جمعیت - فایلخون

تحقیق درباره بررسي جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور

محصول * تحقیق درباره بررسي جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
 
چكيده
مسكن در ميان نيازهاي مختلف انسان يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين نكته توجه كافي مبذول نكرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را 5/2 ميليون واحد برآورد مي‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازي تنها براي ساختن 5 درصد آن متعهد مي‌شود و 95 درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار مي‌دهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده است. نمونه محصول كار 6 ساله اين بخش برج‌سازي شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهي دارد.
در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با 4 نوع سياست به اين امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سياست‌هاي خود بصورت نسبي موفق بوده‌اند. اين چهار نوع سياست‌گذاري عبارت بوده از: 1. دست راستي (راست‌گرا) 2. دست چپي (چپ‌گرا) 3. ميانه‌رو 4. تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانسته‌اند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.
اين مقاله بر آن است كه اين سياست‌ها را به صورت كلي با سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم مقايسه و اميد مي‌رود نتايجي كه بدست مي‌آيد قابل استفاده در سياست‌گذاري مسكن باشد.
چكيده
طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نمي‌توانند در مقابل زلزله پايداري داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پيش‌بيني جمعيت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده است و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته مي‌شود و بسياري در آنها خالي است ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نمي‌شود.
سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
طي عناوين بعدي سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياست‌هاي مسك ايران مقايسه شود. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مي‌يابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين مي‌شده است و قوانين مشخصي براي كار آنها معين مي‌شده است. چنين سياست‌هائي در ايران نيز قابل عمل است. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي مي‌كنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام مي‌دهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام مي‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت مي‌كنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين مي‌شود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ارتباط جمعیت با منابع انسانی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ارتباط جمعیت با منابع انسانی

محصول * تحقیق درباره ارتباط جمعیت با منابع انسانی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
مقدمه
بازار كار يكي از بازار‌‌هاي چهارگانه اقتصاد است كه به لحاظ ارتباط با جمعيت و منابع انساني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. منابع انساني در هر كشور اعم از تصميم‌گيران، قانونگذاران ، مديران و كاركنان، همواره به‌عنوان محوري‌ترين عامل رشد و توسعه مطرح بوده است و بدين‌ روي برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه‌‌ها و بستر مناسب براي بهره‌برداري كامل و متناسب از منابع انساني بسيار مهم و كليدي است. طي سال‌هاي اخير تحولا‌ت نيروي انساني و فناوري نشان داده كه نقش سرمايه انساني و نيروي كار در صحنه‌هاي اقتصادي چنان آثاري از خود به جاي گذاشته كه مي‌توان با تكيه بر نيروي كار كيفي و كارآفرين، فرآيند رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي را سرعت بخشيد. در اين ارتباط مقوله‌‌هاي اشتغال و بيكاري به موجب اثرها، تبعات و پيامد‌‌هاي اقتصادي كه از خود به جاي مي‌گذارند، از جمله موضوعاتي هستند كه بايد در كانون توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران اقتصادي اجتماعي قرار گيرند.
اشتغال و بيكاري از جمله مقولا‌ت اساسي اقتصاد است، به گونه‌اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي‌شود. يكي از دغدغه‌هاي اساسي برنامه‌هاي توسعه در كشور ما تلا‌ش براي كاهش معضل بيكاري است كه همواره به عنوان يكي از اهداف مهم اين برنامه‌ها مد نظر بوده است. از سوي ديگر، اطلا‌عات مربوط به ساختار نيروي كار، مبنايي براي ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن يك كشور محسوب مي‌شود. به ويژه نرخ بيكاري به طور عام به عنوان شاخص كلي عملكرد جاري اقتصاد كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
جمعيت و نيروي كار جوان در سراسر دنيا بزرگ‌ترين سرمايه و دارايي حال و آينده اما در عين حال آسيب‌پذيرترين گروه به شمار مي‌روند. در سال‌هاي اخير، بيكاري فزاينده در سطح جهان، جوانان را هدف قرار داده است و امروزه جوانان با سطح بالا‌يي از عدم اطمينان اقتصادي و اجتماعي مواجه هستند.
پيشينه موضوع
جمهوري اسلا‌مي‌ايران از لحاظ ويژگي‌هاي جمعيتي در شرايط خاصي قرار دارد. سياست‌هاي كنترل مواليد در سال‌هاي گذشته باعث كاهش مواليد و كنترل نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي اخير شده و اين پديده تأثير شگرفي روي ساختار سني و جنسي جمعيت گذاشته است. روند تكوين مشخصه‌‌‌هاي ساختاري و ساختمان سني جمعيت، مؤيد الزامي‌بودن ايجاد تغييرات بنيادي در ديدگا‌ه‌ها، اولويت‌ها و توجه بيشتر سياست‌ها و رويكردها به مسايل بازار كار و چگونگي اشتغال‌زايي در اقتصاد كشور است.
روند تحولا‌ت جمعيت كشور در چند دهه گذشته نشان مي‌دهد كه جمعيت جوان كشور در سال‌هاي گذشته به سرعت در حال افزايش بوده است و سهم بالا‌يي از جمعيت در گروه‌‌هاي سني جوان قرار دارند. بر اساس سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن، تعداد جمعيت جوان كشور در سال1335، 4/4 ميليون نفر(4/23 درصد كل جمعيت) بوده است. اين ‌‌رقم در سال1345 به 6/5 ميليون نفر(7/21 درصد)، در سال1355 به 5/8 ميليون نفر (2/25 درصد)، در سال 1365 به 13 ميليون نفر(3/26 درصد) و در سال 1375 به17 ميليون نفر(4/28 درصد) رسيده است. رقم دقيقي در مورد جمعيت كشور براي سال‌هاي پس از سرشماري سال1375 وجود ندارد اما پيش‌بيني جمعيت كشور براي سال‌هاي پس از سرشماري 1375 نشان مي‌دهد كه تعداد جمعيت جوان در سال‌هاي 1380 و1384 به ترتيب به3/23 ميليون نفر (33 درصد) و24 ميليون نفر (2/35 درصد) رسيده است. رقم ياد‌شده مؤيد اين امر است كه بيش از يك سوم جمعيت كشور در سن جواني واقع شده‌اند يا به عبارت ديگر، از هر سه نفر، يك نفر در گروه سني 29-15 سالگي قرار دارد. جدول شماره يك روند تحولا‌ت كل جمعيت و جمعيت جوان كشور را در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد.
يكي از مشخصه‌‌هاي اساسي جمعيت كشور در سال‌هاي اخير، جواني جمعيت، نرخ بالا‌ي رشد جمعيت فعال و نرخ بيكاري بالا‌ به خصوص در مورد جوانان بوده است(جدول2.) در سال 1375 نرخ مشاركت اقتصادي جوانان7/36 درصد بوده كه اين ‌‌رقم در سال 1384 به1/40 درصد رسيده است. نرخ مشاركت اقتصادي جوانان طي سال‌هاي 1375 تا 1384 با نوسان‌هاي شديدي مواجه بوده و از سال1377 تا 1383 به كندي كاهش يافته اما از سال1384 اين شاخص، شروع به افزايش كرده است. نرخ بيكاري جمعيت جوان در سال 1375، 8/14 درصد بوده، اين شاخص تا سال1380 روند افزايشي داشته و به ‌‌رقم بالا‌ي 5/27 درصد در اين سال رسيده است و بعد از اين سال به تدريج شروع به كاهش كرده، به طوري كه در سال 1385 به ‌‌رقم 7/20 درصد رسيده است.
جمعيت
پيش‌بيني‌هاي انجام شده در ارتباط با جمعيت كشور در سال‌‌هاي بعد از سرشماري سال 1375 نشان مي‌دهد كه كل جمعيت جوان كشور در سال1384، 23818 هزار نفر بوده است كه از اين تعداد 11767 هزار نفر زن و12139 هزار نفر مرد بوده‌اند. بين استان‌‌‌هاي كشور، بيشترين تعداد جمعيت جوان مربوط به استان تهران و كمترين تعداد جمعيت جوان مربوط به استان خراسان جنوبي بوده است. همچنين از كل جمعيت كشور 15833 هزار نفر شهري و7985 هزار نفر روستايي بوده‌اند.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، جمعيت جوان كشور در سال 1384 برابر با 2/35 درصد كل جمعيت كشور بوده است. بنابراين بيش از يك سوم جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي‌دهند. اين رقم براي مردان23/35 درصد و براي زنان 16/35 درصد بوده است. بيشترين نسبت جمعيت جوان مربوط به استان خوزستان و كمترين نسبت، مربوط به استان تهران بوده است، ساير استان‌ها با تفاوت اندكي بين اين دو استان قرار گرفته‌اند. نكته قابل توجه در ارتباط با نسبت جمعيت جوان، بالا‌ بودن اين نسبت در استان‌هايي نظير خوزستان، فارس و سمنان است كه دليل آن مهاجرت مردان به اين استان‌ها به منظور دستيابي به كار و شغل است.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد جمعیت

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد جمعیت

محصول * پاورپوینت درمورد جمعیت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 4 اسلاید

 قسمتی از متن .pptx : 
 
جمعیت
میزان سواد

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت در مورد مهاجرت و جمعیت

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد مهاجرت و جمعیت

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد مهاجرت و جمعیت* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد مهاجرت و جمعیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:  12
 
 
 
 
توسعه و رشد شهرستان ازنا در ابعادمختلف که به آن اشاره می شود بسیار کند بوده ومتناسب با جمعیت جوان و تحصیل کرده آن نیست. جوانانی که برای بروز استعداد و توانمندی های خود در زمینه های مختلف علمی ، هنری ، فرهنگی ، ورزشی (نسبت به سایر شهرستان های همجوار)با محدویت های بسیار روبه رو هستند وبه ویژه یافتن کاری متناسب با رشته تحصیلی و علاقه استعداد از مهم ترین دغدغه های جوانان است

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي

محصول * تحقیق درباره به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
موضوع:
به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي
استاد گرامي:
خانم دكتر درودي
دانشجو:
داور فخري
نام درس:
جمعيت شناسي
به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي
نويسنده: اسكات مورلند
ترجمه: داور فخري
در سالهاي اخير از اهميت آموزش به عنوان سرمايه گذاريهاي لازم براي توسعه اقتصادي كاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعي كلمه ممكن نيست تنها آموزش است كه مي تواند مهارتهاي لازم براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي و افزايش كيفيت زندگي را ايجاد كند. اكنون نيز اين اظهارنظر، ورود به دهة 90، همانند آنچه كه در اوايل دهة60 بوده است صحيح مي باشد. كنفرانس جهاني آموزش كه در سال 1990، در بانكوك برگزار مي شود بر اين تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژي توسعه تأكيد مي كنند. عليرغم دستاوردهاي گسترده آموزشي در تمام حوزه هاي جهان در حال توسعه مشكلات جديدي علي الخصوص در آفريقا پابرجاست. اگرچه در طي دهه 70 نام نويسي با نرخي بالاتر از رشد جمعيت در حال افزايش بود اما، در سالهاي اخير نرخ نام نويسي در برخي از كشورها شروع به كاهش كرده است به نحويكه درصد كودكان در سن مدرسه رفتن در مدارس شروع به كاهش كرده است (در برخي از كشورهاي آفريقايي حتي نام نويسي هاي مطلق نيز در حال كاهش است). در ديگر بخشهاي جهان اگرچه (نرخ) نام نويسي ها همچنان بالاست اما كيفيت آموزش (به جهت اينكه) منابع به طور مداوم كمتر و كمتر بسط داده مي شوند تنزل كرده است. اكنون وضعيت فعلي بدين مفهوم است كه برنامه ريزي آموزشي دقيق بيش از هر زمان ديگري با اهميت است. يكي از راههايي كه برنامه ريزي آموزشي مي تواند بهبود يابد از طريق استفاده از الگوهاست. الگوها اگر به طور صحيح، توسعه يافته به كار برده شوند مي توانند ابزار قدرتمندي باشند كه به برنامه ريز آموزشي اجازه مي دهند وضعيت فعلي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و تأثيرات سياستهاي جانشين را بررسي كند اكنون اگر از بين نرفتن دستاوردهاي آموزشي كه در گذشته بدست آمده اند (مدنظر است)، اختصاصي كاراي (مؤثر) منابعي كه به طور فزاينده كمياب مي‌شوند در بخش آموزش در درجه اول قرار دارد. در حاليكه آموزش همچنان با اهميت است، مشكلات رشد جمعيت و توسعه سياستهاي جمعيتي و برنامه هاي تنظيم خانواده متشابهاً با اهميت هستند. بعد از يك دورة مقاومت، علي الخصوص در آفريقا، نسبت به اين عقيده كه نرخ هاي پايين رشد جمعيتي مي تواند بر توسعه اقتصادي سودمند باشند،‌ در حال حاضر بسياري از كشورها پذيرفته اند كه تنظيم خانواده استراتژي لازم و ضروري براي توسعه است. اكنون تكنيك‌هاي طرح ريزي جمعيتي و الگوهاي اكونوميك – دموگرافيك ابزارهاي تصديق شده اي براي ادغام جمعيت در برنامه ريزي و تجزيه و تحليل سياست به طور طبيعي در بردارندة نوعي از سنجش آموزشي است. هنوز، عليرغم اهميت آموزش و جمعيت، روشهايي كه اغلب در الگوهاي آموزشي – جمعيتي مورد استفاده قرار مي گيرند در ده – پانزده سال گذشته تغيير نكرده اند به ندرت پيشرفت تكنيكي در اسباب برنامه ريزي آموزشي ساخته شده است. در بهداشت، جمعيت و ديگر بخشهاي اجتماعي پيشرفتهاي ايجاد شده و تكنيك هاي نويني مورد استفاده قرار مي گيرد اما در آموزش اين چنين نيست. اغلب پيشرفتي كه بدست آمده است شامل رايانه اي كردن تكنيك هاي موجود با استفاده از ريز پردازنده ها بوده است. اين يك توسعه با اهميت است چرا كه آن تكنيك ها را در كشورهاي در حال توسعه براي برنامه ريزان قابل دسترس تر نموده است. حتي در انجمن مثلث پژوهش (reaserch Triangle institut) تحت پژوهش و اجراي بنيادين در پروژة سيستمهاي آموزشي در حال توسعه كه بوسيله usIAD حمايت شده كه در آن الگوهاي نوين مختلف و ابزارهاي برنامه ريزي و تجزيه و تحليل سياست آموزشي توسعه يافته بودند. الگوي پايه طرح ريزي هاي آموزشي كه در دستورالعمل هاي يونسكو كه در دهة 70 توسعه

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي رابطه بين ميزان جمعيت و درآمد خانواده بر عملكرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان ايذه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي رابطه بين ميزان جمعيت و درآمد خانواده بر عملكرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان ايذه

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطه بين ميزان جمعيت و درآمد خانواده بر عملكرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان ايذه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
چکيده :
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه درآمد و جمعيت خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان ايذه ميباشد.اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفيخوشهايي انجام شد.ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي، آزمونهاي ويژه درآمد و كسب خانواده و عملكرد تحصيلي دانش اموزان از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي و عملكرد تحصيلي وBMI ارتباط معنيداري وجود داشت.بين وضعيت اقتصادي اجتماعي با عملكرد تحصيلي ارتباط معني داري وجود نداشت.
کليدواژهها: آمادگيجسماني،عملكرد تحصيلي ،پيشرفت تحصيلي

مقدمه
پيشرفتهاي شگرف در فنآوري و ماشينيشدن زندگي از ويژگيهاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشينيشدن زندگي،فقرحرکتي بوده که از ديدگاه تندرستي از مهمترين مشکلات بشر امروزي است.اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب ميشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترين عواملي که سبب بروز ناتوانيها و مرگهاي زودرس ميشوند،از بيماريهاي عفوني و واگيردار به بيماريهاي مزمن وتحليلبرنده تغيير يافتهاند.در طي اين سالها ازيک سو،به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتيورفاه بيشازحد در زندگي،زيادهروي در مصرف چربيهاگوشت،شکرونمکودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماريهاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شدهاست(وو،2000).
دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،بهداشتي و قابليتهاي جسماني ميتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.در کشورهاي توسعهيافته صنعتي به نظر ميرسد چاقي نتيجه انتخاب رژيمهاي غذايي نامناسب ،کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي ميکنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي باشد.بررسي ها نشان دادهاند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ديل،2002). عوامل متعددي از جمله سن،جنس،ميزان تحصيلات، شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافهوزن وچاقي مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،به طور متوسط کوچکتر ميمانند وجهش نوجواني آنها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.نتيجه اصلي اين امر،کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به اين که شاخصهاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاريهاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانشآموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.

بيان مساله :
اين تحقيق ، محقق در صدد است كه مقايسه تعيين رابطه درآمد و جمعيت خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان ايذه ميباشد. از طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر با ميزان درآمد بالاو دانش آموزان با ميزان درامد پايين و يا متوسط رابطه معناداري وجود .
به منظور انجام پژوهش، دانش آموزان دختر مدرسه آنزان كشاي شهرستان ايذه به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و 600 دانش‌آموز و 40 نمفر به صورت تصادفي شهرستان ايذه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اگر چه رابطهٔ معناداری بین ميزان درآمد و جمعيت خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدايي وجود دارد،. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر پیشرفت و عملكرد تحصيلي دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.و دركل تنها نفش جمعيت و تعداد فرزندان و ميزان درآمد خانواده هاي دانش آموزان بر عملكرد تحصيلي اين دسته از دانش آموزان وجود دارد.
پژوهش حاضراز ابين عوامل خانوادگي موثر در پيشرفت تحصيلي ، بررسي ميزان درآمد و تعداد فرزندان بر پيشرفت تحصيلي مي باشد.لذا طرح حاضر سعي براين دارد به به سوالات زير پاسخ صحيحي بدهد.
آيابين ميزان جمعيت در خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.
آيا آموزش لازم خانواده در جهت كنترل جمعيت و كنترل تعداد فرزندان موثر واقع شده است.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد جمعیت ومهاجرت .

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت در مورد جمعیت ومهاجرت .

محصول * پاورپوینت در مورد جمعیت ومهاجرت .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد جمعیت ومهاجرتگ
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 11
 
 
 
 
جمعیت چیست؟
به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند جمعیت می گویند.
 

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ارتباط جمعیت با منابع انسانی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ارتباط جمعیت با منابع انسانی

محصول * تحقیق درباره ارتباط جمعیت با منابع انسانی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
مقدمه
بازار كار يكي از بازار‌‌هاي چهارگانه اقتصاد است كه به لحاظ ارتباط با جمعيت و منابع انساني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. منابع انساني در هر كشور اعم از تصميم‌گيران، قانونگذاران ، مديران و كاركنان، همواره به‌عنوان محوري‌ترين عامل رشد و توسعه مطرح بوده است و بدين‌ روي برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه‌‌ها و بستر مناسب براي بهره‌برداري كامل و متناسب از منابع انساني بسيار مهم و كليدي است. طي سال‌هاي اخير تحولا‌ت نيروي انساني و فناوري نشان داده كه نقش سرمايه انساني و نيروي كار در صحنه‌هاي اقتصادي چنان آثاري از خود به جاي گذاشته كه مي‌توان با تكيه بر نيروي كار كيفي و كارآفرين، فرآيند رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي را سرعت بخشيد. در اين ارتباط مقوله‌‌هاي اشتغال و بيكاري به موجب اثرها، تبعات و پيامد‌‌هاي اقتصادي كه از خود به جاي مي‌گذارند، از جمله موضوعاتي هستند كه بايد در كانون توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران اقتصادي اجتماعي قرار گيرند.
اشتغال و بيكاري از جمله مقولا‌ت اساسي اقتصاد است، به گونه‌اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي‌شود. يكي از دغدغه‌هاي اساسي برنامه‌هاي توسعه در كشور ما تلا‌ش براي كاهش معضل بيكاري است كه همواره به عنوان يكي از اهداف مهم اين برنامه‌ها مد نظر بوده است. از سوي ديگر، اطلا‌عات مربوط به ساختار نيروي كار، مبنايي براي ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن يك كشور محسوب مي‌شود. به ويژه نرخ بيكاري به طور عام به عنوان شاخص كلي عملكرد جاري اقتصاد كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
جمعيت و نيروي كار جوان در سراسر دنيا بزرگ‌ترين سرمايه و دارايي حال و آينده اما در عين حال آسيب‌پذيرترين گروه به شمار مي‌روند. در سال‌هاي اخير، بيكاري فزاينده در سطح جهان، جوانان را هدف قرار داده است و امروزه جوانان با سطح بالا‌يي از عدم اطمينان اقتصادي و اجتماعي مواجه هستند.
پيشينه موضوع
جمهوري اسلا‌مي‌ايران از لحاظ ويژگي‌هاي جمعيتي در شرايط خاصي قرار دارد. سياست‌هاي كنترل مواليد در سال‌هاي گذشته باعث كاهش مواليد و كنترل نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي اخير شده و اين پديده تأثير شگرفي روي ساختار سني و جنسي جمعيت گذاشته است. روند تكوين مشخصه‌‌‌هاي ساختاري و ساختمان سني جمعيت، مؤيد الزامي‌بودن ايجاد تغييرات بنيادي در ديدگا‌ه‌ها، اولويت‌ها و توجه بيشتر سياست‌ها و رويكردها به مسايل بازار كار و چگونگي اشتغال‌زايي در اقتصاد كشور است.
روند تحولا‌ت جمعيت كشور در چند دهه گذشته نشان مي‌دهد كه جمعيت جوان كشور در سال‌هاي گذشته به سرعت در حال افزايش بوده است و سهم بالا‌يي از جمعيت در گروه‌‌هاي سني جوان قرار دارند. بر اساس سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن، تعداد جمعيت جوان كشور در سال1335، 4/4 ميليون نفر(4/23 درصد كل جمعيت) بوده است. اين ‌‌رقم در سال1345 به 6/5 ميليون نفر(7/21 درصد)، در سال1355 به 5/8 ميليون نفر (2/25 درصد)، در سال 1365 به 13 ميليون نفر(3/26 درصد) و در سال 1375 به17 ميليون نفر(4/28 درصد) رسيده است. رقم دقيقي در مورد جمعيت كشور براي سال‌هاي پس از سرشماري سال1375 وجود ندارد اما پيش‌بيني جمعيت كشور براي سال‌هاي پس از سرشماري 1375 نشان مي‌دهد كه تعداد جمعيت جوان در سال‌هاي 1380 و1384 به ترتيب به3/23 ميليون نفر (33 درصد) و24 ميليون نفر (2/35 درصد) رسيده است. رقم ياد‌شده مؤيد اين امر است كه بيش از يك سوم جمعيت كشور در سن جواني واقع شده‌اند يا به عبارت ديگر، از هر سه نفر، يك نفر در گروه سني 29-15 سالگي قرار دارد. جدول شماره يك روند تحولا‌ت كل جمعيت و جمعيت جوان كشور را در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد.
يكي از مشخصه‌‌هاي اساسي جمعيت كشور در سال‌هاي اخير، جواني جمعيت، نرخ بالا‌ي رشد جمعيت فعال و نرخ بيكاري بالا‌ به خصوص در مورد جوانان بوده است(جدول2.) در سال 1375 نرخ مشاركت اقتصادي جوانان7/36 درصد بوده كه اين ‌‌رقم در سال 1384 به1/40 درصد رسيده است. نرخ مشاركت اقتصادي جوانان طي سال‌هاي 1375 تا 1384 با نوسان‌هاي شديدي مواجه بوده و از سال1377 تا 1383 به كندي كاهش يافته اما از سال1384 اين شاخص، شروع به افزايش كرده است. نرخ بيكاري جمعيت جوان در سال 1375، 8/14 درصد بوده، اين شاخص تا سال1380 روند افزايشي داشته و به ‌‌رقم بالا‌ي 5/27 درصد در اين سال رسيده است و بعد از اين سال به تدريج شروع به كاهش كرده، به طوري كه در سال 1385 به ‌‌رقم 7/20 درصد رسيده است.
جمعيت
پيش‌بيني‌هاي انجام شده در ارتباط با جمعيت كشور در سال‌‌هاي بعد از سرشماري سال 1375 نشان مي‌دهد كه كل جمعيت جوان كشور در سال1384، 23818 هزار نفر بوده است كه از اين تعداد 11767 هزار نفر زن و12139 هزار نفر مرد بوده‌اند. بين استان‌‌‌هاي كشور، بيشترين تعداد جمعيت جوان مربوط به استان تهران و كمترين تعداد جمعيت جوان مربوط به استان خراسان جنوبي بوده است. همچنين از كل جمعيت كشور 15833 هزار نفر شهري و7985 هزار نفر روستايي بوده‌اند.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، جمعيت جوان كشور در سال 1384 برابر با 2/35 درصد كل جمعيت كشور بوده است. بنابراين بيش از يك سوم جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي‌دهند. اين رقم براي مردان23/35 درصد و براي زنان 16/35 درصد بوده است. بيشترين نسبت جمعيت جوان مربوط به استان خوزستان و كمترين نسبت، مربوط به استان تهران بوده است، ساير استان‌ها با تفاوت اندكي بين اين دو استان قرار گرفته‌اند. نكته قابل توجه در ارتباط با نسبت جمعيت جوان، بالا‌ بودن اين نسبت در استان‌هايي نظير خوزستان، فارس و سمنان است كه دليل آن مهاجرت مردان به اين استان‌ها به منظور دستيابي به كار و شغل است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد جمعیت خانواده 24 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد جمعیت خانواده 24 ص

محصول * تحقیق در مورد جمعیت خانواده 24 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
مقدمه:
جستجوي حد متناسب جمعيت براي هر جامعه‌اي با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسايل جمعيتي را ياري مي‌كند تا به سوي شناخت واقعيت‌هاي جامعه خود گام بردارند. امّا اين حركت به دنبال خود سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي معيني را مي‌طلبد تا به يافته‌ها و نظرات اصولي و علمي، جامعه عمل بپوشاند، زيرا شناخت مسئله و مشكل اجتماعي يا جمعيتي هر چند كه بسيار مهم تلقي مي‌وشد. اما مهمتر از آن نحوة عمل مردم و نهادهاي تنظيم كننده رفتار اجتماعي است كه در مورد اخير، به ويژه دولتها نقش حساس‌تري برعهده دارند.
تعريف سياست‌هاي جمعيتي:
سياست‌ جمعيتي مجموعه‌اي از اصول و تدابير و تصميمات مدون مي‌باشد كه در ارتباط با حل مسائل جمعيت توسط دولت براي هماهنگ و ايجاد تعادل بين عوامل جمعيتي از يك سو و عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از سوي ديگر در جهت رسيدن به اهداف خاص رفاه عمومي جامعه اتخاذ مي‌گردد.
مسائل جمعيتي ان دسته اموري هستند كه از حالت تعادل و هماهنگي با ساير امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پيچيده درآمده، به وطريكه جمعيت كه يك واقيعيت طبيعي است، به صورت يك معضل و مشكل بروز پيدا مي‌كند بنابراين، مسائل جمعيتي امور ناهمساز وپيچيده‌اي هستند كه به كمك تدابير وسياست هاي جمعيتي در مجموعه كلي بايد هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشكلات اقتصادي واجتماعي بروز پيدا نكند. براي جلوگيري از يك چنين مشكلاتي نياز به برنامه‌ريزي وس ياست‌گذاري جمعيتي است.
از يك ديدگاه سياست‌هاي جمعيتي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند : سياست‌هاي جمعيت خرد و سياست‌هاي جمعيت كلان.
سياست‌هاي جمعيتي خرد
منظور از سياست‌هاي جمعيتي خرد «مجموعة اصول و تدابير و تصميمات مدون جمعيتي است كه از سوي دولت در كشوري اتخاذ مي‌شود و حدود فعاليتهاي او را در رابطه با مسايل جمعيتي و يا اموري كه نتايج جمعيتي دارند تعيين مي‌كند.» (تقوي، 1377،45). سياست‌هاي خرد يا همان سياست‌هايي كه توسط دولت‌ها اتخاذ مي‌شود نيز بر دو گونه است:
1: سياست‌هاي مستقيم: سياست هاي مستقيم مجموعة اصول و تدابيري كه توسط دولتها اتخاذ مي‌گردند و بطور بي‌واسطه ومستقيم درباره حدود و فعاليتهاي جمعيتي افراد يك جامعه است مانند سياستهاي كنترل مواليد در يك كشور.
2: سياست‌هاي غيرمستقيم : سياست‌هاي غيرمستقيم مجموعة اصول و تدابيري‌اند كه توسط دولتها اتخاذ مي‌گردند هرچند كه بطور مستقيم دربارة فعاليتهاي جمعيتي نيست اما نتايج جمعيتي دارند بعنوان مثال سياست‌هاي دولت براي بالا بردن سطح رفاه مردم، يا بالا بردن سطح سواد و آموزش زنان و… هر چند سياست‌هاي برشمرده ظاهراً دربارة مسائل جمعيتي نيست اما اين سياست‌ها باعث كاهش مواليد در يك جامعه مي‌شود.
نمونه‌اي از سياستهاي خرد كه دولت‌ها مي‌توانند اتخاذ نمايند:
1. دولتها مي‌توانند از طريق شبكه ارتباطات جمعي و فرآيندآموزشي، چه رسمي (نظام مدرسه) و يا غيررسمي (آموزش بزرگسالان) مردم را به داشتن خانواده‌هاي كوچكتر تشويق كنند.
2. دولتها مي‌توانند به منظور ترويج الگوهاي رفتاري جمعيتي مطلوب و نيز به منظور تامين خدمات بهداشتي و جلوگيري از باروري برنامه‌هاي تنظيم خانواده را به مرحله اجرا درآوردند. در حال حاضر چنين برنامه‌هايي، چه به طور رسمي با حمايت دولت و چه به طور غيررسمي توسط خود مردم، در 60 كشور جهان سوم، كه تقريباً 87 درصد جمعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته را در برمي‌گيرد اجرا مي‌شود. امروزه فقط تعدادي معدودي از كشورهاي بزرگ مانند برزيل، برمه، اتيوپي و پرو فاقد برنامه‌هاي تنظيم خانواده هستند.
3. دولتها مي‌توانند در زمينه داشتن بچه آگاهانه مشوق و محدوديت اقتصادي ايجاد كنند؛ براي مثال، از طريق قطع يا كاهش مرخصي زايمان، كاهش، قطع و يا تحمل مجازاتهاي مالي براي داشتن بچه بيش از تعدادي معين، برقراري بيمه تامين اجتماعي سالمندان و قوانين حداقل سن كار كودكان، افزايش شهريه مدارس و قطع كمكهاي زياد دولتي براي آموزش متوسطه و عالي و بالاخره كمك كردن به خانواده‌هاي كوچكتر از طريق پرداختهاي مستقيم مالي. سنگاپور، هند، كره، تايوان و چين در حال حاضر مشغول تجربه اين امر اجتماعي‌اند كه از طريق اعمال سياستهاي تشويقي و تحديدهاي پرجمعيت مساكن كمياب عمومي را واگذار مي‌كند. علاوه بر اين، كمك هزينه زايمان را تا حداكثر دو بچه محدود كرده، حق الزحمه زايمان را برمبناي تعداد اطفال قرار داده و معافيتهاي مالياتي را از 5 بچه به 3 بچه كاهش داده است. در هند، در يك موسسه چايكاري اين سياست‌ تجربه شده است كه به حساب پس‌انداز كارگران زن در خلال دوره غيربارداري سپرده‌هاي مالي گذاشته مي‌شود. اين سپرده‌ها برحسب تعداد بچه اندوخته مي‌شود و چنانچه زني تعداد بسيار زيادي بچه به دنيا آورد كل سپرده ضبط مي‌شود. هنگامي كه زن به سن 45 سالگي، يعني به سني كه ديگر باردار نمي‌شود، برسد اين مبالغ ذخيره شده به عنوان نوعي تامين اجتماعي به جاي بچه به زن پرداخت مي شود. در تايوان تجربه‌اي در يك از شهركهاي روستايي به دست آمده است. در اين

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره از جمعيت نژاد آفريقا

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق درباره از جمعيت نژاد آفريقا

محصول * تحقیق درباره از جمعيت نژاد آفريقا * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
از جمعيت نژاد ، زبان و دين مردم آفريقا چه مي دانيد ؟
 
جمعيت :
به نمودار مقايسه اي جمعيت قاره ها با يکديگر توجه کنيد .
 
/
 
هر چند جمعيت آفريقا نسبت به وسعت آن کم است . اما چون زاد و ولد در اين قاره زياد است روز به روز بر تعداد جمعيت آن افزوده مي شود .
 
درطو ل ساليان دراز عواملي چون جنگ هاي داخلي ، نبود بهداشت و شيوع بيماري هاي مختلف ، خشک سالي هاي پي در پي و کمبود مواد غذايي از افزايش جمعيت در اين قاره جلوگيري کرده است.
 
به نقشه پراکندگي جمعيت در آفريقا توجه کنيد .
 
/
 
نواحي پر جمعيت در آفريقا عبارتند از :
*حوضه رود کنگو
*کناره هاي خليج گينه
*دره ي رود نيل
*کناره هاي شمال غربي
 
نژاد :
 بيشتر مردم آفريقا از نژاد سياه پوست هستند . مردم شمال صحراي بزرگ آفريقا و بخش کوچکي از جنوب اين قاره سفيد پوست اند .
 
زبان :
مردم آفريقا يا به زبان کشورهايي که قبلاً تحت نفوذ و استعمار آنها بوده اند (زبان   فرانسوي ، زبان انگليسي و … ) و يا به زبان هاي محلي خودشان صحبت مي کنند. ساکنان کشورهاي شمال صحراي بزرگ آفريقا به زبان عربي حرف مي زنند.
 
دين :
 به نقشه کشورهاي مسلمان در آفريقا دقت کنيد .
 
 
اکثر مردم کشورهاي شمال آفريقا مسلمان اند . ساير آفريقايي ها به دين مسيحي يا مذاهب ابتدايي اعتقادد دارند .

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 41234