلولهای طحال مجدداً شروع به فعالیت خونسازی می کنند.
این فعالیت، معمولاً فاقد ارزش بالینی است و تنها موجب بزرگ شدن بیش از حد طحال و بروز عوارض ناشی از آن می شود. در دوران پس از تولد و در سنین کودکی، طحال یک منبع عمده و محل استقرار سلول های لنفوسیتB محسوب می شود و نقش مهمی را در پاسخ های ایمنی بدن ایفا می کند. لنفوسیت هایB که در طحال استقرار یافته اند، در پاسخ به میکروب ها و عوامل خارجی، شروع به ترشح پادتن یا آنتی بادی می کنند.
سلول های ماکروفاژی که در طحال استقرار یافته اند، نقش پاک کننده خون از سلول های غیر طبیعی را بر عهده دارند. گلبول های قرمز دارای اشکال غیر طبیعی یا آنهایی که بیش از اندازه پیر شده اند و همچنین پلاکت های غیر طبیعی، توسط طحال از گردش خون برداشته می شوند. در هر روز، ۲۰ میلی لیتر گلبول های قرمز فرسوده توسط طحال جمع آوری و از گردش خون خارج می شوند.
به طور طبیعی، یک سوم از کل پلاکت های بدن، در طحال ذخیره شده اند و در موارد لزوم، می توانند به گردش خون وارد شوند.
طحال کاملاً در مجاورت دنده های نهم تا دوازدهم قرار گرفته است. آسیب طحال و پارگی آن، یک مشکل شایع در تصادفات و ضرباتی است که به سمت چپ شکم و قفسه سینه وارد می شوند.
مهم ترین خطری که در این موارد بیمار را تهدید می کند، خونریزی شدید از بافت پرخون طحال به داخل شکم است، بدون اینکه خونریزی از سطح بدن وجود داشته باشد. تشخیص خونریزی داخلی، در این موارد از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است.
زیرا در بسیاری از موارد، برای کنترل آن نیاز به اعمال جراحی وجود دارد. در صورت پارگی طحال، گاهی نیاز به برداشتن کامل این عضو پیش می آید که با پرهیز از مصرف مواد و روغنهای شیمیایی و استفاده از داروها، روغنها و غذاهای طبیعی می توان از این عارضه جلوگیری به عمل آورد.
در بیماری های همولتیک، که نوعی کم خونی ناشی از متلاشی شدن زودهنگام گلبول های قرمز هستند، گاهی برداشتن طحال، به کاهش کم خونی کمک می کند . در حالات پیشرفته تالاسمی، کم خونی داسی شکل و کم خونی های همولتیک خود ایمنی، برداشتن طحال به تخفیف بیماری کمک می کند. افرادی که به هر علت، طحالشان برداشته شده است، باید واکسن ضد برخی میکروب های خاص را دریافت کنند، زیرا حتی در بزرگسالان نیز کارکردهای طحال نباید کاملاً بی اهمیت تلقی شود و نقش طحال در دستگاه ایمنی بدن را باید همیشه در نظر داشت.
آنتی بادی هایی که درطحال ترشح می شوند، به خصوص علیه باکتری هایی که دارای کپسول هستند موثرند و بیمارانی که در آنها طحال برداشته شده ، مستعد ابتلا به عفونت با باکتری هایی نظیر پنموکوک و هموفیلی هستند پس در آخر به این نتیجه می رسیم که برداشتن طحال نیز عوارض جانبی بسیاری را در پی خواهد داشت که در دراز مدت باعث بیماریهای بسیار دیگری و یا بیماریهای لاعلاج گردد که همه اینها با پرهیز از مواد شیمیایی و استفاده از غذاها و رژیم های غذایی طبیعی و مناسب قابل پیشگیری می باشد.
http://mehrdadfreesoftware.blogfa.com
زرشک (انبر باریس)
خواص : زرشك Barberry نام علمی Berberis گياه شناسي زرشك درختچه اي است داراي ساقه اي خاردار كه ارتفاع آن تا 4 متر نيز ميرسد . چوب اين درخت قهوه اي ، قرمز و يا زرد رنگ مي باشد . برگهاي آن بيضي شكل با دندانه هاي اره اي و گلهاي آن خوشه اي و زرد رنگ است شاخه هاي زرشك تيغ زيادي دارد . ميوه زرشك قرمز رنگ ، گوشتي بيضوي شكل و داراي طعمي ترش است قسمت مورد استفاده اين گياه ريشه ، پوست رشه و ساقه ، برگ گل و ميوه آن است . خواص داروئي: خواص طبي زرشك زرشك از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است ميوه زرشك خواص زير را دارد: 1)قابض است 2)تقويت كننده قلب و كبد است 3)بواسير خوني را درمان مي كند 4)خونريزي را برطرف مي كند 5)براي برطرف كردن بيماريهاي كبدي مفيد است 6)صفرا بر است 7)دم كرده زرشك را براي برطرف كردن ناراحتي هاي دهان غرغره كنيد . خواص ريشه و پوست ساقه 1)صفرا بر و مسهل است 2)كبد را پاك و تقويت مي كند 3)اعمال دستگاه گوارش را منظم مي كند 4)سوء هاضمه را از بين مي برد 5)بي اشتهايي را برطرف مي كند 6)براي رفع يبوست مفيد است 7)در درمان يرقان و زردي موثر است 8)نقرس و روماتيسم را برطرف مي كند 9)خانم هائيكه بين دو عادت ماهيانه خونريزي دارند بايد براي برطرف كردن آن از ريشه و ساقه زرشك استفاده كنند . 10)آنهائيكه مبتلا به ورم طحال هستند مي توانند براي معالجه از اين گياه كمك بگيرند . 11)واريس را درمان مي كند . 12)براي معالجه بواسير نافع است . 13)براي برطرف كردن سوزش ادرار مفيد است . 14)فشار خون را پائين مي آورد 15)براي شست وشوي چشم مي توانيد از جوشانده ريشه و ساقه و زرشك استفاده كنيد . خواص برگ زرشك 1-آب آوردگي بدن را برطرف مي كند . 2-اسهال هاي مزمن را درمان مي كند . 3-برگ زرشك داراي مقدار زيادي ويتامين C مي باشد بنابراين در درمان بيماري اسكوربوت اثر مفيد درد . 4-جويدن برگ زرشك باعث محكم شدن لثه و دندان مي شود . 5-در موقع آنژين و گلو درد ، دم كرده برگ زرشك را غرغره كنيد .
طحال و سيستم لنفاوي
سيستم لنفاوي عبارت است از شبكه ارتباطي بزرگي كه مقدار مايعات را متعادل نگه مي دارد و از بدن در مقابل عفونتها محافظت مي كند. اين سيستم از شبكه ارتباطي عروق لنفاوي تشكيل شده كه لنف را به سراسر بدن مي‌رساند. لنف مايع آبكي و شفافي است كه حاوي مولكولهاي پروتئين ، نمك ، قند، اوره و ديگر مواد مي باشد.
طحال كه در بخش فوقاني چپ شكم زير قفسه سينه قرار گرفته به عنوان بخشي از سيستم لنفاوي كار مي كند تا از بدن محافظت كند در حاليكه گلبولهاي قرمز خون مرده و ديگر اجراي خارجي را از جريان خون تصفيه مي كند و به مبارزه با عفونت كمك مي كند .
ضرورت طحال و سيستم لنفاوي
يكي از كارهاي مهم سيستم لنفاوي جمع آوري مايع اضافه لنف از بافتهاي بدن و برگرداندن آن به خون است . اين روند حياتي است چون آب ، پروتئين و مواد ديگر دائما از مويرگهاي خوني كوچك به داخل بافتهاي اطراف بدن تراوش مي كند . اگر سيستم لنفاوي مايع اضافي را از بافتها خارج نكند، مايع لنف در بافتهاي بدن تجمع كرده و متورم مي‌شوند.
سيستم لنفاوي به دفاع بدن در برابر ميكروبهايي چون ويروس ، باكتري و قارچهاي بيماريزا كمك مي كند . اين ميكروبها در گره هاي لنفاوي- توده هاي كوچك بافتي كه در امتداد شبكه ارتباطي عروق لنفي قرار دارند- تصفيه مي شوند . گره ها جايگاه لنفوسيت مي باشند . برخي از اين لنفوسيتها آنتي بادي درست مي كنند ، پروتئين هاي خاصي كه با ميكروبها مبارزه مي كنند و با به دام انداختن و تخريب ميكروبهاي بيماريزا از انتشارعفونت جلوگيري مي كنند . طحال به مبارزه بدن با عفونت هم كمك ميكند . خود طحال حاوي لنفوسيتها و ديگر انواع گلبولها ي سفيد خون به نام مايكروفاژها است كه باكتريها ، بافت مرده و جسم خارجي را مورد هدف و تخريب قرار داده و از خون خارج مي‌سازد.
سيستم لنفاوي عبارت است از شبكه ارتباطي بسيار كوچك كه مايع لنف را از قسمت‌هاي مختلف بدن خارج مي سازند . بخشها ي مهم بافت لنف در مغز استخوان ، طحال ، غذه تيموس ، گره هاي لنفي و لوزه ها قرار دارند . قلب ، شش ، روده ها ، كبد و پوست هم داراي بافت لنفاوي است .
يكي از عروق لنفاوي مهم، مجراي توراسيك است كه از بخش انتهايي ستون فقرات شروع مي شود و لنف را از لگن، شكم و قسمت تحتاني قفسه سينه

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تجزيه ادرار در يک نگاه

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تجزيه ادرار در يک نگاه

محصول * مقاله درباره تجزيه ادرار در يک نگاه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
تجزيه ادرار در يک نگاه
دكتر حبيب‌ا… گل‌افشان
1- متلاشی شدن سلول‌ها وکست‌ها در ادرار قلیایی بیشتر از ادرار اسیدی است.
2- در ادرار اسیدی ممکن است گلبول‌های قرمز به صورت حلقه دیده شوند.
3- وزن مخصوص کمتر از 010/1 گلبول‌های قرمز و کست هیالین را متلاشی می‌کند.
4- عفونت با میکروب گاردنرلا در مثانه یا دستگاه ژنیتال با کلوسل (Clue Cell) همراه است.
5- کلوسل سلول اپی‌تلیال آکنده از میکروارگانیزم کوکوباسیل است.
6- چنانچه ادرار خانمی آلودگی زیاد با سلول‌های اسکواموس داشته باشد احتمال آلودگی با دستگاه ژنیتال دارد.
7- کست ممکن است در ادرار افراد سالم درنتیجه تجویز داروهای مدر دیده شود. تعداد زیادی کست هیالین بعد از90 دقیقه از مصرف 40 میلی‌گرم قرص فوروسماید (لازیکس) و چند ساعت بعد از مصرف داروی تیازید در ادرار ظاهر می‌شود.
8- آلودگی ادرار با کرم‌ها و پمادهای واژینال ممکن است به صورت لیپید اوری گزارش گردد.
9- مشاهده رشته‌های ماهیچه‌ای در ادرار نشانه آلودگی با مدفوع یا فیسچول و یا وسیکورکتال (Vesico rectal) است.
10- رسوب داروی تریام‌ترن (Triamterene) موجب ظاهر شدن کست کریستال و اجسامی شبیه واکسی کست می‌شود، کریستال تریام ترن کریستال‌های متراکم قهوه‌ای هستند.
11- مشاهده 1 ≤ عددمیکروب در رنگ‌آمیزی گرم نمونه ادرار سانتری‌فیوژ نشده معادل >105 باکتری در هر میلی‌لیتر است که برمبنای درشت‌نمایی 40 این مقدار برابر 20< عدد در هر میدان می‌شود.
12- مخمر(Yeast) ممکن است با گلبول‌های قرمز یا گلوبول‌های چربی اشتباه شود، با افزایش اسید استیک می‌توان مخمر را از گلبول قرمز که لیز می‌شود جدا کرد.
13- رشته‌های مخاطی توسط غدد تحتانی سیستم ژنیتال ترشح می‌شود و ترشح آن در خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده و فاقد ارزش پاتولوژیک هستند. رشته‌های بهم تنیده نخ‌های مخاطی ممکن است با کست هیالین اشتباه شود.
14- کریستال‌های هیپوریک اسید به صورت بی‌رنگ و منشورهای شش ضلعی بوده و بعد از خوردن میوه یا سبزیجات و غذاهای کنسرو شده حاوی نگهدارنده بنزوات ایجاد می‌شود.
15- تصور می‌شود که برای ایجاد واکسی کست نخست سلولار کست دچار دژنراسیون شده و متلاشی شدن سلول‌ها ایجاد کست گرانولار کند که با گذشت زمان گرانو‌ل‌ها درهم ادغام و زمینه را کدر و سپس پهن شده و به شکل واکسی ظاهر می‌گردد.
16- به کستی که در یک انتها شبیه دم یا شبیه نخ مخاطی درآمده سیلندروئید (cylindroeid) گفته می‌شود و ارزش کست را دارد.
17- کست‌های دارای پیچ و خم زیاد معمولاً بعد از استفاده از داروهای مدر در ادرار مشاهده می‌شود.
18- اصطلاح نفریت کاذب ورزش‌کاران (Atheletic Pseudonephritis) اشاره به حالتی دارد که در اثر استرس ورزش کست‌های هیالینی وگرانولار در ادرار دیده شوند و بیماری کلیه وجود نداشته باشد0 ورزش ممکن است حتی با پروتئین اوری خفیف نیز همراه باشد.
19- به نظر می‌آید که تفاوتی بین گرانولار کست خشن و ظریف از نظر بالینی نباشد هر چند عده‌ای نوع خشن را در ارتباط با بیماری مزمن کلیوی دانسته‌اند.
20- کست میلوما اشاره به تشکیل کست در میلوم مالتیپل دارد که ماتریکس آنها به طور عمده از زنجیره سبک ایمونوگلوبولین ساخته شده است.
21- پودر دستکش‌های جراحی که مخلوطی از آمیلوپکتین ((amylopectin و آمیلوز ((amylose بوده و از نشاسته غلات تهیه می‌شود ممکن است موجب آلوده کردن ادرار در هنگام نمونه‌گیری شود. گرانول نشاسته به صورت اجسام کروی و با محلول ید به رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه در آمده و زیر نور پلاریزه خاصیت انکسار دارند.
22- گرده‌های گیاهی و سلول‌های گیاهی ممکن است ادرار را آلوده کرده که غالباً به صورت سلول‌هایی با غشاء دو لایه و هسته فوق‌العاده بزرگ ظاهر می‌شوند0
23- شمارش کمی تعداد سلول‌ها و کست‌ها در رسوب ادرار چند ساعته برای مثال در نمونه12 ساعته را شمارش آدیس (Addis count) گویند، هر چند که روزمره نیست، اما برای دنبال کردن سیر بیماری سودمند است. در این روش ادرار 12 ساعته را جمع‌آوری و پس از اندازه‌گیری حجم آن 10 میلی‌لیتر آن را سانترفیوژ کرده و رسوب را در یک میلی‌لیتر باقی گذاشته و با استفاده از چامبر شمارش مورد شمارش سلولی و کست قرار می‌گیرد0
24- قارچ‌ها ممکن است به ویژه در بیماران دیابتی، سرکوب سیستم ایمنی، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های گسترده طیف و حاملگی پاتوژن باشند که دراینحالت همراه با سلول‌های التهابی مشاهده می‌شوند0 نبود سلول‌های التهابی ممکن است بیانگر آلودگی ادرار با قارچ باشد0 تعداد قارچ‌های جوانه‌دار و با زایده هیفا (Hyphai) با ماندن ادرار در آزمایشگاه بیشتر می‌شود.0
25- سندرم نفروتیک یک وضعیت پیچیده بالینی همراه با پروتئین اوری شدید H24 2m 73/1 gr 5/3> ، کاهش آلبومین، ورم، هیپر لیپیدمی، لیپیداوری و افزایش انعقادپذیری خون است.
26- برای تشخیص بیماری‌های اختصاصی کلیوی علاوه بر تجزیه ادرار ممکن است آزمون‌های زیر نیز درخواست شود:
*Anti dsDNA ,ANA (آنتی‌بادی علیه DNA دو رشته‌ای و آنتی‌بادی علیه اجزای هسته سلول)
*Anti GBM (آنتی‌بادی علیه غشای پایه گلومرولار)
*ANCA (آنتی‌بادی علیه آنتی‌ژن‌های سیتوپلاسم نوتروفیل)
*Complement Level ( سطح کمپلمان سرم)
*Cryoglobulin ( کرایوگلوبولین )
*Antistroptolysin O titer (عیار آنتی‌استرپتولیزین o )
* Anti phospholipids titer (عیار ضدفسفو لیپید)
*Multimeric Analysis of VWF (آنالیز مالتی مریک فاکتور فون ویلبراند)
سندرم گودپاسچر(good posture) یک بیماری آتوایمیون است که با نفریت و خون‌ریزی ریوی همراه بوده و آزمون آنتی‌بادی علیه غشای پایه گلومرول مثبت است.
آنتی‌بادی علیه DNA دو رشته‌ای برای لوپوس اختصاصی بوده و تغییرات عیار آن ارتباط با نفریت لوپوس دارد. گفتنی است که کلیه ارگان هدف بیماری‌های آتوایمیون است. از اینرو آزمون‌های بیماری‌های اتوایمون برای شناخت بیماری‌های کلیه ضروری است.
آنالیز مالتی مریک فاکتور فون ویلبراند در شناسایی ترومبوتیک ترومبوسیتوپنی پورپورا TTP(Thrombothic thrombocytopenia purpura) که کلیه را نیز درگیر می‌کند دارای اهمیت است. در این بیماری فاکتورهای فون ویلبراند پلیمری شده سنگین وزن بسیار بزرگ و غیر نرمال مشاهده می‌گردد.
27- جهت کشت ادرار بایستی از ظرف استریل و از جریان وسط ادرار استفاده گردد. نمونه جمع‌آوری شده بایستی حداکثر در عرض 2 ساعت (ترجیحاً کمتر از یک ساعت) کشت داده شود. چنانچه ادرار بعد از جمع‌آوری در حرارت 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد قرار گیرد تا 24 ساعت می‌توان کشت داد. برای کشت هیچ ماده نگهدارنده‌ای نبایستی به ظرف نمونه‌گیری اضافه شود.
28- ادرار صبح اول وقت (بطوری که حداقل 4 ساعت در مثانه مانده باشد) مناسب‌ترین نمونه برای آزمایش تجزیه ادرار است، زیرا در این نمونه حداکثر تراکم و تغلیظ جهت سلول‌های ادراری و سایر متابولیت‌ها انجام گرفته است.
29- برای آنالیز روزمره ادرار نبایستی از قرص‌های نگهدارنده استفاده کرد، چون باعث تداخل شیمیائی با نوار ادراری و همچنین افزایش کدورت برای سنجش پروتئین‌ها به روش کدورت سنجی می‌شود.
30- وجود اسید هموژنتیسیک در ادرار موجب رنگ سیاه قهوه‌ای یا ادرار سیاه رنگ می‌گردد، میوگلوبین باعث رنگ قرمز تا قرمز قهوه‌ای و بیلی‌وردین موجب رنگ سبز تا زرد سبز رنگ ادرار می‌گردد. میوگلوبین با قطعه نمایش خون در نوارهای ادراری واکنش مثبت می‌دهد.
31- وجود یوروپورفیرین و کاپروپورفیرین در ادرار باعث رنگ فلورسانس قرمز تا قرمز نارنجی در برابر نور ماوراء‌بنفش (nm360) می‌شود. ترکیبات پورفیرین بر خلاف هموگلوبین خاصیت پراکسیداز نداشته و بر روی قطعه نمایش خون نوارهای ادراری اثری ندارند.
32- یوروبیلین (Urobilin) شکل اکسید شده یوروبیلی نوژن است که موجب تغییر رنگ ادرار به نارنجی قهوه‌ای شده و خاصیت فلورسانس ندارد. پورفوبیلی نوژن نیز خاصیت فلورسانس نداشته ولی با معرف ارلیخ (پارا امینوبنزالدئید) واکنش می‌دهد و موجب رنگ نارنجی تا نارنجی قهوه‌ای ادرار می‌گردد.
33- ترشح ملانین در ملانوم بدخیم و هموژنتیسیک اسید در آلکاپتونوری موجب سیاه شدن ادرار با مانده شدن می‌گردد، از مواد دیگری که موجب رنگ قهوه‌ای تا سیاه می‌گردد، می‌توان به مت هموگلوبین و میوگلوبین اشاره کرد.
34- در میان آزمون‌های ادراری، آزمونی که کمتر تحت تأثیر ماندن ادرار قرار می‌گیرد، اندازه‌گیری پروتئین است. ماندن ادرار موجب تشکیل آمونیا و قلیایی شدن ادرار، هیدرولیز بیلی‌روبین کونژوگه و منفی شدن بیلی‌روبین ادرار، اکسید شدن بیلی‌روبین به بیلی وردین و مصرف گلوکز توسط میکروب‌ها می‌گردد.
35- برای جلوگیری از تجزیه کاتکول آمین‌ها (VMA و متانفرین) در ادرار بایستی PH آن کمتر از 2 باشد بهمین دلیل به ظرف جمع‌آوری ادرار 24 ساعته 10 میلی اسیدکلریدریک 6 نرمال اضافه می‌گردد.
36- باکتری اوری معمولا همراه با PH قلیائی ادرار بعلت تولید آمونیاک است. نگهداری طولانی ادرار نیز موجب PH قلیایی می‌شود. حداکثر ترشح H+ از لوله‌های ادراری ممکن است PH ادرار را به 5/4 برساند و این کمترین درجه از PH است که کلیه قادر به ایجاد آن می‌باشد.
37- اسمولالیته و وزن مخصوص ادرار هر دو برای ارزیابی قدرت غلیظ‌سازی ادرار استفاده می‌شوند. همه موادی که در ادرار حل می‌شوند مانند املاح یونیزه و املاح غیر یونیزه (اوره، اسیداوریک، قند) در اسمولالیته و وزن مخصوص اثر می‌گذارند اما ذرات کلوئیدی مانند پروتئین و لیپید بر روی اسمولالیته چندان اثری نداشته در حالی که باعث افزایش وزن مخصوص ادرار می‌شوند.
38- مایع فیلتر شده پلاسما در کپسول بومن (Bowman) دارای وزن مخصوص و اسمولالیته معادل پلاسما یعنی حدود mosmol/kg280 و وزن مخصوص 008/1 تا 010/1 می‌باشد.
39- قطعه نمایش وزن مخصوص در نوارهای ادراری آغشته به بروموتیمول بلو و یک پلی‌الکترولیت مانند پلی‌میتل وینیل اتر و یا واحدهای اسیدمالیک (Malic acid) و هیدروکسید سدیم می‌باشد آزمون وابسته به تغییرات Pka پلی‌الکترولیت در رابطه با غلظت یونی است. رها شدن یون H+ و جایگزینی آن با یون‌های ادرار موجب تغییر رنگ اندیکاتور می‌گردد. این تغییر رنگ با وزن مخصوص و اسمولالیتی در ارتباط است.
40- نوارهای ادراری با استفاده از خاصیت استراز ادرار، وجود گلبول‌های سفید را در ادرار مشخص می‌کنند. قطعه نمایش استراز لکوسیتی شامل مخلوط بافری از پیرول آمینو اسیداستر (Amino Acid Ester Pyrol) و املاح دیازونیوم می‌باشد. در صورت وجود استراز لکوسیتی در ادرار، این آنزیم باعث هیدرولیز پیوند استری پیرول امینو اسید استر شده و منجر به رها شدن فنیل پیرول می‌گردد که در واکنش با نمک دیازونیوم کمپلکس رنگی می‌دهد. آستانه تشخیصی برای گلبول سفید 15-5 عدد در میکرولیتر ادرار است. افزایش قند ادرار، افزایش وزن مخصوص و مصرف داروهایی مانند سفالوکسین و تتراسایکلین موجب کاهش حساسیت تست می‌گردد. گفتنی است که مثبت شدن لکوسیت استراز بیانگر پیوری و نیتریت اوری به مفهوم باکتری اوری است.
41- اختلال عملکرد کلیه در بیماری‌های کبدی را سندرم هپاتورنال (Hepatorenal syndrom) گویند. این حالت شبیه ازوتمی پره‌رنال با افزایش شدید BUN همراه بوده و در واقع واکنش انقباضی عروق کلیه نسبت به اتساع عروق گردش خون احشایی است، در اکثر بیماران افزایش فشار خون پورتال مشاهده گردیده و این پدیده علاوه بر سیروز کبدی در پریتونیت حاد و خون‌ریزی داخلی مشاهده شده است. در این سندرم فعال شدن محور رنین- آنژیوتانسین و آلدوسترون موجب افزایش ADH، هیپوناترمی و کاهش شدید دفع ادراری سدیم (کمتر از 5 میلی اکی‌والان) می‌گردد. افزایش اسمولالیتی ادرار و آلکالوز متابولیک از دیگر یافته‌ها است.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تعيين باكتري‌هاي مسئول عفونت ادراري و حساسيت آنتي‌بيوتيكي آنها

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تعيين باكتري‌هاي مسئول عفونت ادراري و حساسيت آنتي‌بيوتيكي آنها

محصول * مقاله درباره تعيين باكتري‌هاي مسئول عفونت ادراري و حساسيت آنتي‌بيوتيكي آنها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
تعيين باكتري‌هاي مسئول عفونت ادراري و حساسيت آنتي‌بيوتيكي آنها

مقدمه
عفونت ادراری يكی از شايع‌ترين علل مراجعات سرپايي بيماران به مراكز پزشكي است كه گاهاً به دليل وخامت حال عمومي و يا وجود يك زمينه ناتوان‌كننده در شخص، نياز به بستري احساس مي شود. عفونت ادراري همچنين شايع‌ترين نوع عفونت بيمارستاني و دومين علت مرگ بر اثر اين گونه عفونت‌ها مي‌باشد (1). باسيل‌هاي گرم‌منفي روده اي (انتروباكترياسه) شايع‌ترين باكتري‌هاي مسبب عفونت ادراري بوده و بعد از آن‌ها كوكسي‌هاي گرم‌مثبت عمدتاً شامل استافيلوكوك‌هاي كواگولاز منفي و انتروكوك‌ها در رتبه دوم قرار مي‌گيرند (2، 3، 4). با توجه به شيوع اشكال مختلف عفونت ادراري در سطح جامعه (خصوصاً در جنس مؤنث) و مصرف متداول و گاه بي‌رويه آنتي‌بيوتيك‌ها جهت درمان، به نظر مي‌رسد كه بروز مقاومت آنتي‌بيوتيكي در نزد پاتوژن‌هاي ادراري هر جامعه امري بديهي و قابل انتظار بود، لذا آگاهي از الگوي حساسيت آنتي‌بيوتيكي اين ارگانيسم‌ها در هر كشور يا شهر امري الزامي است.
با توجه به گفته‌هاي فوق بر آن شديم كه در يك بررسي وسيع نسبت به تعيين شايع‌ترين سوش‌هاي مسبب عفونت ادراري و الگوي حساسيت آنتي‌بيوتيكي هر كدام در سطح شهر اهواز اقدام نموده تا اين امر مبنايي براي بررسي‌هاي آتي و تعيين تغييرات الگوي ذكر شده با گذشت زمان باشد.
مواد و روشها
اين مطالعه بصورت گذشته‌نگر بر روي كليه مراجعين سرپايي با علائم مطرح‌كننده عفونت ادراري به آزمايشگاه‌هاي خصوصي و دولتي سطح شهر اهواز در طول سال 1381 صورت گرفت. از تمام مراجعين نمونه وسط ادرار استريل اخذ ودر محيط هايagar Blood و MCconkey كشت داده و پس از 48 ساعت رويت و وجود 105 كلني كانت در هر ميلي‌ليتر ادرار به عنوان مورد كشت مثبت تلقي گرديد. در اين موارد حساسيت پاتوژن ادراري به آنتي‌بيوتيك‌هاي متداول(جنتاميسين، أميكاسين، توبرامايسن، سفتي زوكسيم، تتراسيكلين، سفالو تين، ناليديكسيك اسيد، نيتروفورانتويين، نورفلوكساسين، سولفامتوكسازول، و در مورد كوكسي هاي گرم مثبت، و انكومايسين در درمان عفونت‌هاي ادراري تعيين شد. بيماران با سابقه عفونت مكرر ادراري يا واجدكاتترطولاني مدت و نيز آنهايي كه قبل از مراجعه آنتي بيوتيك مصرف كرده بودندو يا سابقه بستري در بيمارستان را در طول دو هفته گذشته داشتند وارد مطالعه نشدند.
اطلاعات با استفاده آمار توصيفي توسط نرم افزار SPSS 11.5 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها
تعداد كل نمونه‌هاي مورد بررسي 48850 مورد مربوط به 34360 زن (34/70%) و 14490 مرد (66/29%) بود. تعداد موارد كشت مثبت 4106 بود (4/8% كل كشت‌هاي انجام‌شده) بود كه شامل 3140 زن (48/76%) و 966 مرد (52/23%) از تعداد كل موارد مثبت به جنس مؤنث 1/9% و در جنس مذكر 66/6% كل مراجعين را تشكيل مي‌دادند.
شايع‌ترين پاتوژن جداشده E-coli بود كه مسئول 1899 مورد (26/46%) از كشت‌هاي مثبت بوده 1524 مورد (25/80%) آن در جنس مؤنث و 375 مورد (75/19%) آن در جنس مذكر مشاهده شد). اين مقادير به ترتيب تشكيل‌دهنده 53/48% و 81/38% كل موارد كشت مثبت ادرار در هر دو جنس بود. (جدول شماره 1)
بيشترين حساسيت آنتي‌بيوتيكي در مورد Ecoli مربوط به ناليديكسيك‌اسيد و نورفلوكساسين، در كلبسيلا مربوط به نيتروفورانتوئين، در مورد انتروباكتر مربوط به تتراسايكلين و در مورد پروتئوس، پسودومونا، سيتروباكتر هم مربوط به نورفلوكسالين و آمينوگليكوزيدها و همچنين سفتي‌زوكسيم، سولفامتوكسازول و ناليديكسيك اسيد (همگي بجز در پسودومونا) بود. در مورد استافيلوكوك‌ها نيز وانكوماسين، آميكاسين و جنتامايسين بيشترين حساسيت را نشان مي‌دادند. (جدول شماره 2)

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد

محصول * مقاله درباره تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد
چکیده
زمینه و هدف: مقادیر خون شناسی به طور گسترده ای در بررسی وضعیت سلامتی افراد كاربرد داشته و به استناد این مقادیر می توان بیماریهای مختلف خونی و غیر خونی را مورد ارزیابی و تشخیص قرار داد. این مقادیر خود تحت تأثیر عواملی چون سن، جنس، نژاد، تغذیه و محیط قرار می گیرند. با توجه به اینكه این موارد در جمعیتهای مختلف تفاوتهایی با یكدیگر دارند، این تفاوتها می تواند منجر به اختلافاتی در مقادیر مرجع گردد.
روش تحقیق: در این مطالعه جمعا 1040 نفر فرد به ظاهر سالم از 3 گروه سنی 13-11 سال، 18-14 سال و 55-19 سال به صورت تصادفی از نقاط مختلف شهر مشهد انتخاب شدند. از تمامی آنها تحت شرایط استاندارد خون گیری به عمل آمد و پس از آن مقادیر خون شناسی شامل WBC، RBC، Hb، Hct، شاخصهای گلبول قرمز و شمارش افتراقی لوكوسیتها برای گروههای سنی و جنسی مختلف تعیین گردید.
یافته ها: میزان مرجع شمارش RBC، هموگلوبین و هماتوكریت در بالغین مذكر بیشتر از خانمها بود. شمارش پلاكتی در خانمها نسبت به آقایان بیشتر بود. مقادیر مرجع خون شناسی در بالغین مذكر بصورت زیر بود:
WBC (×103 µl)= 6.45(3.3-9.6), RBC(×106 µl)= 5.43±0.90, Hb(gr/dl)=15.9±1.96, Hct(%)= 47.2±7.2, PLT(×103 µl)= 231(133-329)
نتیجه گیری: در مقادیر مرجع خون شناسی در جمعیت مورد مطالعه در قیاس با دیگر جمعیتها اختلافاتی مشهود بود و بویژه جمعیت مورد مطالعه ما MCV، MCH، MCHC، شمارش لوكوسیتی و پلاكتی پایین تری در قیاس با دیگر جمعیتها داشتند.
كلید واژه ها: مقادیر خون شناسی؛ مقادیر نرمال؛ مقادیر مرجع؛ شمارش كامل سلولی
افق‌دانش؛ مجله دانشكده علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد (دوره13؛ شماره 2؛ تابستان سال 1386)
دریافت : 27/3/1386 اصلاح نهایی: 27/9/1386 پذیرش :2/10/1386
 
مقدمه
مقادیر خون شناسی به طور گسترده ای در بررسی وضعیت سلامتی افراد كاربرد داشته و به استناد این مقادیر می توان بیماریهای مختلف خونی و غیر خونی را مورد ارزیابی و تشخیص قرار داد. حتی در برخی از بیماریها مانند كم خونی ها از این مقادیر علاوه بر جنبه تشخیصی، به عنوان یك پایه درمانی نیز استفاده می گردد (1). نتایج آزمایشگاهی اهمیت بالینی كمی دارند مگر اینكه با ارائه مقادیری وضعیت طبیعی و بیماری توصیف گردند. بنابراین مقادیر مرجع از این نظر مهم بوده كه ارائه دهنده نتایج یك جمعیت به ظاهر سالم می باشند. مقادیر بدست آمده در افراد سالم و بیمار می تواند هم پوشانی قابل توجه با یكدیگر داشته باشند. بنابراین با وجودی كه این مقادیر یك راهنما برای پزشك می باشد، اما نباید به عنوان یك شاخص مطلق سلامتی در نظر گرفته شوند (2). مقادیر خون شناسی خود تحت تاثیر عواملی چون سن، جنس، نژاد، نوع تغذیه، محیط، بویژه ارتفاع از سطح دریا، زمان و روش انجام آزمایش قرار دارد، با توجه به اینكه این موارد در جمعیتهای مختلف تفاوتهایی با یكدیگر دارند. این تفاوتها می تواند منجر به اختلافاتی در مقادیر مرجع گردند (1). معمولا مقادیر مرجع ارائه شده در كتابها از جمعیتهای آمریكایی و اروپایی استخراج می گردد. در این مطالعه ما بر آن شدیم تا مقادیر مرجع را در جمعیت مشهد به دست آورده و جهت تصمیم گیریهای دقیق تشخیصی و درمانی در اختیار همكاران قرار دهیم. باید توجه داشت كه با توجه به میزان بالای مهاجرت به مشهد این مقادیر می تواند گویای مقادیر مرجع در جمعیت كشور نیز باشد.
روش تحقیق
جمعیت مورد مطالعه شامل 1040 نفر فرد به ظاهر سالم ساكن مشهد بودند كه از 3 گروه سنی 13-11 سال (300 نفر)، 18-14 سال (400 نفر) و بالغین 19-15 سال (190 نفر مرد و 150 نفر زن) انتخاب گردیدند. افرادی سالم تلقی شدند كه فاقد مواردی چون چاقی، افزایش فشار خون، حاملگی، شرایط خاص شغلی و محیطی و یا اضطراب یا تمرین شدید عضلانی بوده و سابقه بیماریهای حاد یا مزمن قبلی نیز نداشتند. با توجه به اینكه در بسیاری از روشهای آماری 40 نمونه و ترجیحاً بیشتر از 120 نمونه جهت بدست آوردن مقادیر مرجع در یك جامعه پیشنهاد گردیده است (3و1) جهت افزایش هرچه بیشتر دقت كار تعداد نمونه بیشتری برای هر گروه سنی انتخاب گردید. از آنجایی كه هیچ اختلاف مهمی بین دو جنس تا زمان بلوغ در مقادیر خون شناسی دیده نمی شود (5و4)، دراین مطالعه این گروه سنی را فقط افراد مذكر انتخاب نموده، ولی در گروه بالغین (55-19سال) هر دو جنس به طور مجزا مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت انتخاب افراد روش مستقیم را كه مورد تأیید فدراسیون شیمی بالینی (IFCC) است برگزیدیم (3).
در این روش افراد با مشخصات خاص از نظر سنی و جنسی از بین جمعیت هدف مورد بررسی بصورت تصادفی انتخاب گردید. برای گروههای سنی 13-11 سال و 18-14 سال از بین مدارس راهنمایی و دبیرستان موجود در تمامی مناطق مختلف شهری مشهد تعدادی از مدارس به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس تعداد دانش آموزان هر مدرسه و با توجه به معیارهای ذكر شده، تعدادی از دانش آموزان را به صورت اتفاقی جهت نمونه گیری انتخاب نمودیم. در گروه سنی بالغین نیز از افرادی كه به مراكز استخدامی و پایگاههای انتقال خون مناطق مختلف مشهد مراجعه نموده و شرایط خاص مورد نظر ما را داشتند، تعدادی بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. تمامی نمونه گیریها در صبح، در وضعیت نشسته و تحت دیگر شرایط استاندارد توصیه شده از خون سیاهرگی انجام پذیرفت (6).
خون بیماران به نسبت مناسب با ماده ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیك اسید- تری پتاس (EDTA-K3) مخلوط شد و ظرف مدت كمتر از 3 ساعت از انجام نمونه گیری مورد آزمایش قرار گرفت. شمارش كامل سلولی، شاخصهای گلبول قرمز و شمارش افتراقی گلبولهای سفید، توسط شمارش گر سلولی H1 انجام پذیرفت. جهت اطمینان از صحت و دقت جوابها این دستگاه ابتدا با روشهای مرجع كالیبره گردید و در طی انجام آزمایشها به طور مرتب تحت برنامه های كنترل كیفی منظم قرار داشت. در صورتیكه روی جواب برخی از مقادیر توسط این دستگاه، همانند شمارش پلاكتی اطمینان كافی نداشتیم یا از طرف دستگاه اخطاری وجود داشت، نمونه مورد نظر با كشیدن اسمیر خون محیطی مورد بررسی دقیق قرار می گرفت. همین طور شمارش افتراقی سلولهای سفید خون بسته به مورد بر اساس اخطار بعمل آمده توسط اسمیر خون محیطی كنترل گردید. تمامی متغیرها در رایانه ثبت شد و پس از آن میانگین و انحراف معیار هر یك از متغیرها (Mean±1.96SD) برای گروههای سنی و جنسی مختلف محاسبه گردید. این میزان در حقیقیت میزان مرجع بوده كه 95% جمعیت طبیعی را پوشش می دهد (3و1). با توجه به توزیع نرمال متغیرها جهت تجزیه و تحلیل آماری از روشهای پارامتریك استفاده گردید و 05/0>Pمعنی دار تلقی گردید.
یافته ها
اطلاعات مربوط به شمارش گلبولهای قرمز RBC))، میزان هموگلوبین (Hb)، هماتوكریت(Hct)، شاخصهای گلبولهای قرمز شاملMCV، MCH ،MCHC، اختلاف اندازه گلبولهای قرمز (RDW) و اختلاف در میزان هموگلوبین گلبولهای قرمز (HDW) به صورت Mean±1.96SD (محدوده اطمینان 95%) به تفكیك سن و جنس در جدول 1 نمایش داده شده است.
جدول 1: مقادير مرجع گلبولهاي قرمز و شاخص هاي آن، هموگلوبين، هماتوكريت، HDW، RDW، به تفكيك سن وجنس،مشهد، بيمارستان امام رضا(ع)
Age (yr)
شاخص
13-11
(300=N)
18-14
(400=N)
55-19M:
(190=N)
55-19F:
)150= (N

RBC (×106/μl)
98/0±3/5
78/0±67/5
90/0±43/5
78/0±8/4

Hb (g/dl)
96/1± 2/14
2/2±8/15
96/1±9/15
94/1±8/13

HCT (%)
8/5±42
6/5±9/45
2/7±2/47
4/6±43

MCV (fl)
9/9±1/80
8±4/81
8/7±85
8/9±7/86

MCH (pg)
9/4±4/28
31±8/27
9/2±7/28
9/2±28

MCHC (gr/dl)
7/2±3/34
5/1±3/34
4/3±7/33
3/3±3/32

HDW (gr/dl)
………..
………..
49/0±5/2
72/0±4/2

RDW (%)
………..
………..
3/1±8/12
1/2±2/13

اطلاعات مربوط به شمارش گلبولهای سفید شامل شمارش افتراقی سلولهای نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل و سلولهای بزرگ رنگ نشده همچنین شاخص لوبولاریته سلول و شاخص آنزیم میلوپراكسیداز در محدود ±1.96SD به تفكیك سن و جنس در جدول 2 نمایش داده شده است.
جدول 2: مقادير مرجع شمارش كل و افتراقي لوكوسيتها و شاخص ميلوپراكسيداز به تفكيك سن و جنس در مقايسه با افراد بالغ مذكر در ديگر مطالعات با استفاده از دستگاه H1 ، مشهد، بيمارستان امام رضا (ع)
Age (yr)
شاخص
13-11
(300=N)
18-14
(400-N)
55-19M:
(190=N)
55- 19F:
(150=N)
* بالغين

WBC (103/µl)
(9/11-9/4)4/8
(4/9-3/4)85/6
(6/9-3/3)45/6
(5/9-5/3)5/6
(2/8-4/4)7/6

Neut (%)
(5/65-8/31)65/48
(0/70-0/31)5/50
(6/70-0/37)8/53
(7/67-0/40)85/53
(1/73-5/45)8/58

Lym (%)
(7/57-6/25)7/41
(4/57-3/21)4/39
(0/47-5/16)8/31
(6/47-9/20)3/34
(2/44-3/18)3/31

Mono (%)
(9/10-4/0)7/5
(0/10-2/0)1/5
(8/9-0/3)4/6
(9-4/2)7/5
(5/8-6/2)5/5

Eos (%)
(4/8-0/0)2/4
(9/7-0/0)45/3
(2/7-0/0)6/3
(5/6-0/0)25/3
(4/4-0)9/1

Baso (%)
(1/1-0/0)55/0
(4/0-0/0)4/0
(8/1-1/0)95/0
(4/1-0/0)7/0
(2/1-2/0)7/0

LUC (%)
………..
………..
(0/4-0/1)5/2
(8/4-0/0)4/2
(9/4-0)8/1

LI
………..
………..
(3/2-2/1)75/1
(3/2-0/1)65/1
………..

MPXI
………..
………..
8/7±68/5-
2/8±2/4-
………..

* Wintrob’s clinical hematology, 10th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 1999: 2738-2744.
اطلاعات مربوط به شمارش پلاكت، متوسط حجم پلاكتی، اختلاف اندازه پلاكت، پلاكتوكریت در محدوده Mean ± 1.96 SD در گروه سنی بالغین به تفكیك سن و جنس در جدول 3 نمایش داده شده است.
جدول 3: ميزان مرجع شمارش پلاكتي، MPV ، PDW و PCT در گروه بالغين، مشهد، بيمارستان امام رضا (ع) در قياس با بالغين مذكر در ديگر منابع با استفاده از دستگاه H1
Age (yr)
شاخص
55-19M:
(190=N)
55-19F:
(150=N)
* بالغين

PLT(103/ml)
(329-133) 231
(377-124) 5/250
(422-147) 285

MPV (fl)
(8/9-7/6) 25/8
(0/10-0/6) 0/8
(2/10-6/7) 9/8

PDW (%)
(56-45) 5/50
(59-43) 0/51
………..

PCT (%)
(27/0-11/0) 19/0
(3/0-1/0) 2/0
………..

* Wintrob’s clinical hematology, 10th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 1999: 2738-2744.
بحث
مقادیر خون شناسی تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل سن، جنس، شغل، ساختمان بدنی، نژاد، محیط، حالت فیزیولوژیك بدن در زمان انجام نمونه گیری، نوع رژیم غذایی، روش و زمان انجام نمونه گیری، همچنین روش انتقال نمونه و تغییرات در روش انجام آزمایش قرار دارد. با توجه به این شرایط انجام نمونه گیری باید استاندارد شده و نمونه ها ترجیحاً در صبح و در یك زمان گرفته شوند (6 و1). در این مطالعه همانطور كه ذكر گردید ما شرایط لازم برای انتخاب فرد، انجام نمونه گیری، انتقال نمونه و انجام آزمایش شرایط استانداردی بود. با توجه به اینكه اطمینان از طبیعی بودن تمامی جمعیت انتخابی مشكل می باشد. اكنون اصطلاحات جدیدتر میزان مرجعو فواصل مرجع جایگزین اصطلاح قدیمی تر مقادیر طبیعی گردیده است. در این مطالعه ما نیز از اصطلاح مقادیر مرجع استفاده نمودیم (7و3و1).
شمارش گلبولهای قرمز توسط شمارش گر سلولی H1 بر اساس پراكندگی نور لیزر توسط گلبولهای قرمز بوده كه روشی دقیق برای شمارش RBC می باشد. میزان هموگلوبین نیز به روش سیانومتهموگلوبین اندازه گیری می گردد كه روش مرجع برای اندازه گیری هموگلوبین می باشد. پس از آن هماتوكریت به صورت زیر محاسبه می گردد Hct=MCV× RBC (8). همانطور كه در جدول 1 مشهود است همزمان با بلوغ در پسرها هموگلوبین افزایش می یابد. همچنین در گروه بالغین شمارش RBC، میزان هموگلوبین و هماتوكریت در آقایان بصورت معنی داری نسبت به خانمها بیشتر بوده كه این وضعیت را به تأثر آندروژنها در تحریك تولید گلبول قرمز نسبت می دهند (8). میزان شمارش WBC، RBC، Hb، Hct و شاخصهای گلبول قرمز در مطالعه ما در قیاس با مقادیر ارائه شده در دیگر منابع در جدول 4 نمایش داده شده است.
جدول 4: مقايسه بين نتايج بدست آمده در مورد شمارش WBC، RBC و شاخصهاي آن در افراد بالغ مشهد، بيمارستان امام رضا (ع) با نتايج بدست آمده از ديگر مطالعات
WILLIAMS3
HENRY2
WINTROB1
STUDY
مرجع
شاخص

(3/11-4/4)8/7
(0/11-4/4)7/7
(3/11-4/4)8/7
(6/9-3/3)45/6
M
WBC (103/µl),
F

(5/9-5/3)5/6

(9/5-52/4)21/5
(9/5-5/4)2/5
(9/5-5/4)2/5
(33/6-53/4)43/5
M
RBC (106/ µl),
F

(10/5-10/4)6/4
(1/5-5/4)8/4
(1/5-5/4)8/4
(58/5-02/4)8/4

(5/17-0/14)7/15
(5/17-0/14)7/15
(4/17-14)7/15
(9/17-9/13)9/15
M
Hb (gr/dl)
F

(3/15-3/12)8/13
(3/15-3/12)8/13
(3/15-3/12)8/13
(7/15-9/11)8/13

(50-42)46
(5/50-5/41)46
(4/50-5/41)46
(4/54-40)2/47
M
Hct (%)
F

(45-36)40
(6/44-9/35)25/40
(45-36)5/40
(4/49-6/36)43

(1/96-0/80)88
(96-80)88
(96-80)88
(8/92-2/77)85
M
MCV (fl)
F

(5/96-9/76)7/86

(2/33-5/27)4/30
(2/33-5/27)4/30
(2/33-5/27)4/30
(6/31-8/25)7/28
M
MCH (pg)
F

(9/30-1/25)28

(5/35-4/33)4/34
(5/35-4/33)4/34
(5/35-4/33)4/34
(1/37-3/30)7/33
M
MCHC (g/dl)
F

(6/35-29)3/32

1. Foerster J et al, Wintrob’s clinical hematology, 11th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 2004.
2. Henry JB, Clinical diagnosis and management by laboratory methods, 20th ed, philadelphia, W.B Saunders company, 2001.
3. Beutler E, Litchman MA et al, Williams Hematology, 6th ed, McGRaw – Hill, 2001
همانطور كه در جدول مشهود است، شمارش RBC و میزان Hb و Hct در مطالعه ما در قیاس با دیگر منابع بخصوص در آقایان کمی بالاتر می باشد كه این حالت شاید به علت اختلاف در ارتفاع از سطح دریا باشد. میزان MCV در بدو تولد بیشترین مقدار بوده ولی بعد از آن به تدریج كاهش یافته و در یك سالگی به كمترین مقدار می رسد. پس از آن به تدریج تا بلوغ افزایش می یابد (8). این وضعیت در بررسی ما نیز مشهود است )جدول1(. شاخصهای گلبولهای قرمز در مرد و زن مشابه می باشند (8). اما در بررسی ما میزان MCV به صورت معنی داری در خانمها بیشتر از آقایان بود. از طرفی همانطور كه در جدول (4) مشهود است میزان MCV در گروه بالغین در بررسی ما در قیاس با دیگر منابع پائین تر می باشد. این حالت شاید بدلیل شیوع بالای کم خوني فقر آهن و كاهش ذخایر آهن در ایران می باشد (10-9).
در بررسی ما MCH و MCHC اختلاف معنی داری در زن و مرد با یكدیگر نداشت(جداول1). اما همانطور كه در جداول مشهود است میزان این دو نسبت به مقادیر ارائه شده در دیگر منابع پایین تر می باشد كه این حالت به دلیل میزان بالاتر شمارش RBC و Hct در این بررسی در قیاس با دیگر منابع می باشد (جدول 4).
با توجه به اهمیت MCV، MCH و MCHC در تشخیص افتراقی كم خونی های هیپوكروم میكروسیتر اطلاع از این امر در درك بهتر اقدامات تشخیصی و درمانی در بیماران كمك كننده می باشد. به طور مثال MCHC در تالاسمی مینور غالباً طبیعی ذكر شده، در حالیكه

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تغذیه در دوران بارداری

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تغذیه در دوران بارداری

محصول * مقاله درباره تغذیه در دوران بارداری * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
تغذیه در دوران بارداری
فهرست مطالب
مقدمه
وزن گیری در دوران بارداری
گروه های غذایی در مادران باردار
مصرف مکمل های دارویی در دوران بارداری
ضرورت مصرف قرص مکمل آهن
مشکلات شایع تغذیه ای در دوران بارداری و راههای پیشگیری از آنها:
تهوع و استفراغ بارداری
ترش کردن و سوزش سر دل
یبوست
دیابت بارداری
مسمومیت حاملگی
عفونت های ادراری
کم خونی فقرآهن
مقدمه:
بارداری پدیده ای فیزیولوژیک است که طی آن مادر با دگرگونی های مختلفی روبه رو می شود. سلامتی و بیماری مادر در این زمان نه تنها کیفیت زندگی وی را متأثر می سازد، بلکه می تواند در وضع زندگی و سلامت جنین و نسل های آینده نقش داشته باشد. یکی از تحولات دوران بارداری، افزایش نیازهای تغذیه ای مادر است. روند افزایش وزن مادر در دوران بارداری به ما این اطمینان را می دهد که تغذیه مادر مناسب بوده است. چون وضعیت تغذیه ای نامطلوب مادر در این دوران می تواند خطر بروز بیماری های مزمن مانند فشارخون بالا، چاقی، دیابت و بیماری های قلبی-عروقی را در نوزاد افزایش دهد، بنابراین، باید به نقش و جایگاه تغذیه صحیح و کافی در دوران بارداری بر روی سلامت مادر و جنین بسیار اهمیت داد.
وزن گیری در دوران بارداری:
وزن گیری مناسب در دوران بارداری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا افزایش سریع یا کند وزن می تواند زایمان خودبخودی زودرس ایجاد کند. میزان وزن گیری مادر در این دوران با وزن قبل از بارداری ارتباط دارد. میزان وزن گیری مناسب در در دوران بارداری مطابق با جدول زیر می باشد.
جدول وزن گیری مناسب در دوران بارداری
وضعیت بدنی مادر قبل از بارداری
وزن توصیه شده در طی بارداری

لاغر
18-5/12کیلوگرم

طبیعی
16-5/11 کیلوگرم

اضافه وزن
5/11-7 کیلوگرم

چاق
9-6 کیلوگرم

نکته: حدود وزن گیری خانم های باردار در دوقلویی، 21-18 کیلوگرم توصیه شده است.
گروه های غذایی در مادران باردار
گروه های غذایی شامل چهار گروه اصلی نان و غلات، میوه ها و سبزی ها، شیر و لبنیات، گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها و یک گروه متفرقه می باشد که باید تنوع و تعادل در مصرف روزانه آنها در نظر گرفته شود.
گروه 1
منابع غذایی
مصرف روزانه
هر واحد برابر است با
مثال روزانه

نان و غلات
انواع نان سنگک، لواش، بربری، برنج و ماکارونی
11-7 واحد
یک برش 30 گرمی نان (یک مربع 10 در 10 نان سنگک یا بربری یا 4 قطعه 10 در 10 نان لواش یا نصف لیوان معمولی برنج یا ماکارونی پخته
به طور مثال می توان با صبحانه 2 مربع 10 در 10 سنگک، با ناهار 8 قاشق برنج، در شام 2 کف دست نان بربری و در طول روز 2 عدد بیسکویت ساقه طلایی مصرف کرد. این میزان برابر 6 واحد است که حداقل مقدار توصیه شده می باشد.

توصیه: از نان های سبوس دار مانند سنگک، جو و … بیشتر استفاده گردد.
گروه 2
منابع غذایی
مصرف روزانه
هر واحد برابر است با
مثال روزانه

میوه ها و سبزی ها
سبزی های یرگی (کاهو، کلم، اسفناج)، هویج، گوجه فرنگی، خیار، کدو و سبزی خوردن
میوه هاشامل: سیب،گلابی، طالبی، زردآلو، مرکبات، توت و …
میو ه ها 4-2 واحد و سبزی ها 5-3 واحد
یک لیوان سبزی برگی (کاهو، اسفناج) یت نصف لیوان سبزی پخته یا یک عدد گوجه فرنگی یا هویج یا خیار یا یک عدد میوه متوسط (سیب، پرتقال، هلو) یا 90 گرم از میو ه های ریز (گیلاس، انگور) یا دو عدد زردآلو یا نصف لیوان آب میوه یا یک چهارم لیوان از میوه های خشک
می توان در میان وعده صبح یک عدد سیب (ترجیحاً با پوست) به همراه یک چهارم لیوان از خشکبار(برگه هلو، انجیر، زردآلو و …) و عصرانه 2 واحد از میوه های فصل (گلابی، انار و….) مصرف کرد. ضمناً می توان در ناهار یک لیوان سالاد فصل، در شام یک پیش دستی سبزی خوردن، به همراه کمی جوانه ماش، نخودفرنگی، ذرت و هویج در سالاد مصرف کرد.

نکات مهم:
میوه ها و سبزی ها را به صورت میان وعده و یا در کنار وعده اصلی مصرف کنید و به هیچ عنوان میوه ها و سبزی ها نباید جایگزین وعده اصلی گردند و هنگام مصرف آنها را کاملا ًشسته و ضدعفونی کنید.
مادران باردار سعی کنند در سه ماهه اول بارداری از سبزیجات سبز تیره مانند اسفناج، کلم بروکلی، سبزی خوردن و سایر سبزیجات به جهت دارا بودن اسید فولیک استفاده کنند.
مادران باردار باید در صورت امکان میوه را به صورت تازه مصرف کنند ولی در صورت تمایل به مصرف آب میوه باید آن را به صورت طبیعی و با حفظ نکات بهداشتی در منزل تهیه کنند و از مصرف آب میوه های صنعتی (ساندیس و …) که حاوی نگهدارنده و در نتیجه مضر بوده خودداری کنند.
با توجه به این که خرما جزء گروه میوه می باشد خانم های باردار مجاز هستند یک واحد از میوه های مصرفی شان را به خرما اختصاص دهند که یک واحد آن معادل دو عدد خرمای بزرگ یا سه عدد خرمای کوچک می باشد.
میوه ها و سبزی ها به صورت خام می توانند مشکلات گوارشی از جمله ترش کردن و سوزش سر معده را در بعضی افراد تشدید کند ولی از آن جایی که میوه ها وسبزی ها از اجزای ضروری رژیم غذایی هستند و سرشار از ویتامین ها، املاح، فیبر و دیگر مواد مغذی می باشند بنابراین، تحت هیچ شرایطی نباید از رژیم غذایی حذف شوند و برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق باید آنها را به صورت پخته مصرف کرد.
گروه 3
منابع غذایی
مصرف روزانه
هر واحد برابر است با
مثال روزانه

شیر و لبنیات
شیر، ماست، پنیر، کشک و بستنی پاستوریزه
3 واحد
یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست یا 30 گرم پنیر یا 2 قاشق غذاخوری کشک یا 1 لیوان بستنی پاستوریزه
می توان با صبحانه یک قوطی کبریت پنیر، با ناهار یک لیوان ماست، یک لیوان دوغ و قبل از خواب یک لیوان شیر مصرف کرد.

توصیه: شیر و لبنیات کم چرب استفاده گردد.
اگر مادر باردار شیر دوست ندارد و یا نمی تواند آن را به تنهایی مصرف کند می تواند آن را به صورت شیربرنج، فرنی و یا سوپ شیر مصرف کرده و یا به جای شیر از ماست یا پنیر استفاده نماید.
در خصوص استفاده از مکمل کلسیم با پزشک خود مشورت کند.
گروه 4
منابع غذایی
مصرف روزانه
هر واحد برابر است با
مثال روزانه

گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها
انواع گوشت سفید و قرمز، تخم مرغ، حبوبات، پسته، بادام و گردو
3 واحد
60 گرم گوشت یا 2 تکه متوسط گوشت پخته، نصف ران متوسط یا یک سوم سینه متوسط مرغ (بدون پوست و ترجیحاً مرغ سبز) یا یک سوم لیوان از انواع مغزها (پسته، بادام، گردو و ….)
می توان با صبحانه گردو با ناهار 30 گرم گوشت، یک سوم تا نصف لیوان عدسی، 60 گرم گوشت مرغ یا یک برش ماهی بدون پوست (به اندازه کف دست) مصرف کرد.

نکته:
هر چند جگر در گروه گوشت ها قرار می گیرد و منبع خوبی از آهن، ویتامین آ و دیگر مواد مغذی می باشد ولی به دلیل این که جگر محل سم زدایی بوده و این سموم برای بدن مضر می باشند و

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تغذیه و بیماری های قلبی عروقی

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تغذیه و بیماری های قلبی عروقی

محصول * مقاله درباره تغذیه و بیماری های قلبی عروقی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
بیماری های قلبی عروقی به صورت مشکلاتی از قبیل دردهای آنژینی (درد قفسه سینه) و انفارکتوس یا حمله قلبی بروز می کند.
آنچه که سبب بروز بیماری های قلبی می شود تشکیل تدریجی رسوب های چربی یا پلاک ها در دیواره سرخرگ ها می باشد. این رسوب ها سبب محدود شدن عبور خون می شود که این پدیده را تصلب شرایین یا سخت شدن رگ ها (آترواسکلروز) می نامند.
در این بیماری هیچ علامت واضحی وجود ندارد تا هنگامی که آسیب به سرخرگ ها آنقدر جدی شود که جریان خون به قلب محدود شده و سبب بروز درد می شود. مسدود شدن کامل یک سرخرگ خون رسان منجر به حمله قلبی ناگهانی و کشنده می شود.
تحقیقات نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین رژیم غذایی و بیماری قلبی وجود دارد و با دریافت یک رژیم غذایی سالم می توان سلامتی قلب و دستگاه گردش خون را حفظ کرد.
ریسک فاکتورهایی که منجر به بیماری قلبی می شوند به 4 دسته تقسیم می شوند:
 
 
دسته 1 عواملی هستند که نقش آنها در بروز بیماری های قلبی به اثبات رسیده است.
دسته 2 فاکتورهایی هستند که احتمالاً باعث بیماری قلبی می شوند.
دسته 3 عواملی هستند که نیاز به تحقیقات بیشتری برای اثبات نقش آنها در ایجاد بیماری های قلبی می باشد.
دسته 4 عوامل غیرقابل تغییر در ایجاد بیماری های قلبی عروقی می باشد.
توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
تحقیقات نشان می دهد، اسید فولیک که به طور طبیعی در بعضی مواد غذایی یافت می شود می تواند سبب کاهش ماده ای در خون به نام هموسیستئین شود. (این ماده مستقیماً به دیواره رگ ها آسیب می رساند و سبب رسوب چربی می شود) لذا توصیه می شود در برنامه غذایی خود از سبزیجاتی مانند اسفناج، انواع کلم ها (کلم برگ، کلم قرمز، گل کلم)، شلغم، چغندر، لوبیا سبز، نخود سبز، انواع لوبیا (قرمز، چشم بلبلی) که دارای ویتامین گروه ب و اسید فولیک می باشند، استفاده نمایند. ضمناً به طور کلی مصرف منابع غذایی دارای فیبر نیز در کاهش چربی خون بسیار مفید می باشد، مانند: سبزیجات، میوه ها، حبوبات و غلات کامل (سبوس دار) و …
مصرف مقادیر فراوان ماهی به ویژه ماهی های روغنی مانند: ماهی آزاد، ماهی قباد، حلوا، شیر، کیلکا و اوزون برون که دارای اسید های چرب مفید هستند از شیوع بیمار های قلبی پیشگیری می نمایند. لذا مصرف ماهی 3-2 بار در هفته، برای افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند و همچنین افرادی که مایل به پیشگیری از ابتلا به این بیماری هستند توصیه می شود.
مصرف روغن ها (جامد و مایع) و چربی ها محدود گردد و از مصرف غذاهای سرخ کردنی خودداری شود.
به جای روغن جامد سعی شود از روغن مایع مثل روغن زیتون یا کانولا (به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده) آن هم به مقدار محدود استفاده گردد.
توجه داشته باشید:
از مصرف گوشت های پرچرب (قرمز)، جگر، دل، قلوه، مغز و کله پاچه خودداری شود.
از مصرف لبنیات پرچرب پرهیز شود.
مصرف مواد نشاسته ای و قندی که منجر به چاقی و افزایش چربی خون می شوند باید محدود گردد.
مصذف غذاهای کنسرو شده پرچرب، سوسیس و کالباس محدود گردد.
مصرف تنقلات شور که سرشار از نمک می باشند را باید محدود نمود. زیرا دریافت زیاد سدیم با فشار خون ارتباط دارد و از عوامل خطر جدی در بروز بیماری قلبی عروقی می باشد.
از مصرف سیگار خودداری نمایید زیرا نیکوتین سبب افزایش ضربان قلب و افزایش فشار خون می شود.
داشتن تحرک و ورزش به طور مداوم نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی دارد.
کاهش استرس، داشتن استراحت و رعایت تعادل و تنوع در مصرف گروههای غذایی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی دارند.
چگونه می توان از ابتلا به بیماری قلبی پیشگیری کرد؟
به جای …..
چنین کنید…..

غذاهای سرخ شده
غذاهای آب پز، بخارپز، تنوری وکبابی بخورید. اگر می خواهید غذا را سرخ کنید از روغن مایع مخصوص سرخ کردنی استفاده کنید.

روغن های نباتی جامد وحیوانی
روغن های نباتی مایع مصرف کنید.

انواع سسهای چرب
از انواع سبزیهای معطر،آبلیمو،آبغوره،سرکه،روغن زیتون، پودر سیر و ماست کم چرب به عنوان طعم دهنده در انواع سالاد وغذاها استفاده کنید.

شیر، ماست وپنیر پرچرب
از انواع کم چرب استفاده کنید.

مصرف چربیهای همراه گوشت
گوشت لخم مصرف کنید.چربیهای قابل مشاهده را تا حد امکان جداکنیدودور بریزید.

مرغ با پوست
پوست وچربی های قابل مشاهده را قبل از پختن جداکنید.

استفاده از نمکدان سرسفره
از چاشنی هایی نظیر آبلیمو،آبغوره، لیموترش یا نارنج استفاده کنید.

مصرف زیاد گوشت قرمز
گوشت سفید (انواع مرغ وماهی، بوقلمون و حتی گوشت شترمرغ) وحبوبات را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید.

مصرف آبمیوه
از خود آنها استفاده کنید.

مصرف میوه بدون پوست
درصورت امکان بعد از ضدعفونی وشستشوی میوه،آن را با پوست مصرف کنید.

به جای سبزیهای فریزری
از انواع تازه آنها استفاده کنید.

به جای انواع نوشابه های شیرین و گازدار
از دوغ کم نمک بدون گاز، شربت های سنتی ویا آب استفاده کنید.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تنش گرمایی و کیفیت پوسته

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تنش گرمایی و کیفیت پوسته

محصول * مقاله درباره تنش گرمایی و کیفیت پوسته * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
 
تنش گرمایی و کیفیت پوسته
درجه حرارت محیطی در اکثر نواحی گرمسیری دراغلب اوقات سال تقریبا بالاتر از مقدار مطلوب در اغلب برای پرورش مرغ های تخمگذار است زیانی که در نتیجه کیفیت پایین پوسته به این صنعت وارد می شود قابل توجه است راهکارهای تغذیه ای متعددی برای کمک به کاهش این مشکل در دسترس می باشند صنعت پرورش طیور هندوستان در محدوده وسیعی از شرایط زراعی – اقلیمی از گرم و مرطوب در ناحیه ساحلی تا هوای بسیار گرم و خشک در مرکز هند گسترده شده است بخش های زیادی از این کشور دماهای 35 تا 43 درجه سانتی گراد را از فوریه تا جولای شاهد می باشند درجه حرارت محیطی مطلوب برای مرغهای تخمگذار بین 13 تا 23 درجه سانتی گراد است تنش گرمایی مرگ و میر را افزایش داده مصرف غذا تولید و وزن تخم مرغ و کیفیت پوسته را کاهش می دهد کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ در اثر تنش گرمایی ، به خصوص درمرغهای تخمگذار مسن ، احتمال شکستگی پوسته و الوده شدن سایر تخم مرغهای با کیفیت را افزایش می دهد ماندگاری تخم مرغهایی که به این صورت آلوده شده اند به دلایل تغییرات میکروبی و فیزیکوشیمیایی کاهش یافته از طرف دیگر بازار پسندی آن نیز پایین می آید بررسی انجام شده در سال 1977 نشان داد که وقوع نرمی پوسته یا تخم مرغهای بدون پوسته و غیره بین 4/2 تا 1/16 درصد از کل تخم مرغهای جمع آوری شده متغیر بود وقوع نقایص پوسته و شکستگی تخم مرغها در مناطق خشک و گرمسیر به بیش از 21 درصد از کل تخم مرغهای تولیدی افزایش یافت از آنجایی که درجه حرارت محیطی در کشورهای گرمسیر تقریبا همیشه در بخش عمده ای از سال بالاتر از حد مطلوب برای مرغهای تخمگذار است زیان وارده به صنعت پرورش مرغهای تخمگذار به دلیل کیفیت ضعیف پوسته چشمگیر است .
اثرات زیانبار تنش گرمایی بر کیفیت پوسته تخم مرغ
در مدت تنش گرمایی مصرف کلسیم به طور مستقیم در نتیجه افت مصرف غذا کاهش می یابد که این مسئله باز جذب استخوانی و درنتیجه هیپر فسفاتمی را تحریک می کند این حالت مانع از تشکیل کربنات کلسیم در غده پوسته ساز مرغهای تخم گذار می شود
·        عمل طبیعی غذا خوردن مرغهای تخمگذار درهنگام صبح ، مواد غذایی تشکیل دهنده پوسته تخم مرغ را برای پرندگان غیر قابل دسترس می کند بخش عمده کلسیم از طریق دوازدهه در خلال 30 دقیقه پس ازغذا خوردن جذب می شود مرحله حساس تشکیل پوسته تخم مرغ غالبا بین 10 تا 12 ساعت پس از تخمگذاری درهنگام شب انجام می گیرد زمانی که مصرف غذا ناچیز است و این امکان وجود دارد که قابلیت دسترسی به کلسیم خون در حساسترین دوره تشکیل پوسته سریعا کاهش پیدا کند با اینکه بخشی ازذرات ریز پوسته در سنگدان جای میگیرند ولی هنگامی که سایر مواد مغذی همچون ویتامین D3 اسیدهای آمینه و فسفر در دستگاه گوارش وجود نداشته باشند جذب آنها از مجرای گوارشی به خوبی انجام نمی شود پرندگان صرفا با کلسیم استخوانی و در غیاب منبع جیره ای قادر به حفظ مناسب فرآیند آهکی شدن پوسته حتی برای یک روز نمی باشند . عیب دیگر غذا دادن در هنگام صبح اثر گرمازایی بالای آن می باشد که اغلب با زمان افزایش حرارت محیطی مصادف می شود در ضمن این اثر دردرجه حرارت محیطی بالاتر نسبت به 20 درجه سانتی گراد به مدت طولانی دامه می یابد .
·        هیپرترمی در پرندگان موجب نفس نفس زدن و آلکالوز تنفسی می گردد دراین وضعیت غلظت CO2 پلاسما کاهش می یابد ودراین هنگام برای باز گرداندن PH خون به مقدار طبیعی حذف خارجی یون بی کربنات ادامه می یابد آلکالوز تنفسی ضمن آنکه دفع بی کربنات را از طریق کلیه ها افزایش می دهد منجر به رقابت مستقیم بین کلیه و رحم برای جذب این یون نیز می شود که در پی آن ضخامت پوسته تخم مرغ کاهش می یابد .
·        به موجب تنش گرمایی ، تمرکز فعالیت کربنیک انهیدراز دررحم کاهش می یابد ودر نتیجه ذخیره پوسته تخم مرغ مختل می شود .
·        زیادی کلر در جیره غلظت بی کربنات خون را که نقش مهمی در آهکی شدن پوسته تخم مرغ دارد کاهش می دهد همچنین این موضوع اثرات زیانبار تنش گرمایی بر مرغهای تخمگذار را هرچه بیشتر تشدید می کند .
·        دراثر تنش گرمایی خون بیشتری به سوی بافت های محیطی منحرف می شود که با کاهش جریان خون دراندام های داخلی مثل اویدوکت ، همراه است و در نتیجه منجر به تضعیف کیفیت پوسته می گردد .
·        شکل فعال ویتامین درسنتز پروتئین متصل به کلسیم که جهت تعادل کلسیم و فسفر در مدت تشکیل پوسته ضروری است دخالت دارد توانایی مرغ های تخمگذار برای تبدیل ویتامین D3 به شکل فعال آن در مدت تنش گرمایی کاهش می یابد .
·        اسید اسکوربیک برای سنتز ماتریکس آلی پوسته تخم مرغ ضروری است این ماده ضروری اثرات بیماری زایی تنش گرمایی را با کاهش غلظت کورتیکوسترون پلاسما در پرنده پایین می اورد توانایی پرندگان برای سنتز اسید اسکوربیک در خلال تنش گرمایی کاهش می یابد .
·        نیاز جوجه های در حال رشد به پتاسیم در حرارت های محیطی بالاتر افزایش می یابد نتایج تحقیقات افزایش نیاز به پتاسیم جیره ای از 4/0 درصد به 6/0درصد رامقارن با افزایش درجه حرارت محیطی از 7/25 به 8/37 درجه سانتی گراد را نشان می دهد .
·        تنش گرمایی ذخیره کردن چربی را تشدید می کند که در واقع باعث تقویت اثرات زیان بار آن می شود .
راهکارهای تغذیه ای کاهش تنش گرمایی در مرغهای تخمگذار
شیوه مطلوب کاهش اثرات بیماری زای تنش گرمایی با نگهداری پرندگان در جایگاه هایی با محیط کنترل شده قابل انجام است پرورش مرغهای تخمگذار تجاری درمحیط کنترل شده که در کشورهای توسعه یافته اجرا می شود در کشورهای در حال توسعه عملی نیست بنابراین اتخاذ نامطلوب تنش گرمایی بر کیفیت پوسته را کاهش خواهد داد که در نتیجه آن سود ناخالص مزرعه دار افزایش می یابد .
·        افزایش تراکم ماده مغذی درجیره روشی رایج در تغذیه مرغهای تخمگذار در طول تابستان است که تولید و وزن تخم مرغ و نه کیفیت پوسته را بهتر می کند محتوای انرژی جیره ها با اضافه کردن چربی افزایش داده می شود در حالی که سرعت عبور غذا در مجرای گوارشی کاهش می یابد درنتیجه بهره وری از غذا بالا می رود .
مکمل چربی درجیره های طیوری که در درجه حرارت محیطی بالا قرار دارند تنش گرمایی را به حداقل رسانده واین حالت به دلیل مقادیر کمتر حرارت افزایشی ناشی از چربی می باشد . غذادهی پرندگان در هنگام غروب ذخیره یکنواختی از کلسیم مورد نیاز برای شکل گیری مناسب پوسته تخم مرغ را تامین خواهد کرد که درنتیجه آن کیفیت خوب پوسته در طول ماه های تابستان حفظ می شود .
·        در ماه های تابستان برای مرغهای تخمگذار مسن ، کلسیم اضافی باید به نسبت 1 گرم به ازای هر پرنده به شکل صدف خرد شده یا سنگ اهک عرضه شود مقدار مکمل بالاتر و بیشتر از مقدار معمولی کلسیم جیره ای که برای مرغهای تخمگذار توصیه می شود می باشد .
·        اندازه مطلوب ذرات منابع کلسیمی بایدبه صورتی حفظ شود که کلسیم مورد نیاز در زمان تشکیل پوسته را تامین نماید حداقل اندازه منبع کلسیم برای افزایش ابقا در سنگدان در حدود 1 میلی متر است .
·        میزان فسفر غیر فیتینی را باید در حد 3/0 درصد به نسبت 10:1 با کلسیم جیره محدود کرد .
·        آب آشامیدنی کربناته می تواند تنش گرمایی در طیور را کاهش دهد این آب به تعادل اسید و باز کمک نموده همچنین مصرف آب را حدود 25 درصد درمدت تنش گرمایی افزایش دهد .
·        مکمل جیره ای بی کربنات سدیم و اسید اسکوربیک اثرات شدید محدوده دمایی بالا را بر عملکرد مرغهای تخمگذار کم می کند 250 میلی گرم اسید اسکوربیک در کیلوگرم جیره مرغ های تخمگذار تولک رفته تولید تخم مرغ وکیفیت پوسته تخم مرغ را به واسطه افزایش جذب روده ای کلسیم یا از طریق افزایش باز جذب کلسیم استخوان به واسطه تولید بهتر می کند .
·        تنش گرمایی احتیاج متا بولیک برای بی کربنات ، ویتامین D3 و پتاسیم را افزایش می دهد بنابراین مکمل جیره ای و یا آبی ازبی کربنات ها ویتامین D3 و نمک های پتاسیم کیفیت پوسته تخم مرغ را در خلال تنش گرمایی بهتر می کند .
·        از آنجا که بیشتر اثرات بیماری زای تنش گرمایی به دلیل هیپرترمی هستند هر یک ازعوامل شیمی درمانی مثل اسید سالیسیلیک ، آسپرین و غیره ممکن است حرارت بدن مرغهای تخمگذار را در طول تنش گرمایی کاهش داده در نتیجه اثرات زیانبارش را تخفیف دهند اما استفاده ازاین ترکیبات در جیره های طیور به جنبه اقتصادی مکمل بستگی دارد .
خورانیدن آگونیست ها یا آنتاگونیست هایی از کاته کولامین ها مانند آسپارتات منیزیم ،سولفات روی ، دیازپام ، متیراپون یا کلونیدین سطح خونی کاته کولامین ها را طی تنش گرمایی کاهش میدهد در نتیجه کیفیت مطلوب پوسته در طول حرارت های محیطی بالا حفظ می شود .
 

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی

محصول * مقاله درباره جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی
/
سالیانه 2.1میلیون مرگ در اثر اسهال در جهان به وقوع می پیوندد که 65درصد از این مرگ ها مربوط به آب ناسالم وغیر بهداشتی است.
 
   بیماریهای منتقله توسط آب آشامیدنی
   پاتوژن ها یا انگل های آب آشامیدنی
الف-پاتوژن ها ی باکتریایی:
مدفوع انسان در هر گرم 1012باکتری دارد که 9درصد وزن مدفوع را تشکیل می دهد.از مهم ترین باکتریهای پاتوژن که در صورت ورود به منابع آب ایجاد بیماری می کند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 سالمونلا:
غالب ترین باکتریهای پاتوژن در فاضلاب هستند وبیماریهای تیفوئید «حصبه»،پاراتیفوئید«شبه حصبه»وگاستروانتریت در انسان ایجاد می کند. از مهم ترین گونه های آن می توان به سالمونلا تیفی ،سالمونلا انتر یتیدیس وسالمونلا تیفی موریم اشاره کرد .
 شیگلا:
عامل دیسانتری باکتریایی «اسهال باسیلی»است .این بیماری از تماس مستقیم آب وغذا منتقل می شود .دز کم آن باعث ایجاد بیماری می شود.
 ویبریو کلرا:
یک باکتری گرم منفی وعامل بیماری وبا است وبیشتر از طریق آب منتقل می شود با رها کردن آندوتوکسین باعث ایجاد اسهال وافر واستفراغ تند وسریع می شود.
 اشیرشیا کلی:
دارای سوش های متعددی چون انتروتوکسیژن،انتروپاتوژن،انتروهموراژیک و…..می باشدکه سوش انتروپاتوژن موجب بیماری اسهال مسافرین می شود .دز عفونی این پاتوژن نسبتا بالاست.
  کامپیلو باکتر:
علت اصلی عفونت های منتقله از طریق غذاست وموجب گاستروانتریت حاد در انسان می شود مهم ترین گونه این پاتوژن کامپیلوباکتر ژژونی می باشد .این پاتوژن از طریق آب منتقل می شود.
 لپتوسپیرا:
از طریق آبتنی با آب آلوده به فضولات حیوانی به انسان منتقل می شود.در فاضلاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
 لژیونلا پنومنو فیلا:
عامل بیماری لژیونر ها وتب پنوماتیک می باشد این بیماری از طریق آئروسل های آب های آلوده منتقل می شود .برج های خنک کننده آب مهم ترین منابع این پاتوژن می باشد.
 هلیکو باکتر پیلوری:
مسئول زخم های گوارشی وسرطان معده می باشد .به راحتی توسط کلر آزاد از بین می رود .
  باکتری های فرصت طلب:
که اکثرا باکتری های گرم منفی هتروتروف هستندوشامل جنس های
سودوموناس، آئروموناس،کلبسیلا،فلاووباکتر،انتروباکتر،سیتروباکتر،انسیتوباکتر،پروتئوس،سراتیا
  به دلیل این که در کودکان ،زنان ،سا لخوردگان ایجاد بیماری می کنند به آنها فرصت طلب می گویند.
ب-پاتوژن های ویروسی:
140نوع ویروس روده ای می تواند در آب وفاضلاب وجود داشته باشد.
·  هپاتیت A:
هپاتیت عفونی به وسیله ویروس هپاتیت A«مدفوعی –دهانی»منتقل می شود .از طریق آب وغذای آلوده به ویروس وتماس ایجاد می شود.
·  هپاتیت E:
رتا ویروسها ،آدنو ویروس هاواسترو ویروسها می توانند باعث این بیماری شوند.
 
ج-انگل های تک یاخته پاتوژن:
اغلب این انگل ها فرم مقاومی به نام کیست ایجادمی کنند که قادر ند در شرایط نامساعد محیطی زنده بمانند که عبارتند از:
 ژیاردیا لامبلیا:
100-10عدد از کیست این انگل می تواند انسان را آلوده کند .بیماری ژیاردیا به ندرت کشنده وبیشترین شیوع آن به خاطر آب های تصفیه نشده است .
  برای آبهای تصفیه شده دو شاخص داریم:1.ژیاردیا        2.ویروس های روده ای
  در تصفیه خانه های آب ژیاردیا را به راحتی می توان بر روی صافی های شنی پیدا کرد.
 کریپتوسپوریدیوم:
کریپتوسپوریدیوم پارووم گونه اصلی بیماری زا در انسان وحیوان است. فرم آلوده این انگل اووسیست یا اووکیست است که در این انگل باعث اسهال شدید آبکی است.
 آنتا مبا هیستولیتیکا :
عامل بیماری آمیبیازیس«اسهال خونی آمیبی»است واز طریق آب وغذای آلوده منتقل می شود .
 نگلریا:
نگلریا فاولری عامل بیماری مننگوآنسفالیت آمیبی «PAME»می باشد وپس از 5-4روز باعث مرگ می شود .
د-انگل های کرمی پاتوژن:
از مهم ترین این انگل ها میتوان به آسکاریس لامبرکوئیدس ،نکاتور امریکانوس،آنکیلوستوما،دئودنالیس،تینا ساژیناتا،تینا سولیم ووشیستوزوما مانسونی اشاره کرد.
 شاخص های مدفوعی آلودگی آب:
1-کل کلیفرم ها«TC»:
باکتری های میله ای گرم منفی هستند که هوازی وبی هوازی اختیاری بوده ،اسپور تولید نمی کنند وقادرند قند لاکتوز را در دمای 37درجه سانتی گراد ظرف حداکثر 48ساعت تخمیر کرده وگاز تولید کنند .
کلیفرم ها شامل گونه های مختلف:اشرشیاکلی،کلبسیلا،انتروباکتر،سیتروباکتر،سراتیا،یرسینیا،هافنیا می شود باشد.
2-کلیفرم های مدفوعی یا کلیفرم های گرماپای «FC»:
کلیفرم هایی هستند که قادرند قند لاکتوز را در دمای 5/44درجه سانتی گراد در مدت 24ساعت تخمیر کنند.
از مهم ترین کلیفرم های مدفوعی می توان به اشرشیا کلی ،کلبسیلا پنومونیه اشاره کرد.
3-استرپتوکوک های مدفوعی «FS»:ا
از مهم ترین آنها می توان فکالیس ،بوویس،آویوم،اکوئینوس را نام برد .اگر وارد محیط شوند تکثیر نمی کنند ودسته ای از آنها به نام انتروکوک ها «فیکالیس وفاسیوم» می توانند به عنوان شاخصی برای رد یابی ویروس ها در لجن وآب دریا به کار بروند.با داشتن نسبت کلیفرم مدفوعی به استر پتوکوک مدفوعی می توانیم منشاءآلودگی آب را پیدا کنیم.
اگر                   FC/FS>4        منشاء آلودگی انسانی است .
اگر                  FC/FS<./7     منشاء آلودگی حیوانی است .
4-باکتریهای بی هوازی:
مهم ترین آنها کلستریدیوم پر فرین ژنز است که بی هوازی اجباری بوده واسپور تولید می کند .این باکتری شاخصی برای آلودگی قدیمی آب وکیست تک یاخته هاست .
بیفیدیوباکترها وگونه های یوئیدس بیشتر از کلیفرم ها در مدفوع وجود دارند اما روش تشخیص آنها سخت است.
5-باکتریوفاژها:
ویروس هایی هستند که از باکتریها به عنوان میزبان استفاده می کنند .مهم ترین آنها کلی فاژها «ویروسی که از کلیفرم به عنوان میزبان استفاده میکند»است.
6-مخمرهاوارگا نیسم ها ی اسید فاست:
مایکوباکتریوم ها شامل این دسته هستند .
*اسید فاست:مقاوم به حرارت
7-باکتر های هتروتروفیک:
باکتری های هوازی وبی هوازی اختیاری هستند که کربن وانرژی خود را از ترکیبات آلی بدست می آورند
مانند:سودوموناس،آئروموناس،کلبسیلا،سیتروباکتر،انتروباکتر،فلاووباکتر،سراتیا،آلکا لیژنز،موراکسلا،انسیتوباکتروپروتئوس.
این باکتریها را با تست HPC«شمارش بشقابی هتروتروفیک»انجام می دهند.
عوامل مولد طعم وبو در آب آشامیدنی(Tastesond/or odours indrinking water)
عامل مولد طعم وبو در آب آشامیدنی در نتیجه فرایندهای طبیعی یا غیر طبیعی در آب ،ایجاد طعم وبو می کند .مهم ترین این عوامل رشد میکروبی ومتابولیسم میکروبی است.
  مهمترین عوامل طعم وبو :
1-فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیسم ها در منبع آب «بلاخص جلبک ها» .
2-موادی که برای گندزدایی آب مورد استفاده واقع می شود مثل کلر وترکیبات آن .
3-فعالیت های بیولوژیکی در شبکه توزیع آب مثل باکتری های آهن.
طعم وبویی که در آب ایجاد می شود معمولا در اثر دو ترکیب عمده است که عبارتند از :
ژئوزمین ،متیل ایزوبورنئول«MIB».این دو ترکیب در اثر فعالیت میکروبی وتجزیه سلولی میکروارگانیسم هایی چون جلبک ها در آب آزاد می شوند.
 میکروارگانیسم های تولید کننده ژئوزمین ومتیل ایزوبورنئول:
1-اکتینومیست ها مثل استرپتومایسز،نوکاردیا  و میکروبسیپرا
2-سیانوباکترهامثل اوسیلاتوریا،آنابنا وآفانیزومنون
3-گونه های خاصی از سایر جلبکها
 جلبک های مولد طعم وبو در آب¯    آنابنا
¯    آستر یونلا
¯    دینوبریوم
¯    آفانیزومنون
¯    سیندرا
¯    ولوکس

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره حضور قلب در نماز

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره حضور قلب در نماز

محصول * مقاله درباره حضور قلب در نماز * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
حضور قلب در نماز
مقدمه یكی از شرطهای اساسی پذیرفته شدن نماز در نزد خدای متعال، مسأله «حضور قلب پیدا كردن» در حین نماز است؛ از این رو آیات و روایات فراوانی در این باره وارد شده كه همه بر این مطلب تصریح می كنند كه میزان قبولی نماز، بستگی به میزان توجه انسان در نماز دارد و این در حالی است كه متأسفانه بسیاری از ما عبادتهای خود را بدون حضور قلب و با حواسپرتی كامل انجام می دهیم و به همین جهت است كه یك عمر نماز می خوانیم، اما اثری از آثار معنوی و روح نواز آن را در خود نمی بینیم.
اهمیت و امكان حضور قلب
1. لزوم تحصیل حضور قلب
الف. در ضرورت تحصیل حضور قلب همین بس كه بدانیم: نماز بی حضور قلب، نماز حقیقی نیست و وقتی نماز از حقیقت و باطن خود جدا شد و به صورت یك عمل بی روح در آمد، تمام ثمرات و فوایدی كه در آیات و روایات، برای نماز آمده، در چنین نمازی وجود ندارد وچه بسا موجب دوری از خدا هم بشود.
احادیث فراوانی دراین باره وارد شده كه همه بر این مطلب تصریح می كنند كه میزان قبولی نماز، بستگی به میزان حضور قلب در نماز دارد و به تناسب وجود حضور قلب، نماز مورد قبول واقع می شود. امام صادق ـ علیه السلام ـ می‌فرماید:
«اَن العبدَ لیُرفعُ لهُ مِن صلاتهِ نصفُها او ثلُثها او ربعُها او خمسُها و ما یرفعُ لهُ الّا ما اقبلَ علیهِ بقلبهِ؛[1] همانا از نماز انسان، نصفش، ثلثش، ربعش یا خمسش بالا برده می شود و آن مقداری از نماز كه توجّه قلبی داشته باشد بالا برده می شود.»
گر چه حضور قلب از شرایط صحت نماز نیست؛ یعنی با نبودن حضور قلب نماز باطل نمی شود و از لحاظ فقهی اشكالی ندارد. و لیكن چنین نمازی، قالبی و بی فضیلت و غیر مقبول است، یعنی بالا نمی رود و اثر معراجی خود را از دست می دهد.
2. امكان كسب حضور قلب
گاهی تصور می كنیم، تحصیل حضور قلب از امور مُحال است و از كسب آن، ناامید می شویم و به یك عبادت صوری و ظاهری اكتفاء می كنیم. چه بسا این ناامیدی، از فریب دادن خود نشأت بگیرد، به این معنا كه برای فرار از نماز با حضور قلب، دایماً خود را فریب داده و مشكل بودن آن را بهانه ای برای ترك آن، قرار می دهیم.
دلایلی برای امكان كسب حضور قلب وجود دارد كه از جمله آنها موارد ذیل است: الف. وقوع حضور قلب
بهترین دلیل برای امكان شیء، وقوع آن است. همین كه پیغمبران ما و ائمه ـ علیهم السّلام ـ و اولیای خدا، بر حسب معرفت و ایمان و قرب و طلبشان، حضور قلب داشتند، دلیل بر امكان آن می باشد.
ب. وجود دستور عمل
وجود دستور جهت تحصیل حضور قلب از ناحیه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السّلام ـ و بزرگانی كه در این باره كتاب نوشته اند، همه دلیل بر امكان كسب آن می باشد، چرا كه تكلیف و دستور به آنچه در توان نیست بی معنا و غلط است، زیرا تحصیل امر محال، محال است.
3. مراتب حضور قلب
گرچه درباره مراتب حضور قلب، سخنان بسیاری از بزرگان اهل معرفت رسیده، ولی ما به جهت مختصرگویی و ساده نویسی برآنیم تا با الهام از سخنان ارزشمند آنان به ذكر پنج مرتبه از مراتب حضور قلب بپردازیم.
مرتبه اول: شخص نمازگزار باید اجمالا بداند كه با خداوند سخن می گوید و حمد و ثنای او می كند، اگر چه به معانی الفاظ توجه نمی كند. این مرتبه برای آنانی است كه معانی نماز را نمی دانند؛ حضرت امام خمینی ـ قدّس سره ـ از قول مرحوم شاه آبادی ـ قدّس سره ـ نقل می كند:
«مثل این نحوه، به این صورت است كه یكی، قصیده در مدح كسی بگوید و به طفلی كه معانی آن را نمی فهمد بدهد كه در محضر او بخواند و به طفل بفهماند كه این قصیده در مدح این شخص است، البته آن طفل كه قصیده را می خواند اجمالا می داند ثنای ممدوح را می كند، اگر چه كیفیت آن را نمی داند».[2]
مرتبه دوم: علاوه بر مرحله قبلی، به معانی كلمات و اذكار نیز توجه داشته باشد و بداند كه چه می گوید. امام صادق ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«من صلّی ركعتین یعلمُ ما یقولُ فیهِما. انصرَفَ و لیسَ بَینَهُ و بینَ الله ذنبٌ إلّا غفرَلَهُ؛[3] هر كس دو ركعت نماز بخواند در صورتی كه بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود در حالی كه بین او و خداوند گناهی نیست، مگر این كه خداوند آنها را می بخشد». در این مرحله، قلب تابع زبان است.
مرتبه سوم: اسرار عبادت و حقیقت اذكار و تسبیح و تحمید و سایر مفاهیم را بفهمد و در حال نماز به آنها توجه كند تا خوب بداند چه می گوید و چه می خواهد. مرتبه چهارم: نمازگزار علاوه بر مراحل سابق، باید اسرار و حقایق اذكار را به طور كامل در باطن ذاتش نفوذ داده و به مرحله یقین و ایمان كامل برسد. در این صورت است كه زبان از قلب پیروی می كند. قلب چون به آن حقایق ایمان دارد، زبان را به اذكار وادار می كند. مرتبه پنجم: در این مرحله، نماز گزار به مرتبه كشف و شهود و حضور كامل می رسد كه به این مرحله حضور قلب در معبود می گویند نه حضور قلب در عبادت؛ یعنی مرحله ای كه اسما و صفات و كمالات حق را با چشم باطن مشاهده می كند،چیزی را جز خدا نمی بیند، حتی به خودش و افعال و حركات و اذكارش نیز توجه نداشته از سخنگو و سخن نیز غافل است و در حقیقت در انجذاب كامل قرار دارد، البته در این مرحله هم مراتبی است كه نسبت به سالكین متفاوت است.[4]
– عوامل حواسپرتی و درمان آن
1. هرزگی قوه خیال
از اسباب محوری و اصلی حواسپرتی، فرّار بودن، و هرزگی قوه خیال است. آدمی دارای نیرویی است كه دایماً ذهن و خیالش را به كار می گیرد. اگر ذهن انسان در مورد موضوعات كلی، به صورت منظّم و مرتّب فعالیت كند و از یك مقدمه، نتیجه ای بگیرد، در این صورت تفكر و تعقّل حاصل شده است، ولی اگر ذهن انسان بدون هیچ مقدمه و نظمی در موضوعات جزئی، از چیزی به چیزی و از جایی به جایی پرواز كند و هیچ رابطه منطقی بین موضوعاتی كه در ذهن آمده ایجاد نكند، تخیّل صورت گرفته است. – ویژگیهای قوّه خیال
یكی از ویژگیهای قوّه خیال، فرّار و متحرك بودن آن است، چون اگر تفكر نباشد، هزاران خاطره و مسأله به ذهن انسان (در طی چند لحظه، بدون هیچ ارتباطی با هم) می رسد. دیگر از ویژگیهای قوّه خیال كه از تعریف آن بر می آید. آن است كه در موضوعات جزئی كار می كند و هم چنین از بی نظمی خاصی برخوردار است.
انواع خیالات در نماز
در نمازی كه می خوانیم، تمام انواع چهارگانه تصوّرات خیالی كه در ذیل می آید، وجود دارد، مگر كسانی كه قوه خیال را كاملا تربیت كرده و متمركز بر نماز كرده باشند. گاهی آنچه در نماز به ذهن خطور می كند، انجام كار خیری است؛ مثلا در این تصور است كه چگونه بعد از نماز سخنرانی كند و یا با فلان بزرگ یا دوست، چگونه گفتگو كند. و یا انجام كار شرّی است، مثلا در این تصوّر است كه چگونه بر سر دیگری كلاه بگذارد و… . گاهی آنچه در خاطر و خیال می آید، صرف خیال است و آن یا خیال پسندیده است مثلا (در خاطر خود بگذراند كه پولدار شود تا بتواند گرسنگانی را سیر و برهنگانی را لباس بپوشاند و…) و یا خیال فاسد می باشد (مثلا در خاطر خود لذت گناه و چگونگی آن را بیاورد و با آن دلخوش كند).
پس آنچه كه در قوه خیال ما می آید از این چهار حالت خارج نیست، اگر چه گاهی در نماز قوّه خیال در امور پسندیده فعّالیّت می كند، و لیكن در جهت كسب حضور قلب، خیال در امور پسندیده هم باید كنترل شود و از پرواز آن به امور مختلف، خوب نگه داشته شود تا قلب یكسره متوجه خداوند گردد.
– درمان
الف. بیرون نماز
باید در بیرون نماز، تمرین و ممارست در حفظ قوه خیال و متمركز كردن آن صورت گیرد، به این صورت كه در ابتدا تمرین كنیم كه فكر و خیال خود را به امور خاصّی تمركز بدهیم و دایماً مواظبت بنماییم كه خیال به جایی دیگر نرود كه اگر این تمركز ادامه پیدا كند، آرام آرام می توانیم فكر و خیال خود را ضبط و نگهداری كنیم كه هر كجا اراده كردیم حركت كند. كیفیت تغذیه قوه خیال

دانلود + ادامه مطلب