ایرانمقدمه - فایلخون

تحقیق درباره بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران

محصول * تحقیق درباره بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 63
 
مقدمه:
تحقيق حاضر سعي دارد كه در 2 بعد جداگانه برخي از علل مهاجرت نيروي كار در ايران را مورد بررسي قرار دهد. اگر بخواهيم عوامل اصلي مهاجرت را بطور كلي مورد تقسيم‌بندي قرار دهيم مي‌توانيم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانيم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) مي‌نامند كه شامل غيراقتصادي شدن فعاليتهاي كشاورزي، توزيع ناعادلانه زمين، رشد جمعيت و ثابت ماندن بازده توليد در بخش كشاورزي است.
گروه دوم به عوامل كششي يا جذب(Pull Factors) موسومند كه شامل دوگانگي منطقه‌اي و نخصيص بيشتر منابع در بخشهاي شهري(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگي در مناطق شهري است. به منظور تجزيه وتحليل تأثير اين 2 دسته از عوامل از شاخصهاي درآمدهاي انتظاري در شهر از مدل هريس- تودارو استفاده مي‌شود.
در بحث‌هاي تئوريك و نظري به اين نتيجه مي‌رسيم كه نمي‌توان ديوار بلندي بين عوامل كشش و جذب ترسيم كرد. چون نوعي ارتباط متقابل بين اين 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقيدة آنها آنچه كه واقعاَ‌ مهاجرت نيروي كار را تسريع مي‌كند همان دوگانگي منطقه‌اي است. اين 2 معتقدند كه مهاجرت در هر منطقه‌اي امري طبيعي است چون نوعي توالي در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جايگزين شدن عوامل توليدي بجاي يكديگر سهم نيروي كار در بخش كشاورزي در اشتغال كل كاهش مي‌يابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزايش مي‌يابد.
اما آنچه كه كشورهاي در حال توسعه را از كشورهاي پيشرفته متمايز مي‌سازد ناهمگوني در مهاجرت نيروي كار است. بطوري كه در اين كشورها محدود بودن امكانات توليد از يك طرف و محدود بودن ارتباطهاي بخش كشاورزي با ساير بخشهاي اقتصاد از طرف ديگر موجب مي‌شود تا اين كشورها تلاش بيشتري در جهت گسترش بخش صنعت شهري از خود نشان بدهند.
اين 2 گروه از عوامل اقتصادي همراه با عوامل غيراقتصادي مانند روابط و شيوه توليد، سازمان اجتماعي توليد و غيره موجب‌ مي‌شوند تا از اهميت بخش كشاورزي در جريان توسعه كاسته شود و نقش پيشتاز به بخشهاي شهري واگذار شود به ويژه آنكه بخش عمده‌اي از توليدات در بخش كشاورزي را كالاهاي مصرفي تشكيل مي‌دهند كه هر چند داراي ارتباطهاي پسين گسترده‌اي هستند ليكن ارتباطهاي پيشين آنها بسيار محدود و مشخص است.
در اين حالت بخش پيشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از يك طرف به عنوان ستون اصلي و رشد عمل كند و از طرف ديگر از طريق توليد محصولات صنعتي مورد استفاده در بخش كشاورزي مانند تراكتور- پمپ آب- كمباين- كود- سم و غيره بخش كشاورزي را به جلو بكشد.
بدين ترتيب بخش كشاورزي در مراحل اوليه توسعه اقتصادي قرباني جريان توسعه است و براي بهبود بايد انتظاري طولاني بكشد كه اين خود يكي از دلايل اصلي مهاجرت نيروي كار از روستاها به مناطق و مراكز شهري مي‌باشد.
در تحقيق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگي منطقه‌اي به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسي قرار گرفته است كه مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهاي رشد منطقه‌اي و نابرابري در رابطة مبادلة بين محصولات كشاورزي و صنعتي بر مهاجرت تأثير داشته است و در نهايت در قسمت سوم نتيجه‌گيري و پيشنهادات ارائه خواهد شد.
البته لازم به تذكر است كه برخلاف گذشته كه مهاجرت نيروي كار روستايي به دليل تامين نيروي انساني مراكز شهري از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقي مي‌شد ولي امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌اي كه پديدة عمومي و فراگير نيروي كار مازاد شهري را دامن مي‌زند و مشكلات جدي بي‌كاري شهري را وخيم‌تر مي‌كند مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين مشكلات بواسطة عدم توازن ساختاري و اقتصادي بين مناطق شهري و روستايي بوجود آمده است.
فصل اول

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بازاریابی در ایران

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بازاریابی در ایران

محصول * تحقیق درباره بازاریابی در ایران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
 
مقدمه
كشور ايران‌ با تنوع‌ وسيع‌ آب‌ و هوايي‌ در پاره‌اي‌ از مناطق‌ آن‌ در زمينه‌ توليد برخي‌ از محصولات‌ كشاورزي نظير پسته‌، خرما، كشمش‌، بادام‌، گردو، زعفران‌ و زيره‌ و زرشك‌ از مزيت‌ نسبي‌ قابل‌ توجهي‌ برخوردار است ‌، لذا جهت‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ مطلوب‌ در زمينه‌ بهبود نظام‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نياز به ‌مطالعات‌ اقتصادي‌ به‌ صورت‌ علمي‌ حائز اهميت‌ مي‌باشد (تركماني، 1378) .ايران‌ به‌ عنوان‌ بزرگترين‌ توليد كننده‌ زيره‌ و زرشك‌ دنيا هنوز در بازار جهاني‌ جايگاه‌ مشخص‌ و روشني ندارد و مجبور است‌ به دلايلي‌ از جمله‌ تبليغات‌ منفي‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ كمتر از نصف‌ قيمت‌ جهاني‌ به‌فروش‌ رساند لذا در اين‌ مطالعه‌ وضعيت‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ اين‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‌اي‌ موردي‌ در مناطق‌ عمده‌ كشت‌ استان‌ خراسان‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.از جمله اهداف اين مطالعه: بررسي‌ و شناخت‌ عمليات‌ بازاررساني‌ زيره‌ و زرشك‌، تعيين‌ مسير، حاشيه‌، سود، كارايي‌ و ضريب‌ هزينه‌ بازاريابي‌ زيره‌ و زرشك، برآورد هزينه‌ خدمات‌ بازاريابي‌ و بررسي عوامل موثر بر حاشيه بازاريابي زيره و زرشك و ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود وضعيت‌ بازاريابي‌ زيره‌ و زرشك‌ مي باشد. با توجه ‌به‌ فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادي‌ جامع‌ در زمينه‌ هاي‌ فوق‌، در مورد زيره‌ سبز و زرشك‌ ايران‌ ضرورت‌ و اهميت‌ اين‌ تحقيق‌ را نيز ايجاب‌ مي‌نمايد. در اين تحقيق جامعه آماري مورد مطالعه زيره كاران و زرشك كاران استان خراسان مي‌باشد. براي انجام تحقيق شهرستان‌هاي سبزوار، اسفراين، تربت‌حيدريه قائنات و بيرجند انتخاب و جمعا 100 پرسشنامه توليد كننده زيره و زرشك، 25 پرسشنامه عمده فروش و 50 پرسشنامه خرده فروش تكميل گرديده است. انتخاب كشاورزان با روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي صورت گرفت. جمع آوري اطلاعات و تكميل پرسشنامه‌ها به صورت مقطعي در سال زراعي 1380 انجام گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و برآورد مدل‌هاي مورد استفاده از بسته نرم افزاري Eviews استفاده شده است. برخي‌ از مطالعات‌ و تحقيقاتي‌ كه‌ در زمينه‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ محصولات‌ كشاورزي‌ در داخل ‌و خارج از كشور انجام‌ شده‌، در زير عنوان‌ گرديده‌ است:
Charles and Gray (1993) براي‌ بررسي‌ عوامل‌ مؤثر بر حاشيه‌ بازاريابي‌، 4 مدل‌ حاشيه‌ بازاريابي‌ استفاده‌ كردند. اين‌ دو بر اين‌ باورند كه‌ حاشيه ‌بازاريابي‌ به‌ قيمت‌ خرده‌ فروشي‌، قيمت‌ سرمزرعه‌ و هزينه‌ نهاده‌هاي‌ بازاريابي‌ بستگي‌ دارد. Rajagopal (1992) در تحقيقي‌ در ناحيه‌ باستار هندوستان‌، كارايي‌ اقتصادي‌ بازاريابي‌ ذرت‌ را بررسي‌ كرد. نتيجه‌ اين‌ تحقيق‌ نشان‌ ‌داد كه‌ در اغلب‌ بازارها، ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ ميزان‌ توليد و مازاد قابل‌ فروش‌ معني‌ دار است،‌ اما رابطه‌ بين‌ حاشيه‌ سود و حجم‌ فروش‌ معكوس‌ مي‌باشد به طوريكه‌ افزايش‌ حاشيه‌ سود در مكانهايي وجود دارد كه‌ مازاد قابل‌ فروش‌ كمتري‌ وارد بازار گردد. محقق‌ در پايان‌، جهت‌ بهبود سيستم‌ بازاريابي‌، پيشنهاد مي‌كند كه‌ در ناحيه‌ مورد بررسي‌، بايد مسير بازاررساني‌ اين ‌محصول‌ تغيير كند.
شيروانيان‌ و نجفي‌ (1378)، به‌ بررسي‌ بازاريابي‌ گوجه‌ فرنگي‌ در استان‌ فارس‌ پرداختند همچنين‌ در اين ‌مطالعه‌ عرضه‌ و تقاضا، عملكردها، سازمان‌ بازاريابي‌، انواع‌ بازارها و قيمت‌ فروش‌ اين‌ محصول‌ در سطوح ‌مختلف‌ بازاريابي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ در زمينه‌ عملكرد بازاريابي‌ و قيمت‌ها مشكلات ‌عمده‌اي‌ وجود دارد از طرفي‌ به‌ علت‌ اينكه‌ دولت‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ بازاريابي‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ نمي‌دهد گروه‌ بارباركن‌ها وارد بازار شده‌اند. اين‌ گروه‌ به‌ علت‌ آگاهي‌ از وضعيت‌ بازارهاي‌ موجود و قيمت‌ها به‌ صورت ‌مقطعي‌ وارد نظام‌ بازاريابي‌ شده‌ و بازار را در تسلط‌ خود در آورده‌اند. دولت‌ به جاي‌ اينكه‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت ‌بازار بپردازد، اقدام‌ به‌ دخالت‌ در امور بازار نموده‌ كه‌ اين‌ امر پيامدهاي‌ نامطلوبي‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. لذا در پايان‌ پس‌ از بررسي‌ ويژگي‌هاي‌ توليد، سازمان‌ بازاريابي‌، انواع‌ بازارها و قيمت‌ محصول‌ در سطوح‌ مختلف بازاريابي‌، نتيجه‌ گرفتند كه‌ دخالت‌ مستقيم‌ دولت‌ در فرآيند بازاريابي‌ مطلوب‌ نبوده‌ و نظارت‌ دولت‌ را سفارش‌مي‌نمايند. سالم‌ (1379)، در پژوهشي‌ مسائل‌ بازاررساني‌ انار در استان‌ يزد را مورد بررسي‌ قرار داد. در اين‌ پژوهش‌ 8 مسير مهم‌ بازاريابي‌ شناسايي‌ گشت‌ كه‌ 4 مسير آن ‌منجر به‌ صادرات‌ و باقي‌ مانده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ داخلي‌ ختم‌ مي‌شود. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ بررسي‌ نشان‌ داد در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ به‌ طور مستقيم‌ محصول‌ خود را در اختيار خرده‌ فروش‌ قرار مي‌دهد، كمترين‌ حاشيه‌ و در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ محصول‌ خود را در اختيار عمده‌ فروش‌ قرار داده‌ و عمده‌ فروش‌ محصول‌ را به‌ ميدان‌تره‌ بار و ديگر نقاط‌ مي‌برد بيشترين‌ حاشيه‌ بازار وجود دارد. همچنين‌ در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ محصول‌ خود را به‌ خرده‌ فروش‌ داده‌ او نيز صادر مي‌نمايد، بيشترين‌ سهم‌ توليدكننده‌ و در مسيري‌ كه‌ محصول‌ از طريق‌ توليدكننده‌ صادر مي‌شود كمترين‌ سهم‌ توليد كننده‌ مشاهده‌ مي‌گردد.
دانشور و مظهري‌ (1379)، در تحقيقي‌ تحت‌ عنوان‌ «نگرش‌ اقتصادي‌- اجتماعي‌ بر جايگاه‌ محصولات‌ كشاورزي‌ راهبردي‌ ويژه‌ خراسان‌» نقشي‌ را كه‌ توليد زرشك‌ در ايجاد درآمد، اشتغال زايي‌ و كمك‌ به‌ توسعه ‌اقتصادي‌ – اجتماعي‌ منطقه‌ داشته‌، بررسي‌ نمودند. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ توليد زرشك‌ باعث‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ نيروي‌ كار، كاهش‌ نرخ‌ بيكاري ‌پنهان‌ در بخش‌ كشاورزي‌ و… مي‌گردد لذا‌ توجه‌ بيش‌ از پيش‌ به‌ توليد كشاورزي ‌زرشك‌ و افزايش‌ سطح‌ زير كشت‌ آن‌ در استان‌ و سرمايه‌گذاري‌ در راستاي‌ صنايع‌ وابسته‌ به‌ آن ‌، روند توسعه اقتصادي‌ – اجتماعي‌ مناطق‌ محروم‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را بهبود خواهد بخشيد. در ضمن‌ اين‌ مطالعه‌ ارزش‌افزوده‌ حاصل‌ از زرشك‌ خشك‌ در كل‌ منطقه‌ بيرجند و قاين‌ را 6/5 ميليارد ريال‌ و ارزش‌ افزوده‌ زرشك‌ تبديل ‌شده‌ به‌ افشره‌ در كل‌ منطقه‌ بيرجند و قائن‌ را 22 ميليارد ريال‌ ذكر نموده‌ است
مواد و روشها
در تعاريفي‌ كه‌ براي‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ارائه‌ شده‌، دو ديدگاه‌ وجود دارد. ديدگاه‌ نخست‌، تعاريفي‌ كه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ را كليه‌ عمليات‌ انجام‌ شده‌ بر روي‌ محصول‌ در فاصله‌ بين‌ توليد تا مصرف‌ مي‌داند. ديدگاه‌ دوم‌ در بر گيرنده‌ تعاريفي‌ است‌ كه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ را در مفهومي‌ وسيع‌تر از ديدگاه‌ فوق‌ مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. به طوريكه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ از مرحله ‌برنامه‌ريزي‌ براي‌ توليد آغاز مي‌گردد. زيرا، در انتخاب‌ ميزان‌، نوع‌ و چگونگي‌ توليد محصول‌، توجه‌ به‌ بازار و تقاضاي‌ مصرف‌ كننده‌ لازم‌ است نجفي‌ (1377).
مسير بازاررساني
نحوه قرارگرفتن و ارتباط واسطه‌ها و عوامل بازاريابي كه به وسيله آن محصول از دست توليدكنندگان به دست مصرف كنندگان مي‌رسد تحت عنوان مسير بازاررساني مشخص مي‌گردد. ترسيم اين مسيرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسيري كه قسمت عمده محصول را به بازار هدايت مي‌كند در مركز نمودار ترسيم شده است و ساير مسير ها به صورت فرعي در طرفين مسير اصلي قرار دارد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بازاریابی در ایران

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بازاریابی در ایران

محصول * تحقیق درباره بازاریابی در ایران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
 
مقدمه
كشور ايران‌ با تنوع‌ وسيع‌ آب‌ و هوايي‌ در پاره‌اي‌ از مناطق‌ آن‌ در زمينه‌ توليد برخي‌ از محصولات‌ كشاورزي نظير پسته‌، خرما، كشمش‌، بادام‌، گردو، زعفران‌ و زيره‌ و زرشك‌ از مزيت‌ نسبي‌ قابل‌ توجهي‌ برخوردار است ‌، لذا جهت‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ مطلوب‌ در زمينه‌ بهبود نظام‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نياز به ‌مطالعات‌ اقتصادي‌ به‌ صورت‌ علمي‌ حائز اهميت‌ مي‌باشد (تركماني، 1378) .ايران‌ به‌ عنوان‌ بزرگترين‌ توليد كننده‌ زيره‌ و زرشك‌ دنيا هنوز در بازار جهاني‌ جايگاه‌ مشخص‌ و روشني ندارد و مجبور است‌ به دلايلي‌ از جمله‌ تبليغات‌ منفي‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ كمتر از نصف‌ قيمت‌ جهاني‌ به‌فروش‌ رساند لذا در اين‌ مطالعه‌ وضعيت‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ اين‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‌اي‌ موردي‌ در مناطق‌ عمده‌ كشت‌ استان‌ خراسان‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.از جمله اهداف اين مطالعه: بررسي‌ و شناخت‌ عمليات‌ بازاررساني‌ زيره‌ و زرشك‌، تعيين‌ مسير، حاشيه‌، سود، كارايي‌ و ضريب‌ هزينه‌ بازاريابي‌ زيره‌ و زرشك، برآورد هزينه‌ خدمات‌ بازاريابي‌ و بررسي عوامل موثر بر حاشيه بازاريابي زيره و زرشك و ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود وضعيت‌ بازاريابي‌ زيره‌ و زرشك‌ مي باشد. با توجه ‌به‌ فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادي‌ جامع‌ در زمينه‌ هاي‌ فوق‌، در مورد زيره‌ سبز و زرشك‌ ايران‌ ضرورت‌ و اهميت‌ اين‌ تحقيق‌ را نيز ايجاب‌ مي‌نمايد. در اين تحقيق جامعه آماري مورد مطالعه زيره كاران و زرشك كاران استان خراسان مي‌باشد. براي انجام تحقيق شهرستان‌هاي سبزوار، اسفراين، تربت‌حيدريه قائنات و بيرجند انتخاب و جمعا 100 پرسشنامه توليد كننده زيره و زرشك، 25 پرسشنامه عمده فروش و 50 پرسشنامه خرده فروش تكميل گرديده است. انتخاب كشاورزان با روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي صورت گرفت. جمع آوري اطلاعات و تكميل پرسشنامه‌ها به صورت مقطعي در سال زراعي 1380 انجام گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و برآورد مدل‌هاي مورد استفاده از بسته نرم افزاري Eviews استفاده شده است. برخي‌ از مطالعات‌ و تحقيقاتي‌ كه‌ در زمينه‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ محصولات‌ كشاورزي‌ در داخل ‌و خارج از كشور انجام‌ شده‌، در زير عنوان‌ گرديده‌ است:
Charles and Gray (1993) براي‌ بررسي‌ عوامل‌ مؤثر بر حاشيه‌ بازاريابي‌، 4 مدل‌ حاشيه‌ بازاريابي‌ استفاده‌ كردند. اين‌ دو بر اين‌ باورند كه‌ حاشيه ‌بازاريابي‌ به‌ قيمت‌ خرده‌ فروشي‌، قيمت‌ سرمزرعه‌ و هزينه‌ نهاده‌هاي‌ بازاريابي‌ بستگي‌ دارد. Rajagopal (1992) در تحقيقي‌ در ناحيه‌ باستار هندوستان‌، كارايي‌ اقتصادي‌ بازاريابي‌ ذرت‌ را بررسي‌ كرد. نتيجه‌ اين‌ تحقيق‌ نشان‌ ‌داد كه‌ در اغلب‌ بازارها، ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ ميزان‌ توليد و مازاد قابل‌ فروش‌ معني‌ دار است،‌ اما رابطه‌ بين‌ حاشيه‌ سود و حجم‌ فروش‌ معكوس‌ مي‌باشد به طوريكه‌ افزايش‌ حاشيه‌ سود در مكانهايي وجود دارد كه‌ مازاد قابل‌ فروش‌ كمتري‌ وارد بازار گردد. محقق‌ در پايان‌، جهت‌ بهبود سيستم‌ بازاريابي‌، پيشنهاد مي‌كند كه‌ در ناحيه‌ مورد بررسي‌، بايد مسير بازاررساني‌ اين ‌محصول‌ تغيير كند.
شيروانيان‌ و نجفي‌ (1378)، به‌ بررسي‌ بازاريابي‌ گوجه‌ فرنگي‌ در استان‌ فارس‌ پرداختند همچنين‌ در اين ‌مطالعه‌ عرضه‌ و تقاضا، عملكردها، سازمان‌ بازاريابي‌، انواع‌ بازارها و قيمت‌ فروش‌ اين‌ محصول‌ در سطوح ‌مختلف‌ بازاريابي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ در زمينه‌ عملكرد بازاريابي‌ و قيمت‌ها مشكلات ‌عمده‌اي‌ وجود دارد از طرفي‌ به‌ علت‌ اينكه‌ دولت‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ بازاريابي‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ نمي‌دهد گروه‌ بارباركن‌ها وارد بازار شده‌اند. اين‌ گروه‌ به‌ علت‌ آگاهي‌ از وضعيت‌ بازارهاي‌ موجود و قيمت‌ها به‌ صورت ‌مقطعي‌ وارد نظام‌ بازاريابي‌ شده‌ و بازار را در تسلط‌ خود در آورده‌اند. دولت‌ به جاي‌ اينكه‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت ‌بازار بپردازد، اقدام‌ به‌ دخالت‌ در امور بازار نموده‌ كه‌ اين‌ امر پيامدهاي‌ نامطلوبي‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. لذا در پايان‌ پس‌ از بررسي‌ ويژگي‌هاي‌ توليد، سازمان‌ بازاريابي‌، انواع‌ بازارها و قيمت‌ محصول‌ در سطوح‌ مختلف بازاريابي‌، نتيجه‌ گرفتند كه‌ دخالت‌ مستقيم‌ دولت‌ در فرآيند بازاريابي‌ مطلوب‌ نبوده‌ و نظارت‌ دولت‌ را سفارش‌مي‌نمايند. سالم‌ (1379)، در پژوهشي‌ مسائل‌ بازاررساني‌ انار در استان‌ يزد را مورد بررسي‌ قرار داد. در اين‌ پژوهش‌ 8 مسير مهم‌ بازاريابي‌ شناسايي‌ گشت‌ كه‌ 4 مسير آن ‌منجر به‌ صادرات‌ و باقي‌ مانده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ داخلي‌ ختم‌ مي‌شود. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ بررسي‌ نشان‌ داد در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ به‌ طور مستقيم‌ محصول‌ خود را در اختيار خرده‌ فروش‌ قرار مي‌دهد، كمترين‌ حاشيه‌ و در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ محصول‌ خود را در اختيار عمده‌ فروش‌ قرار داده‌ و عمده‌ فروش‌ محصول‌ را به‌ ميدان‌تره‌ بار و ديگر نقاط‌ مي‌برد بيشترين‌ حاشيه‌ بازار وجود دارد. همچنين‌ در مسيري‌ كه‌ توليد كننده‌ محصول‌ خود را به‌ خرده‌ فروش‌ داده‌ او نيز صادر مي‌نمايد، بيشترين‌ سهم‌ توليدكننده‌ و در مسيري‌ كه‌ محصول‌ از طريق‌ توليدكننده‌ صادر مي‌شود كمترين‌ سهم‌ توليد كننده‌ مشاهده‌ مي‌گردد.
دانشور و مظهري‌ (1379)، در تحقيقي‌ تحت‌ عنوان‌ «نگرش‌ اقتصادي‌- اجتماعي‌ بر جايگاه‌ محصولات‌ كشاورزي‌ راهبردي‌ ويژه‌ خراسان‌» نقشي‌ را كه‌ توليد زرشك‌ در ايجاد درآمد، اشتغال زايي‌ و كمك‌ به‌ توسعه ‌اقتصادي‌ – اجتماعي‌ منطقه‌ داشته‌، بررسي‌ نمودند. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ توليد زرشك‌ باعث‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ نيروي‌ كار، كاهش‌ نرخ‌ بيكاري ‌پنهان‌ در بخش‌ كشاورزي‌ و… مي‌گردد لذا‌ توجه‌ بيش‌ از پيش‌ به‌ توليد كشاورزي ‌زرشك‌ و افزايش‌ سطح‌ زير كشت‌ آن‌ در استان‌ و سرمايه‌گذاري‌ در راستاي‌ صنايع‌ وابسته‌ به‌ آن ‌، روند توسعه اقتصادي‌ – اجتماعي‌ مناطق‌ محروم‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را بهبود خواهد بخشيد. در ضمن‌ اين‌ مطالعه‌ ارزش‌افزوده‌ حاصل‌ از زرشك‌ خشك‌ در كل‌ منطقه‌ بيرجند و قاين‌ را 6/5 ميليارد ريال‌ و ارزش‌ افزوده‌ زرشك‌ تبديل ‌شده‌ به‌ افشره‌ در كل‌ منطقه‌ بيرجند و قائن‌ را 22 ميليارد ريال‌ ذكر نموده‌ است
مواد و روشها
در تعاريفي‌ كه‌ براي‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ارائه‌ شده‌، دو ديدگاه‌ وجود دارد. ديدگاه‌ نخست‌، تعاريفي‌ كه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ را كليه‌ عمليات‌ انجام‌ شده‌ بر روي‌ محصول‌ در فاصله‌ بين‌ توليد تا مصرف‌ مي‌داند. ديدگاه‌ دوم‌ در بر گيرنده‌ تعاريفي‌ است‌ كه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ را در مفهومي‌ وسيع‌تر از ديدگاه‌ فوق‌ مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. به طوريكه‌ بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ از مرحله ‌برنامه‌ريزي‌ براي‌ توليد آغاز مي‌گردد. زيرا، در انتخاب‌ ميزان‌، نوع‌ و چگونگي‌ توليد محصول‌، توجه‌ به‌ بازار و تقاضاي‌ مصرف‌ كننده‌ لازم‌ است نجفي‌ (1377).
مسير بازاررساني
نحوه قرارگرفتن و ارتباط واسطه‌ها و عوامل بازاريابي كه به وسيله آن محصول از دست توليدكنندگان به دست مصرف كنندگان مي‌رسد تحت عنوان مسير بازاررساني مشخص مي‌گردد. ترسيم اين مسيرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسيري كه قسمت عمده محصول را به بازار هدايت مي‌كند در مركز نمودار ترسيم شده است و ساير مسير ها به صورت فرعي در طرفين مسير اصلي قرار دارد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره تاريخچه برق در ايران

تحقیق درباره تاريخچه برق در ايران

محصول * تحقیق درباره تاريخچه برق در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
مقدمه
 
در سال 1871 ميلادي ( 1250 هجري شمسي ) ماشين گرام اختراع شد . اين اختراع گامي اساسي در راه ايجاد صنعت برق تجاري بود ، زيرا پس از آن تبديل انرژي مكانيكي (و هر نوع انرژي ديگري كه بتوان از آن كار مكانيكي به دست آورد ) به انرژي برقي ممكن گرديد.
يازده سال پس ازآن، درسال 1882 ميلادي ( 1261 هجري شمسي ) توماس اديسون نخستين موسسه برق تجاري خود را براي تامين روشنايي در يكي از خيابانهاي نيويورك افتتاح كرد
بيان دو واقعه مهم بالا براي درك رابطه زماني بين تاريخ پيدايش صنعت برق در جهان و در ايران خالي از فايده نيست . چنانكه خواهد آمد ، اولين مولد برق در ايران ، سه سال بعد از موسسه برق توماس اديسون به كار افتاد.
در گاه شما ر حاضر ، رويدادهاي مهم در تاريخ صنعت برق ايران را به ترتيب تا ريخ هجري شمسي آورده ايم . براي چند واقعه قديمتر كه تاريخ آنها دراسناد اصلي به هجري قمري مي باشد، سال هجري قمري در پرانتز آمده است. 
1264 (1302قمري)
 
در زمان ناصرالدين شاه قاجار ، مولدي به قدرت تقريبي 3 كيلووات به منظور تامين روشنايي بخشي از كاخ سلطنتي براي نخستين بار وارد ايران شد و به بهره برداري رسيد . از مدارك تاريخي چنين برمي آيد كه كار خريد و وارد كردن اين مولد به ايران ، از يكي دو سال پيش از آن در جريان بوده است
موتور اين مولد ظاهرا از نوع Otto و سوخت آن گاز حاصل از تبديل زغال سنگ بود . بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه بهره برداري از نخستين مولد برق در ايران به14 سال پس از اختراع ماشين گرام و سه سال بعد از موسسه برق رساني توماس اديسون برمي گردد.
 
1282 (1320 قمري)
 
يك دستگاه مولد برق با موتور نوع اتو- دويتس Otto-Deutz باقدرت 12 اسب براي تامين روشنايي حرم حضرت رضا به بهره برداري رسيد . اين مولد در سال 1279 به دستور مظفرالدين شاه قاجار خريداري شده بود . سه سال بعد مولد ديگري با قدرت 25 اسب بخار خريداري و در كنار مولد اول نصب شد.
 
1283 (1322قمري)
 
امتياز تاسيس كارخانه چراغ برق ( و آجر و اسباب نجاري ) به حاجي حسين امين الضرب واگذار گرديد. در امتيازنامه براي نخستين بار به توليدروشنايي برق به عنوان يك فعاليت تجاري و خدمت رساني عمومي نگريسته شده بود.
 
1285 (1324 قمري )
 
كارخانه برق حاجي امين الضرب تقريبا شش ماه بعد از صدور فرمان مشروطيت آماده بهره برداري گرديد و بر طبق اعلاميه اي آماده پذيرش مشتركان شد . چنان كه ازاسم موسسه، يعني اداره چراغ برق بر مي آيد ، انرژي برق درابتدا تنها براي تامين روشنايي به كار مي رفت و به همين علت توليد برق تنها به پنج تا هفت ساعت اول شب محدود مي شد . مولد كارخانه حاجي امين الضرب به قدرت 400 كيلو وات ، سه فازه و با ولتاژ 220/380 ولت بود و برق آن مستقيما به شبكه فشارضعيفي كه تا شعاع 800 متري اطراف كارخانه واقع در خيابان چراغ برق (اميركبير كنوني ) كشيده مي شد تزريق مي گرديد . تامين روشنايي معابر نيز در محدوده فعاليت اداره چراغ برق در مقابل دريافت قيمت عادله در تعهد اداره بود. كار احداث شبكه ، واگذاري انشعاب ،سيم كشي داخلي مشتركان و نصب چراغ تماما” بر عهده اداره چراغ برق بود واين وضع تا سالها پس از افتتاح كارخانه ادامه داشت.
بهاي برق بر حسب تعداد شعله ها و قدرت چراغهاي نصب شده ( 16، 25، يا 32 شمسي ) محاسبه و از مشتر كان دريافت مي گرديد.
 
از 1300 تا 1310
 
از اوايل سالهاي 1300 به بعد ، با آگاهي و علاقه مند شدن بخش خصوصي به مزاياي برق ، رفته رفته در شهرهاي بزرگ و كوچك ايران ، تاسيساتي براي توليد و توزيع و فروش برق ايجاد شد. اين گونه فعاليتها عموما” درمقياسهاي كوچك ومحدود وبه طور كلي منفك از يكديگر انجام مي گرفت و البته نياز به هماهنگي هم در شرايط آن روزهاي نخستين احساس نمي شد درهمين دوران برخي ازكارخانه هاي صنعتي جديدالتاسيس هم داراي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره فرش(بافته هاي ايران)

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره فرش(بافته هاي ايران)

محصول * تحقیق درباره فرش(بافته هاي ايران) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
 
مقدمه
فرش اراك از نوع فرش درشت‌بافت و در بهترين فرم آن فرشهاي با رجشمار متوسط 40 و به ندرت 50 يا بالاتر است آنچه فرش اين منطقه بدان اشتهار يافته حضور نوعي خصلت بومي – منطقه‌اي و كهن براساس استفاده از پشم و رنگ و طرح‌هاي خام و ساده و تقريباً روستايي است.
قطعاً اگر قرار باشد فرش اراك را آنچنان كه طي سالهاي شكوفايي و آنچنان كه بازارهاي دنيا مي‌پسندد( قبل از تأثير تغييردهندة طرح‌هاي خارجي) در محدودة فرشهاي روستايي و يا شهري طبقه‌بندي كنيم قطعاً خصوصيت روستايي اين فرش غالب خواهد بود فرش اراك به بافت فرشهاي ابريشمي شهره نيست. زيرا استفادة بسيار مناسب از پشم در فرشهايي به غايت ساده و طرح‌هاي ساده‌تر و رنگ‌آميزي محدود ولي زيبا اين فرش را بي نياز از آن مي‌كرد كه براي بالابردن ارزش فرش متوسط به استفاده از مزد اوليه گرانقيمت شود.
آنچه در ولهله نخست در اين گزارش به چشم مي‌خورد آن است كه مسأه رنگ ظاهراً پابه‌پاي رشد و توسعة تجارت در مورد فرش مطرح گرديده‌است. در اواسط سلطنت مظفرالدين‌شاه حدود سالهاي 1317 ه.ق به دليل شكايات و مسائلي كه در مورد فرش ايران در بازارهاي خارج بوجود آمد با مساعدت شاه صدور فرشهاي ايراني كه با رنگ جوهري( انيليني) رنگ شده‌بود به خارج ممنوع شد.
با مرورو عمدة آثار مكتوب دربارة قالي‌بافي تقريباً‌نشانه‌ي مستقيم و مطمئني از قالي اصيل سيستان نمي‌يابيم. در آثاري كه راجع به قالي بلوچي نوشته شده‌است جسته گريخته و به صورت نامطمئن از يكي در قالي منسوب به سيستان سخن رفته‌است. بافندگي قديم سيستان مرهوم كوشش در روحيه شاد و پرتوان زن سيستاني بوده‌است.
اما آنچه قالي سيستان را دور از دسترس تحقيق نگهداشته و تغييرات مهم زيست بومي و تاريخي است كه منجر به ويراني اين گوشه از ميهن ما شده‌است.
متأسفانه هيچگونه اطلاعي در مورد جزئيات قالي‌ها چه از نظر جنس و فنون و چه از جهت رنگ، نقشه و اندازه‌ها در دست نيست حتي به انواع فرش‌ها با نام عمومي جامعه اشاره مي‌شود و معلوم نيست كه اينها قالي هستند يا گليم. به اين ترتيب اطلاعات ما محدود به نمونه‌هاي كهنه‌يي است كه بطور تصادفي محل خريد آنها در مجموعه‌ها و آثار مربوط به فرش آمده‌است.
2-3- ويژگي‌هاي فني
الف) مشخصات عمومي و مواد اوليه
فرش اراك از نوع درشت‌بافت و در بهترين فرم آن فرشهاي با رجشمار متوسط 40 و به ندرت 50 به بالا است. اگرچه فرشهايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در اين منطقه گاه براساس برنامه‌ريزي و سفارش فرشهاي ظريف نيز بافته شده‌است. آنچه فرش اين منطقه بدان اشتهار يافته حضور نوعي خصلت بومي – منطقه‌اي و كهن براساس استفاده از پشم و رنگ و طرح‌هاي خام و ساده و تقريباً روستايي است. بايد در اينجا ذكر كنيم كه منظور از فرش درشت‌بافت فرشي است كه در آن از پرزهاي (گره‌هاي) ضخيم، بلند و مقاوم با خاصيت ارتجاعي مناسب استفاده شده باشد. اين كيفيت كه نقشي پوششي به فرش مي‌بخشد يا ويژگيهاي ايلياتي و عشاير و روستاها و يا مناطق سردسير و كوهستاني تطبيق دارد.
قطعاً اگر قرار باشد فرش اراك را آنچنان كه طي سالهاي شكوفايي و آنچنان كه بازارهاي دنيا مي‌پسنديد (قبل از تأثير تغييردهندة طرحهاي خارجي) در محدودة فرشهاي روستائي و يا شهري طبقه‌بندي كنيم قطعاً خصوصيت روستائي اين فرش غالب خواهد بود.
بايد توجه داشت، در حالي كه فرش 15-20 رج برخي نواحي انواع خرسكهايي پست با رنگها و بافتهايي زير استاندارد به حساب مي‌آيند، فرشهاي قديم مشك‌آباد با رجشماري بين 15-32 و اندكي بيش، شهرتي جهاني مي‌يابد كه بي‌ترديد اگر بخشي از آن مربوط به رنگ‌آميزي و نقوش ابتدايي اين فرش باشد، بخشي از آن نوع پشم مصرفي با طول بلند و قابليت ارتجاعي بسيار بوده‌است. اين كيفيت در فرشهاي نوع مرغوبتر آن زمان يعني فرشهاي ساروق (منطقة فراهان) كه رجشماري بالاتري در حدود 35-40-45 نيز دارند، ديده مي‌شود. پشم مصرفي اين فرشها غالباً از نوع پشمهاي مناسب ايراني با طول بلند و ضخامت و جعد خاص خويش است كه زماني به وسيلة دست و چرخچه‌هاي معمولي ريسيده مي‌شد. انواع اين پشمها از محلهاي سبزوار، بروجرد، چهارمحال بختياري و اطراف همدان و كرمانشاه تأمين مي‌شده‌است كه داراي بهترين نوع پشم براي فرش ايراني‌اند.
در آغاز اوج‌گيري تجارت فرش در اراك، بي‌شك تنوع طرح و رنگ‌آميزي و نوع توليداتي كه عمدتاً فرشهاي كوچك پارچه را دربر مي‌گرفته، دلايل مرغوبيت اين فرش بوده‌است. در سالهايي كه به كمك كمپانيهاي خارجي فرش اراك كاملاً‌ فرشي صادراتي مي‌شود، رشد و نفوذ طرحهاي باب پسند بازار كلية فرشبافيهاي منطقه را به سوي طرحهاي خاصي سوق مي‌دهد. در سالهاي 1320- 1330 فرشهاي اراك به سه دستة محل، مشك‌آباد و ساروق تقسيم مي‌شود كه كلاً زير نفوذ و پوشش فرشي به نام ساروق قرار دارد.
جدول زير بخوبي نمودار تغيير فرشهاي اراك طي 35 سال است.
جدول 2. تقسيم درصد ميزان كل بافته‌هاي اراك به انواع مختلف آن
1914
1948

نوع مشك‌آباد
75%
25%

نوع محال
15%
10%

نوع ساروق
5%
60%

نوع كمره و سرابند و ساير نواحي
5%
5%

مأخذ: كتاب قالي ايران
100
100

جدول فوق بخوبي گويا آن است كه قبل از شهرت فرش اراك به عنوان ساروق فرشهاي محلي نظير مشك‌آباد داراي شهرت و اعتبار خاصي بوده‌اند. اگرچه شهرت فرش ساروق تدريجاً تمام فرشبافي سنتي منطقه را عقب راند ولي درخشش و شكوفايي اين فرش نيز به دليل آنكه پشتوانة آن متاسفانه خواست و ميل تجار و كمپانيهاي سودجو و فرصت‌طلب بود پايدار نماند و فرش ساروق كاملاً‌ از ويژگي‌هاي اصيل محلي خويش به دور افتاد. در دوران ياد شده بافت نوعي فرش با استفاده از نخهاي ظريف (نخ فرنگي) باب مي‌شود كه در واقع آغاز استفاده از نخهاي خارجي معروف كرك، با ظرافتي بالاتر از نمرات 2/10، است.
بافت فرشهاي بزرگ‌پارچه يكي از مشخصات اين دوران است كه بعدها با بافت برخي از فرشهاي زيبا و سفارشي توانايي بالقوه توليد فرشهاي ظريف پركار را در منطقه نشان مي‌دهد.
دلايل متفاوت و مختلفي براي مرغوبيت اين فرش وجود دارد. از جملة آنها رواج دامداري و وجود تعداد زياد گوسفندان بومي در منطقة مشك‌آباد در زمان رونق قاليبافي بوده‌است. پشم اين گوسفندان تمام خصوصيات مورد نياز خانة فرش، نظير طول بلند جعد، ضخامت و قابليت ارتجاع مناسب (در عين لطافت) را داشته‌است. براي ما تعيين صحت و سقم اين مسأله و اينكه توليد پشم در زمانهاي ياد شده در منطقه مشك‌آباد و فراهان چه اندازه بوده و آيا اين پشم قادر به رقابت با پشم مناطقي نظير سبزوار، كرمانشاه و يا مناطقي كه نظير سبزوار، كرمانشاه و يا مناطقي كه پشمهاي مناسب فرش دارند بوده‌است يا نه، امكان‌پذير نيست ولي آنچه از فرشهاي متعدد قديمي ديديم، نمودار استفاده از پشمهاي لطيف و در عين حال زنده‌اي بود كه با وجود گذرزمان هنوز قادرند درخشش و جلاي خود را از طريق رنگ نشان دهند. اين امر كاملاً دلالت بر استفاده از مواد اولية مرغوب در فرشبافي قديم اين منطقه دارد.
فرش اراك بافت فرشهاي ابريشمي شهره نيست. زيرا استفادة بسيار مناسب از پشم در فرشهايي به غايت ساده و طرح‌هايي ساده‌تر و رنگ‌آميزي محدود ولي زيبا. اين فرش را بي‌نياز از آن مي‌كرد كه براي بالابردن ارزش خويش متوسل به استفاده از مواد اوليه گرانقيمت شود. علاوه بر آن پشمهاي مورد استفاده از گوسفندان ايراني كه با دست

دانلود + ادامه مطلب

مسئوليت مدني در حقوق ايران

دسته بندی: علوم انسانی

مسئوليت مدني در حقوق ايران

محصول * مسئوليت مدني در حقوق ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
 
مقدمه
روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .
درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش آن شده است .
مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از
قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود .
با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.
قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده 331 – 335 ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.1
فصل اول
مسئوليت مدني در حقوق ايران
بيش از بررسي مسئوليت مدني لازم است كه ابتدا تصوير روشني از اين عبارت داشته باشيم لذا در اين فصل تعريف مسئوليت مدني و سير تدوين آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
بخش اول – تعريف مسئوليت مدني
مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده است . مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد كه كسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او وارد آورد ، فرق نمي نمايد عملي كه موجب زيان شده جرم باشد يا شبه جرم .1
در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه اين فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است . اين قاعده عالانه و منطقي از دير باز وجود داشته كه « هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2
اين قاعده نظير همان چيزي است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغير فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و يا مفهوم اين شعر كه :‌
هركسي مالي كند از كسي تلف
هست ضامن از براي آن طرف
مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقوق مدني نقش حساس و مهمي را در مطالبه و استيفاي حقوق افراد و در نتيجه تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي باز مي كند ، بدون تصور وجود مسئوليت مدني حق مفهوم واقعي و عيني خود را از دست داده وجنبه فكري و ذهني به خود مي گيرد در ضمن چيزي كه به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختيار صاحبان حق قرار مي دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي كشورها و از جمله كشور مي باشد كه درچارچوب و كالبد قوانين مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما مي توان گفت كه الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهري و مسئوليت مدني داراي يك مفهوم مي باشند همچنين ما مي توانيم بر مسئوليت مدني

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره زندان هاي ايران

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره زندان هاي ايران

محصول * تحقیق درباره زندان هاي ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
مقدمه:
پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه‎اي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب سيستم قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال مي‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي اصلي در قوانين كيفري پذيرفته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخير با توجه به ازدياد جرم و تبهكاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستم‎هاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و اين امر سبب توسعه سيستم قضايي گرديده است. البته فلسفه استفاده از كيفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبيه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزي به اصلاح و تربيت و بازپروري اجتماعي مجرمان توجه دارد و در سيستم قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به عنوان مركز اصلاح و تربيت تلقي مي‎شود. پس اگر زندان در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح و تربيت بكار گرفته مي‎شود بايستي ساختار و عملكرد مطلوب داشته باشد. حال اين مسأله مطرح است كه وضعيت زندان‌هاي كشور چگونه است و مهمترين مشكلات و محدوديتها در چه زمينه‎هايي است؟
اهداف:
هدف اصلي طرح فوق بررسي توصيفي زندان‌ها و تبيين مشكلات آنها است و موارد زير مد نظر است.1ـ بررسي ساختار فيزيكي زندان‌ها و مشكلات و محدوديتهاي موجود2ـ بررسي امكانات مالي و بودجه اختصاصي زندان‌ها3ـ بررسي عملكرد زندان‌ها در زمينه برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي4ـ بررسي وضعيت كاركنان زندان‌ها5ـ بررسي آمار زندانيان كل كشور6ـ بررسي تناسب امكانات زندان‌ها با تعداد زندانيان
فرضيه‎ها يا سئوالات اصلي پژوهشي:1ـ ساختار فيزيكي زندان‌ها از نظر مساحت، امكانات حفاظتي، امكانات بهداشتي، آموزشي، تربيتي از قبيل كتابخانه، نمازخانه و كلاس‎هاي آموزشي، امكانات ورزشي، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟2ـ امكانات مالي و بودجه‎ اختصاصي و تأمين منابع مالي زندان‌ها چگونه است؟3ـ عملكردزندان‌ها درزمينه برنامه‎هاي آموزشي،تربيتي، اشتغال و درمان چگونه است؟4ـ وضعيت كاركنان زندان‌هاي كشور بر اساس جنسيت، تحصيلات، وضعيت استخدامي چگونه است؟5ـ وضعيت آمار زندانيان بر اساس وضعيت قضايي، تركيب سني، جنسيت، تحصيلات، گروه جرمي چگونه است؟
روش پژوهش:طرح پژوهش: روش زمينه‎يابيجامعه: كليه زندان‌هاي ايراننمونه: زندان‌هاي 5 استان تهران، خوزستان، كردستان، خراسان، مازندراننمونه‎گيري: خوشه‎اي چند مرحله‎اي و طبقه‎بندي نسبيابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه
سلامت روان در زندان هاى ايران
مفهوم زندان و كاركرد آن طى ادوار تاريخى تغييرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعيت گفت كه همه اين تغييرات در چارچوب و تحت تاثير تحولات اجتماعى قرار داشته است.در روزگاران قديم كه هنوز نظامات اجتماعى شكل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفين تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نيز مى شد. به تدريج و با گسترش اديان اعم از توحيدى و غير آن مجازات مجرمين سامان نسبى يافت؛ در تمامى اين ادوار زندان به عنوان مكانى براى نگهدارى مجرمين وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود.از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بكاريا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض كردند. عمده تاكيد آنها اين بود كه هدف از مجازات جلوگيرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراين بين مجازات و جرم بايد تناسب لازم برقرار و از روش هاى غيرانسانى پرهيز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى يافت. مطالعات لومبروز كه بر ويژگى هاى جسمى مجرمان متمركز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غير مجرم را براساس ويژگى هاى جسمى از يكديگر تشخيص دهد. با انتشار مطالعات روانكاوى فرويد و ديگر شاگردان او زمينه مناسبى براى توجه به خصوصيات روانى زندانيان و مجرمين فراهم آمد، تا آنكه در آغاز قرن بيستم نيز به ويژگى هاى شخصيتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه اين تلاش ها، تعديل شرايط زندان و مجازات و تقويت رويكرد انسان گرايانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمين

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره زندان هاي ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره زندان هاي ايران

محصول * تحقیق درباره زندان هاي ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
مقدمه:
پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه‎اي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب سيستم قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال مي‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي اصلي در قوانين كيفري پذيرفته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخير با توجه به ازدياد جرم و تبهكاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستم‎هاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و اين امر سبب توسعه سيستم قضايي گرديده است. البته فلسفه استفاده از كيفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبيه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزي به اصلاح و تربيت و بازپروري اجتماعي مجرمان توجه دارد و در سيستم قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به عنوان مركز اصلاح و تربيت تلقي مي‎شود. پس اگر زندان در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح و تربيت بكار گرفته مي‎شود بايستي ساختار و عملكرد مطلوب داشته باشد. حال اين مسأله مطرح است كه وضعيت زندان‌هاي كشور چگونه است و مهمترين مشكلات و محدوديتها در چه زمينه‎هايي است؟
اهداف:
هدف اصلي طرح فوق بررسي توصيفي زندان‌ها و تبيين مشكلات آنها است و موارد زير مد نظر است.1ـ بررسي ساختار فيزيكي زندان‌ها و مشكلات و محدوديتهاي موجود2ـ بررسي امكانات مالي و بودجه اختصاصي زندان‌ها3ـ بررسي عملكرد زندان‌ها در زمينه برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي4ـ بررسي وضعيت كاركنان زندان‌ها5ـ بررسي آمار زندانيان كل كشور6ـ بررسي تناسب امكانات زندان‌ها با تعداد زندانيان
فرضيه‎ها يا سئوالات اصلي پژوهشي:1ـ ساختار فيزيكي زندان‌ها از نظر مساحت، امكانات حفاظتي، امكانات بهداشتي، آموزشي، تربيتي از قبيل كتابخانه، نمازخانه و كلاس‎هاي آموزشي، امكانات ورزشي، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟2ـ امكانات مالي و بودجه‎ اختصاصي و تأمين منابع مالي زندان‌ها چگونه است؟3ـ عملكردزندان‌ها درزمينه برنامه‎هاي آموزشي،تربيتي، اشتغال و درمان چگونه است؟4ـ وضعيت كاركنان زندان‌هاي كشور بر اساس جنسيت، تحصيلات، وضعيت استخدامي چگونه است؟5ـ وضعيت آمار زندانيان بر اساس وضعيت قضايي، تركيب سني، جنسيت، تحصيلات، گروه جرمي چگونه است؟
روش پژوهش:طرح پژوهش: روش زمينه‎يابيجامعه: كليه زندان‌هاي ايراننمونه: زندان‌هاي 5 استان تهران، خوزستان، كردستان، خراسان، مازندراننمونه‎گيري: خوشه‎اي چند مرحله‎اي و طبقه‎بندي نسبيابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه
سلامت روان در زندان هاى ايران
مفهوم زندان و كاركرد آن طى ادوار تاريخى تغييرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعيت گفت كه همه اين تغييرات در چارچوب و تحت تاثير تحولات اجتماعى قرار داشته است.در روزگاران قديم كه هنوز نظامات اجتماعى شكل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفين تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نيز مى شد. به تدريج و با گسترش اديان اعم از توحيدى و غير آن مجازات مجرمين سامان نسبى يافت؛ در تمامى اين ادوار زندان به عنوان مكانى براى نگهدارى مجرمين وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود.از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بكاريا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض كردند. عمده تاكيد آنها اين بود كه هدف از مجازات جلوگيرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراين بين مجازات و جرم بايد تناسب لازم برقرار و از روش هاى غيرانسانى پرهيز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى يافت. مطالعات لومبروز كه بر ويژگى هاى جسمى مجرمان متمركز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غير مجرم را براساس ويژگى هاى جسمى از يكديگر تشخيص دهد. با انتشار مطالعات روانكاوى فرويد و ديگر شاگردان او زمينه مناسبى براى توجه به خصوصيات روانى زندانيان و مجرمين فراهم آمد، تا آنكه در آغاز قرن بيستم نيز به ويژگى هاى شخصيتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه اين تلاش ها، تعديل شرايط زندان و مجازات و تقويت رويكرد انسان گرايانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمين بود.در قرن بيستم مكاتب جامعه شناختى نيز هر يك تلاش كردند تا تبيينى از جرم و به تبع آن زندان و زندانى ارائه دهند. جامعه شناسان مكتب شيكاگو با انجام مطالعاتى درباره جرم تاكيد داشتند مجرم قربانى نابسامانى در محيط اجتماعى است بنابراين تغيير در سازمان اجتماعى مناطق جرم خيز مى تواند وضعيت موجود را بهبود بخشد و از بازتوليد جرم جلوگيرى كند. طرح اين نظر به منزله آن بود كه مجرم خود قربانى شرايطى است كه ديگران براى او ساخته اند، پس بايد با وى بيش از گذشته مدارا كرد. «چيمبليس» و ديگر

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره فرش(بافته هاي ايران)

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره فرش(بافته هاي ايران)

محصول * تحقیق درباره فرش(بافته هاي ايران) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
 
مقدمه
فرش اراك از نوع فرش درشت‌بافت و در بهترين فرم آن فرشهاي با رجشمار متوسط 40 و به ندرت 50 يا بالاتر است آنچه فرش اين منطقه بدان اشتهار يافته حضور نوعي خصلت بومي – منطقه‌اي و كهن براساس استفاده از پشم و رنگ و طرح‌هاي خام و ساده و تقريباً روستايي است.
قطعاً اگر قرار باشد فرش اراك را آنچنان كه طي سالهاي شكوفايي و آنچنان كه بازارهاي دنيا مي‌پسندد( قبل از تأثير تغييردهندة طرح‌هاي خارجي) در محدودة فرشهاي روستايي و يا شهري طبقه‌بندي كنيم قطعاً خصوصيت روستايي اين فرش غالب خواهد بود فرش اراك به بافت فرشهاي ابريشمي شهره نيست. زيرا استفادة بسيار مناسب از پشم در فرشهايي به غايت ساده و طرح‌هاي ساده‌تر و رنگ‌آميزي محدود ولي زيبا اين فرش را بي نياز از آن مي‌كرد كه براي بالابردن ارزش فرش متوسط به استفاده از مزد اوليه گرانقيمت شود.
آنچه در ولهله نخست در اين گزارش به چشم مي‌خورد آن است كه مسأه رنگ ظاهراً پابه‌پاي رشد و توسعة تجارت در مورد فرش مطرح گرديده‌است. در اواسط سلطنت مظفرالدين‌شاه حدود سالهاي 1317 ه.ق به دليل شكايات و مسائلي كه در مورد فرش ايران در بازارهاي خارج بوجود آمد با مساعدت شاه صدور فرشهاي ايراني كه با رنگ جوهري( انيليني) رنگ شده‌بود به خارج ممنوع شد.
با مرورو عمدة آثار مكتوب دربارة قالي‌بافي تقريباً‌نشانه‌ي مستقيم و مطمئني از قالي اصيل سيستان نمي‌يابيم. در آثاري كه راجع به قالي بلوچي نوشته شده‌است جسته گريخته و به صورت نامطمئن از يكي در قالي منسوب به سيستان سخن رفته‌است. بافندگي قديم سيستان مرهوم كوشش در روحيه شاد و پرتوان زن سيستاني بوده‌است.
اما آنچه قالي سيستان را دور از دسترس تحقيق نگهداشته و تغييرات مهم زيست بومي و تاريخي است كه منجر به ويراني اين گوشه از ميهن ما شده‌است.
متأسفانه هيچگونه اطلاعي در مورد جزئيات قالي‌ها چه از نظر جنس و فنون و چه از جهت رنگ، نقشه و اندازه‌ها در دست نيست حتي به انواع فرش‌ها با نام عمومي جامعه اشاره مي‌شود و معلوم نيست كه اينها قالي هستند يا گليم. به اين ترتيب اطلاعات ما محدود به نمونه‌هاي كهنه‌يي است كه بطور تصادفي محل خريد آنها در مجموعه‌ها و آثار مربوط به فرش آمده‌است.
2-3- ويژگي‌هاي فني
الف) مشخصات عمومي و مواد اوليه
فرش اراك از نوع درشت‌بافت و در بهترين فرم آن فرشهاي با رجشمار متوسط 40 و به ندرت 50 به بالا است. اگرچه فرشهايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در اين منطقه گاه براساس برنامه‌ريزي و سفارش فرشهاي ظريف نيز بافته شده‌است. آنچه فرش اين منطقه بدان اشتهار يافته حضور نوعي خصلت بومي – منطقه‌اي و كهن براساس استفاده از پشم و رنگ و طرح‌هاي خام و ساده و تقريباً روستايي است. بايد در اينجا ذكر كنيم كه منظور از فرش درشت‌بافت فرشي است كه در آن از پرزهاي (گره‌هاي) ضخيم، بلند و مقاوم با خاصيت ارتجاعي مناسب استفاده شده باشد. اين كيفيت كه نقشي پوششي به فرش مي‌بخشد يا ويژگيهاي ايلياتي و عشاير و روستاها و يا مناطق سردسير و كوهستاني تطبيق دارد.
قطعاً اگر قرار باشد فرش اراك را آنچنان كه طي سالهاي شكوفايي و آنچنان كه بازارهاي دنيا مي‌پسنديد (قبل از تأثير تغييردهندة طرحهاي خارجي) در محدودة فرشهاي روستائي و يا شهري طبقه‌بندي كنيم قطعاً خصوصيت روستائي اين فرش غالب خواهد بود.
بايد توجه داشت، در حالي كه فرش 15-20 رج برخي نواحي انواع خرسكهايي پست با رنگها و بافتهايي زير استاندارد به حساب مي‌آيند، فرشهاي قديم مشك‌آباد با رجشماري بين 15-32 و اندكي بيش، شهرتي جهاني مي‌يابد كه بي‌ترديد اگر بخشي از آن مربوط به رنگ‌آميزي و نقوش ابتدايي اين فرش باشد، بخشي از آن نوع پشم مصرفي با طول بلند و قابليت ارتجاعي بسيار بوده‌است. اين كيفيت در فرشهاي نوع مرغوبتر آن زمان يعني فرشهاي ساروق (منطقة فراهان) كه رجشماري بالاتري در حدود 35-40-45 نيز دارند، ديده مي‌شود. پشم مصرفي اين فرشها غالباً از نوع پشمهاي مناسب ايراني با طول بلند و ضخامت و جعد خاص خويش است كه زماني به وسيلة دست و چرخچه‌هاي معمولي ريسيده مي‌شد. انواع اين پشمها از محلهاي سبزوار، بروجرد، چهارمحال بختياري و اطراف همدان و كرمانشاه تأمين مي‌شده‌است كه داراي بهترين نوع پشم براي فرش ايراني‌اند.
در آغاز اوج‌گيري تجارت فرش در اراك، بي‌شك تنوع طرح و رنگ‌آميزي و نوع توليداتي كه عمدتاً فرشهاي كوچك پارچه را دربر مي‌گرفته، دلايل مرغوبيت اين فرش بوده‌است. در سالهايي كه به كمك كمپانيهاي خارجي فرش اراك كاملاً‌ فرشي صادراتي مي‌شود، رشد و نفوذ طرحهاي باب پسند بازار كلية فرشبافيهاي منطقه را به سوي طرحهاي خاصي سوق مي‌دهد. در سالهاي 1320- 1330 فرشهاي اراك به سه دستة محل، مشك‌آباد و ساروق تقسيم مي‌شود كه كلاً زير نفوذ و پوشش فرشي به نام ساروق قرار دارد.
جدول زير بخوبي نمودار تغيير فرشهاي اراك طي 35 سال است.
جدول 2. تقسيم درصد ميزان كل بافته‌هاي اراك به انواع مختلف آن
1914
1948

نوع مشك‌آباد
75%
25%

نوع محال
15%
10%

نوع ساروق
5%
60%

نوع كمره و سرابند و ساير نواحي
5%
5%

مأخذ: كتاب قالي ايران
100
100

جدول فوق بخوبي گويا آن است كه قبل از شهرت فرش اراك به عنوان ساروق فرشهاي محلي نظير مشك‌آباد داراي شهرت و اعتبار خاصي بوده‌اند. اگرچه شهرت فرش ساروق تدريجاً تمام فرشبافي سنتي منطقه را عقب راند ولي درخشش و شكوفايي اين فرش نيز به دليل آنكه پشتوانة آن متاسفانه خواست و ميل تجار و كمپانيهاي سودجو و فرصت‌طلب بود پايدار نماند و فرش ساروق كاملاً‌ از ويژگي‌هاي اصيل محلي خويش به دور افتاد. در دوران ياد شده بافت نوعي فرش با استفاده از نخهاي ظريف (نخ فرنگي) باب مي‌شود كه در واقع آغاز استفاده از نخهاي خارجي معروف كرك، با ظرافتي بالاتر از نمرات 2/10، است.
بافت فرشهاي بزرگ‌پارچه يكي از مشخصات اين دوران است كه بعدها با بافت برخي از فرشهاي زيبا و سفارشي توانايي بالقوه توليد فرشهاي ظريف پركار را در منطقه نشان مي‌دهد.
دلايل متفاوت و مختلفي براي مرغوبيت اين فرش وجود دارد. از جملة آنها رواج دامداري و وجود تعداد زياد گوسفندان بومي در منطقة مشك‌آباد در زمان رونق قاليبافي بوده‌است. پشم اين گوسفندان تمام خصوصيات مورد نياز خانة فرش، نظير طول بلند جعد، ضخامت و قابليت ارتجاع مناسب (در عين لطافت) را داشته‌است. براي ما تعيين صحت و سقم اين مسأله و اينكه توليد پشم در زمانهاي ياد شده در منطقه مشك‌آباد و فراهان چه اندازه بوده و آيا اين پشم قادر به رقابت با پشم مناطقي نظير سبزوار، كرمانشاه و يا مناطقي كه نظير سبزوار، كرمانشاه و يا مناطقي كه پشمهاي مناسب فرش دارند بوده‌است يا نه، امكان‌پذير نيست ولي آنچه از فرشهاي متعدد قديمي ديديم، نمودار استفاده از پشمهاي لطيف و در عين حال زنده‌اي بود كه با وجود گذرزمان هنوز قادرند درخشش و جلاي خود را از طريق رنگ نشان دهند. اين امر كاملاً دلالت بر استفاده از مواد اولية مرغوب در فرشبافي قديم اين منطقه دارد.
فرش اراك بافت فرشهاي ابريشمي شهره نيست. زيرا استفادة بسيار مناسب از پشم در فرشهايي به غايت ساده و طرح‌هايي ساده‌تر و رنگ‌آميزي محدود ولي زيبا. اين فرش را بي‌نياز از آن مي‌كرد كه براي بالابردن ارزش خويش متوسل به استفاده از مواد اوليه گرانقيمت شود. علاوه بر آن پشمهاي مورد استفاده از گوسفندان ايراني كه با دست

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره نقشه هاي برقي پژو 206 مولتي پلكس ايران

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله درباره نقشه هاي برقي پژو 206 مولتي پلكس ايران

محصول * مقاله درباره نقشه هاي برقي پژو 206 مولتي پلكس ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 84
 
مقدمه :
در هر حرفه و شغلي كه هستيد اجازه ندهيد كه به بدبيني هاي بي حاصل آلوده شويد و نگذاريد كه بعضي از لحظات تاسف باري كه براي هر ملتي پيش مي آيد شما را به ياس و نااميدي بكشاند . در آرامش حاكم بر دفتر كار ، آزمايشگاه ها ، كتابخانه ها و سازمان هايتان كار و زندگي كنيد . نخست از خود بپرسيد :
براي آموزش خود و ديگران چه كرده ام ؟
سپس همچنان كه پيش مي رويد از خود بپرسيد :
من براي كشورم چه كرده ام ؟
و اين پرسش را آنقدر ادامه بدهيد تا به اين احساس شادي بخش و هيجان انگيز برسيد كه شايد سهم كوچكي از پيشرفت و اعتلاي بشريت داشته ايد . اما هر پاداشي كه منطق زندگي به تلاشهايمان بدهد و يا ندهد ، هنگامي كه به پايان تلاشهايمان نزديك مي شويم بايد حق آن را داشته باشيم كه با صداي بلند بگوييم :
من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام .
تهيه و تنظيم
سيامك گرشاسبي
فهرست صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فهرست ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
رنگ هاي سوكت ها ……………………………….…………………………………………………………………… 5
ليست فيوزهاي جعبه فيوز BSI ……………………………………..…………………………………………… 6
ليست فيوزهاي جعبه فيوز BSM ………………………………..…………………………………………… 7
موقعيت سوكت ها و رله ها در BSI ………………………………………………..……………………… 8
موقعيت سوكت ها در BSI ……………………………………………………………..……………………… 10
موقعيت سوكت ها و رله ها در BSM …………………………………………………………………… 11
كانكتور عيب يابي ……………………………..……………………………………………………………..………… 13
چراغ هاي مه شكن جلو و عقب ………………………………………………………….………………………… 17
چراغ هاي ترمز در مدل داراي گيربكس اتوماتيك ………………………………..……………………… 19
چراغ هاي ترمز در مدل داراي گيربكس دستي ………………………….………….……………………… 21
چراغ هاي دنده عقب در مدل داراي گيربكس دستي …………………………..……………………… 23
چراغ هاي دنده عقب در مدل داراي گيربكس اتوماتيك ……………………..……………………… 25
چراغ هاي راهنما و فلاشر ……………………………..…………………………………….…..…………………… 27
بوق …………………………………………………………………………………………………….……………………… 29
چراغ هاي كوچك يا پارك ……………………………..………………………………………….………………… 31
چراغ هاي نور پايين و بالا و تنظيم آنها ……………………………..……………………..………………… 33
پشت آمپر ………………………………………………………………………………………………………………… 35
دينام و استارت در مدل داراي گيربكس دستي ……………………………..…………………………… 36
دينام و استارت در مدل داراي گيربكس اتوماتيك ……………………………..………………………… 38
سيستم انژكتور پژو 206 مولتي پلكس ……………………………..…………………………………………… 40
سيستم خنك كننده موتور ……………………………..………………………………………..………………… 42
گيربكس اتوماتيك AL4 ……………………………..……………………………………………………………… 44
نشان دهنده دماي موتور ……………………………..…………………………………………..………………… 46
نشان دهنده سطح روغن موتور ……………………………..…………………………………..……………… 48
فهرست صفحه
پمپ بنزين و نشان دهنده سطح سوخت ……………………………..…………………………………… 50
برف پاك كن جلو و عقب ……………………………..…………………………………………………………… 52
فندك سيگار ……………………………..……………………………………………………………..………………… 54
لامپ هاي سقفي ، نقشه خواني و صندوق ……………………………..………………..…………………… 56
نشان دهنده ترمز ضد قفل ABS …………………………………………………………………………… 58
ترمز دستي و سطح روغن ترمز ………………………..………………………………………..………………… 60
كيسه هوا و پيش كشنده كمربندها …………………………………………………………….……………… 62
گرمكن آيينه ها و شيشه عقب ……………………………..…………………………………….……………… 64
قفل مركزي ……………………………..…………………………………………………………..…………………… 66
ترمز ضد قفل ABS ……………………………………………………………………………………..………… 68
تجهيزات صوتي با پخش CD ……………………………..…………………………………………..………… 70
تجهيزات صوتي بدون پخش CD ……………………………..…………………………………..…………… 72
سيستم كولر و فن تهويه ……………………………..………………………………………………..…………… 74
سيستم كولر و فن تهويه * ……………………………..………………………………………………………… 76
شيشه بالابر برقي جلو ……………………………..…………………………………………….…………………… 78
شيشه بالابر اتوماتيك برقي جلو ……………………………..………………………………………..………… 80
شيشه بالابر برقي جلو و آينه هاي برقي ……………………………..……………………………………… 82
شيشه بالابرهاي برقي عقب ……………………………..………………………………………………………… 84
كد رنگ هاي استاندارد كانكتورهاي خودرو پژو 206 مولتي پلكس ايران
رنگ ها بر مبناي نام فرانسه آنها كد گذاري شده اند .
رنگ
كد
نام فرانسه

سفيد
BA
BLANC

قرمز
RG
ROUGE

آبي
BE
BLEU

بنفش
VI
VIOLET

قهوه اي
MR
MARRON

نارنجي
OR
ORANGE

سبز
VE
VERT

زرد
JN
JAUNE

صورتي
RS
ROSE

سياه
NR
NOIR

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212