علوم پزشکی - فایلخون

مقاله بررسي فراواني يافته هاي آزمايشگاهي مننژيت باكتريال در كودكان بستري شده

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله بررسي فراواني يافته هاي آزمايشگاهي مننژيت باكتريال در كودكان بستري شده

محصول * مقاله بررسي فراواني يافته هاي آزمايشگاهي مننژيت باكتريال در كودكان بستري شده * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 38 صفحه می باشد.
چكيده مقدمه و هدف:
با توجه به اهميت فوق العاده مننژيت در طب كودكان و با نظر به اين كه بسياري از تست هاي تشخيصي در دسترس در مملكت ما فاصله زيادي تا رسيدن به استانداردهاي جهاني دارند ما بر‌‌آن شديم كه ابتدا ارزش تشخيصي هر يك از علايم باليني مننژيت را ارزيابي كنيم و شايعترين تظاهرات مننژيت را در مملكت خود شناسائي كنيم. سپس ارزش تشخيصي تست هاي آزمايشگاهي را در بيماراني كه مننژيت آنها به اثبات رسيده است مورد ارزيابي قرار دهيم.
مواد و روش ها:
به اين منظور طي يك تحقيق توصيفي پرونده 122 كودك را كه از ابتدا سال 79 تا آخر سال 82 با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان فاطمي- سهاميه قم بستري و درمان شده بودند را بررسي نموديم.
براي سهولت كار چك ليست تهيه كرديم كه در آن بر متغيرهايي مانند سن، جنس، علامت مراجعه، يافته آزمايشگاهي خون و CSF تاييد و تاكيد شده بود. يافته‌هاي آزمايشگاهي مورد نظر شامل: تعداد WBC خون هنگام مراجعه، قند خون، BUN و Cr خون، Na+ و K+ خون، B/C و در مورد CSF هم شامل: تعداد WBC، ميزان پروتئين و گلوكز خون و كشت بود. البته به رنگ آميزي CSF هم دقتي داشتيم اما جزء اهداف نبود.
مقدمه:
مننژيت عبارت است از التهاب لپتومننژ ( نرم شامه + عنكبوتيه )
علل ايجاد كننده مننژيت باكتريال:
2ماه اول زندگي: استرپتوكوك گروه B، با سيل هاي گرم منفي روده اي نظير E.coli، ليستريا مونوسيتوژن و گاهاً هموفيلوس انفولونزا تيپ b.
2 ماهگي تا 12 سالگي : پنوموكوك. ، مننگوكوك، هموفيلوس انفلونزاتيپ b
( هموفيلوس انفلونزاتيپ b در كودكان زير 4 سال شايعترين علت ايجاد كننده مننژيت باكتريال بود كه بعد از كاربرد واكسن كاهش قابل توجهي پيدا كرده است ).
در كودكان با نقص ايمني يا نقص آناتوميكي: سودوموناس، استاف اورئوس، استاف كواگولاز منفي، سالمونلا، ليستريا مونوسيتوژن.
در شكستگي سينوس ها و قاعده جمجمه: پنوموكوك
در آسيب هاي نافذ جمجمه و اعمال جراحي مغز و اعصاب: استافيلوكوك.
درشنت هاي بطني _ صفاقي : استافيلوكوك اورئوس و باكتري هاي روده اي.
از نظر اپيدميولوژي: مننژيت باكتريال در فصول زمستان و بهار شايعتر بوده، در پسران بيشتر از دختران است و اكثراً بين دو ماهگي تا  دوازده سالگي رخ مي دهد.
از نظر راه هاي انتشار اولين رتبه انتشار هماتوژن است بعد تلقيح مستقيم عفونت به CNS و در نهايت انتقال عفونت از يك كانون عفوني مجاور مانند عفونت هاي پارامننژيال ( مثل سينوزيت، ماستوئيديت، آمپيم سابدورال و آبسه اپيدورال ).
يكسري عوامل وجود دارند كه مستعد كننده ايجاد مننژيت باكتريال در فرد مي باشند كه شامل: نقايص سيستم ايمني، انتقال عملكردي طحال، نقايص آناتوميكي در دستگاه عصبي، فيستول در گوش مياني و داخلي، شكستگي جمجمه اي يا سينوس هاي پارانازال، شنت گذاري مغزي.
علائم باليني در رده هاي سني مختلف مي توانند متفاوت باشد:
– در شير خواران علائم غير اختصاصي و شامل گريه شديد، تحريك پذيري، بي اشتهايي، استفراغ، لتارژي و فونتانل پر، ميالژي و تب است.
– در كوكان و بالغين علائم شايع عبارتند از: سر درد، فتوفوبي، سفتي گردن، استفراغ، تغيير سطح هوشياري و تب.
تشخيص بر اساس علايم باليني، آزمايش خون و بررسي فاكتورهاي مختلف و در نهايت LP و بررسي CSF مي باشد.
در CSF شمارش و افتراق سلولي، ميزان پروتئين، ميزان گلوكز بررسي مي شود و رنگ آميزي گرم، كشت باكتري و در موارد مشكوك به كريپتوكوكوس انجام كشت قارچ و تست هاي آگلوتيناسيون و لاتكس جهت بررسي آنتي ژن هاي پلي ساكاريدي باكتريهاي كپسولدار انجام مي شود.
همزمان با LP آزمايشات CBC Diff، قند خون، BUN، Creatinin، الكتروليت هاي سرم، كشت خون و SG ادرار انجام مي شود.
در مننژيت ثانيه ها و دقيقه ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و بايستي در كمترين زمان ممكن به تشخيص رسيد و هر چه زودتر درمان را شروع نمود. در يك بيمار پس از تشخيص باليني مننژيت و يا شك زياد به آن و بررسي اجمالي از نظر منشاء احتمالي عفونت ( گوش، سينوس ها، بيماري ادراري، پوست … ) بايستي در صورت عدم وجود علائم و نشانه هاي عصبي موضعي و ادم پاپي بلافاصله اقدام به گرفتن مايع مغزي نخاعي نمود. اما اگر اختلال عصبي وجود داشته باشد ابتدا بايستي جهت رد ضايعات فضا گير مغز CT. Scan به عمل آمده و در صورت منفي بودن آنگاه اقدام به LP  نمود. با توجه به اهميت فوق العاده مننژيت در طب كودكان و نقش كليدي كه تست هاي تشخيصي در شناسايي اين بيماري مهلك دارند و با نظر به اين كه بسياري از تست هاي تشخيصي در دسترس در مملكت ما فاصله زيادي تا رسيدن به استاندارد هاي جهاني دارند ( مثلاً در مننژيت هاي اطفال به ندرت كشت CSF نتيجه قابل قبولي بدست مي دهد ) ما بر آن شديم كه ابتدا ارزش تشخيصي هر يك از علايم باليني مننژيت را ارزيابي كنيم و شايعترين تظاهرات مننژيت را در مملكت خود شناسائي كنيم. پس ارزش تشخيص تست هاي تشخيصي آزمايشگاهي را در بيماراني كه مننژيت آنها به اثبات رسيده است مورد ارزيابي قرار دهيم و بطور خلاصه براي يك طبيب ايراني روشن نماييم كه تا چه حد مي تواند به علائم بيمار اعتماد كند و تا چه حد مي تواند به نتايج آزمايشگاهي اعتماد كند.
همچنين در قسمت ديگري از اين طرح اجرام شايع در گير كننده CNS ( بصورت مننژيت ) مشخص خواهند شد كه اين مسئله كمك شاياني به نحوه انتخاب درمان تجربي در اين بيماران خواهد نمود.
عوارض مننژيت بدو گروه ناپايدار و پايدار تقسيم مي شوند:
عوارض ناپايدار شامل: افيوژن ساب دورال، سندرم ترشح نامناسب ADH، تب طول كشيده. عوارض پايدار شامل: اختلالات نورولوژيك، عقب ماندگي ذهني، تشنج، تأخير در يادگيري، اختلال ديد، اختلال رفتاري.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله بررسي بيمارانيكه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله بررسي بيمارانيكه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

محصول * مقاله بررسي بيمارانيكه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
 
عنوان                                           صفحه
 
فصل اول: مقدمه………………….. 1
فصل دوم: مروري بر متون…………… 3
فصل سوم: روش بررسي………………. 38
فصل چهارم: نتايج………………… 45
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري……….. 57
فهرست منابع…………………….. 68
ضمايم………………………….. 71
مقاله…………………………..
چكيده
بيان مسئله: عمل جراحي تعويض مفصل هيپ شايعترين عمل جراحي و ركانستراكتيو هيپ طي 5 دهه گذشته مي باشد كه با توجه به نتايج عالي اوليه پروتز آقاي چارنلي در 4 دهه گذشته فوكوس اصلي بر طراحي اجزاء جديد و تكنيك هاي جراحي جهت ارتقاء اهداف اين جراحي يعني اعاده فانكشن و كاهش درد بيماران؛ مي‌باشد. با توجه به هزينه سنگين جراحي فوق و تنوع اجزاء فمورال و استابولار موجود در بازار لزوم انجام مطالعات بر تك تك طراحي ها جهت شناخت انواع با حداكثر بقاء در بدن بيمار احساس مي شود.
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي سيستماتيك يكي از اجزاء فمورال موجود در بازار بنام Collared , Polished, Tapered (CPT) در بيماران و گزارش نتايج آن از نظر دستيابي به اهداف جراحي و از نظر ارائه شيوع عوارض زودرس و ميان مدت جراحي مي باشد.
روش: طي 3 سال (از مهر 79 تا مهر 82) 25 هيپ در 24 بيمار تحت THA با سيستم فمورال CPTبا كاپ استابولار سيماندار يا بدون سيمان قرار گرفت.
بيماران فوق در قبل عمل و 3 بار به فواصل 6ماه، 12 ماه و 24 ماه تحت معاينه باليني و راديو گرافيك قرار گرفتند. در معاينه بيماران در قبل عمل تا انتهاي فالوآپ خصوصيات دموگرافيك، تشخيص علت DJD و فانكشن و درد و ROM بيماران براساس اسكورهاي هريس و اكسفورد مورد مطالعه قرار گرفت.
علاوه بر آن در مدت فوق راديوگرافي بيماران از نظر تغييرات پوزيشن استم و كاپ مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته اند. تمام اطلاعات در فرمهاي جداگانه وارد و در نهايت اطلاعات بدست آمده مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: بيماران مورد بررسي بطور متوسط سن 54/60سال داشته و متوسط آقايان 7/55سال و خانمها 25/68سال بود. نسبت آقايان مورد جراحي به خانمها  بوده و از نظر تشخيصي شايعترين علت تعويض مفصل در اينها همي آرتروپلاستي قبلي (8 مورد) و بعد از آن آرتروز (7 مورد) روماتوئيدآرتريت (2مورد) و ديگر موارد با شيوع كمتر بوده است. متوسط طول دوره فالوآپ  بيماران 19 ماه و 20 روز بوده كه حداكثر 2سال و 6ماه و حداقل 7 ماه بوده اند. متوسط اسكورهيپ بيماران برمبناي اسكورهريس بترتيب در قبل عمل، 6ماه بعد، يكسال بعد و دو سال بعد 38، 88، 94، 98 و بر مبناي اسكوراكسفور بترتيب 43، 25، 20، 18 بوده است. در فالوآپ دوساله بجز يك مورد تغيير پوزيشن كاپ در هيچ مورد ديگر migration يا راديو لوسنسي دال بر loosening اجزاء مشاهده نشد. كمپليكاسيونهاي بعد جراحي شامل 3 مورد در رفتگي زودرس، يك مورد DVT و يك مورد شكستگي فمور در حين جراحي مي‌باشد.
نتيجه نهايي: با توجه به ميزان بهبودي فانكشن هيپ بيماران با پروتز مورد نظر در فالوآپ دو ساله حتي در موارديكه دچار عارضه زودرس بدون Failure شده بودند پروتز مورد نظر در ميان مدت در بدن Competent بوده و جهت تعيين نظر قطعي ادامه مطالعه در فالوآپ هاي 5 و 10 ساله و نيز مطالعات مقايسه اي توصيه مي شود.
كلمات كليدي: THA، CPT

دانلود + ادامه مطلب

مقاله آشنايي با مخدرة كرك (crack)

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله آشنايي با مخدرة كرك (crack)

محصول * مقاله آشنايي با مخدرة كرك (crack)* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب”
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 31
 
كراك (Crack) چیست ؟
كرك (Crack) كه گاهي راك (Rock) نيز ناميده ميشود، ماده اي محرك است كه از تصفيه كوكائين به دست مي آيد و به اشكال مختلف تدخين (استنشاق دود) ميشود. اما کراکی که در ایران رایج است از مشتقات هروئین است و در صورتی که بصورت علمی تولید شود  از تصفیه هروئین به دست می آید .كراك ماده‌اي بي‌بو است، مصرف آن راحت است و با يك فندك در هر جايي كه باشي مي‌تواني مصرف كني؛ درست برخلاف مصرف ترياك و يا هروئين است.
کراک موجود در بازار ایران:
كراك جديدترين ماده مصرفي بين معتادان ایران است.  اين ماده شيميايي خشك كه در تركيب آن به جای کوکائین و هروئین از قرصهاي فاسد استفاده می شود.  اين ماده به سبب اينكه فاقد هر گونه بوي نامطبوع و خاص بوده مصرف را راحت كرده و موجب شده روند گرايش افراد به اين ماده افزايش يابد.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درباره نژادهای گاو گوشتی

دسته بندی: علوم پزشکی

پاورپوینت درباره نژادهای گاو گوشتی

محصول * پاورپوینت درباره نژادهای گاو گوشتی* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات ۳۵ صفحه
بخشی از اسلایدها:
بلان بلوبژ:
در کشورهای بلؤیک و فرانسه وجود دارد و جزٕء نزادهای بومی و مقاوم این کشورهاست و خاصیت ماهیچه مضاعف در این نژادها دیده میشود . رنگ بدن اغلب سفید یکدست یا بلق سیاه وسفید است . وزن گاو بالغ ۱۲۵۰کیلوگرم است ، وزن گوساله هنگام تولد ۴۸ کیلوگرم ، افزایش وزن روزانه به طور متوسط ۱.۵ کیلوگرم در روز است . گوشت این نژاد از کیفیت بسیار عالی برخوردار است و به همین علت قیمت آن از سایر گوشتها گرانتر است . بازدهی لاشه این نژاد ۶۵ تا ۷۰ درصد می باشد .
تژاد سنتزی:
نژادهایی هستند که از تلاقی دو یا چند نژاد با همدیگر به وجود می آیند . چون هر نژاد دارای یک سری ویژگی های منحصر به فرد می باشد و به وسیله آمیخته گری خصوصیات چند نژاد را در یک نژاد جمع می نماییم . در این نژادهای سنتزی نزاد براهمن به عنوان یک پایه پدری استفاده می گردد . اکثر این نژادها از کشور امریکا می باشند .
برانگوس:
منشاء آن کشور آمریکا می باشد و از تلاقی براهمن و آنگوس می باشد که سه هشتم خصوصیات نژاد براهمن و پنج هشتم خصوصیات نزاد آنگوس را دارا است . رنگ بدن سیاه یکدست می باشد و قابلیت عادت پذیری بالایی به شرایط آب و هوایی را دارد
.بیف مستر:
منشاء آن آمریکا می باشد در اثر تلاقی سه نژاد شورت هورن یک چهارم ، هرفورد یک چهارم ، و برهمن دو چهارم می باشند اکثراً قرمز یکدست است .
توده گاوهای مرکزی : مثل گلپایگانی که جثه کوچک داشته و مقاوم به بیماری می باشد و از نظر تولید شیر با درصد چربی بالا ۶% معروف است . توده گاوهای دشتی : مثل سیستانی از نظر جثه بر گاوهای ایرانی برتر بوده و دومنظوره گوشتی و کار می باشد .تذکر : از گاو سرابی به عنوان جرسی ایران نام می برند به علت مشابه بودن از لحاظ فنوتیپ ، جثه و شرایط آب و هوایی محل پرورش و خصوصیات کمی و کیفی شیر مثل درصد چربی شیر .
نژادها:
آنگوس (Angus)شاروله (Charolias)هرفورد (Herford)براهمن (Brahman)بیف مستر (Beef master)آنگوس قرمز

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درباره مدیریت ریسک در نظام سلامت

دسته بندی: علوم پزشکی

پاورپوینت درباره مدیریت ریسک در نظام سلامت

محصول * پاورپوینت درباره مدیریت ریسک در نظام سلامت* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات ۶۷ صفحه
بخشی از اسلایدها:
مقدمه:
کلیه سازمان ها، شرکت ها، نهادها و جوامع اعم از کوچک و یا بزرگ، خصوصی و یا عمومی ، دولتی و یا غیر دولتی در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه ای از ریسکها و فرصتها که ممکن است بطور مثبت و یا منفی بر کارکرد آنها در دستیابی به اهدافشان تاثیر بگذارد مواجه می باشند .با تحولات جهانی این ریسکها در حال افزایش است .میزان اهمین این ریسکها برای سازمانها یکسان نیست . عوامل درونی و عوامل بیرونی زیادی بر میزان این اهمیت تاثیر دارند. بر این اساس هر سازمانی با ریسکهایی مخصوص به خودش مواجه است .آنچه کاملا واضح است این است که نمی توان مدل یکسان و واحدی از مدیریت ریسک و بحران بتواند توسط همه سازمانها بکار گرفته شود.با این حال از سالهای 1990 میلادی تلاشهای ارزشمندی در زمینه استانداردسازی این فعالیت و سیستمها توسط سازمانهای وضع کننده استانداردها و سایر موسسات علاقمند در سطوح ملی و بین المللی آغاز گردید.
خطای پزشکی:
خطای پزشکی در تمام دنیا اتفاق می افتد. بطور رسمی خطاهای پزشکی بیشتر از ترابری های هوایی در دنیا انسان را به کام مرگ می کشاند . در سراسر دنیا ورود به بیمارستان خطرناک تر از هزار کیلومتر رانندگی است .
ثبت خطاهای پزشکی در کشورهای توسعه یافته نگاه پلیسی و امنیتی به خطاهای پزشکی در برخی از کشورهاآمریکا بیشترین میزان ثبت خطاهای پزشکی را در جهان دارد . آن ها از هر خطایی برای اصلاح سیستم خود استفاده می کنند .مدیریت خطاهای پزشکی در دنیا به صورت علم درآمده و به شیوه ای نظام مند با آن برخورد می کنند.
تعاریف:
تعریف ریسک : اثر عدم اطمینان بر اهداف و مقاصد سازمان واژه اثر ، عدم اطمینان و اهداف و مقاصد نیاز به توضیح بیشتر دارداثر : فاصله گرفتن سازمان از اهداف از پیش تعیین شده تعریف می شود .عدم اطمینان : حالتی است که در آن کمبود اطلاعات، هرچند جزئی، در زمینه فهم و یا آگاهی از یک حادثه، پیامدها و یا احتمال وقوع آن وجود داشته باشد.

دانلود + ادامه مطلب