جایگاه - فایلخون

تحقیق درباره جايگاه مشاوران در اجراي مديريت دانايي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره جايگاه مشاوران در اجراي مديريت دانايي

محصول * تحقیق درباره جايگاه مشاوران در اجراي مديريت دانايي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
 
جايگاه مشاوران در اجراي مديريت داناييدردانه داوري
وقتي از مديران درمورد ميزان استفاده از دانايي در شركتهايشان مي پرسيد، پاسخ آنها حول و حوش 20 درصد است. جالب اينجاست كه اگر آنها به همين سوال درمورد ظرفيت توليد يا بهره وري كاركنان چنين پاسخي بدهند، به طور قطع اخراج خواهند شد. اين درحالي است كه در اقتصاد جهاني مبتني بر دانايي (KNOWLEDGE BASED GLOBAL ECONOMY) محور ارزشي سازمانها دانايي است و چندين سال است كه يك شركت دانايي محور – شركت مايكروسافت – درآمدزاترين و برترين شركت دنيا بوده است.فرانسيس بيكن، فيلسوف انگليسي، چهار قرن پيش گفت: «دانايي، خود، قدرت است». و امروز شركتها كم كم شروع به درك ارزش اين سرمايه كرده اند(1). چالشهاي پيش روي شركتهاي قرن حاضر براي بقا در عصر اقتصادي جديد روبه افزايش است. در عصر حاضر نيروي كار، موادخام يا سرمايه منابع اصلي نيستند؛ بلكه دانايي محوريت دارد. اما دانايي غالبا يا اصلا مديريت نمي شود و يا سوءمديريت مي شود. تصور كنيد شركتي ناگهان با يك بحران دانايي (KNOWLEDGE BLIGHT) مواجه و دانايي موجود در اذهان كاركنان آن ناگهان محو شود. تفاوت ارزش شركت قبل و بعد از اين بحران، بيانگر ارزش سرمايه دانايي شركت (KNOWLEDGE CAPITAL) است. اما دانايي نيز مي بايست مانند هر سرمايه سازماني ديگر مديريت شود.مي توان گفت مديريت دانايي يك فناوري انقلابي است كه اطلاعات پراكنده را از مراجع مختلف جمع آوري كرده، آن را به هوش تجاري رقابتي (COMPETITIVE BUSINESS INTELLIGENCE) تبديل مي كند(2). اجراي مديريت دانايي به مثابه دسترسي – در عرض يك لحظه – به دانايي انباشته طي ساليان متمادي است. اين مفهوم مديريتي به سازمانها امكان مي دهد، بدون نياز به اختراع مجدد چرخ، به صورت كارا به منابع دانايي و تجربيات خود دسترسي داشته باشند.مديريت دانايي عبارت است از گردآوري دانايي، قابليتهاي عقلاني و تجربيات افراد يك سازمان و تسهيل بازيابي آنها به عنوان يك سرمايه سازماني. مديريت دانايي از يك سو، يك خط مشي مديريتي و از سوي ديگر يك هنر است. يك خط مشي مديريتي است؛ زيرا تكنيك هاي مربوطه قابل تعريف، قابل آموزش، قابل يادگيري و قابل پياده‌سازي است. اما درنهايت اين جنبه هنري مديريت دانايي است كه آن را قابل اجرا مي سازد.(4 و 3)مديريت دانايي تكامل اخلاق و رفتارهاي شغلي كاركنان را هدف گرفته است و خواهان ارتقاي مشاركت و همكاري آنها و تسهيم ايده ها، اطلاعات و دانايي – به صورت عمودي و افقي – است. بدين معنا كه هدف استراتژي مديريت دانايي عبارت است از تغيير الگوي ذهني افراد از «اطلاعات من، برايم قدرت مي آورد» به «تسهيم و مشاركت دادن اطلاعات افراد را قدرتمند مي سازد». پرواضح است اين مفهوم به صورت تنگاتنگي مرتبط با تحول در فرهنگ سازماني، يادگيري و آموزش بوده، بر دوباره ساختاردهي به اخلاق و رفتار افراد در راستاي قابل اجرايي كردن دانايي فردي و سازماني متمركز است. از اين ديدگاه مي توان گفت مديريت دانايي عبارت است از داشتن آگاهي فردي نسبت به آنچه جمع مي داند و به كارگيري اين دانايي جمعي از يك سو؛ و داشتن آگاهي جمعي نسبت به آنچه تك تك افراد مي دانند و قابل استفاده كردن اين دانايي فردي از سوي ديگر؛ و درنهايت آگاه شدن نسبت به ندانسته ها و يادگيري آنها.در اجراي مديريت دانايي، قبل از هر چيز مي بايست مبني بر اينكه از مشاور بيروني استفاده شود يا خير، تصميم‌گيري شود. در اين راستا بايد به دو پرسش پاسخ گفت: – نقش پيش بيني شده براي مشاور در فرايند اجراي مديريت دانايي چيست؟- يك شركت چه انگيزه اي براي دخالت دادن مشاور مي تواند داشته باشد؟در رابطه با پرسش نخست بايد گفت كه شركتها غالبا براي رفع كمبودهاي منابع دروني نياز به دخالت عوامل بيروني دارند؛ كه معمولا مشاوران اين نقش را ايفا مي كنند. از سوي ديگر، اجراي مديريت دانايي فرايندي بسيار پرچالش بوده، شرايط پيش بيني نشده متعددي حين اجرا پيش خواهدآمد. ازسوي ديگر، كاركنان غالبا بسيار مشغول هستند و بايد براي ايجاد تغييرات، تخليه اطلاعاتي و مستندسازي داناييهايشان به آنها كمك شود. با چنين مشخصاتي، انگيزه هاي محتمل براي دخالت دادن مشاوران در اين فرايند بدين قرار هستند:- بهره گيري از مهارتهايي كه در شركت وجود ندارد؛- مواجهه با محدوديتهاي دروني (نهادينه و بارز)؛- واردعمل شدن بدون نياز به رعايت خط مشي هاي دروني؛- زيرسوال بردن برنامه اجرايي از پيش تعيين شده شركت؛- كمينه كردن ريسك؛- اشاعه يك طرح اجرايي؛- محوريت داشتن IT/IS؛ – به چالش كشاندن وضعيت فعلي؛- غلبه بر مقاومت دروني در مقابل تغيير؛- تسريع تغيير نسبت به تغيير در شرايط اتكا به عوامل دروني؛- عملكرد تخصصي و با درايت در مقابل عملكرد صرفا تجربي؛- استفاده كارامد از فشار ذينفعان.اجراي مديريت دانايي به منزله در پيش گرفتن مراحل 9 گانه است (1،5،6). البته مانند اكثريت قريب به اتفاق رويكردهاي مديريت، مي بايست قبل از هر اقدامي، مديريت ارشد يا نماينده مستقيم وي به عنوان نماينده تغيير (CHANGE AGENT) در اين فرايند به همه منابع انساني شركت معرفي شود.1 – تمركز (FOCUS): تمركز از يك سو، به منزله شناسايي فرايندهاي محوري يك سازمان و از سوي ديگر، به معناي شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهاي پيش روست.2 – يافت (FIND): بايد دانائيهاي موردنياز سازمان و افراد دانا مشخص شوند.3 – استخراج (ELICIT): دانش فني افراد صاحب نظر مي بايست استخراج شود، زيرا آنها غالبا بر اين باورند كه نبايد دانش خود را دراختيار سايرين بگذارند.4 – بهينه سازي (OPTIMIZE): بايد به كاربردي كردن دانائيها به معناي بهبود قابليت و افزايش درك براي عمل كردن پرداخت.5 – سازماندهي (ORGANIZE): هرچه سازماندهي ارتباطات اجزا مختلف فرايندهاي حاوي دانايي قوي تر باشد، قابليت سازمان در توزيع دارائيهاي دانايي و قابليت افراد در به كارگيري ساده تر آنها افزايش مي يابد. درغير اين صورت، تنها اطلاعات تخصصي در بانكهاي اطلاعاتي ريخته خواهدشد.6 – تسهيم (SHARE): مي بايست برمبناي نيازمنديهاي افراد و واحدهاي مختلف سازمان به انتشار دارائيهاي دانايي پرداخت.7 – اعمال (APPLY): در اين مرحله بايد تمامي كساني كه به نوعي مي خواهند به حافظه سازمان دسترسي داشته باشند، موردحمايت قرار گرفته، توجيه شده، آموزش داده شوند (به خصوص در رابطه با فناوري هاي ارتباطي و پايگاههاي داده).8 – ارزيابي (EVALUATE): بايد ارزش داراييهاي دانايي موجود اندازه گيري شده، موثر بودن آن بررسي شود.9 – سازش (ADAPT): افراد بايد با نحوه ثبت و ضبط دانسته هاي خود آشنا شوند. به عبارت ديگر، دراين مرحله بايد سيستمي نهادينه شده باشد كه حافظه سازمان را به طور مستمر تكامل داده، غني سازد.از تعاريف اشاره شده و مراحل 9گانه فوق چنين بر مي آيد كه استراتژي مديريت دانايي حاوي هر دو مفهوم استراتژي مديريت منابع انساني و استراتژي مديريت فناوري اطلاعات است.
خلاصه آنكه، مديريت دانايي مقوله اي بس تاثيرگذار، اما چالش برانگيز است.
منابع در دفتر مجله موجود است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه

محصول * تحقیق درباره اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه
اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه، امروز از مباحث اساسي است. عليرغم رويكرد جريان مدرنيته و نيز فمينيسم مبني برحقير و كوچك انگاشتن جايگاه خانواده، امروز جهان غرب به اشتباه تاريخي خود در كوچك انگاشتن منزلت خانواده و تضعيف بنيان هاي آن پي برده و در پي جبران آن است.اما چنين رويكردي همانند بسياري از پديده هاي ديگر كه ره آورد غرب است ، بر وضعيت خانواده در جامعه ما نيز تأثير نامطلوب نهاده است. اين حرف به معناي آن نيست كه تزلزل بنيان خانواده در جامعه كنوني ما تنها تحت تأثير اين عامل (ره آورد غربي) صورت گرفته است و نيز به معناي آن نيست كه جايگاه و منزلت خانواده در جامعه امروز ما همسان جوامع غربي است. ترديدي نيست كه اصولاً جامعه اسلامي، شرقي ، ايراني ما نمي تواند در مورد خانواده همانند مغرب زمين شود. تزلزلي كه از آن ياد مي كنيم، تزلزلي است در قياس با موقعيتي كه از خانواده در منظر دين ما مطرح است و نيز موقعيتي كه خانواده در همين جامعه در گذشته اي نه چندان دور داشته است. خانواده ايراني هنوز در قياس با خانواده در جوامع غربي بسيار جايگاه بالاتر و موقعيت پايدار تري دارد. اما در جامعه اي كه با جهت گيري آرماني و ارزشي انقلاب بزرگ شده و نظامي سياسي را بر آن اساس بنيان نهاده، نمي توان به اين حد از مطلوبيت و صحت در هيچ پديده اي از جمله خانواده بسنده كرد. آنچه از منظر اسلام براي خانواده و جايگاه آن تعريف شده است، در تئوري بسيار جامع و گسترده است و در عمل بسيار زيبا و جذاب ، خانواده اسلامي درعرصه عمل و واقعيت عيني نيز وجود دارد، با همه شاخص ها و ويژگي هايي كه خانواده در اوج تعالي و زيبايي و كمال مي تواند داشته باشد. خانواده در كلام اسلام «اهل بيت» (اهل خانه) ناميده مي شود. يعني در نگاه اسلام خانواده ايده آل در يك «خانه» شكل مي گيرد و اين «خانه» است كه با ويژگي هاي خاص خود مي تواند ظرف شكل گيري و رشد چنين خانواده اي باشد. خانه و خانواده در اسلام از چه ويژگي هايي برخوردار است؟ اين سوالي است كه امروز در جامعه اسلامي ما بايد پاسخي صحيح و جامع به آن داده شود. خانه و خانواده اسلامي مي تواند در عين داشتن تشابهاتي با خانه و خانواده سنتي، تفاوت هاي مهمي هم با آن داشته باشد. با خانه و خانواده غربي هم متفاوت است. براي يافتن ويژگي هاي اين خانه و خانواده بيشترين اتكا و استناد به همان خانه و خانواده اي است كه خود اسلام به عنوان «اهل بيت» از آن ياد كرده است و آن را الگوي مطلوب و ايده آل دانسته است.
 اصول حاكم بر زندگي انساني كه نه تنها الگوي ما، بلكه الگوي بزرگترين اولياي الهي،‌امامان معصوم و امام زمان ما است، اصولي قابل توجه و با اهميت اند.، چرا كه اصولي از يك زندگي ايده آل و الگو هستند كه مي تواند تعالي بخش ديگر زندگيها باشد. اما از آنجا كه يك  خانواده ايده ال حاصل تلاش و روابط كليه اعضاي آن خانواده است،‌در اينجا، به بررسي اصول حاكم بر زندگي علي (ع) ،‌ فاطمه (س) و حسينين (ع) و زينبين پرداخته ايم.
1- ساده زيستي و زهد خانوادگي
نحوه ازدواج،‌ مهريه، شروع زندگي خانوادگي در يك خانه اجاره اي و ساده پوشي زهرا (س) و علي (ع) و فرزندانشان نمونه هايي از اهميت اين اصل در زندگي خانوادگي شان است،‌آنچنان كه صحابي جليل القدري چون سلمان را به تعجب واداشت كه :
–           عجبا! دختران پادشاه ايران و قيصر روم بر كرسيهاي طلايي مي نشينند و پارچه هاي زربفت به تن      مي كنند و اين دختر رسول خدا است كه نه چادرهاي گران قيمت بر سر دارد و نه لباسهاي زيبا.
 2- مشاركت در امور زندگي و اهميت دادن به كار و همكاري در بين اعضاي خانواده
براي مثال علي (ع) بچه داري مي كرد، فاطمه (س) نان مي پخت و يا گندم آسياب مي كرد، ،‌علي (ع) به جهاد مي رفت و زخم برميداشت و فاطمه (س) زخمهاي او را درمان مي كرد و شمشير او را     مي شست به همين دليل هم بود كه علي (ع) در هر بعد از ابعاد زندگي اش بالاترين تلاشها و موفقيتها را داشت و فاطمه زهرا (س) هم در مقام عبادت،‌دفاع از ولايت و كار در خانه و خانه داري و مهمتر از همه تربيت فرزند بالاترين موفقيتها را كسب نمود.
3- ارزشي بودن ازدواج و حاكميت ارزشها بر خانواده
نمونه هايي همچون بخشيدن پيراهن عروسي توسط حضرت زهرا در شب ازدواج آن حضرت با علي (ع)، فراموش نشدن ياد خدا،‌ گفتن تكبير و به نماز ايستادن عروس و داماد در شب اول عروسي و ثمره اينها ايثار و انفاق  خانوادگيشان كه در بالاترين حد آن سوره انسان مورد اشاره قرآن قرار گرفته است، بيانگر حاكميت اين اصل در خانه علي (ع) است.
 4- حاكمتي روح مشورت بر زندگي
مشورت خواهي و مشاوره با پيامبر اكرم (ص) به عنوان فكر برتر و بهره مندي از راهنماييها و ارشادهاي ايشان بارها و بارها توسط علي (ع) و زهرا (س) صورت گرفت.
5- حاكم بودن روح برنامه ريزي و نظم در خانه
تقسيم كارهاي خانه،‌انجام امور در زمان مناسب،‌ اختصاص مكاني خاص براي عبادت و نماز در خانه و داشتن برنامه جهت تربيت فرزندان از جمله اين موارد است.
6- سياسي بودن، جهاني بودن و فدايي بودن در راه اسلام
گذشته از اميرالمؤمنين كه اسوه جهادي و فدايي بودن و سياستمداري است،‌خطبه ها و فاليتهاي سياسي حضرت زهرا (س) نشان دهنده اين است كه ايشان هم به عنوان يك زن، سرآمد مبارزات سياسي در

دانلود + ادامه مطلب

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

دسته بندی: علوم انسانی

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

محصول * اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 71
 
مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.
حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.
در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.
در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد جايگاه عرف

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد جايگاه عرف

محصول * تحقیق در مورد جايگاه عرف * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌
سيد محمد موسوي بجنوردي[1]
چكيده: مقالة حاضر، تلاشي است جهت بررسي جايگاه عُرف در حقوق بين‏الملل و حقوق اسلام، به اين معنا كه مي‏توان گفت عُرف و عادت، قديمي‏ترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشته‏اي كه چندان دور نيست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، براي بررسي تفصيلي در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بين‏الملل  رُم، آنگلوساكسون و كامن لا مي‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونه‏هايي از مصاديق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پيدايش نظام ديات در اسلام را مورد بررسي قرار داده است.
نويسنده، در پايان نتيجه مي‏گيرد كه نظام ديات يك حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائي است و عرف و عادت در پيدايش آن نقش بسزايي را به عهده داشته است. همچنين با توجه به مطالب ذكر شده به دست مي‏آيد كه پرداخت ديه از طرف عاقله نيز تابع عُرف است.
كليدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بين‏الملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌
1ـ مقدمه‌
 هرچه‌ در تاريخ‌ زندگي‌ اجتماعي‌ بشر به‌ دورانهاي‌ گذشته‌تر و دورتر بازگرديم‌ نيروي‌ نظام‌ خانوادگي‌ را كه‌ به‌ شكل‌ عرف‌ متجلي‌ بوده‌ استوارتر مي‌يابيم‌. چنان‌ كه‌ در دوران‌ كنوني‌ نيز نظام‌ زندگي‌ جوامع‌ بَدَوي‌ كه‌ در گوشه‌ و كنار كرة‌ زمين‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفي‌ نيست‌ و اين‌ نشانه‌اي‌ از دورانهاي‌ نخستين‌ ملل‌ متمدن‌ فعلي‌ مي‌باشد كه‌ قرنها راه‌ كمال‌ را پيموده‌اند و اينك‌ در مدارج‌ عالي‌ مدنيت‌ ره‌ مي‌سپرند.
 بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قديمي‌ترين‌ پديدة‌ حقوقي‌ است‌ و از زمانهاي‌ بسيار كهن‌ تا گذشته‌اي‌ كه‌ چندان‌ دور نيست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ كه‌ مارك‌ رگلاند تصريح‌ كرده‌: «در حقيقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستين‌ مظهر آن‌ است‌» و پيش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ كتبي‌ حاكميت‌ بلامنازعي‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بديهي‌ است‌ همان‌طور كه‌ به‌ نظر بشر زيباييهاي‌ طبيعت‌ با زشتيها همراه‌ هم‌ هستند عرفهاي‌ آن‌ أعصار نيز ضمن‌ آنكه‌ حافظ‌ بخشي‌ از حقوق‌ طبيعي‌ و برخي‌ از سجاياي‌ اخلاقي‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبي‌ نيز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاري‌ عرف‌ ديري‌ نپاييد و تحولي‌ كه‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگي‌ بشر رخ‌ داد، در صحنة‌ حقوق‌ نيز ظاهر گرديد. انسان‌ از ديرباز متوجه‌ شده‌ بود كه‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشكالات‌ جدّي‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ وي‌ پديد مي‌آورد. بدين‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ كتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ كوششهايي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد تا منبع‌ جديدي‌ به‌ شكل‌ كتبي‌ براي‌ حقوق‌ ايجاد نمايد. قوانين‌ سومري‌ و كتيبة‌ حمورابي‌ كه‌ در حدود 2000 سال‌ پيش‌ از ميلاد حضرت‌ مسيح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوين‌ شده‌اند و نيز ألواح‌ دوازده‌گانة‌ روم‌ نشانة‌ بارز چنين‌ تلاش‌ و كوششي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ دست‌ ما رسيده‌ است‌ ولي‌ چنين‌ كوششي‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دايرة‌ كوچك‌ و محدودي‌ از قلمرو گستردة‌ عرف‌ را براي‌ مدتي‌ به‌ تسخير حقوقي‌ كتبي‌ درآورد؛ در حالي‌ كه‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهميت‌ درجة‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌.
 در دو قرن‌ اخير همواره‌ با پيشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ كوشيده‌ است‌ روابط‌ حقوقي‌ خود را تا آن‌ درجه‌ كه‌ ميسر است‌ از صورت‌ عرفي‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولي‌ بنا نهد كه‌ ترديدي‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ كه‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشينها از اصول‌ علمي‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ خود نيز مسلّمات‌ را پيدا كند و به‌ جاي‌ امور قابل‌ ترديد بنشاند. زيرا با آنكه‌ عرف‌ و عادت‌، بيان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولي‌ امري‌ منجز و داراي‌ حدودي‌ مشخص‌ نيست‌.
 آن‌ كس‌ كه‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبيند مي‌تواند در آن‌ به‌ انحاي‌ مختلف‌ شك‌ نمايد حدود و ثغور آن‌ به‌ طور كلي‌ نامعلوم‌ و كيفيت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امكان‌ ترديدهايي‌ موجود است‌ بدين‌ ترتيب‌ با ترقي‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزايش‌ سرسام‌آور جمعيت‌ و پيدايش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جديد روابط‌ اجتماعي‌، بسياري‌ وسايل‌ و روابط‌ حقوقي‌ تازه‌ پديد آمدند كه‌ تنها با مقررات‌ عرفي‌ قابل‌ حل‌ و فصل‌ نبودند و در شرايط‌ جديد و با اشكال‌ پيچيده‌ و نوظهور روابط‌ حقوقي‌ كه‌ هر يك‌ نيازمند راه‌ حل‌ فوري‌ و قاطع‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ عرف‌ به‌ صورت‌ وسيلة‌ ناقص‌ و نارسا جلوه‌گر شد يا رأي‌ آن‌ نداشت‌ كه‌ با سرعت‌ زمان‌ پيش‌ رود و پاسخگوي‌ همة‌ نيازمنديها و ضرورتهاي‌ حقوقي‌ عصر حاضر باشد. بنابراين‌ در اين‌ مرحله‌ از رشد اجتماعي‌ [جوان ج 2: 115]  بنا به‌ ضرورت‌ اجتماعي‌ انديشة‌ پژوهندة‌ بشر بار ديگر متوجة‌ قانون‌ كتبي‌ گرديد و تلاش‌ تازه‌اي‌ براي‌ استفاده‌ از اين‌ وسيله‌ بيان‌ حقوق‌ آغاز كرد و به‌ ياري‌ قوانيني‌ كه‌ از نظم‌ طبيعي‌ اشيا و امور، استنتاج‌ كرد چنان‌ اصولي‌ بنا نهاد كه‌ قوانين‌ منقح‌ و مدون‌ دوران‌ كنوني‌ ثمرة‌ آن‌ است‌. در اين‌ طريقة‌ جديد، حقوق‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ تجسم‌ يافت‌ و بسياري‌ از مشكلات‌ حقوق‌ عرف‌ برطرف‌ گرديد.
 از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد بنا به‌ ضرورتهاي‌ اجتماعي‌ حقوق‌ داخلي‌ قسمت‌ اعظم‌ كشورهاي‌ متمدن‌ يكي‌ پس‌ از ديگري‌ به‌ صورت‌ كتبي‌ در آمد و در گروه‌ ديگر اين‌ كشورها كه‌ اصطلاحاً آنگلوساكسون‌ خوانده‌ مي‌شوند با آنكه‌ وفاداري‌ به‌ سوابق‌ قضايي‌ و عرفهاي‌ قديمي‌ و سنن‌ محفوظ‌ ماند مع‌ الوصف‌ از قانون‌ نوشته‌ بهره‌ برداري‌ شايان‌ به‌ عمل‌ آمد.
 در اين‌ دوران‌ با آنكه‌ عده‌اي‌ از طرفداران‌ قانون‌ كوشش‌ فراوان‌ مبذول‌ داشتند تا آن‌ را به‌ عنوان‌ تنها منبع‌ معتبر حقوق‌ قلمداد نمايند و برخي‌ از آنان‌ تا آنجا پيش‌ رفتند كه‌ تصور كردند در عصر حاضر هيچ‌ مسألة‌ حقوقي‌ نيست‌ كه‌ دربارة‌ آن‌ نتوان‌ در كلمات‌ مضبوط‌ در قانون‌ يا اصلي‌ كه‌ در يكي‌ از متون‌ آن‌ ثبت‌

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران

محصول * تحقیق درباره جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران
اشاره
آنچه در پى مى‏آيد حاصل سخنرانى جناب‏آقاى دكتر غلامحسين الهام مى‏باشد كه درجمع دانش‏پژوهان مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى‏رحمه الله ايراد نموده‏اند.ضمن تشكر از جناب آقاى محمدرضاباقرزاده كه در تهيه اين متن ما را يارى‏نمودند، اين مبحث را به علاقه‏مندان اين‏رشته تقديم مى‏داريم. معرفت
تاريخچه شكل‏گيرى هيات منصفه
سابقه هيات منصفه به عنوان يك نهادقضايى در نظام حقوقى ما، به قريب‏يكصد سال پيش باز مى‏گردد; يعنى دوران‏مشروطيت كه در متمم قانون اساسى‏مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنين‏نهادى در نظر گرفته شد. اما تاكنون كاركرداين نهاد بسيار محدود بوده است و ما حتى‏تجربه چندانى از تشكيل اين نهاد نداريم.درباره اين‏كه ابداع هيات منصفه يا «هيات‏ژورى‏» – به تعبير غربى – كار چه كسى‏است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگليسى‏هامعتقدند كه اين يك نهاد انگليسى و مربوطبه نظام حقوقى آن‏هاست، ولى تحقيقات‏قاطعى در اين زمينه وجود ندارد. بعضى‏گمان مى‏كنند هيات منصفه‏اى كه درانگلستان رايج مى‏باشد از نهادهاى حقوقى‏يونانى و رومى سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنين طرز تلقى‏اى شده‏وجود نهادى در مجموعه نهادهاى يا «جوديس‏»، (Judice) مى‏گفتند. يوديس‏ها كسانى بودند كه ازميان افراد عادى به وسيله قاضى رومى وبا موافقت طرفين دعوا انتخاب مى‏شدند تابه دعاوى رسيدگى و نظرشان را اعلام‏كنند. قاضى هم وظايف و قواعدى را كه‏بايد رعايت كنند، طى نوشته‏اى به آن‏هايادآورى مى‏كرد. شايد از نظر كلمه هم‏مشابهتى بين يوديس يا جودكس و ژورى‏از لحاظ نزديكى مفهومى و لغوى وجودداشته باشد; زيرا شباهتى هم بين كارهيات منصفه كنونى و كار يوديس‏ها درحقوق روم وجود دارد.
بعضى مى‏گويند اين نهاد نزد ژرمن‏هاسابقه دارد; ژرمن‏ها نهادى مثل هيات‏منصفه كنونى داشته‏اند. بعضى ريشه‏هيات منصفه را در عرف نرماندها – قبايلى‏از انگليسى‏ها – ذكر مى‏كنند و بعضى اصلاآن را نهادى مربوط به سال‏هاى 860 تا901 ميلادى مى‏دانند كه هانرى دوم‏حكومت مى‏كرد و دادگاه‏هايى به تقليد ازدادگاه‏هاى اورشليم تاسيس كرد;دادگاه‏هايى كه در زمان جنگ صليبى پس‏از فتح اورشليم توسط صلاح الدين ايوبى‏داير شد و در آن‏ها، از نهادهايى استفاده‏مى‏كردند كه به منزله هيات‏هاى منصفه‏كنونى بود. بعضى هم به طور كلى، گفته‏اند:در تاريكى‏هاى زمان و ابهامات تاريخى،موضوع هيات منصفه گم شده و معلوم‏نيست پيدايش آن مربوط به چه زمانى‏است. بنابراين، اظهار نظر صريح درباره آن‏ممكن نمى‏باشد.
به هر حال، اين هيات در حقوق امريكاو انگليس سابقه بيش‏ترى دارد و تجارب‏عمل بيش‏ترى در آن نظام‏ها كسب كرده‏است. عمل آن‏ها هم محدود نيست. آن‏هادر مسائل جنايى و دعاوى و حتى مدنى‏هم از هيات منصفه استفاده مى‏كنند، اما درعين حال، اختلاف ديدگاه در مورد هيات‏منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه‏هاهنوز هم وجود دارد. هيات منصفه هم‏موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر كدام دلايلى قابل اعتنا دارند.به نظر مى‏رسد اين نهاد با اقتباس از حقوق‏غربى از بدو تصويب قانون اساسى‏مشروطيت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحث‏هيات منصفه را به اين شكل در خودداشت: «در مورد تقصيرات سياسيه ومطبوعات، هيات منصفين در محاكم‏حاضر خواهند بود.» بر اين اساس اين‏قانون حضور هيات منصفه را فقط درجرايم سياسى و مطبوعاتى الزامى كرده‏بود، جزئياتى هم در مورد هيات منصفه‏ذكر نكرده و به همين مقدار بسنده نموده‏است. اما پس از اين، از نظر ادبيات‏حقوقى، قوانين متعددى درباره هيات‏منصفه به تصويب رسيده است; قوانين‏مصوب از سال 1301 تا 1360 شمسى درقريب شصت‏سال كه فهرست اجمالى‏آن‏ها را مى‏توان ذكر كرد:
1. قانون موقت هيات منصفه، مصوب‏1301;
2. قانون مجازات عمومى، مواد 162تا 167 مصوب در 1304;
3. قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه‏مصوب در 1307;
4. قانون هيات منصفه، مصوب‏1310;
5. مقررات مربوط به تعداد هيات‏منصفه، مصوب 7/11/1315;
6. لايحه قانونى مطبوعات، مواد 34الى 44، مصوب 1331;
7. لايحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 40، مصوب 1334 – كه جايگزين‏قانون قبلى شد;
8. لايحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 28، مصوب 1358; آخرين قانون‏مورد عمل در هيات منصفه كه مصوب‏شوراى انقلاب است.
جايگاه هيات منصفه در قانون‏اساسى
علاوه بر اين‏ها، اصل 168 قانون اساسى رابايد ذكر كرد كه در خصوص جرايم سياسى‏و مطبوعاتى مى‏باشد و وجود هيات‏منصفه را در رسيدگى به اين‏گونه جرايم،الزامى كرده است; همچنين ماده 19 قانون‏احزاب مصوب 1360، شوراى عالى‏قضايى وقت را موظف كرده بود ظرف يك‏ماه لايحه تشكيل هيات منصفه در محاكم‏دادگسترى، موضوع اصل 168 قانون‏اساسى را تهيه و به مجلس تقديم كند كه‏البته با گذشت هفده سال، هنوز چنين‏قانونى تدوين نشده است و ما هيچ لايحه‏قانونى يا قانونى در خصوص هيات‏منصفه، كه مبتنى بر قانون اساسى باشد،نداريم. آنچه در مورد هيات منصفه هست‏مقدم بر قانون اساسى است و ما قانونى‏موخر بر آن به صورت تفصيلى نداريم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط يك ماده درباره هيات‏منصفه ذكر كرده است و آن الزام به تدوين‏قانون هيات منصفه مى‏باشد. قانون‏مطبوعات هم چنين الزامى كرده است.بنابراين، ما تنها مواد 30 تا 38 لايحه‏قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم‏الاجرا مى‏دانيم كه اين‏قانون فقط به هيات منصفه مربوط به‏مطبوعات اختصاص دارد و بيش از آن رادر برنمى‏گيرد.
اگر به اصل 168 قانون اساسى توجه‏كنيم اين اصل مبناى شرعى هيات منصفه‏است و بر اين مبنا، بايد نظام جديد هيات منصفه طراحى شود. اصل 168 قانون‏اساسى كه مى‏گويد «رسيدگى به جرايم‏سياسى و مطبوعاتى علنى است و باحضور هيات منصفه در محاكم دادگسترى‏صورت مى‏گيرد» نحوه انتخاب، اختيارات‏هيات منصفه و تعريف «جرم سياسى‏» رابر اساس موازين اسلامى معين مى‏كند.همان‏گونه كه معلوم است، اصول كلى‏قانون اساسى تا وقتى به شكل تفصيلى، به‏صورت قانون درنيايد اجرايش مشكل‏است و تا وقتى چنين نشود مثل قوانين‏متروكه است; يعنى با اين‏كه در نظام‏حقوقى، هويت قانونى دارد، اما هويت‏اجرايى پيدا نمى‏كند.
هيات منصفه در دادگاه‏هاى ايران
از فهرست اجمالى قوانين مصوب درباره‏هيات منصفه كه بگذريم، در مورد واقعيت‏هيات منصفه، بايد بگوييم در طول تاريخ،از 1301 تا 1370 به طور جدى هيات‏منصفه‏اى فعال را در محاكماتى كه صورت‏گرفته است، نمى‏بينيم; در طى هفتاد سال،با وجود هيات منصفه، وجودى از هيات‏منصفه در نظام اجرايى سراغ نداريم. ممكن است هيات منصفه‏اى تشكيل شده‏باشد، اما به طور جدى در محاكم‏ملاحظه‏اى نداشته است; چون حضور اوبيش‏تر يا در مورد جرايم سياسى بوده و ياجرايم مطبوعاتى. در مورد جرايم‏مطبوعاتى، اولين قانون مطبوعات در سال‏1286 ش. / 1326 ق. تدوين شد;هم‏زمان با تصويب متمم قانون اساسى وپيش از آن‏كه قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و نظام دادگسترى جديدى‏داشته باشيم. در آن موقع، ما قانون‏مطبوعات داشتيم، اما رسيدگى به جرايم‏مطبوعاتى در كجا بايد انجام مى‏شد؟ درحالى كه هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولت‏بر مطبوعات آن زمان ووضعيت‏سياسى كشور اقتضا مى‏كرد كه‏قانون مطبوعات را تصويب كنند. به‏خصوص يك وجه اختلاف محمدعلى‏شاه با مشروطه‏خواهان بر سر هتاكى‏هاى‏مطبوعات بود; جسارت و گستاخى‏فوق‏العاده مطبوعات و توهين‏هاى زيادى‏كه در مطبوعات صورت مى‏گرفت و به‏ابزار فشار دولت بر مشروطه‏خواهان‏تبديل شد. از اين‏رو، به تعجيل، در سال‏1286 قانونى را تصويب كردند كه درواقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه‏يك قانون خودى. به همين دليل، در حالى‏آيين دادرسى در آن در نظر گرفتند كه هنوزدر كشور آيين دادرسى وجود نداشت و اين‏مصوبه مقدم بر دادگسترى نوين بود.طبيعى است كه وقتى دادگاهى وجودندارد، جرايم مطبوعاتى هم قابل رسيدگى‏نيست. بنابراين، در آن دوره، ما دادگاهى رامطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغ‏نداريم، به خصوص از سال 1290 كه‏مجلس تعطيل شد و 1299 كه كودتاى‏رضاخان رخ داد. پس از كودتاى رضاخان،در اين فاصله فقط يك شكايت مطبوعاتى‏مشاهده شده كه از احمد شاه عليه‏ضياءالواعظين در دادگاه جنايى موردرسيدگى قرار گرفته است. البته براى اين‏دادگاه هيات منصفه قانونى وجود نداشته‏و به صدور حكم هم منتهى نشده است. ازسال 1299 تا 1320 – دوره حكومت‏استبدادى رضا خان – مطبوعات درمحدوديت‏شديد قرار داشتند تا آن‏جا كه‏بسيارى از روزنامه‏ها در توقيف بودند;فضا اصلا براى فعاليت‏هاى مطبوعاتى‏مناسب نبود. در اين دوره، دادگاه‏مطبوعاتى و هيات منصفه‏اى را سراغ‏نداريم.
پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا1327 حكومت نظامى برقرار بود. در اين‏فاصله دادگاه‏هاى نظامى به جرايم رسيدگى‏مى‏كردند و رسيدگى به جرايم مطبوعاتى‏در دادگاه‏هاى نظامى صورت مى‏گرفت.معلوم است كه دادگاه‏هاى نظامى تابع‏تشريفات عادى نيستند. به همين دليل، دراين مدت، اصل 79 متروك مانده بود. ازسال 1321 تا 1331 كه دوران حكومت‏مصدق است، همچنين پس از رفتن او، درسال 1334 قانونى تصويب شد كه تا زمان‏انقلاب اسلامى وجود داشت، ولى درعمل، هيچ‏وقت هيات منصفه‏اى نداشتيم‏و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلا درسال 1321 صلاحيت دادگاه را هم تغييردادند; هيات منصفه حضورش مخصوص‏دادگاه‏هاى جنايى شد و صلاحيت‏رسيدگى به جرايم مطبوعاتى را به‏دادگاه‏هاى جنحه دادند. دادگاه‏هاى جنحه‏هم هيات منصفه نداشت; هماننددادگاه‏هاى نظامى. اين وضعيت تا پيش ازپيروزى انقلاب وجود داشت، با آن كه‏قوانين متفاوتى – قريب هفت قانون – درمورد هيات منصفه وجود داشت و درعمل، هيات منصفه‏اى در كار نبود. پس

دانلود + ادامه مطلب

مقاله جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن

محصول * مقاله جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
 
جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن
مقدمه
تا دهه هاي اخير، مطالعه تطبيقي در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقيقات تاريخي يا فلسفي در زمينه حقوق و يا كمك به اصلاح و تقويت نظام حقوقي ملي مورد توجه قرار مي گرفت و از اين رو افراد معدودي با انگيزه هاي شخصي در اين عرصه فعاليت داشتند(داويد، 1369)
با تحولات عظيم و گسترده اي كه در دهه هاي اخير در عرصه بين المللي و در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه اي فزاينده در هم تنيده شد و سطح روابط آنها به نحوي ارتقاء يافت كه مي توان روابط بين المللي اتباع كشورها را با روابط شهروندان ايالات يك كشور فدرال در چند دهه قبل مقايسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با يكديگر و بروز مسائل حقوقي جديد در اين رابطه، ضرورت آشنايي آنها با حقوق يكديگر را به حدي رساند كه مطالعه تطبيقي حقوق به يكي از عناصر ضروري مطالعات حقوق تبديل شد و فراتر از آن جنبشي تحت عنوان « يكنواخت سازي [1]»حقوق با هدف تسهيل روابط اتباع كشورهاي مختلف با يكديگر به تدريج شكل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبيقي در عر صه حقوق ترديدهايي وجود داشت، امروزه حقوقداني را نمي توان يافت كه اهميت حقوق تطبيقي را انكار نمايد، در واقع، جريانهاي قوي همكاري هاي بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم كه در كنار پيشر فتهاي علمي و فناوري و تغييرات در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع رخ داد، وحدت كشورهاي اروپايي در اتحاديه اروپا، تحول علمي بزرگي تحت عنوان « حقوق اروپايي » و تفكر نظم حقوقي نوين اروپا، حقوق تطبيقي را به جزء گريز ناپذير برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق در بسياري كشورهاي دنيا بويژه اروپا و آمريكا تبديل كرد.با اين حال هنوز در مورد جايگاه مطالعات تطبيقي، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبيقي بحث هاي فراواني وجود دارد.
هدف اين مطالعه، بررسي موارد فوق و پيشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق كشور است كه در دو بخش شامل بررسي جايگاه حقوق تطبيقي و آموزش حقوق تطبيقي ارائه مي شود.
بخش نخست : ماهيت وجايگاه حقوق تطبيقي :
عليرغم آنكه حقوق تطبيقي، طي چند دهه اخير، موضوع بحث هاي داغ دانشگاهي و مدافه علمي بوده است، هنوز در مورد جايگاه آن در ساختار علوم قضايي معاصر، ابهاماتي وجود دارد.
از آغاز پيدايش حقوق تطبيقي در اوايل قرن بيستم ميلادي، حقوقدانان تطبيقي همواره با اين پرسش اساسي مواجه بوده اند كه حقوق تطبيقي را بايد در نفس خود يك « علم » دانست يا يك روش علمي و يا يك برنامه آموزشي ؟
در اين مبحث به بررسي ديدگاههاي مختلف در موضوع فوق مي پردازيم.
الف : تلقي حقوق تطبيقي بعنوان يك روش علمي:
برخي از حقوقدانان، حقوق تطبيقي را صرفاً يك روش مطالعه علمي يعني روش تطبيقي مي دانند.
به اعتقاد لين دسته از حقوقدانان،به مدد بكاركيري روش تطبيقي است كه امروزه شناخت كليات و خصوصيات نظامهاي حقوقي مختلف دنيا ميسر شده است.
از جمله نويسندگان طرفدار اين ديدگاه مي توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره كرد.
در دهه هاي 1950، 1960و1970، گرايش غالب در بين حقوقدانان تطبيقي، ترديد در وجود علم حقوق تطبيقي و تلقي آن به عنوان يك روش مطالعه علمي بود.
استدلال اين دسته از حقوقدانان اين بود كه اگر بخواهيم حقوق تطبيقي را يك دانش مستقل به حساب آوريم چه چيزي موضوع آن را تشكيل مي دهد ؟ به همين خاطر به عنوان يك امر مسلم، گفته مي شد كه حقوق تطبيقي فقط عبارت است از روشهاي متنوع تحقيقات حقوقي(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.
نتيجه اين ديدگاه آن است كه حقوق تطبيقي به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقايسه ومقارنه بين نظام هاي حقوق مختلف مي پردازد.
با اينكه آنچه كه امروزه حقوق تطبيقي نام گرفته است غالباً همراه با مقايسه است، ليكن هميشه تفاوت ها و اختلافاتي در مورد اين نظريه از حيث هدف و موضوع مقايسه وجود دارد.
مقايسه، علي الاصول بايستي روش مند صورت پذيرد.
از اين رو برخي نويسندگان حقوق تطبيقي نوشته هاي خود را به تبيين همين روش اختصاص داده اند.
براي مثال اچ كاتريج، تمام كتاب خود در مورد حقوق تطبيقي را به بررسي روند مقايسه ( تطبيق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).
وي، مسائل مختلف مقايسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسي كرده و راهكارهايي را براي فائق آمدن بر مشكلات و موانع پيشنهاد داده است.
يافته هاي حقوقدانان ياد شده نشان مي دهد كه تبيين وتعيين خصوصيات و ويژگي هاي روش مقايسه هم به سادگي ميسر نيست و همين نكته باعث مي شود كه وي صرفاً به لزوم مقايسه نظامهاي حقوقي مشابه بپردازد، بي آنكه اهميت مقايسه براي احراز تفاوت نهاد هاي حقوقي را به درستي تبيين كند.
در اين رابطه دو حقوقدان تطبيقي شهير آلمان يعني.Zweigert Kو H.Kotz اذعان مي كنند كه روش مقايسه و تطبيق مشتمل بر جنبه هاي بسيار پيچيده حقوق تطبيقي است و تبيين قواعد دقيق و روشن كه روند مقايسه را ضابطه مندكند، بسيار مشكل است.
ديدگاه مطرح شده توسط كاتريج، در تحقيقات و نوشته هاي رنه داويد بنيانگذار نظريه نظامهاي حقوقي، بيشتر تشريح شده است.
رنه راويد نيز تلويحا حقوق تطبيقي را روش مطالعه نظامهاي حقوقي مي داند.
با توجه به اينكه در نظام آموزشي ايران، پس از ترجمه ارزشمند كتاب معروف رنه راويد توسط سه تن از اساتيد برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبيقي عمدتاً بر اساس ديدگاههاي حقوقدان مذكور صورت مي گيرد، مي توان گفت كه ديدگاه مدرسان حقوق تطبيقي در كشور ما نيز بر مبناي همين نظريه شكل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جايگاه و ماهيت حقوق تطبيقي تا كنون در ادبيات حقوقي ما وارد نشده است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره جايگاه نفت در ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره جايگاه نفت در ايران

محصول * تحقیق درباره جايگاه نفت در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
جايگاه نفت در ايران
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان امتياز امتياز Concession با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ رسيده و قرار دادهاي متداول امروزي مي تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معرف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي بيع متقابل Buy Back موسوم گرديده است را تعليل نموده و بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي مشاركت در توليد Production Shairing مي باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود كه فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل مي باشد و در اين رساله مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان اراپ ERAP بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، كماكان در قالب خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيها و بطور كلي تطبيق اينگونه قرار دادهاي خريد خدمات بنام بيع متقابل با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت همان عنوان يا عناوين ديگر منعقد مي گرديده مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي با يكديگر ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و ضمناً با تطبيق قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورها نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند به تجزيه و تحليل نظام حقوقي اينگونه قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بپردازد و تا انتهاي رساله بتواند براي مشكلاتي كه در هر يك از اين قراردادهل به چشم مي خورد ارائه طريق نمايد به همين منظور اين رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است:
فصل اول معرفي كلي نفت و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و وجوه اشتراك و اختراق آنها ر اشامل مي گردد
فصل دوم به ويژگي ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران و بررسي اقسام اين عملكرد ها اختصاص يافته است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

محصول * تحقیق درباره جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران
کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست. .
به اعتقاد بسیاری  از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .
اهمیت نفت در صادرات :
صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خيزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .
صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .
کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .
درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقيه ي سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .
سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601  تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % كمتر نبوده است که نشان دهنده ي وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .
به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت کاهش پیدا کرده است و انشاالله همه ي ما امیدواریم که این مساله با درایت سیاستمداران به پیشرفت اقتصاد ایران کمک وافري مي نمايد. 
اهمیت نفت در اشتغال :
اهمیت اشتغال و به کارگیری درصد بیشتری از جمعیت فعال هر کشوری به عنوان یک هدف هم کوتاه مدت و هم بلند مدت هر دولتی بشمار می آید بدیهی است

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد جايگاه نفت در ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد جايگاه نفت در ايران

محصول * تحقیق در مورد جايگاه نفت در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
جايگاه نفت در ايران
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان امتياز امتياز Concession با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ رسيده و قرار دادهاي متداول امروزي مي تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معرف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي بيع متقابل Buy Back موسوم گرديده است را تعليل نموده و بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي مشاركت در توليد Production Shairing مي باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود كه فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل مي باشد و در اين رساله مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان اراپ ERAP بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، كماكان در قالب خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيها و بطور كلي تطبيق اينگونه قرار دادهاي خريد خدمات بنام بيع متقابل با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت همان عنوان يا عناوين ديگر منعقد مي گرديده مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي با يكديگر ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و ضمناً با تطبيق قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورها نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند به تجزيه و تحليل نظام حقوقي اينگونه قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بپردازد و تا انتهاي رساله بتواند براي مشكلاتي كه در هر يك از اين قراردادهل به چشم مي خورد ارائه طريق نمايد به همين منظور اين رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است:

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد جايگاه نفت در ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد جايگاه نفت در ايران

محصول * تحقیق در مورد جايگاه نفت در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
جايگاه نفت در ايران
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان امتياز امتياز Concession با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ رسيده و قرار دادهاي متداول امروزي مي تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معرف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي بيع متقابل Buy Back موسوم گرديده است را تعليل نموده و بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي مشاركت در توليد Production Shairing مي باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود كه فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل مي باشد و در اين رساله مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان اراپ ERAP بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، كماكان در قالب خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيها و بطور كلي تطبيق اينگونه قرار دادهاي خريد خدمات بنام بيع متقابل با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت همان عنوان يا عناوين ديگر منعقد مي گرديده مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي با يكديگر ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و ضمناً با تطبيق قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورها نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند به تجزيه و تحليل نظام حقوقي اينگونه قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بپردازد و تا انتهاي رساله بتواند براي مشكلاتي كه در هر يك از اين قراردادهل به چشم مي خورد ارائه طريق نمايد به همين منظور اين رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است:

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 41234