تحقیق درباره هندسه2 - فایلخون

تحقیق درباره هندسه2

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره هندسه2

محصول * تحقیق درباره هندسه2 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
فصل اول:
1) اصولی از خط راست:
الف) یک خط شامل مجموعه ای از نقاط است که می توان گفت هر خط شامل حداقل دو نقطة متمایز است.
ب) دو خط راست متمایز حداکثر یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.
ج) هر دو نقطه متمایز حداقل بر یک خط قرار دارند.
د) بین هر دو نقطه متمایز از یک خط راست می توان نقطه ای متمایز از آن دو بدست آورد.
2) اصولی از صفحه:
الف) صفحه مجموعه ای است از نقاط و هر صفحه حداقل شامل 3 نقطه است که بر یک استقامت نمی باشند.
ب) بر هر سه نقطه غیرواقع بر یک خط راست یک صفحه می گذرد.
ج) اگر هر دو نقطه از خطی، در یک صفحه باشند تمام نقاط این خط نیز در این صفحه است.
3) فضا: مجموعه ای نامتناهی شامل کلیه نقاط است.
4) تعریف: تعریف یعنی شناساندن یک چیز یا یک شیء بوسیله مشخصات لازم برای شناساندن. تعریف باید جامع و مانع باشد.
5) تعریف نشده ها: آنچه را که با درک و تصورکردن و یا از طریق مشاهده شناخته و بدون تعریف می پذیریم.
6) برهان: رسیدن از یک سلسله گزاره های درست قبلی به گزاره هایی که درستی آن را بر مبنای آنچه قبلاً پذیرفته ایم قبول می کنیم.
7) قضیه: هر گزاره ای که درستی آن نیازمند برهان است.
8) اصل: هر گزاره ای که درستی آن نیاز به برهان ندارد.
9) شکل: هر مجموعه ای از نقاط را یک شکل نامند.
10) نیم خط:مجموعه ای از نقاط یک خط را که از یک طرف محدود و از یک طرف نامحدود باشد.
با n نقطه متمایز در یک راستا n2 نیم خط داریم
11) پاره خط: جزئی از یک خط راست که از دو طرف محدود باشد. مانند پاره خطAB
با n نقطه متمایز تا پاره خط داریم.
هویت صفحه با سه نقطه متمایز که در یک استقامت واقع نمی باشند مشخص می شود. هویت فضا با چهار نقطه متمایز که سه تا در یک صفحه و آن دیگری در صفحه واقع نیست مشخص می شوند.
استدلال استقرائی:
این نوع استدلال براساس تجربه و مشاهده قرار دارد و مختص تشخیص های پزشکی و علوم تجربی است. از این استدلال به عنوان یک حدس در حل مسائل ریاضی بهره می گیریم.
اصل استقرائی ریاضی استدلال استقرائی
استدلال استنتاجی:
براساس قضیه های قبلی و در ابتدا برمبنای اصول موضوعه و بدیهی استوار است مختص علوم ریاضی است و قطعیت دارد.
14) اوضاع نسبی دو زاویة
متمم اند
مجانب اند. مکمل اند
مجاورند مکمل
متقابل به رأسند متمم
15) نیم ساز های دو زاویة مجانب برهم عمودند.
 
16) نیم ساز های دو زاویة متقابل به رأس بر یک خط راست واقعند.
 
17) هر نقطه روی نیم ساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و برعکس.
18) مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع به یک فاصله است دو خط متقاطع( عمود برهم) یعنی نیم ساز های زوایای بین دو خط است که بر هم عمودند.
 
19) دو خط که با هم موازیند در نظر می گیریم و خطی که هر دو خط را قطع می کند رسم می کنیم.
 
 
 
20) تعریف مثلث: از تقاطع سه خط 2 به 2 متقاطع پدید می آید. 6 جزء اصلی دارد سه زاویه و سه ضلع.
:محیط
نصف محیط
 
21) مساحت مثلث: ( ارتفاع وارد بر ضلع aاست)
مجموع سه ضلع مثلثی 10 است اگر مساحت آن 20 باشد مجموع معکوسات سه ارتفاع را بیابید.
الف) 5/0 ب) 25/0 ج) 1/0 د)
22) مساحت مثلث: فرمول هرون: هرگاه فقط سه ضلع داشته باشیم.
 
در مثلثی اگر اضلاع c,b,a و نصف محیط p باشد. در این صورت مساحت آنرا بیابید.
الف) ب) ج) د)
در مثلثی به اضلاع 5و6و7 مطلوبست ارتفاع وارد بر ضلع به طول 6 سانتیمتر( سراسری تجربی 72)
الف) 5/4 ب) ج) د)

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره هندسه2

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره هندسه2

محصول * تحقیق درباره هندسه2 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
فصل اول:
1) اصولی از خط راست:
الف) یک خط شامل مجموعه ای از نقاط است که می توان گفت هر خط شامل حداقل دو نقطة متمایز است.
ب) دو خط راست متمایز حداکثر یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.
ج) هر دو نقطه متمایز حداقل بر یک خط قرار دارند.
د) بین هر دو نقطه متمایز از یک خط راست می توان نقطه ای متمایز از آن دو بدست آورد.
2) اصولی از صفحه:
الف) صفحه مجموعه ای است از نقاط و هر صفحه حداقل شامل 3 نقطه است که بر یک استقامت نمی باشند.
ب) بر هر سه نقطه غیرواقع بر یک خط راست یک صفحه می گذرد.
ج) اگر هر دو نقطه از خطی، در یک صفحه باشند تمام نقاط این خط نیز در این صفحه است.
3) فضا: مجموعه ای نامتناهی شامل کلیه نقاط است.
4) تعریف: تعریف یعنی شناساندن یک چیز یا یک شیء بوسیله مشخصات لازم برای شناساندن. تعریف باید جامع و مانع باشد.
5) تعریف نشده ها: آنچه را که با درک و تصورکردن و یا از طریق مشاهده شناخته و بدون تعریف می پذیریم.
6) برهان: رسیدن از یک سلسله گزاره های درست قبلی به گزاره هایی که درستی آن را بر مبنای آنچه قبلاً پذیرفته ایم قبول می کنیم.
7) قضیه: هر گزاره ای که درستی آن نیازمند برهان است.
8) اصل: هر گزاره ای که درستی آن نیاز به برهان ندارد.
9) شکل: هر مجموعه ای از نقاط را یک شکل نامند.
10) نیم خط:مجموعه ای از نقاط یک خط را که از یک طرف محدود و از یک طرف نامحدود باشد.
با n نقطه متمایز در یک راستا n2 نیم خط داریم
11) پاره خط: جزئی از یک خط راست که از دو طرف محدود باشد. مانند پاره خطAB
با n نقطه متمایز تا پاره خط داریم.
هویت صفحه با سه نقطه متمایز که در یک استقامت واقع نمی باشند مشخص می شود. هویت فضا با چهار نقطه متمایز که سه تا در یک صفحه و آن دیگری در صفحه واقع نیست مشخص می شوند.
استدلال استقرائی:
این نوع استدلال براساس تجربه و مشاهده قرار دارد و مختص تشخیص های پزشکی و علوم تجربی است. از این استدلال به عنوان یک حدس در حل مسائل ریاضی بهره می گیریم.
اصل استقرائی ریاضی استدلال استقرائی
استدلال استنتاجی:
براساس قضیه های قبلی و در ابتدا برمبنای اصول موضوعه و بدیهی استوار است مختص علوم ریاضی است و قطعیت دارد.
14) اوضاع نسبی دو زاویة
متمم اند
مجانب اند. مکمل اند
مجاورند مکمل
متقابل به رأسند متمم
15) نیم ساز های دو زاویة مجانب برهم عمودند.
 
16) نیم ساز های دو زاویة متقابل به رأس بر یک خط راست واقعند.
 
17) هر نقطه روی نیم ساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و برعکس.
18) مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع به یک فاصله است دو خط متقاطع( عمود برهم) یعنی نیم ساز های زوایای بین دو خط است که بر هم عمودند.
 
19) دو خط که با هم موازیند در نظر می گیریم و خطی که هر دو خط را قطع می کند رسم می کنیم.
 
 
 
20) تعریف مثلث: از تقاطع سه خط 2 به 2 متقاطع پدید می آید. 6 جزء اصلی دارد سه زاویه و سه ضلع.
:محیط
نصف محیط
 
21) مساحت مثلث: ( ارتفاع وارد بر ضلع aاست)
مجموع سه ضلع مثلثی 10 است اگر مساحت آن 20 باشد مجموع معکوسات سه ارتفاع را بیابید.
الف) 5/0 ب) 25/0 ج) 1/0 د)
22) مساحت مثلث: فرمول هرون: هرگاه فقط سه ضلع داشته باشیم.
 
در مثلثی اگر اضلاع c,b,a و نصف محیط p باشد. در این صورت مساحت آنرا بیابید.
الف) ب) ج) د)
در مثلثی به اضلاع 5و6و7 مطلوبست ارتفاع وارد بر ضلع به طول 6 سانتیمتر( سراسری تجربی 72)
الف) 5/4 ب) ج) د)

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت