ترکیب - فایلخون

تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي

محصول * تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
 
چکيده :
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانشآموزان دختردوره راهنمايي شهرستان ايذه ميباشد.اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفيخوشهايي انجام شد.ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي، آزمونهاي ويژه ارزيابيآمادگي جسماني شامل استقامتعضلاني (درازونشست)، انعطافپذيري،چابکي (دو9×4 متر)،سرعت (دو60 متر)،آمادگيقلبيتنفسي(پله)،وآزمونهاي ويژه ارزيابي ترکيب بدني شامل شاخص توده بدني و درصد چربي بدن بود.از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي جسماني وBMI ارتباط معنيداري وجود داشت.بين وضعيت اقتصادي اجتماعي با درصد چربي بدن ارتباط معني داري وجود نداشت.
کليدواژهها: آمادگيجسماني،ترکيب بدنی،وضعيت اقتصادي _اجتماعي

مقدمه
پيشرفتهاي شگرف در فنآوري و ماشينيشدن زندگي از ويژگيهاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشينيشدن زندگي،فقرحرکتي بوده که از ديدگاه تندرستي از مهمترين مشکلات بشر امروزي است.اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب ميشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترين عواملي که سبب بروز ناتوانيها و مرگهاي زودرس ميشوند،از بيماريهاي عفوني و واگيردار به بيماريهاي مزمن وتحليلبرنده تغيير يافتهاند.در طي اين سالها ازيک سو،به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتيورفاه بيشازحد در زندگي،زيادهروي در مصرف چربيهاگوشت،شکرونمکودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماريهاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شدهاست(وو،2000).
دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،بهداشتي و قابليتهاي جسماني ميتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.در کشورهاي توسعهيافته صنعتي به نظر ميرسد چاقي نتيجه انتخاب رژيمهاي غذايي نامناسب ،کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي ميکنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي باشد.بررسي ها نشان دادهاند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ديل،2002). عوامل متعددي از جمله سن،جنس،ميزان تحصيلات، شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافهوزن وچاقي مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،به طور متوسط کوچکتر ميمانند وجهش نوجواني آنها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.نتيجه اصلي اين امر،کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به اين که شاخصهاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاريهاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانشآموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.
بيان مسئله:
آمادگي جسماني از مقوله هايي است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعاليتهاي سلامتيبخش چون دويدن نرم وآهسته،تمرينات موزون وهوازي در تلاشند تا آمادگي جسماني خود رابهبود بخشند ودر نهايت کيفيت زندگي،بهرهوري و طول عمر خود را افزايش دهند.بعضي از متخصصين تربيتبدني معتقدند که تودهها بايد آمادگيجسماني را مدنظر داشته باشند،چراکه با اين عمل به پيشگيري از بيماريهاي معيني چون چاقي،اختلالات اسکلتي عضلاني کمک خواهد کرد. همچنين متخصصين تربيتبدني برعناصري چون عملکرد قلبي –عروقي،ترکيب بدني وانعطاف پذيري به منظورکسب آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي تأکيد ميکنند(آزاد،1381).
در پژوهشي که دانشگاه هيوستون ومرکز آمادگي جسماني کويردالاس انجام داد افراد کمي چاق وآماده را با افراد لاغرغيرآماده مقايسه کردند دريافتند که چاقهاي آماده نسبت به لاغرهاي غيرآماده کمتر درمعرض خطر بيماري هاي قلبي _عروقي وکاهش طول عمر بودند.اين نتيجه،تاييد چاقي نيست بلکه تاکيد بر آمادگي جسماني است( الوندي ،1382).
امروزه به واسطه تغيير در سبک و شيوه زندگي،ميزان فعاليت بدني در زندگي روزانه کاهش يافته و به تدريج منجر به کاهش انرژي و قواي فرد ميشود ودر نهايت منجر به افزايش بروزبيماريها وبرخي مشکلات مرتبط با تندرستي ميگردد(اوجي،1382).
فعاليت بدني و وضعيت بيولوژيک در بين افراد به خصوص در بين نوجوانان وجوانان تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد که ميزان تحصيلات وآگاهي والدين،وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي خانوادهها نقش بسيار مؤثري در زمينه آمادگيجسماني فرزندان دارد،بطوريکه بروستاد استدلال مي نمايد که بايد از درک توقعات و ارزشهاي والدين شروع کنيدوسپس در پي آن بر رشد روان شناختي کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعاليت جسماني اعمال نفوذ کنيد(بروستاد ،1998).
لذا با توجه به اهميت مقوله آمادگي جسماني وارتباط آن با سلامت فردي واجتماعي به نظر ميرسد که بررسي اين وضعيت بر روي دختران که به عنوان بخشي از متخصصان وفرهيختگان آينده را تشکيل خواهند
ضرورت واهميت تحقيق:
سلامت جسماني وداشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي افراد از اهميت خاصي برخوردار است. تغييرات مثبت ومنفي آن ميتواند بر ساير ابعاد زندگي انسان اثر بگذارد.امروزه اهميت فعاليت بدني به عنوان بخش مکمل يک زندگي سالم مورد توجه قرارگرفته است،بعلاوه شواهد علمي در زمينه فوايد سلامت بخش ورزش نيز در حال افزايش است.بررسيها نشان دادهاند اجراي منظم فعاليت بدني مزاياي معنيدار دارد.حفظ سطح مناسبي از عناصر آمادگيجسماني درکاهش خطر امراضقلبي،فشار خون،ديابت وناراحتيهاي روحي –رواني مؤثر است.اما درجوامع امروزي که متکي بر فناوري پيشرفته ميباشند کاهش فعاليت جسماني بيش از هر زمان ديگري به چشم ميخورد. در کشورما نيز فعاليت بدني ناکافي به شکل يک نگراني بزرگ خودنمايي ميکند،ماشينيشدن زندگي،استفاده ازسرگرميهاي کاذب رايانهاي، کاهش شديدي را در ميزان فعاليتهاي بدني افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و اين امر باعث بوجود آمدن نابسامانيهاي فراواني در زمينههاي جسمي ،روحي واجتماعي در جامعه شده است(رمضاني،1382).در مطالعات مختلف صورتگرفته درجوامع پيشرفته مشخص کردهاند که با افزايش ميزان تحصيلات،شيوع چاقي و استعمال سيگار کاهش يافته وميزان فعاليت بدني و داشتن عادات غذايي صحيح افزايش يافته است(لوزوف، 1999).
طبق نظريات جامعه شناختي نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتي با صلاحيت استفاده ميکنند.(ويليامز ،2006).والدين ميتوانند با انجام تمرينات ورزشي و رعايت عادات صحيح بهداشتي و تغذيهايي چه درخانه وچه درمحيط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزاياي فعاليت بدني منظم تاثير قابل توجهي بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجي،1382).
تحقيقات به عمل آمده فعاليتهايجسماني درافراد باعث کنترل چاقي،بيتحرکي،آسيب ديدگي،اختلالات تغذيهاي،توسعه فاکتورهاي آمادگي جسماني وتعامل بين کودک و والدين مي شود.(کين ولارکين،1999).
لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقيقات ناکافي در اين زمينه مبادرت به انجام اين تحقيق مي نمايد تا به اين سوال پاسخ گويد که : آيا بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده و آمادگي جسماني دانشآموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟ آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده و تركيب بدني دانشآموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
الف-هدف کلي:
هدف کلي از اين انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانوادهها با آمادگي جسماني و ترکيب بدني دانشآموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان ايذه در سال تحصيلي 87-1386مي باشد.
ب-اهداف اختصاصي:
– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگيجسماني دانشآموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه
– بررسي رابطه بين سطح تحصيلات پدر و آمادگيجسماني دانشآموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

دانلود + ادامه مطلب

فایل پاورپوینت فارسی اول ابتدایی ترکیب حروف الفبا ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

فایل پاورپوینت فارسی اول ابتدایی ترکیب حروف الفبا ..

محصول * فایل پاورپوینت فارسی اول ابتدایی ترکیب حروف الفبا ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت فارسی اول ابتدایی ترکیب حروف الفبا 
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 85

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

فایل پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت

دسته بندی: علوم انسانی

فایل پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت

محصول * فایل پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 7

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت .

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت .

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد جدول ترکیب صامت و مصوّت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 7

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

پاورپوینت درمورد ترکیب هیات امنای سازمان

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد ترکیب هیات امنای سازمان

محصول * پاورپوینت درمورد ترکیب هیات امنای سازمان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 5 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
ترکیب هیات امنای سازمان
·        شهردار تهران·        وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی·        رئیس سازمان تبلیغات اسلامی·        رئیس سازمان صدا و سیما·        مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان·        مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها·        رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی·        وزیر آموزش و پرورش·        رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور·        رئیس شورای فرهنگی اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی·        رئیس شورای اسلامی شهر تهران 
از سال 1375 شهرداری اقدام به تاسیس مراکز فرهنگی هنری با عناوین فرهنگسرا، خانه فرهنگ و … در مناطق 22 گانه تهران کرد در حال حاظر 32 فرهنگسرا و 66 خانه فرهنگ در تهران وجود دارد.
بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران فرهنگسراها همچون گذشته بصورت موضوعی کار نمی کنند و تنها فرهنگسرای رسانه، قرآن و انقلاب به صورت موضوعی کار کرده و دیگر فرهنگسراها بر اساس نیاز منطقه و موضوعات مختلف را در دستور کار خود دارند.
فرهنگسراها
نهادی برخواسته از دل مجموعه مدیریت شهری
جایگاه فرهنگسرا ها در نظام مدیریت شهری تهران
نهایتا تعداد 32 فرهنگسرا در شهر تهران راه اندازی شده است .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شیشه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شیشه

محصول * تحقیق درباره شیشه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
 
«یک الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه»
چکیده:
یکی از مسائل عمده در صنعت شیشه کمینه کردن اتلاف برش ایجاد شده هنگام بریدن قطعات بزرگ به تکه‌های کوچک می‌باشد. در بحث و کاربردها قطعات در کارگاه تولید می‌شوند. بسیاری از اندازه‌های متفاوت قطعات قابل کاربرد هستند و قید و بندهای فنی تعدد الگوهای برش را به تولید تنها یک نوع تکه در قطعه محدود می‌سازد.
بنابراین در یفاتن زیر مجموعة بهینه‌ای از الگوهای برش متمرکز نمی‌شویم بلکه در انتخاب زیرمجموعة بهینه‌ای شامل تعداد محدودی از اندازه‌ها برای قطعات بریده شده تلاش می‌کنیم.
در این مقاله در مورد فرموله کردن برنامة خطی ۰-۱ جهت حل این مسئله براساس الگوی «متوسط P» بحث می‌کنیم. اطلاعات به دست آمده از آزمون این برنامه در عمل، کاهش قابل ملاحظه‌ای را در اتلاف ناشی از برش در عملیات کارگاه موردنظر نشان می‌دهد. و به طور واضح در روش‌های دقیق مرسوم، از ملاحظات محاسبة زمان به نتایج بهتری می‌رسد.
لغات کلیدی: کمینه کردن اتلاف برش، مسئله ترکیب، مسئله «متوسط ـ P»، برنامه‌ریزی اعداد صحیح (interger program)
۱. معرفی
یکی از مسائل عمده بسیاری از تولیدکنندگان کمینه کردن اتلاف برش ناشی از بریدن قطعات بزرگ به تکه‌های کوچک می‌باشد. این مسئله به طور عمومی به عنوان «برش قطعات» شناخته می‌شود [۵] و به نحو گسترده‌ای و به روش‌های مختلف، مطابق با دیدگاه فنی فرایند تولید، محدودیتها و اهداف آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. یک بخش مهم و مشکل مسئله هنگامی است که سازماندهی (نصب) نیز شامل می‌شود.
هدف این مقاله معرفی روشی جدید برای حل کردن دسته‌ای از مسائل برش قطعات به همراه سازماندهی می‌باشد. این روش بر پایة فرموله‌سازی مسئله با توجه به الگوی «متوسط P» بهترین راه حل را در یک نسبت ثابت و پر بازده‌تر از روشهای دقیق کلاسیک استفاده شده برای مسائل مشابه، تقریب می‌کند.
در این مقاله، این روش را دربارة مشکلی که از همین نوع و در یکی از مشهورترین کارخانه‌های شیشة جهان وجود دارد، امتحان می‌کنیم. یک فاز کلیدی فرایند تولید شیشه، که یک قسمت مرتبط با کل اتلاف برش ایجاد شده می‌باشد، از برش قطعات مستطیلی بزرگ به تکه‌های کوچک به سایزهای مختلف تشکیل شده است. در بسیاری از صنایع، کمینه کردن اتلاف برش ناشی از چندین فازی، یک مسئله دوبعدی برش قطعات است که یافتن بهترین چینش تکه‌های مورد نیاز در قطعات اندازه‌ای مشخص، مطلوب است.
یک ترکیب تکه‌ها در یک قطعة ساده الگوی برشی را که چندین بار قابل تکثیر است، معرفی می‌کند و عموماً شامل تکه‌هائی از سایزهای مختلف می‌شود.
در کاربرد ما:
(۱) قطعات در کارگاه تولید می‌شوند و تعداد زیادی از اندازه‌های متفاوت قطعات قابل کاربرد هستند.
(۲) معیارها و محدودیت‌های سازماندهی و تکنولوژیکی تعدد الگوهای برش را به تولید نوع ساده‌ای از تکه‌ها در قطعات محدود می‌کند.
با توجه به (۱) و (۲) فوق، توجه اصلی به انتخاب اندازه‌های قطعات می‌شود نه الگوهای برش. از آنجا که اندازه‌های قطعات متغیرهای تصمیم‌گیری هستند و نه داده‌های مسئله، می‌توان در کل اندازة ایده‌آل قطعات بدون اتلاف برش را که به عنوان اجتماع اندازه‌های تکه‌ها به دست می‌آیند را انتخاب نمود. اگرچه، با توجه به هزینه‌های نصب و طیف (تولورانس) برش، امکان تولید همة اندازه های قطعات ایده‌آل مورد نیاز برای پوشش دادن تکه‌های مورد نیاز در طول دورة برنامه ریزی موجود نیست. بنابراین یک راه برای رسیدن به اتلاف برش صفر، در عمل، قابل دستیابی نیست. علاوه بر این، این مثال ساده نشان می‌دهد که ممکن است قطعة ایده‌آل و استانداردی برای کمینه شدن اتلاف برش یافت نشود.
مثال ۱: فرض کنید ما باید d1=4.8 تکة 145×57 و d2=4.8 تکه 135×60 (سانتی‌متری) تولید کنیم. و هزینه‌های نصب ما را مجبور به استفاده از تنها یک سایز قطعه می‌نماید. همچنین تصور کنید، با توجه به طیف شکاف دهنده‌ها و تولورانس تنها دو سایز قطعه استاندارد و ایده‌آل قابل کاربرد است: 580×285 برای مورد ۱ و 540×300 برای مورد ۲ (هر قطعه از ۲۰ تکه حاصل شده است). یافتن اندازة نهائی قطعه باعث ایجاد (10216) 10071 مترمربع اتلاف برش خواهد شد. در حالی که یک قطعة 580×300؛ که برای هیچ کدام از دو نوع تکه ایده‌ال نیست. تنها 497 مترمربع اتلاف ایجاد خواهد نمود. بحث فوق در مورد تمایل برای «مسئله ترکیب» (Assorment Problem) ویژه، که می‌خواهیم مجموعة محدودی از «اندازه‌های قطعات» که به ما اجازه تولید کارگاه و جزئیات فرایند را توصیف می‌کنیم که به این مسئله مربوط هستند.(۱۰۱) و در مورد مسائل مشابهی که در این حوزه با آن مواجه می‌شویم بحث می‌کنیم. (۱۰۲) ادامة مقاله به ترتیب ذیل سازماندهی شده است.
در بخش ۲ یک تعریف رسمی سهل‌الوصول و آسان به شکل برنامه خطی صحیح (integer linear programming) در بخش ۲-۱ توصیف می‌شود یک فرض ساده‌کننده در بخش ۲-۲ پیشنهاد می‌شود و نتایج آن تحلیل می‌شوند. براساس این فرض در بخش ۲-۳ یک مدل «متوسط ـ P» (p-mediam) برای کمینه کردن اتلاف برش و ترکیب معرفی و بررسی می‌کنیم و آن را به فرموله‌سازی برنامة‌ خطی ۰-۱ با محدودیتهای جانبی که ویژگیهای فرایند واقعی است متصل می‌نمائیم. بخشی راجع به پیچیدگی روشهای توصیف شده و مسائل بهینه سازی مربوطه در بخش ۲-۴ خواهیم داشت.
در بخش ۳ از اطلاعات این زمینه، روشها و راه‌کارها آزمون خواهد شد. نتایج محاسباتی کاربری و بازدهی مدل (p-mediam) متوسط ـ P را نشان می‌دهند که در هر دو بخش روشهای حال حاضر کارگراهی (با کاهش قابل توجه اتلاف برش) و روشهای دقیق جاری (با راه‌حلهای مشابه به دست آمده در زمانی فوق‌العاده کوتاه‌تر)، به نتایج بهتری می‌رسد.
۱-۱. ویژگی‌ها و امتیازات فرایند پایه‌ای
فرایند تولید متشکل از سه فاز عمده می‌باشد: (شکل ۱ را ببینید)
۱. شناوری: شیشه در کوره ذوب می‌شود. نواری از شیشه صاف کوره را ترک می‌کند و روی یک تسمه جریان می‌یابد. صفحات مستطیلی (قطعات) دارای اندازه‌های پهنا [610 و 450] و ارتفاع [321 و 280] (داده‌ها به سانتی‌متر هستند) می‌باشند که به وسیله تغییر پهنای نوارها و برشگرهای عمودی حاصل می‌شوند.
یک هزینه (ثابت) هنگام اتلاف شیشه طی نصب، به ازای هر تغییر در پهنا وجود خواهد داشت در

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان از نظر روان شناسي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان از نظر روان شناسي

محصول * تحقیق درباره كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان از نظر روان شناسي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
 
كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان از نظر روان شناسي
بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه ريزي فيزيكي:
تعيين برنامه ريزي كالبدي و سايت:
برنامه ريزي كالبدي مركز مورد نظر مبتني بر جهات سه گانه زير است:
الف- استانداردها و معيارهاي مربوطه
تازه بودن زاويه نگرش طرح هايي از قبيل پروژه كنوني از يك سو و ويژگي تركيبي اين گونه پروژه ها (كه در دل خود، طيفي از عناصر و كاركردهاي مختلف از قبيل اداري، آموزشي، مسكوني و… را دارند) از سوي ديگر، باعث گرديده تا در دل مراجع مطرح ساختمان سازي موجود، استانداردها و ضوابطي كه دقيقاً مجموعه هايي اين چنين را مد نظر قرار داده باشند، وجود نداشته باشد.
بنابراين، كوشش شده است، از اين رهگذر، استانداردها و يا معيارهايي را كه در قالب هر يك از اجزاء طرح، مقرر و يا توصيه شده، مورد توجه قرار گيرد. هر فضا استانداردهاي خاص خود را دارا مي باشند كه ضمن انطباق با ويژگي هاي پروژه حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند.
ب- زواياي خاص و نوين مورد توجه پروژه:
پيش بيني مجتمع بزرگ شبانه روزي براي بچه هاي خيابان و ادغام آن با ساير عناصر آموزشي، اداري، فرهنگي، ويژگي منحصر به فرد پروژه حاضر است كه قبلاً در ايران مورد تجربه قرار نگرفته غير از دو يا سه نمونه تز در دانشگاههاي كشور و اين رساله مي‌كوشد تا آن را به صورت يك «تز» و نظريه ارائه دهد. نظريه اي كه ما به ازاء كالبدي و معمارانه يك ديدگاه جديد روان شناسي و جامعه‌شناسي مي باشد.
بر مبناي اين ديدگاه، مي بايد زندگي اين كانون را تا حد امكان به زندگي نوجوانان عادي نزديك ساخت و محيط و مكان زندگاني آنان را به شكلي كارآ و اصولي با فضاهاي مورد استفاده همگان پيوند داد.
پروژه حاضر تلاش دارد تا با گزينش كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام شايسته آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان اين مركز ديدگاه روان شناسي جامعه شناسي فوق، در قالب طراحي معمارانه، جامعه عمل بپوشاند.
ج- محدوديت ها و امكانات زمين:
محدوديت ها و امكانات زمين پروژه از قبيل: وسعت، موقعيت، ويژگي هاي توپوگرافي، عوامل همجوار و… از ديگر عوامل موثر بر چند و چون شيوه اختصاص اراضي به كاربري هاي مختلف مورد نياز مي باشد.
بطور كلي فضاهاي مورد نياز با توجه به تحقيقات انجام شده از سازمان بهزيستي كشور، افراد ذيصلاح و دست اندر كاران اين مسئله و نياز اصلي اين كودكان بشرح زير در نظر گرفته شد:
1- ساختمان اداري،2- خوابگاهها، 3- ساختمان اجتماعات، 4- ساختمان آموزشي، 5- ساختمان كارگاهها، 6- غرفه‌هاي فروش، 7- فضاهاي سبز ورزشي، 8- نگهباني، كه به ترتيب به چگونگي ريختن برنامه فيزيكي هر يك خواهيم پرداخت.
1-1-6- ساختمان اداري
اگرچه مجموعه به منظور حمايت و خدمات به بچه هاي خياباني، كارآئي يافتن، شكوفائي روحي و مسئوليت پذيري آنان طراحي شده است و قسمتي از فعاليتهاي مجموعه مي تواند توسط خود بچه ها انجام گيرد، وجود كادر اداري و مجرب براي كنترل، برنامه ريزي، مراقبت و برقراري روابط داخلي و نگهداري مجموعه ضروري به نظر مي رسد.
فضاهاي اداري در برگيرنده تمام فعاليتهايي است كه جهت مديريت و بروكراسي اداري، قسمت روانشناسي و مددكاري و در اين مركز بخش پزشكي (كه در طبقه دوم اداري است) به كار مي‌روند. بعلت كوچك بودن سايت و اينكه با برنامه فيزيكي در نظر گرفته شده، فضاي جداگانه اي براي بخش پزشكي مقدور نبود و در ضمن چون بچه ها براي تشخيص و نگهداري ابتدا به ساختمان اداري برده مي شوند، بهتر است در همان ساختمان (از نظر نداشتن بيماريهاي پوستي و خوني و…) چك بهداشتي شوند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ترکیب در معماری 11 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره ترکیب در معماری 11 ص

محصول * تحقیق درباره ترکیب در معماری 11 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
ترکیب مجموعه ای از عناصر مختلف و غالباً نامتجانس و ناهماهنگ بوده در این هنگام پاریس به آثار هنرمندان پیشین روی آورده بود. ماتیس در این هنگام طرفداری شده آموزشی انقلابی بود که بسیار متداول از شیوه آموزشی انقلابی بود که بسیار متداول از شیوه آموزش هنر متداول در آن زمان بود او می خواست دانشجویان را از نقلید محض به سبک نقاشی پیشین منصرف کند. مخالف با تقلید بعدها از مشخصات ویژه فوویسم شد.
ماتیس و دوستانش از جمله پیکاسو ابداع کننده سبک به نام وحشی (حیوان وحشی) در نقاشی بودن استفاده از رنگهای خیلی روشن و خیلی تیره زننده و تیز استفاده پرشور و غیر واقعی و زمخت از رنگ تابلوهای که کشیده سرانجام به انجام رسید که در نمایش شاهی در سال 1905 در سالن پاییز در پاریش به نمایش گذاشته شده بود توسط یکی از منتقدان فرانسوی به نام (لویی و گسل) به وی لقب حیوان وحشی fauves یا جانور وحشی (یـ یـ ) را بدهد تنها چیزی که توسط انقلابیون چون ماتیس و تاگوت کمی در هم ریخته است نظم خاصی در قلمرو امور ممکن و قابل حصور است.
ولی چیزی که در مورد ماتیس بسی دچار تأسف است این است که تابلوهای ماتیس برای مردم یا حداقل مردم عوام مفهوم نبود – از جمله بالا می توان پی برد که رواج نقاشی های ماتیس خیلی بالاتر از درک مردم یا مردم عوام آن هنرمند بزرگ هانری ماتیس در سال 1869 در فرانسه و در جنوب پاریس و در یکی از محلات متوسط یکی از ایالات کوچک به دنیا آمد. او در ابتدا مانند بسیاری از هنرمندان مورد توجه قرار نگرفت و او مانند بسیار از نقاشان زمان خود متحمل سختی های و معضلات زیاد در آن دوره برای نقاشان وجود داشت.
از جمله می توان به این نکته اشاره داشت که تا سالها که مردم آثار ماتیس را قبول نداشتند و یا رنسانس ونگرنگ در طول زندگی فقط یک ثرحور را به فروش رساند یا اینکه مدرسة هنرهای زیبای پاریس حاضر شود سزار نقاشی برجسته سبک امپرسیونیست را در فرانسه بپذیرد یا پیکاسو در اوایل کار خود با سوزاندن بعضی طرح هایش خود را کلام می کرد. در دوران جوانی یا کمی پیش تر از دوران نوجوانی به پیشواند پدر نقاشی را آغاز کرد وپدرش را می تواند پیشواند او در نقاشی دانست و او قدم در این راه نهاد.
نخستین نمایشگاه تابلوهای نقاشی ماتیس در سال 1951 میلاد و در زمان حیاتش در ژاپن برگزار شده بود که هزاران هزار پهن را علی رغم آنکه آشنایی چندانی با آن هنرمند نداشت به خود جلب کرده بود.
تنها چیزی که توسط انقلابیون چون ماتیس و تاکوت کمی در هم ریخته شود نظم خاص در قلمروی امور ممکن و قابل حصول است اگر چه فوویسم مدت مدیدی به عنوان نخستین سبک پیشرو که از تاکتیکهای مرسوم نقاشی فاصله گرفته شناخته شده است اما باید به خاطر داشت که خود فویسیم دوره و حتی چند دورة بعد بوده و یا می توان گفت نگاه مردم به این نقاشی ها بدون دقت بوده و صرفاً بر اساس اعتقاد یا اطمینان به نقاشی و ربوده است و یا تحت تأثیر نام او به این نقاشی ها نگاه می کردند که نتیجه آن نگاهی سطحی در طول چند سال به این نقاشی بوده است.
و از لحاظ سبک و تکنیک در هنر بی نظیر بود و شهر جهانی شود و سرانجام در سال 1954 میلادی و در حالی که فرانسه برای تجزیه مجمع الجزایر خود به آشوب کشیده شده بود درگذشت.
پیکره یادبود هنری ماتریس در سال 1958 توسط ژانت از برنز به بلندی cm 57 ساخته شده و در موزه هنرمندان نیویورک نگه داری می شود و می توان گفت این پایان کار یک عمر خلاقیت و هنرها نور در هنر نقاشی و انقلاب نوین بود. این پیکره و مجموعه آثار باقی مانده از این هنرمندان را می توان بازمانده ای از این انقلاب دانست.
ویژگی های نقاشی ماتیس:
او در سال اولیه کارش از رنگ های تیره استفاده می کرد رویای او با سبک امپریونیسم باعث تسریع رشد هنریش شد و پیشگام سبک امپریونیسم بود. از ویژگی های کار این نقاش به نشاط و او شادابی و طراوات نهفتة در یک روز بهاری به شیوه خاص خودش اشاره کرد.
او اعتقاد داشت اصل رنگ باید در خدمت هرچه بهتر به بیان هنری داشت به همراه پیکاسو اسلوب پرداز رنگ کار می کرد. سازش کار خاص در نقاشی ادراک جهان مشمول (بشر) طبیعی متعهد نبود.
از ویژگی های دیگر
استفاده از طرح های سنتی وجود تخیل و رویایی شیرین و نوعی مدرن زدگی در نقاشی های او به وفور یافت می شود.
استفاده از رنگ های روشن یا خیلی روشن و تیره و زننده و تیز و زمخت شود غیر واقعی به تابلوهایش بخشیده . او در جواب منتقدانش می گوید تفکر من بازتاب از انفعالات بازتابیده به یک چهره و یا آشکار شدن توسط حرکات و اشارت شدید است.
ویژگی رقص آئینی:

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (Repaired)

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (Repaired)

محصول * تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (Repaired) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
 
چکيده :
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانشآموزان دختردوره راهنمايي شهرستان ايذه ميباشد.اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفيخوشهايي انجام شد.ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي، آزمونهاي ويژه ارزيابيآمادگي جسماني شامل استقامتعضلاني (درازونشست)، انعطافپذيري،چابکي (دو9×4 متر)،سرعت (دو60 متر)،آمادگيقلبيتنفسي(پله)،وآزمونهاي ويژه ارزيابي ترکيب بدني شامل شاخص توده بدني و درصد چربي بدن بود.از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي جسماني وBMI ارتباط معنيداري وجود داشت.بين وضعيت اقتصادي اجتماعي با درصد چربي بدن ارتباط معني داري وجود نداشت.
کليدواژهها: آمادگيجسماني،ترکيب بدنی،وضعيت اقتصادي _اجتماعي

مقدمه
پيشرفتهاي شگرف در فنآوري و ماشينيشدن زندگي از ويژگيهاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشينيشدن زندگي،فقرحرکتي بوده که از ديدگاه تندرستي از مهمترين مشکلات بشر امروزي است.اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب ميشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترين عواملي که سبب بروز ناتوانيها و مرگهاي زودرس ميشوند،از بيماريهاي عفوني و واگيردار به بيماريهاي مزمن وتحليلبرنده تغيير يافتهاند.در طي اين سالها ازيک سو،به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتيورفاه بيشازحد در زندگي،زيادهروي در مصرف چربيهاگوشت،شکرونمکودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماريهاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شدهاست(وو،2000).
دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،بهداشتي و قابليتهاي جسماني ميتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.در کشورهاي توسعهيافته صنعتي به نظر ميرسد چاقي نتيجه انتخاب رژيمهاي غذايي نامناسب ،کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي ميکنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي باشد.بررسي ها نشان دادهاند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ديل،2002). عوامل متعددي از جمله سن،جنس،ميزان تحصيلات، شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافهوزن وچاقي مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،به طور متوسط کوچکتر ميمانند وجهش نوجواني آنها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.نتيجه اصلي اين امر،کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به اين که شاخصهاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاريهاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانشآموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.
بيان مسئله:
آمادگي جسماني از مقوله هايي است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعاليتهاي سلامتيبخش چون دويدن نرم وآهسته،تمرينات موزون وهوازي در تلاشند تا آمادگي جسماني خود رابهبود بخشند ودر نهايت کيفيت زندگي،بهرهوري و طول عمر خود را افزايش دهند.بعضي از متخصصين تربيتبدني معتقدند که تودهها بايد آمادگيجسماني را مدنظر داشته باشند،چراکه با اين عمل به پيشگيري از بيماريهاي معيني چون چاقي،اختلالات اسکلتي عضلاني کمک خواهد کرد. همچنين متخصصين تربيتبدني برعناصري چون عملکرد قلبي –عروقي،ترکيب بدني وانعطاف پذيري به منظورکسب آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي تأکيد ميکنند(آزاد،1381).
در پژوهشي که دانشگاه هيوستون ومرکز آمادگي جسماني کويردالاس انجام داد افراد کمي چاق وآماده را با افراد لاغرغيرآماده مقايسه کردند دريافتند که چاقهاي آماده نسبت به لاغرهاي غيرآماده کمتر درمعرض خطر بيماري هاي قلبي _عروقي وکاهش طول عمر بودند.اين نتيجه،تاييد چاقي نيست بلکه تاکيد بر آمادگي جسماني است( الوندي ،1382).
امروزه به واسطه تغيير در سبک و شيوه زندگي،ميزان فعاليت بدني در زندگي روزانه کاهش يافته و به تدريج منجر به کاهش انرژي و قواي فرد ميشود ودر نهايت منجر به افزايش بروزبيماريها وبرخي مشکلات مرتبط با تندرستي ميگردد(اوجي،1382).
فعاليت بدني و وضعيت بيولوژيک در بين افراد به خصوص در بين نوجوانان وجوانان تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد که ميزان تحصيلات وآگاهي والدين،وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي خانوادهها نقش بسيار مؤثري در زمينه آمادگيجسماني فرزندان دارد،بطوريکه بروستاد استدلال مي نمايد که بايد از درک توقعات و ارزشهاي والدين شروع کنيدوسپس در پي آن بر رشد روان شناختي کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعاليت جسماني اعمال نفوذ کنيد(بروستاد ،1998).
لذا با توجه به اهميت مقوله آمادگي جسماني وارتباط آن با سلامت فردي واجتماعي به نظر ميرسد که بررسي اين وضعيت بر روي دختران که به عنوان بخشي از متخصصان وفرهيختگان آينده را تشکيل خواهند
ضرورت واهميت تحقيق:
سلامت جسماني وداشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي افراد از اهميت خاصي برخوردار است. تغييرات مثبت ومنفي آن ميتواند بر ساير ابعاد زندگي انسان اثر بگذارد.امروزه اهميت فعاليت بدني به عنوان بخش مکمل يک زندگي سالم مورد توجه قرارگرفته است،بعلاوه شواهد علمي در زمينه فوايد سلامت بخش ورزش نيز در حال افزايش است.بررسيها نشان دادهاند اجراي منظم فعاليت بدني مزاياي معنيدار دارد.حفظ سطح مناسبي از عناصر آمادگيجسماني درکاهش خطر امراضقلبي،فشار خون،ديابت وناراحتيهاي روحي –رواني مؤثر است.اما درجوامع امروزي که متکي بر فناوري پيشرفته ميباشند کاهش فعاليت جسماني بيش از هر زمان ديگري به چشم ميخورد. در کشورما نيز فعاليت بدني ناکافي به شکل يک نگراني بزرگ خودنمايي ميکند،ماشينيشدن زندگي،استفاده ازسرگرميهاي کاذب رايانهاي، کاهش شديدي را در ميزان فعاليتهاي بدني افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و اين امر باعث بوجود آمدن نابسامانيهاي فراواني در زمينههاي جسمي ،روحي واجتماعي در جامعه شده است(رمضاني،1382).در مطالعات مختلف صورتگرفته درجوامع پيشرفته مشخص کردهاند که با افزايش ميزان تحصيلات،شيوع چاقي و استعمال سيگار کاهش يافته وميزان فعاليت بدني و داشتن عادات غذايي صحيح افزايش يافته است(لوزوف، 1999).
طبق نظريات جامعه شناختي نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتي با صلاحيت استفاده ميکنند.(ويليامز ،2006).والدين ميتوانند با انجام تمرينات ورزشي و رعايت عادات صحيح بهداشتي و تغذيهايي چه درخانه وچه درمحيط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزاياي فعاليت بدني منظم تاثير قابل توجهي بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجي،1382).
تحقيقات به عمل آمده فعاليتهايجسماني درافراد باعث کنترل چاقي،بيتحرکي،آسيب ديدگي،اختلالات تغذيهاي،توسعه فاکتورهاي آمادگي جسماني وتعامل بين کودک و والدين مي شود.(کين ولارکين،1999).
لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقيقات ناکافي در اين زمينه مبادرت به انجام اين تحقيق مي نمايد تا به اين سوال پاسخ گويد که : آيا بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده و آمادگي جسماني دانشآموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟ آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده و تركيب بدني دانشآموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانش¬آموزان دختردوره راهنمايي شهرستان

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانش¬آموزان دختردوره راهنمايي شهرستان

محصول * تحقیق درباره رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانش¬آموزان دختردوره راهنمايي شهرستان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 110
 
چکيده :
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانشآموزان دختردوره راهنمايي شهرستان ايذه ميباشد.اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفيخوشهايي انجام شد.ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي، آزمونهاي ويژه ارزيابيآمادگي جسماني شامل استقامتعضلاني (درازونشست)، انعطافپذيري،چابکي (دو9×4 متر)،سرعت (دو60 متر)،آمادگيقلبيتنفسي(پله)،وآزمونهاي ويژه ارزيابي ترکيب بدني شامل شاخص توده بدني و درصد چربي بدن بود.از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي جسماني وBMI ارتباط معنيداري وجود داشت.بين وضعيت اقتصادي اجتماعي با درصد چربي بدن ارتباط معني داري وجود نداشت.
کليدواژهها: آمادگيجسماني،ترکيب بدنی،وضعيت اقتصادي _اجتماعي
مقدمه
پيشرفتهاي شگرف در فنآوري و ماشينيشدن زندگي از ويژگيهاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشينيشدن زندگي،فقرحرکتي بوده که از ديدگاه تندرستي از مهمترين مشکلات بشر امروزي است.اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب ميشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترين عواملي که سبب بروز ناتوانيها و مرگهاي زودرس ميشوند،از بيماريهاي عفوني و واگيردار به بيماريهاي مزمن وتحليلبرنده تغيير يافتهاند.در طي اين سالها ازيک سو،به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتيورفاه بيشازحد در زندگي،زيادهروي در مصرف چربيهاگوشت،شکرونمکودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماريهاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شدهاست(وو،2000).
دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،بهداشتي و قابليتهاي جسماني ميتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.در کشورهاي توسعهيافته صنعتي به نظر ميرسد چاقي نتيجه انتخاب رژيمهاي غذايي نامناسب ،کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي ميکنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي باشد.بررسي ها نشان دادهاند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ديل،2002). عوامل متعددي از جمله سن،جنس،ميزان تحصيلات، شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافهوزن وچاقي مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،به طور متوسط کوچکتر ميمانند وجهش نوجواني آنها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.نتيجه اصلي اين امر،کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به اين که شاخصهاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاريهاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانشآموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.
فصل اول/کليات پژوهش
1-1 .مقدمه
1-2.بيان مسئله
1-3.ضرورت و اهميت
1-4 .اهداف تحقيق
1-5. فرضيه هاي تحقيق
1-6.متغير هاي تحقيق
1-7.تعاريف مفهومي وعملياتي تحقيق
بيان مسئله:
آمادگي جسماني از مقوله هايي است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعاليتهاي سلامتيبخش چون دويدن نرم وآهسته،تمرينات موزون وهوازي در تلاشند تا آمادگي جسماني خود رابهبود بخشند ودر نهايت کيفيت زندگي،بهرهوري و طول عمر خود را افزايش دهند.بعضي از متخصصين تربيتبدني معتقدند که تودهها بايد آمادگيجسماني را مدنظر داشته باشند،چراکه با اين عمل به پيشگيري از بيماريهاي معيني چون چاقي،اختلالات اسکلتي عضلاني کمک خواهد کرد. همچنين متخصصين تربيتبدني برعناصري چون عملکرد قلبي –عروقي،ترکيب بدني وانعطاف پذيري به منظورکسب آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي تأکيد ميکنند(آزاد،1381).
در پژوهشي که دانشگاه هيوستون ومرکز آمادگي جسماني کويردالاس انجام داد افراد کمي چاق وآماده را با افراد لاغرغيرآماده مقايسه کردند دريافتند که چاقهاي آماده نسبت به لاغرهاي غيرآماده کمتر درمعرض خطر بيماري هاي قلبي _عروقي وکاهش طول عمر بودند.اين نتيجه،تاييد چاقي نيست بلکه تاکيد بر آمادگي جسماني است( الوندي ،1382).
امروزه به واسطه تغيير در سبک و شيوه زندگي،ميزان فعاليت بدني در زندگي روزانه کاهش يافته و به تدريج منجر به کاهش انرژي و قواي فرد ميشود ودر نهايت منجر به افزايش بروزبيماريها وبرخي مشکلات مرتبط با تندرستي ميگردد(اوجي،1382).
فعاليت بدني و وضعيت بيولوژيک در بين افراد به خصوص در بين نوجوانان وجوانان تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212