بررسی - صفحه 10 از 64 - فایلخون

تحقیق درباره بررسي والدين شاغل و غير شاغل دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي والدين شاغل و غير شاغل دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره بررسي والدين شاغل و غير شاغل دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
بيان مسئله
در اين تحقيق ، محقق در صدد است كه مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع متوسطه در مدارس محدوده شهرستان ايذه از طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .
بين دانش آموزان پسر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .
بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .
بين دانش آموزان پسر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجوددارد .
بين دانش آموزان دخترداراي پدر فرهنگي وغير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق :
اين تحقيق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش كشور مي باشد و با توجه به بررسيها وتحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود مي توان مشخص نمود كه چه عواملي مي توانند در نظام آموزش و پرورش دخيل باشند و از اين عوامل چه عواملي مضر و چه عوملي مي توانند مفيد باشند .
بررسي نمودن اين عوامل و تحقيق و كار كردن بر روي آنها مي توان علل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مشخص نمود .
و از آنجائيكه تعليم و تربيت امريست پيوسته ،مستمر و همه جانبه ، تاثير فاكتورهاي چون شراط خانواده و ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء شرايط فرهنگي و اقتصادي و مجموعه شرايط محيط آموزش بر يكديگرو نتيجتاًدر تعليم و تربيت امري است اجتناب ناپذير ، لذا مطالعه هر يك بدون در نظر گرفتن تاثير و تاثر شرايط ديگر امريست دشوار با اين پيش فرض ما براي تاثير ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء و دانش آموزان در عملكرد تحصيلي فرزندانشان را مورد بررسي قرار داده ايم .
اهداف تحقيق:
هدف كلي تحقيق: مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع متوسطه در شهرستان ايذه بوده است.
اهداف ويژه تحقيق:
– بين دانش آموزان دختر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان پسر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غيرفرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان دختر داراي پدران شاغل فرهنگي و غيرفرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان پسر داراي پدران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
و در مورد دوم. عدم نوشتن شغل مادر در پرونده هاي دانش آموزان كه باعث شد با معاونين دبيرستانها به سر كلاس دانش آموزان رفته و راجع به شغل مادران از آنها سؤال شود.
متغير هاي تحقيق :
در اين موضوع وضعيت تحصيلي و اقتصادي و اجتمايي دو قشر دانش آموز واراي والدين با سواد و شاغل و دانش آموزان والدين غير شاغل است .
فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه اول:( بين دانش آموزان دختر داراي والدين ( پدر و مادر) شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد).در اين فرضيه تفاوت بين دختران داراي پدر و مادر فرهنگي با دختران داراي پدر و مادر غير فرهنگي برابر 619/3 است يعني با توجه به درجه آزادي و 5/0= و t بحراني در جدول، فرض صفر رد و فرض مقابل تأئيد مي شود. 619/3 =t مشاهده شده 2=t بحراني 58= 2- 50+10=df
2> 619/3
فرضيه دوم: (بين دانش آموزان پسر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد). 2> 9/6/3=t م 2=t ب 58=2-50+10= df
2> 619/3
در اين فرضيه تفاوت بين پسران داراي والدين فرهنگي با پسران داراي والدين غير فرهنگي برابر 619/3 است كه با توجه به درجه آزادي و 5/0 = و t بحراني درجه اول، فرض صفر رد و فرض مقابل تأئيد مي شود.
فرضيه سوم: (بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد). 2= بt 525/3 = مt 63=2-50+15=df
پيشينه تحقيق :
آنها در مسير رشدوتكامل خود بعد از گذر از دوران كودكي،دوران هاي مختلفي را تجربه مي كنند و نسلهاي آينده در دامن آنها رشد ميكنند،بنابراين مادران سالم هستند كه با پرورش نسلهاي سالم،جامعه توسعه يافته را پايه گذاري ميكنند(اوجي،1382). اما هنوز هم در برخي از جوامع دخترها قرباني انبوهي از سنتهاي غلط حاكم

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي رابطه ويژگيهاو مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 76

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي رابطه ويژگيهاو مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 76

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطه ويژگيهاو مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 76 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
بررسي رابطه ويژگيهاو مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 76 – 75
هدف از اجراي اين پژوهش بررسي رابطه مکان کنترل مادر و ويژگيهاي او و مکان کنترل فرزند با پيشرفت تحصيلي فرزند و تعيين سهم هر يک از متغيرها در پيش بيني پيشرفت تحصيلي ، بررسي رابطه مکان کنترل مادر و فرزند ، مقايسه مکان کنترل دانش آموزان دختر و پسر و نيز مقايسه معدل کل نمره هاي رياضي ، علوم و ديکته از نظر انواع متغير هاي سهيم در پيش بيني پيشرفت تحصيلي و ارائه توصيه هاي تربيتي بر اين مبنا بوده است . تحليل آماري بر روي داده هاي پژوهش نشان داد که رابطه بين مکان کنترل مادر و فرزند و پيشرفت تحصيلي به اين صورت است که در مورد (( معدل کل )) دانش آموز به ترتيب اهميت عوامل ، مکان بيروني دانش آموز ، مکان کنترل مادر با گرايش شانس و مکان کنترل مادر با گرايش دروني رابطه منفي با پيشرفت تحصيلي دارند يعني بين مکان کنترل مادر و فرزند رابطه وجود ندارد.
والدين امروزي و به خصوص مادران، حساسيت زيادي درباره درس خواندن و پيشرفت تحصيلي فرزندان‌شان نشان مي‌دهند. بسياري از خانواده‌هايي که فرزندان با هوش و درس‌خواني دارند، سعي مي‌کنند از تهيه هيچ نوع امکاناتي دريغ‌ نکنند. خانواده‌هايي که فرزندان‌شان به هر دليل، اهل درس و مدرسه نيست، براي جبران کمبودهاي انگيزشي، پول خرج کردن براي معلم خصوصي و آموزشگاه و انواع و اقسام کتاب‌ها را ساده‌ترين راه مي‌پندارند. هم والدين گروه اول و هم والدين گروه دوم، بيشترين فشار را بر روي فرزندان متمرکز ساخته و به اقداماتي يک طرفه روي مي‌آورند.
نقش خانواده در ايجاد «لذت يادگيري» چيست؟ چرا کودک 6- 5 ساله مشتاق يادگيري، وقتي به سنين بالاتر مي‌رسد، شوق و انگيزه خود را از دست مي‌دهد؟ آيا اين امر به دليل تأثير عوامل خارج از خانواده است؟
نقش اولیاء در پیشرفت تحصیل کودکان
محیط خانوادگی دانش آموزان پیشرفته درسی با محیط خانوادگی دانش آموزان ضعیف چه تفاوتی دارد؟
معلمان غالباً در کلاسهای خود به دانش آموزانی برخورد می کنند که با هوش سرشار و کنجکاوی وافر خود نه تنها مطالب درسی را به سرعت فرا می گیرند بلکه وجود پرانرژی آنان، سؤالاتی که درکلاس مطرح می کنند و طرز درس جواب دادن آنان، محرکی نیرومند در جهت پیشرفت کلاس محسوب می شود. مسلماً هر آموزگاری آرزومند است در کلاس خود هرچه بیشتر از این قبیل دانش آموزان داشته باشد. اما در کنار این شاگردان، کودکان دیگری نیز به چشم می خورند که گاه غرق در رویای خود خاموش و آرام گویی در فضای دیگر و در دنیای دیگری غوطه ورند.
اینان هرگز سؤال نمی کنند که پیچگاه پاسخ صحیحی و کاملی در مقابل سؤالات معلم خود ندارند و اغلب به هنگام جواب دادن درس مضطرب خجالتزده و ناراحتند. گاهی نیز برعکس عصبی، پرخاشگر و ناآرام به نظر می رسند که این حالت به خصوص در حیاط مدرسه و ضمن بازی با همکلاسان به چشم می خورد. گویی این دانش آموزان می خواهند تلافی سکوت و کسالت ساعات گذرانده شده در کلاس را با فریاد و حرکات خشن جسمانی جبران کنند.
در بسیاری از کشورها برای پی بردن به عمل اختلاف کودکان در یادگیری مطالب درسی تحقیقات فراوانی انجام شده است تا با تشخیص این نکته که چرا برخی از دانش آموزان با وجود داشتن هوش کافی نمی توانند مانند سایرین مطالب را فرا گیرند به آنان کمک گردد و از شکست تحصیلی آنان جلوگیری به عمل آید زیرا عقب افتادگی های تحصیلی و فقدان روشهای مناسب آموزشگاه برای مقابله با آن نه تنها اعتماد به نفس دانش آموز را به تدریج از بین می برد بلکه آینده شغلی و حرفه ای او را نیز به خطر بیندازد.
در سالهای اخیر گروهی از متخصصین تعلیم و تربیت در کشور ضمن بررسی و تحقیق در مورد علل عقب افتادگی تحصیلی دانش آموزان با خانواده های بسیاری نیز تماس حاصل نموده و با مادران فراوانی مصاحبه نموده اند تا ضمن آشنایی با محیط خانوادگی شاگردان خصوصیات خانوادگی دانش آموزان پیشرفته و دانش آموزان ضعیف و عقب افتاده درسی کلاسها را با هم مقایسه کنند.
آن طور که از نتایج تحقیقات بر می آید محیط خانوادگی این دو دسته دانش آموزان کاملاً از نظر مادی و فرهنگی با هم فرق دارد و از آن گذشته طریق آموزشی مادران بر فرزندان خود در میان طبقات اجتماعی نیز متفاوت است. در طی تحقیقات مسلم گشته است که مادران شاگردان زرنگ اغلب گرمتر و با محبت تر از مادران دیگر به نظر می رسند و از ابزار محبت، صحبت و همکلامی با کودک خود ابا ندارند این مادران به شخصیت فرزندشان احترام می گذارند، او را کمتر سرزنش می کنند، توانائی های او را در نظر می گیرند و بدون اینکه فشار زیاد به وی وارد کنند یا دائم برای درس و مشقش از او باز خواست نمایند، محیط مناسبی در خانه برایش فراهم می کنند تا بتواند در آرامش کامل تکالیفش را انجام دهد. این مادران ضمن زیر نظر داشتن تکالیف درسی فرزندشان را آزاد می گذارند تا آنطور که مایل است درس بخواند و استقلال و خودکاری را در او تشویق می کنند در حالیکه اغلب مادران مه فرزندشان عقب افتادگی تحصیلی دارد به فرزند خود کمتر فرصت می دهند تا مسائل و مشکلاتش را خودش حل کند. مثلاً به هنگام راهنمایی درس به او کمتر مهلت می دهند تا کودک خودش فکر کند و جواب صحیح را بیابد بلکه اغلب مایلند به زور مفاهیم و اطلاعات را به همانگونه که در کتاب نوشته شده است به او منتقل کنند بسیاری از این مادران به طور ناخودآگاه از بزرگ شدن و مستقل شدن فرزند خود واهمه دارند و با مراقبتها و دخالتهای فراوان جلوی رشد استقلال او را می گیرند به علاوه آنان در موارد بسیار و به بهانه های مختلف فرزند خود را سرزنش می کنند و با مقایسه دائمی او با کودکان مانع رشد اعتماد به نفس در او می گردند.
متخصصین تعلیم و تربیت ضمن بررسی کیفیت تربیتی و خانوادگی این دو دسته از دانش آموزان به این نتیجه رسیده اند که محیط زندگی دانش آموزان ساعی و پیشرفته در موارد زیر با محیط خانوادگی دانش آموزان ضعیف و عقب افتاده درسی اختلاف دارد:
1- برخورداری دانش آموزان ساعی از محیط گرم و با ثبات خانوادگی در خانواده شاگردان پیشرفته اختلاف عقیده، جر و بحثهای بیهوده و دعواهای خانوادگی می تواند مولد اضطراب و ناآرامی در کودک گردد کمتر وجود دارد و به طور کامل خانوادگی آرام و پر تفاهم به نظر می رسد.
2- برخورداری از وقت آزاد و توجه والدین: اولیا شاگردان زرنگ به خصوص مادران آنان وقت بیشتری را صرف تربیت و آموزشی فرزند خود می کنند با او بیشتر به صحبت و بازی می پردازند به او جرأت اظهار نظر و شرکت در تصمیم گیریهای خانوادگی را می دهند از او انتظار پیشرفت و ترقی دارند و او را به صورت فرد مسئولی می بیند که دارای توانایی ها و استعدادهای متعدد است بنابراین محیط خانه و برنامه های زندگی خود را طوری تنظیم می کنند که به رشد و تعالی این توانایی ها بینجامد این مادران به فرزند خود توجه نشان داده و اجازه می دهند که او غمها، شادیها و نگرانیهایش را بدون اینکه مورد تمسخر و یا سرزنش قرار بگیرد آزادانه ابراز کند.
3- توافق اولیاء در مورد مسائل تربیتی- در غالب خانواده هایی که مورد مصاحبه قرار گرفته به نظر می رسید که پدر و مادر در مورد مسائل تربیتی توافق دارند و کمتر اتفاق می افتد که پیشنهاد مادر و راه و روش تربیتی او مورد سرزنش و انتقاد پدر خانواده قرار گیرد و یا برعکس به عبارت دیگر پدر و مادر هر کدام با تائید نظر و روش دیگری به تحکیم شخصیت وی در خانواده کمک می کنند بدیهی است اختلافات سلیقه ای اولیاء دور از چشم و حضور کودکان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اولیاء سعی می کنند به نحوی به توافق برسند.
4- تحمل اولیاء در مقابل سروصدا و ریخت و پاش کودکان – اولیاء دانش آموزان پیشرفته اکثراً در مورد سروصدا و ریخت و پاش کودکان تحمل بیشتری از خود نشان می دهند و با اینکه به نظم و تربیت محیط خانه توجه دارند اما شادی و آرامش کودک بر ایشان اهمیت ویژه ای دارد و به آثار مثبت و تربیتی بازی در رشد کودک واقفند اما مادران این دانش آموزان فرزندان خود را طوری عادت می دهند که پس از پایان بازی و یا کارهای درسی خود به تناسب سن و توانائیش به مرتب کردن و نظافت محیط اطراف بپردازند و در حفظ پاکیزگی و زیبائی محیط زندگی او را نیز شریک می نمایند.
5- تحمل اولیاء در مورد عدم اطاعت کودکان از بزرگسالان- با اینکه هر دو دسته نسبت به عدم اطاعت کودکان از پدر و مادر و به طور کلی بزرگسالان حساس بودند اولیاء کودکان ضعیف به طور محسوسی کم تحمل تر و حساس تر از دسته دیگر اولیاء به نظر می رسیدند ضمن محاصباتی که با مادران مختلف انجام گرفت مشخص گردید که مادران شاگردان پیشرفته در مقابل شیطنت ها و احیاناً کارهای ناپسند خود که از روی ناآگاهی انجام می شده کمتر به تنبیه و سرزنش متوسل می شوند بلکه سعی می کنند ضمن صحبت، استدلال و بحث در مورد موضوع، کودک را نسبت به عواقب رفتارش آگاه کنند و ضمناً فرصتی برای جبران کار ناشایست در اختیار او قرار دهند در حالیکه برخی از مادران شاگردان عقب افتاده درسی اظهار می داشتند که اکثراً با تنبیه بدنی، داد کشیدن و سرزنش کودک سعی می کنند مسائل انضباطی را حل کنند.
6- عکس العمل اولیا در مقابل انتظارات و توقعات بلهوسانه فرزند- به نظر می رسد که مادران شاگردان زرنگ از قدرت شخصیتی بیشتری برخوردار بوده می توانند بدون ابراز خشونت در مقابل هوسها و توقعات زیاد فرزند خود مقاوم و با ثبات باشند در حالیکه مادران شاگردان ضعیف، گاه خشن، زمانی تسلیم و گاهی نا مطمئن و متزلزل به نظر می رسند برخی از این مادران اظهار داشتند که برای تهدید و ترساندن به شوهر خود شکایت می کنند چیزی که مسلماً به رابطه خوب و سالم پدر و فرزند لطمه وارد می آورد و باعث می شود تصویر خشن و نامهربانی از پدر در ذهن فرزند باقی بماند.
نکات فوق ثابت می كند که فضای خانوادگی کودکانی که معمولاً ردیف های عقب کلاس را اشغال می کنند و مشکلات درسی فراوان دارند دارای کیفیت پایینی است.محیط زندگی این دانش آموزان غالباً بی ثباتی نا آرام و خالی از تجربیات مفید تربیتی است مادرانشان کم حوصله و گرفتار به نظر می رسند و کمتر تحمل سروصدا و بازیهای کودکانه فرزند خود را دارند. رفتار این مادران در برخورد به مسائل و مشکلات کودکان تا حدودی خشن و نا آرام است این رفتار واکنش های ناشی از ترس و نگرانی را در کودکان به وجود می آورد و مانع رشد ذهنی آنان می گردد برای همین است که این قبیل شاگردان در مقابل هر نوع فعالیت آموزشی ابراز انزجار یا بی علاقگی می نمایند و رفته رفته با از دست دادن حسن اعتماد به نفس به صورت دانش آموزان ضعیف و عقب مانده تحصیلی در می آیند.
محیط خانوادگی دانش آموزان پیشرفته درسی با محیط خانوادگی شاگردان ضعیف چه تفاوتی دارد؟
بی تفاوتی- بی حوصلگی- خشونت اولیاء واکنشهای ترس و اضطراب را در کودکان به وجود می آوردکه به سلامت روان آنان صدمه می زند و رشد ذهنی را متوقف می سازد.شاگردان زرنگ غالباً از محیط گرم و با ثبات خانوادگی- وقت بیشتر- توجه بیشتر و تحمل اولیاء خود برخوردارند.
اهمیت و ضرورت تغییر نگرش در مدیران
تاریخ با ملّت بزرگی که نمی تواند نیازهای تربیتی شهروندان خود را رفع کند خوب تا نخواهد کرد.
در صورت وجود ویژگی های زیر رهبران تربیتی و آموزشی از پس پیچیدگی جهان امروز بر خواهند آمد. این ویژگی ها شامل:
1- بینش استراتژیک
2- رویکرد جهانی به معضلات کنونی
3- توان نوآوری و انطباق با تغییر
4- برخورد اخلاقی با مسائل
5- توان بالای یادگیری
6- توان بالای تغییر ذهنیت و فکرو انعقاد پذیری
7- توان آگاه کردن مردم
8- تمایل به ایجاد نظام مشارکتی و پاسخگو
با داشتن چنین ویژگیهایی هدف بزرگ آموزش و پرورش یعنی آموختن، یادگیری در زندگی و از زندگی، و فهمیدن جهان در حال تغییر تحقق می یابد و این مدیران نظامهای آموزشی را مورد بازسازی قرار می دهد.
نقش معلمان ضمن تقویت ارزشهای معنوی و انسانی، استعداد و توانایی فرد رابرای فهمیدن، قضاوت کردن، تفکر انتقادی و اظهار عقیده پرورش می دهند.
و اما چند توصیۀ راهبری
1- توجه به آموزش تفکر انتقادی در تمام سطوح آموزشی و استفاده از استراتژی های آموزشی که منجر به پرورش تفکر و استفاده از مهارتهای عقلانی فراگیر می شود.
2- در آموزش به جای تکیه به روش سنتی حافظه پروری، به روش تحقیق و حل مسئله توجه شود.
3- مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جزء مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت قلمداد گردد.
والدين چگونه مي‌توانند در اين باره تأثيرگذار باشند؟

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص word

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص word

محصول * تحقیق در مورد تحلیل و بررسی کتاب اجتماعی سوم ابتدایی بر طبق روش ویلیام رومی 42 ص word* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
 
درس : اول
خانواده هاشمی
1- معرفی درس : این درس اولین درس کتاب است . متن درس در 2 صفحه ارائه شده است. در صفحه ی اول قسمت بالا تصویری از خانواده ی هاشمی و در صفحه دوم پایین صفحه تصویری از نحوه ی کار کردن اعضای خانواده هاشمی آمده است. در صفحه ی سوم نیز 4 پوشش و 4 فعالیت در کلاس آورده شده است.
2- هدف های آموزشی : 1- آشنایی با اعضای خانواده هاشمی – آشنایی دانش آموزان با کلمه ی همکاری و همیاری و نحوه ی کمک به یکدیگر. آشنایی با دانش آموزان با احترام گذاشتن به بزرگ ترها – ایجاد علاقه و محبت بین اعضای خانواده.
3- روش تدریس : بارش فکری با استفاده از کلمه ی خانواده – داستان گویی – ایفای نقش – پرسش و پاسخ
4- تحلیل محتوا : این درس و اکثر دروس درس تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی غیر فعال است که برای فعال کردن درس می توان با استفاده از بارش فکری و پرسش و پاسخ از خود دانش آموزان و همچنین با استفاده از روش داستان گویی و بازی نمایش توسط دانش آموزان این درس را ارائه کرد و به صورت فعال در آورد.
برای فعال کردن تصویر صفحه دوم می توان با استفاده از فعالیت در کلاس شمار2 آن را به صورت فعال در آورد و یا با بزرگ کردن تصویر صفحه ی اول و چسباندن
به تابلوی کلاس و توضیح خواستن از دانش آموزان و پرسش از آن به صورت فعال در آید.
5- محاسن و معایب این درس : تصاویر به صورت نقاشی است در صورتی که می توان از عکس به جای آن استفاده کرد تا طبیعی تر به نظر آید و دانش آموزان آن را به بهتر قبول کنند.
درس : دوم
خبر مهم
1- معرفی درس : این درس دومین درس این کتاب است. متن درس در دو صفحه ارائه شده است . در صفحه اول قسمت بالا تصویری از آمدن آقای هاشمی به خانه و در صفحه دوم قسمت پایین 4 پرسش قرار دارد. 2 فعالیت در کلاس نیز در صفحه ی سوم قرار دارد.
2- هدف های آموزشی : آشنایی دانش آموزان با خانواده
آشنایی دانش آموزان با نحوه ی مسافرت کردن – آشنایی با مسائلی که قبل از مسافرت باید آنها را در نظر گرفت – آشنایی با فصل ها – وسایلی که در سفر همراه داریم.
3- روش تدریس : داستان گویی – ایفای نقش
4- تحلیل محتوا : طبق محاسبات ویلیام روی این درس غیر فعال است. متن درس را می توان با روش داستان گویی و نمایش به صورت فعال در آورد. با پرسش از تصویر کتاب و توجه دانش آموزان به آن ، تصویر را نیز به صورت فعال در آورد.
با دادن سؤالات واگرا و توجه دانش آموزان به نمایش اجرا شده در کلاس سؤالات فعال به وجود آورد. فعالیت در کلاس در سطح فعال D و C قرار دارد.
معایب و محاسن درس : تصویر درس از رنگ آمیزی جذاب برخورد نمی باشد. و متن درس غیر فعال است. و از محاسن درس ، مطالب درحد توانایی درک دانش آموزان می باشد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي عملكرد تحصيلي دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي عملكرد تحصيلي دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي

محصول * تحقیق درباره بررسي عملكرد تحصيلي دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
بيان مسأله:
مدارس غير انتفاعي يك سازمان اموزشي محسوب مي شوند كه دروندارهايشان را از محيط مي گيرند و پس از اعمال تغييراتي انها را به شكل بروندار به محيط مي فرستند.عملكرد تحصيلي دانش اموزان مدرسه يكي از جلوه هاي روايي ميزان موفقيت ان مدرسه به شمار ميرود.با توجه به اين مطلب،اين تحقيق درصدد بررسي عملكرد تحصيلي دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي در مدارس دولتي و غير انتفاعي است.
اهداف تحقيق:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي عملكرد تحصيلي دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي در مدارس دولتي و غير انتفاعي است.
سؤالات و فرضيات تحقيق:
سؤال اصلي تحقيق عبارتست از :ايا بين عملكرد تحصيلي دانش اموزان مدارس غير انتفاعي و دولتي تفاوت معني دار وجود دارد؟
فرضيات اين تحقيق به صورت زير است:
1-ساخت مدارس ابتدايي تأثير مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان دارد.
2-ميزان توانايي قبلي دانش اموزان تأثير مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان دارد.
3-عاطفه دانش اموزان نسبت به خود ،معلم و درس تأثير مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان دارد.
4-كيفيت اشارات معلم تأثير مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان دارد.
5-ميزان مشاركت دانش اموزان تأثير مستقيم بر عملكرد تحصيلي انان دارد.
6-ميزان تقويت مثبت و منفي تأثير مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان دارد.
7-سبك مديريت تأثير مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان دارد.
8-نسبت دانش اموز به معلم داراي تأثير معكوس بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان است.
9-نسبت دانش اموز به كلاس تأثير معكوس بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان دارد.
پيشينه تحقيق:
تحقيقات انجام شده درباره عملكرد تحصيلي:اين تحقيقات به اختصار به موارد زير اشاره دارند:
1-در كشور هاي پيشرفته عوامل مربوط به خانواده مثل تعلق طبقاتي،ميزان درامد و شرايط اقتصادي بيش از عوامل مربوط به مدرسه نظير معلم،كتب درسي و… در پيشرفت تحصيلي فراگيران مؤثر مي باشند.(حكمن1966،پيكر1971)
2-نتايج تحقيقات فولرو هينمن(1989)و البرگ(1991) در كشور هاي جهان سوم به نقش عوامل مربوط به مدرسه و جريانات حاكم بر ان بيش از تأثيرات محيط خانواده تأكيد مي ورزند.
3-بين موفقيت و پيشرفت تحصيلي با تصور از خود رابطه متقابل وجود دارد بطوريكه پيشرفت تحصيلي باعث بهتر شدن تصور از خود شده است .(لانر 1992)
4-روزنتال و ياكوسون در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدندكه انتظار معلم بر عملكرد دانش اموزان تأثير دارد.علاوه بر اين براني و توماس گود(1974) نيز در تحقيق خود به نتيجه فوق دست يافتند.
5-بنجامين بلوم(1982)در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه تأثير ويژگيهاي دانش اموزان بر يادگيري انها به مراتب بيشتر از تأثير اموزشي است كه مي بينند.
6-نتيجه و عملكرد تحصيلي دانش اموز نتيجه مستقيم نگرش و اعتقاد او به توانايي هاي خود است.(باتلر1995)
7-ميزان پيشرفت تحصيلي تحت تأثير مستقيم توانايي قبلي،تصور از خود،انگيزه پيشرفت و بعد خانواده و نوع نظام اموزشي است.(مختاري،پايان نامه كارشناسي ارشد).. علاوه بر موارد بالا،در تحقيق حاضر به تحقيقات ديگري كه مقايسه مدارس دولتي و غير دولتي پرداخته اند نيز اشاره شده اند.
روش تحقيق :
تحقيق حاضر با توجه به ملاكهاي زمان ،ميزان ژرفايي،هدف و كاربرد از نوع تحقيقات مقطعي،ژرفانگر تبييني،توصيفي و كاربردي است.
جامعه اماري،حجم نمونه،شيوه نمونه گيري:
جامعه اماري تحقيق حاضر كليه دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي مدارس دولتي و غير انتفاعي نواحي 3،4،6 شهر مشهدميباشد.واحد تحليل در اين تحقيق 61 مدرسه است كه براي هر واحد تحليل 16 نفر (10نفر دانش اموز،5نفر معلم و يك مدير)مورد مشاهده و مصاحبه قرار گرفتند به عبارتي واحد نهايي مشاهده 976 نفر بوده است.شيوه نمونه گيري طبقه اي متناسب مي باشد كه در هر طبقه با استفاده از نمونه گيري تصادفي سيستماتيك مدارس انتخاب شدند.
نتايج تحقيق:
1-بين ميزان عاطفه دانش اموزان نسبت به خود،مدرسه ،معلم و درس در مدارس دولتي و غير انتفاعي تفاوت معناداري وجود ندارد.
2-ميزان توانايي هاي قبلي دانش اموزان مدارس غير انتفاعي بيشتر از دانش اموزان دولتي است.
3-نسبت دانش اموز به كلاس در مدارس غير انتفاعي در مقايسه با مدارس دولتي كمتر است.
4-نسبت دانش اموز به معلم در مدارس غيرانتفاعي در مقايسه با مدارس دولتي كمتر است.
5-مديران مدارس غير انتفاعي از تركيبي از شيوه هاي رابطه مدار و ضابطه مدار در امر مديريت استفاده ميكنند.
6-كيفيت اموزش در مدارس غير انتفاعي و دولتي و ميزان بكارگيري تقويت مثبت و منفي تفاوت معناداري با هم ندارد.
7-عاطفه دانش اموزان نسبت به خود و معلم و توانايي قبل دانش اموزان از متغير هاي مستقل مؤثر بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان بشمار مي روند.
8-بين عملكرد تحصيلي دانش اموزان در مدارس غير انتفاعي و دولتي تفاوت معناداري مشاهده نميشود.
9-مدارس غير انتفاعي بطور مستقيم و بطور غير مستقيم بر عملكرد تحصيلي دانش اموزان تأثير مي گذارد.
پيشنهادات تحقيق:
تصميمي اتخاذ شود كه فرهنگ مشاركت در مردم بقدري دروني شود كه انان حتي در صورت نبود تفاوت ميان مدارس غير انتفاعي و دولتي فرزندانشان را در مدارس غير انتفاعي ثبت نام كنند.
 
 

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی رابطه بین سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی رابطه بین سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره بررسی رابطه بین سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
مقدمه
باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک از خود و اعضای خانواده های خود موثر است ، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد وسواد و تحصیلات ، از دیدگاه اقتصادی ، افراد را به سوی رشد و توسعه ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع وکشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی ، جامعه را موفق می سازد ، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید ، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد ، مشخص می شوند. با توجه به آمار موجود ، گسترش سواد ، کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و غیره را تحصیل تسهیل نموده است .
تنها جوامعی توانسته اند مشکلات خود را در زمینه ی تغذیه ، مسکن ، پوشاک ، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح سواد بالایی برخوردار باشند . بی سوادی ، نه تنها پدیده ای قابل تا ٔسف است ، بلکه علامتی است در کنار علاﺌم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت ، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ای مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم ومدرسه است.
سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی ، صنعت ، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است .
بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد مخصوصا ً در بهداشت ، رشد اقتصادی ، رشد فرهنگی ، رشد و تربیت فرزندان ، بی نظمی و ناهنجاری کودکان ، رشد و اشتغال وغیره .
مطالعات نشان داده است که هر چه آسیب های روانی بیشتر باشد ، موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون فقر ، بیکاری ، تعداد فرزندان ، اعتیاد ، طلاق که همه موجب پایین آمدن موقیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد . معمولا افرادی که در سطح پایین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی می کنند ، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در برخی از این خانواده ها به شدت افت پیدا می کند.
در حقیقت در برخی از این خانواده ها ، سواد مقوله ی بیگانه ای است .
تاثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی پایین بر روی افراد جامعه برجا می گذارد ، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد ، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید . شیوه های انحرافی ، ایجاد علاﺌم بیماری روانی ، اقدام به خود کشی ، بستری شدن ، قطع ارتباط با واقعیت ، در طبقات پایین اجتماع بیشتر دیده می شود .
مساﺌل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی – اجتماعی این مسﺌله به عنوان یک متغیر مهم بروضعیت روانی است . در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر و ملاک لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است .(کرمانی مقیم )
http://www.bazyab.ir))
چکیده:
در این پژوهش رابطه ی سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادیم.
این پژوهش که به صورت توصیفی واز نوع کمی بشمار می رود؛ فراوانی ، میانه ، میانگین، مد ، دامنه ، چولگی ، کشیدگی ، حداقل و حداکثر عملکرد دانش آموزان را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در SPSS که حاوی سه جدول ( 1-4 ،2-4 ، 3-4 ) می باشد جدول اول آن پژوهش های توصیفی می باشد و جدول دوم وسوم ، ضریب همبستگی و سطح معناداری آنها مشخص شده است.
سواد پدر 839/= P می باشد و مادر815/0 p=را نشان می دهد. در این پژوهش بین سواد و عملکرد رابطه وجود ندارد .

بیان مسئله
با توجه به مسﺌله فقر فرهنگی خانواده ها و بی سواد بودن آنها ، دانش آموزان زیادی در یادگیری دچار مشکل می شوند . در خانواده هایی که سطح تحصیلات کافی ندارند فرزندان آنها از لحاظ درسی و تحصیلی افت پیدا می کنند وخانواده و اقتصاد در این امر دخیل هستند . خانواده ای که با سواد هستند با خانواده بی سواد از لحاظ پیشرفت متفاوت می باشند . بی سوادی والدین با خود مواردی همچون فقر فرهنگی – اقتصادی را به همراه دارد که باعث می شود دانش آموز نتواند اعتماد به نفس و شیوه ی برخورد درست با دیگران را بیاموزد . یادگیری را مساﺌلی ترغیب می کند که بدون آنها دانش آموز از لحاظ درسی عقب مانده می شود . با پیشرفت تحصیلی دانش آموز ، خانواده نیز باید همپای او اطلاعات عمومی خود را افزایش دهد تا دانش آموز به یک نتیجه ی مطلوب برسد .
آیا بین سواد والدین و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

محصول * تحقیق درباره بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 106
 
همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « يان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به حد انفجار خود رسيده بود . خليل از ترس اينكه يان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، يك روز صبح يك اصلحة كاليبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمي محافظ مدرسه از نزديك هر دو پسر با شكيل گلوله اي در سراسر مدره به قتل رسانيد اين حاثه ، كه خون را در رگهاي انسان منجمد مي كند مي‌تواند نشانه ايي ديگر از نياز جدي به ارائه دروسي در زمينه حل مسكلات عاطفي ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوي صلح ، آميز و حا آسان مسائل ، به شمار مي آيد .
مربياني كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس رياضي و خواند به تنگ آمده اند اينكه دريافته اند كه كاستي متفاوت و هشدار دهنده تري وجود دارد بي سوادي عاطفي و در حالي كه در تلاشهاي پسنديده اي براي ارتقاء سطح استانداردهاي علمي صورت مي پزيرد .
اما در برنامه آموزشي استاندارد مدرسه به كاستي جديد و مسئله ساز تر جهي نشده است يك معلم مدرسه در بروكلين اشاره مي كند كه تأكيد موجود در مدارس نشان مي‌دهد كه ما يه ميزان توانايي خواندن و نوشتن محصلان بيشتر به اين نكته اهميت مي دهيم كه آيا هفتة آينده زنده خواهند ماند يا نه .
نشانه هاي اين كاستي را مي توان در وقايع خشونت باري چون تير اندازي به يان و تايرون مشاهده كرد مشكلي كه در مدارس آمريكارواج يافته است اين اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزايش بحران در ميان نوجوانان و مشكلات دوران كودكي در آمريكا كه سازننده بمبهاي جهاني است را مي توان در خلال آمارهايي از اين دست ملاحظه كرد .
در سال 1990 در مقايسه با دو دهه قبل از آن ايالات متحده آمريكا با پيشرفت ميزان دستگيري جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنايت هاي خشونت بار مواجه بوده است .
دستگيري نوجوانان به دليل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .
ميزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رايجترين دليل منف نوجوانان در مقابل اين نجايع ابتلاي آنها به بيماريهاي ذهني است اثرات افسردگي اعم از خفيف يا شديد ، در يك سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگي در زمان بلوغ دو برابر مي شود . ( دانيل گامن ، 1380 ص 313 )
كلاً مي توان نغمه هاي سكوت را به فهرست خطرات عاطفي اي كه براي سلامتي زيان بارند اضافه كنيد و پيوندهاي نزديك عاطفي را به فهرست عوامل حمايت كننده بيفزائيد تحقيقاتي كه در دو دهه انجام شده و بيش از سي و هفت هزار نفر را شامل مي شود نشان مي دهد كه انزولي اجتماعي – يعني اين احساس را كه مسي را نداريد تا احساسات خصوصي خود را با او در ميان بگذاريد يا تماس نزديكي داشته باشيد احتمال ابتلا به بيماري يا مرگ را دو برابر مي كند گزارش در سال 1987 در مجله چاپ شد چنين نتيجه مي گيرد كه انزوا به خودي خود همانقدر در ميزان مرگ و مير تأثيردارد كه سيگار كشيدن ،‌فشار خون بالا ، چاقي مفرط و انجام ندادن تمرينات جسماني در اين مؤثرند . ( دانيل گامن ، 1380 ص 243 )
و با توجه به تحقيقات و پژوهش ها روز به روز به اهميت اينكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جديدي از زندگيشان مي باشند بايد يتوانند احساس خود را بشناسند و احساسي را كه در طرف مقابل خود بوجود مي آورند پي ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست يابند.
در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه اصولاً چرا برخي از هوش هيجاني بالايي برخوردارند عده اي هوش پايين و در كل در اين حيطه سؤالات برشماري مي تواند ايجاد شود .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب

محصول * تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
باسمه تعالي
بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب
چكيده
با توجه به اينكه بحث پرخاشگري ورزشكاران، از موضوعات مهم در حوزه روانشناسي ورزش محسوب مي شود و اثرات احتمالي ورزش بر پرخاشگري از ديرباز مورد توجه محققان بوده است. لذا محقق در اين تحقيق قصد دارد ميزان پرخاشگري را در بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب مورد بررسي و مقايسه قرار دهد.
جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان ورزشكار پسر رشته هاي كشتي، تكواندو، فوتبال و بسكتبال شهر بابل مي باشند كه تعداد آنها 300 نفر و محدوده سني آنها 15-12 سال است. از بين دانش آموزان ورزشكار هر يك از رشته هاي ورزشي مذكور تعداد 50 نفر بصورت تصادفي ساده بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع توصيفي- مقايسه اي است كه بصورت ميداني انجام شده است و جهت اندازه گيري ميزان پرخاشگري آزمودنيها، از آزمون پرخاشگري آيزنك استفاده گرديد و در مرحله تجزيه و تحليل يافته ها، براي مقايسه پرخاشگري گروههاي تحت بررسي از آزمون تحليل واريانس استفاده شد. نتيجه تحقيق نشان مي دهد بين ميزان پرخاشگري دانش آموزان ورزشكار رشته هاي كشتي، تكواندو، فوتبال و بسكتبال تفاوت معني داري وجود ندارد. %5)(p.
مقدمه
در عصر حاضر همزمان با پيشرفت تكنولوژي و صنعتي شدن جوامع، حوادث و خطرات ناشي از آن زندگي انسان ها را بيشتر از گذشته مورد تهديد قرار مي دهد و باعث مي شود كه فشارهاي رواني كه از مخرب ترين نيروهاي موثر برانسان و جوامع بشمار مي رود به شكل چشمگيري افزايش و زندگي انسان را دچار اشكال و نابود مي سازند.
نـوجـوانان پرخاشگر معمولا قدرت كنترل رفتار خود را نداشته و رسوم و اخلافيات جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنند را زيرپا مي گذارند، احساس مسئوليت جمعي ندارند و بـيـشتر از آنكه به فكر ديگران باشند منافع خود را مدنظر دارند. اين گروه از دانش آموزان بيش از بقيه گروه ها در مدرسه ايجاد اشكال نموده و مي توان گفت هرگاه از نـوجـوانان مشـكل دار در مـدرسه سـوال مـطرح شـود آنـها را در رديـف اول معرفي مي گردند.(فرقاني،1372).
پرخاشگري دوره نوجواني نه تنها منجر به پرخاشگري در بزرگسالي مي شود، بلكه پيامدهاي منفي ديگري نيز به دنبال دارد. بطوري كه نوجواناني كه پرخاشگري زيادي دارند، زمينه ابتلاع به بزهكاري، اختلال سلوك، ناسازگاري در مدرسه و اعتياد دارند.(لوچمن و دان، 1993).
بيان مسئله
با توجه به اينكه پرخاشگري در صحنه مسابقات بين المللي بارها موجب عدم استفاده مطلوب از انرژي رواني ، مانع رسيدن به پيروزي و تجربه نشاط از ورزش گرديده و همچنين موجب مي گردد كه ورزشكاران ماهر و مسلط به انجام مهارتها در رشته هاي مختلف ورزش از نمايش و بروز توانايي خود احساس خرسندي و نشاط ننمايند. برهمين اساس محقق قصد دارد اين موضوع را بررسي كنند كه آيا تفاوتي در ميزان پرخاشگري دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب وجود دارد.
البته انگيزه انتخاب رشته هاي كشتي، تكواندو، فوتبال و بسكتبال به سبب انفرادي و تيمي و سطوح متفاوتي از برخوردهاي بدني موجود در اين رشته ها مي باشد و دليل ديگر مي تواند از اين موضوع نشات گرفته باشد كه تمايل و كشش دانش آموزان به رشته هاي فوق در كانون ورزشي آموزش و پرورش استان مازندران بيشتر است.
اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به اينكه پرخاشگري و رفتار منفي گرايانه موجب مي شود كه نوجوانان دائما در حالت تدافعي قرار گيرند كه اين امر به نوبه خود مانع رشد و شكوفايي ظرفيتها، توانائيها و همچنين حسن تفاهم اجتماعي شده و مانع جريان اجتماعي شدن نوجوانان مي گردد و به تعبيري مي توان گفت كه سعادت فردي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد. لذا، اصلاح اين رفتار مي تواند در افزايش اعتماد به نفس، شايستگي اجتماعي، عملكرد تحصيلي، كارائي اجتماعي و پذيرش آنان در ميان همسالان شود از اينرو ورزش مقوله اي است كه از بدوخلقت بشري همراه انسان بوده و فعاليت منظم جسماني باعث تعديل خصوصيات جسماني و رواني افراد مي شود. ورزش كردن باعث تخليه هيجانات و نشاط و شادابي خاص مي گردد و مي تواند بعنوان عامل در جهت كاهش اختلالات رفتار مورد استفاده واقع شود.
ادبيات و پيشينه تحقيق
ترنر وكيليان 1 (1970) تاثير تماشاي مسابقات ورزشي بر روي سطح پرخاشگري تماشاگران را بررسي نمودند. در اين تحقيق، محقيقين نشان دادند كه بعد از تماشاي مسابقات ورزشي بسكتبال و فوتبال آمريكايي ميزان پرخاشگري تماشاگران افزايش يافته و با تماشاي مسابقات كشتي ميزان پرخاشگري كاهش يافته است.
در پژوهشي كه كالن و كالن 2 (1975) بر روي وضعيت پرخاشگري تيم هاي ضعيف و قوي انجام دادند مشخص شد كه تيم هاي ضعيف در ابتدا و انتهاي بازي تمايل بيشتري به پرخاشگري دارند در حالي كه تيم هاي قوي در جريان بازي تمايل به پرخاشگري نشان دادند. ( به نقل از لونز و ناشن، 1966).
اسچويز و وبر 3 (1979) در رابطه با پرخاشگري از طرفداران تيم فوتبال اشتوتكارت در حين مسابقه و بعد از مسابقه تست به عمل آورند. و نتيجه تحقيق خود را اينگونه اعلام نمودند كه پرخاشگري در حين و بعد از مسابقه افزايش داشته است.
دانيلزو تورن تورن 4 طي تحقيق درسال (1990) پرخاشگري كاراته كاران را با استفاده از آزموني به نام پرسشنامه خصومت باس- دوركي 5 مورد سنجش قرار دادند. آنها دريافتند كه ميان پرخاشگري و طول آموزش رابطه منفي وجود دارد(به نقل از كريمي، 1381).
اسلكتون و همكاران 6 (1991) طي تحقيق نقش درجات كمربند تكواندو را برسطح پرخاشگري كودكان 11-9 ساله بررسي كردند. نتايج اين تحقيق آشكار نمود كه همراه با رشد و بالاي رفتن سطوح رزمي، ميزان سطح پرخاشگري كاهش پيدا مي كند دليل اين امر در طول مدت تمرينات رزمي (تكواندو) مي توان يافت.
تحقيقي توسط دياني (1373) در رابطه با ميزان پراكندگي انواع خشونت ها در مسابقه هاي سراسري فوتبال جام آزادگان انجام گرفت به اين نتيجه رسيد كه در مسابقات فوتبال دسته اول جام آزادگان تيم هاي مهمان نسبت به تيم هاي ميزبان خشونت و پرخاشگري بيشتري نشان دادند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپی

محصول * تحقیق درباره بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 113
 
فصل اول
طرح تحقيق
– چكيده
– مقدمه
– بيان مسأله
– ضرورت و اهميت مسأله
– فايده تحقيق
– اهداف تحقيق
– سؤالات تحقيق
– تعريف اصطلاحات و واژه ها
چکيده تحقيق :
تحقيق حاضر با موضوع بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي شهيد نواب صفوي شهر تهران انجام گرديد . « هدف » از انجام تحقيق شناسايي وضعيت فردي ، اقتصادي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي مي باشد . که خود اين شناسايي در جهت پيشگيري و نوتواني زنان روسپي مؤثر است .
« سؤالات تحقيق » در پي شناسايي وضعيت زنان از لحاظ فردي ، اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي مي باشد .
در ادامه تحقيق تعريفي از پديده انحرافات و روسپيگري ، تاريخچه و پيشينه تحقيق و برخي تئوري هاي مرتبط و مؤثر در انحرافات بيان شده است .
« روش تحقيق » پيمايشي از نوع پرسشنامه مي باشد و جامعه آماري شامل کليه زنان روسپي ارجاع شده به مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي نواب صفوي شهر تهران مي باشد که ساکن تهران يا شهرستان بوده و به دلايل متفاوت به روسپيگري روي آورده اند .
« نمونه تحقيق » ، با توجه به محدود بودن ارجاعات تمامي زناني که در طول حدوداً 2 ماه و نيم به مرکز ارجاع شده اند مورد سوال قرار گرفته اند .
در ادامه تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از جداول فراواني صورت گرفت . نتايج حاصل از تحقيق حاکي از اين مطلب است که بيشترين عوامل تأثير گذار در گرايش زنان به روسپيگري در مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي مي توان فقر مالي ، تأثير دوستان منحرف ، فقر عاطفي در خانواده وجود موارد اعتياد در خانواده انحراف در خانواده عدم وجود نظارت و کنترل از سوي خانواده ، مهاجرت به تهران را نام برد .
مقدمه
ما انسانهاي به ظاهر آگاه و متفکر هر چند از بعضي جهات نسبت به بعضي مسائل اجتماعي و سياسي ديد بهتر و روشنتري داريم ولي در بسياري مواقع نسبت به موضوعات مهمي که بسيار جنبه اجتماعي دارد و پاي حيثيت و احترام به حقوق انسانها در ميان است ، کمتر توجه نموده و عميقاً متوجه زندگي و موقعيت هاي نامتناسبي که برازنده انسان نمي باشد ، نيستيم آيا تا کنون به انساني طرد و بي کس و رانده شده التفاتي نموده ايد ؟
بي شک اکثريت قريب به اتفاق از برخورد با زني به عنوان روسپي ، چهره درهم کشيده با نگاهي او را تحقير و خوار مي شمارند . چرا روسپي را در اجتماع ما اين اندازه طرد مي کنند و از حقوق انساني و آزادي که حق هر انساني است ، بي بهره مي دانند . او را متاعي مي شمارند که فقط براي فروش مداوم و پي در پي آماده است ، آيا اين پستي انسان و بي قانوني اجتماع را نمي رساند ؟
آيا مي دانيد چه کسان و چه عواملي و چگونه اينان را که خود روزي چون شما مردمي آبرومند و آزاده بوده اند و مثل هزاران انسان آزاده اي مي خواهند شرافتمند بمانند ، بدين منجلاب کشانيده است ؟
اگر عوام الناس و مردم کوچه و بازار با ديدي سطحي و ظاهري قضاوت کنند ، حق دارند زير ديدگاه آنها بر حسب شرايط زماني و مکاني به همان اندازه است ، ولي متاسفانه در جامعه ما در تمام سطوح حتي بسياري از تحصيلکرده هاي دانشگاهي ديدي سطحي دارند و عميقاً در اين مقوله نيانديشيده اند و موضوع را تجزيه و تحليل نکرده اند . در صورتيکه يکي از معضلات بزرگ و اجتماعي محسوب مي شود و عواقب و تأثير و تأثر آن به داخل جامعه و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي وضعيت كودكان خياباني

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي وضعيت كودكان خياباني

محصول * تحقیق درباره بررسي وضعيت كودكان خياباني * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
بررسي وضعيت كودكان خياباني
مقدمه
گسترش شهرنشيني، نرخ بالاي بيكاري جوانان و تورم، به تدريج فشارهايي را بر ضعيف‌ترين اعضاي جامعه يعني زنان و كودكان وارد مي‌آورد. در مورد پديده بچه‌هاي خياباني، كودكان معلول، فرزنداني كه سرپرست خانواده هستند، كار كودكان و كودك‌آزادي اطلاعات محدودي دست است. همانند ساير كشورها، معضل كودك آزاري، به تدريج مورد شناسايي قرار مي‌گيرد. قوانين ايران حداقل سن استخدام و شرايط استخدام افراد كم سن و سال را تعيين كرده است. در عمل، اما كودكاني كه بيرون از حيطه نظارت رسمي و در مشاغل سازمان نيافته بكار اشتغال دارند و اين به معني باز ماندن آنان از تحصيل است.
با توجه به مسير تجارت مواد مخدر كه از ايران مي‌گذرد، حمايت از كودكان در برابر استعمال غيرقانوني و خريد و فروش مواد مخدر به تدريج به صورت يك مساله درمي‌آيد. افزايش اعتياد به مواد مخدر ممكن است به افزايش ميزان ابتلاً به ويروس ايدز منجر و به يك معضل تبديل شود.
ايران قوانين جداگانه‌اي براي نوجوانان معارض ندارد. امكانات موجود براي اين نوجوانان معمولاً ناكافي به نظر مي‌رسند. به طور سنتي، اكثر موسسات تربيتي و اصلاحي، ‌ماهيتي تنبيهي داشته‌اند، اما در حال حاضر آگاهي بيشتري نسبت به نياز به اتخاذ روش انساني و مثبت در بازپروري كودكان مشاهده مي‌شود.
بررسي‌هاي جديد و روش‌هاي مشاركتي، بينش بهتري را در مورد مسائل و نظرات نوجوانان، كودكان مقيم مراكز بازپروري، بچه‌هاي خياباني و ساير كودكاني كه بايد از برنامه‌هاي مبتني بر حقوق كودك برخوردار شوند، فراهم مي‌آورند. برگزاري جلسات نظرخواهي با ساير همكاران برنامه‌هاي توسعه و گروه‌هاي ذيربط منجر به ظهور نوعي تفاهم در مورد اولويت‌ها شده و وحدت نظر جديدي را پديد آورده است.
بيش از 97 درصد از كودكان بين 6 و 10 سال در مدارس ابتدايي ثبت‌نام مي‌كنند و بيش از 90 درصد از آنان دوره ابتدايي را به پايان مي‌رسانند. قرار است لايحه‌اي به مجلس تقديم ود كه به موجب آن آموزش ابتدايي تا 9 سال تحصيلي اجباري گردد. با اينكه آموزش ابتدايي رايگان است، بسياري از خانواده‌ها بايد هزينه‌هاي گزافي را براي خريد لوازم التحرير، روپوش مدرسه، خوراك دانش‌آموزان و رفت و آمد به مدرسه تقبل كنند. اين امر يكي از دلايل اصلي نفرستادن كودكان و غالباً دختران به مدرسه تلقي مي‌شود.

فصل اول
طرح تحقيق
در گستره تاريخ از بدور تشكيل نخستين واحد اجتماعي، انحرافات اجتماعي به چشم مي‌خورد تا جايي كه مي‌توان چنين پنداشت كه آسيب‌هاي اجتماعي، با زندگي اجتماعي بشر عجين شده در پوشش تاريخي با توجه به شرايط و موقعيت‌هاي مكاني و زماني انواع مختلفي از رفتارهاي مجرمانه و بزهكارانه و حالات غيراخلاقي پديدار است.
اهميت و ضرورت تحقيق
افزايش رو به تزايد جمعيت در دو دهه گذشته، ساخت جمعيتي كشور ما را دگرگون نموده و اين امر آسيب‌پذيري هرچه بيشتر نوجوانان و جوانان ما را به لحاظ جمعيتي جوان چندين برابر نموده است. گسترش شهرنشيني، نرخ بالاي بيكاري جوانان و تورم به تدريج فشارهايي را بر ضعيف‌ترين اعضاي جامعه يعني زنان و كودكان وارد مي‌آورد.
نگراني و علاقه نسبت به مطالعه اين پديده و كشف علل و عوامل آن، شتاب فزاينده‌اي دارد و زيان‌هايي كه به جامعه وارد مي‌شود، اين مشكل را از ديرباز گريبانگير ما بوده، اما مسئولين در حل اين مشكل، توفيق كمي داشته‌اند. تحقيق حاضر با توجه به اهميت مساله و با درنظر گرفتن همه محدوديت‌ها، براي شناخت بيشتر عوامل اين پديده طرح‌ريزي شده است.
اهداف تحقيق
هدف از تحقيق، رسيدن به جواب مسائل و مشكلات از طريق علمي است. هدف اساسي اين تحقيق، شناخت ديدگاه‌هاي بچه‌هاي خياباني نسبت به عوامل زمينه‌ساز گرايش به انحرافات اخلاقي بزهكاري و …. و تهيه پرسشنامه به منظور شناسايي بيشتر اين كودكان، كشف عوامل و علل اين

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI

محصول * تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 144
 
چكيده تحقيق:
در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.
فهرست مطالب
فصل اول
1-1:مقدمه
1-2: موضوع پژوهش
1-3: هدف پژوهش
1-4:فايده واهميت پژوهش
1-5: فرضيه هاي پژوهش
1-6:تعريف عملياتي متغيرها
فصل دوم:
پيشينه پژوهش
الف:مباني نظري
ب:تحقيقات انجام شده
فصل سوم:
3-1: مقدمه
3-2:جامع آماري
3-3: نمونه و روش نمونه گيري
3-4:ابزار اندازه گيري
3-5:روش آماري
فصل چهارم:
تحليل داده ها
فصل پنجم:
5-1: بحث و نتيجه گيري
5-2:محدوديت هاي تحقيق
5-3:پيشنهادات تحقيق
5-4: خلاصه تحقيق
منابع:
پيوست:
آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)

فصل اول
1-1:مقدمه
1-2:موضوع پژوهش
1-3:هدف پژوهش
1-4:فايد و اهميت پژوهش
1-5:فرضيه هاي پژوهش
1-6:تعريف عملياتي متغيرها

دانلود + ادامه مطلب