خو - فایلخون

پایان نامه درباره crm 15 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

پایان نامه درباره crm 15 ص

محصول * پایان نامه درباره crm 15 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پایان نامه درباره crm 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   به دنیای دیجیتال خو ش آمدید ما دربارة ایتنرنت صحبت کرده ایم .در باره پست الکترو نیکی صحبت کرده ایم،در باره با زار یابی از راه دور ،جدید صحبت کرده ایم . درباره چاپ کردن دیجیتالی صحبت کرده ایم و در باره بعضی تکنولوژیهای جدید که با ز هم می آیند صحبت کرده ایم . همه اینها در C RM چه معنی دارد ؟بدین معنی است که ما وارد دنیای دیجیتال شده ایم . تکنو لو ژی سلاح تعر یف کننده ای است که بر ندگان با ید لبه بران با شند. اینترنت مهمترین پیشرفت در بازاریا بان از خدمات پستی آمریکا است این مهترین قطعه تحولCRM است . طی زمان بخشی از هر تعامل خاص با اینترنت سو کار خواهد داشت ،اما آ ن فقط یک قطعه است. شکل کلی -گلوله جادویی برایCRM –است تکنو لوژی در همه قا لبها است که امرو زه به علاوه آنهایی که فقط روی افق فکری هستند می شنا سیم . البته ما مجبو ریم با نگاهی نز دیکتر به اینترنت آغاز کنیم ،به واسطه همه جا گیر که دوره ما در تاریخ را ارا ئه می دهددر دهه 1920 رادیو برای اهمیتش زمانی که CALRIN COOLIDGE آن را …

دانلود + ادامه مطلب

تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نا محدود

دسته بندی: علوم انسانی

تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نا محدود

محصول * تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نا محدود* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نا محدود
 
 بخش گزارشهاي حقوقي 
فهرست
1- گواهي انحصار وراثت نامحدود…………………………………………………………………………    صفحه 1
2- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاربي چك 22568000 ريال و خسارت داري………………….. صفحه 7 
3- تقاضاي صدور حكم بر تامين خواسته از اموال خوانده………………………………………………صفحه 11
4-ثبت نام فرزند به نام سيد محمود در شناسنامه اينجانب و برعكس  ……………………………….صفحه14
5- تحويل مبيغ……………………………………………………………………………………………………. صفحه  23
6- خلع يد و قلع وقلع قرار عدم صلاحيت…………………………………………………………………. صفحه 30
7- الزام به انجام تعهد …………………………………………………………………………………………… صفحه33
8- تقاضاي مطالبه وجه يك فقره سفته …………………………………………………………………….. صفحه44
9- تامين خواسته به مبلغ يك صد ميليون ريال…………………………………………………………… صفحه 49
10 – دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال رسمي با تنظيم سند اعسار از هزينه دادرسي…………… صفحه 51
11- تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه……………………………………………………………………. صفحه 54 
12- الزا مبه انجام تعهد خواندگان مبني بر انتقال رسمي با تنظيم سند اعسار از هزينه دادرسي  ……………. صفحه 58
13- تقاضاي فسخ معامله به لحاظ معامله به لحاظ خيار غبن………………………………………… صفحه77
14- تقاضاي صدور حكم ورشكستگي …………………………………………………………………. صفحه  81
15- صدور حكم به تنفيذ وصيت نامه عادي مورخ 21/2/1371………………………………….. صفحه 86
16- اثبات مالكيت خواهانها به يك قطعه زمين به مساحت چهار هكتار …………………………. صفحه88
17 – تقسيم مال مشاع و پرداخت سهم الشركاء…………………………………………………………. صفحه95
18- تقاضاي صدور حكم به تجويز انتقال منافع يك باب مغازه عكاسي …………………………. صفحه99
19- مطالبه قيمت زمين الزامي انجام تعهد………………………………………………………………… صفحه104
20- خلع يد ……………………………………………………………………………………………………. ..صفحه113
21- رفع تصرف عدواني – غير مالي …………………………………………………………………….. .صفحه119
22- تامين دليل وضعيت يكباب مغازه …………………………………………………………………… صفحه125
 
 مجتمع قضائي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11
الف: كلاسه پرونده:           
ب: خواهان :  فاطمه
خوانده:  مهدي , عذري
ج: موضوع:تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نا محدود
د- گردشكار:
خواهان با ارئه گواهي فوت مورث و گواهينامه تسليم اظهار نامه ماليات بر ارث و شناسنامه كليه وراث كه همه اين دلائل به صورت فتوكپي مصدق ملصق به دادخواست مي باشد به دادگاه مشروحاً چنين درخواست خود را مطرح كرده است.
رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد
سلام عليكم
احتراماً به استحضار عالي مي رساند به موجب گواهي فوت شماره 987853 آقاي علي اكبر متولد 1333 دارنده شماره شناسنامه ….. صادره مشهد كه در تاريخ 21/1/82 در مشهد فوت نموده و ورثه حين الفوت منحصر به افراد ذيل مي باشندك
1-         همسر متوفي فاطمه……. داراي شناسنامه……….
2-         فرزند متوفي رجبعلي…….. داراي شناسنامه……….
3-         فرزند متوفي جواد…….. داراي شناسنامه……….
4-         فرزند متوفي محمد …… داراي شناسنامه……….
5-         فرزند متوفي سعيد…… داراي شناسنامه……….
6-         فرزند متوفي حسن…….. داراي شناسنامه……….
7-         همسر متوفي عذري…… داراي شناسنامه……….
8-         فرزند متوفي كمال………. داراي شناسنامه……….
9-         فرزند متوفي جلال…….. داراي شناسنامه……….
10-فرزند متوفي سميه…….. داراي شناسنامه……….
11- فرزند متوفي حجت…… داراي شناسنامه……….
12- فرزند متوفي مهدي………. داراي شناسنامه……….
نظر به اينكه خواندگان فوق ازا رائه اسناد سجلي امتناع مي ورزد لذا به تجويز از ماده 212 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي  استعلام مراتب از اداره محترم ثبت  احوال جهت تصديق آنها را دارم . ضمن اينكه ورثه مرحومه شامل افراد فوق بوده و دارايي متوفي طبق گواهي ماليات بر ارث به پيوست تقديم مي دارد . لذا تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نامحدود را دارم.
با احترام
بعد از دادخواست و ديگر دلائل ابرازي دادگاه استشهاديه مخصوص  گواهي انحصار وراثت را تهيه نموده كه اين گواهي با ماده 9 قانون انحصار وراثت – «هر گاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود ، تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وراثي غير از تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد». شروع مي شود و بعد از آن در ادامه اين فرم چاپي  چنين آمده كه به گواهي مي طلبم خانمها و آقاياني راكه آگاه هستند شادروان علي اكبردر تاريخ 21/1/82 در شهر مشهد آخرين اقامتگاه دائمي خود در گذشته است در هنگام فوت الف: تعدا 9 پسر داشته بنام هاي رجبعلي ، جواد، محمد ، سعيد ، حسن، كمال ، جلال ،مهدي، حجت 
ب: تعداد 1 دختر داشته به نام سميه
پ: تعداد 2 همسر دائمي داشته بنام هاي فاطمه و عذري
ت: مادر نداشته
ث: پدر نداشته
و وراث ديگري غير از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت متوفي شيعه بوده و دارايي او بيشتر از مبلغ ده ميليون ريال بوده است اطلاعات خود را در اين برگه بنويسيد.[توضيح اينكه طبق قانون جديد گواهي حصر وراثت نامحدود براي بيشتر از سي ميليون ريال صادر مي وشد ولي اين مبلغ در سابق يك ميليون ريال بود و فرق گواهي حصر وراثت محدود با نامحدود در اين است كه گواهي حصر وراثت محدود نيازي به درجه آگهي در روزنامه و …. ندارد]
امضاء متقاضي
1-         گواه اول: اينجانب  نام: حبيب ا…   نام خانوادگي: …شغل:..سن: 1330 شماره شناسنامه:…صادره از مشهد فرزند…كه با خانواده (نام متوفي)…از نزديكان آنها هستم ولي رابطه خويشاوندي با در گذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد مي كنم كه به جز راستي چيزي ننويسم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت اين ورقه نوشته شده است و التزام به راستگوي مراتب بالا را كلاً گواهيا مي كنم.
امضاء گواه
گواه دوم:… به همين ترتيب
گواه سوم:….
و در آخر امضاء رئيس دادگاه- شيعه علي
چنين مي شود كه خواهان هزينه نشر آگهي را پرداخته و درخواست گواهي حصر وراثت در روزنامه نشر مي گردد و دادگاه با ارسال نامه اي از اداره ثبت احوال مشهد مشخصات سجلي وراث را مطالبه مي كند و اداره مزبور چنين مي كند تا بر اين اساس گواهي حصر وراثت صادر مي شود.
گواهي حصر وراثت
نوع فايل: word
سايز:78.9 KB
تعداد صفحه:157

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد باذِل مشهدی

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد باذِل مشهدی

محصول * تحقیق در مورد باذِل مشهدی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
 
باذِل مشهدی ، میرزامحمد رفیع معروف به رفیع خان و متخلص به باذل ، از امرا و پارسی گویان شبه قارة هند در قرون یازدهم و دوازدهم . او خود را از احفاد خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی * می دانست . پدرش میرزا محمود مشهدی به روزگار شاهجهان (حک : 1037 ـ 1068) از مشهد به هندوستان رفت و در حکومت شاهجهان به مقاماتی دست یافت . محله های محمود پوره در شهرهای اورنگ آباد و برهانپور به نام اوست و قبرش نیز در محمود پورة برهانپور واقع است . عموی باذل ، میرزا محمد طاهر ملقب به وزیرخان (متوفی 1083)، نیز در همان عهد به هند رفت و در ایام شاهزادگی اورنگ زیب عالمگیر (حک: 1068 ـ 1118) مقرّبِ او بوده است . بعداً عالمگیر او را به ترتیب به صوبه داری برهانپور و اکبرآباد و مالوه منصوب کرد. عموی دیگر باذل ، میرزا جعفر سروقد، در مشهد مدرسه داشت ؛ اما سه پسر او، نورالدین محمدخان (متوفی 1126) و فخرالدین محمدخان (متوفی 1139) و کفایت خان ، به هند رفتند و به خدمات دیوانی پرداختند.
باذل در شاهجهان آباد (دهلی کنونی ) زاده شد. نخست ، نزد شاهزاده معزالدین ، فرزند عالمگیر، به شغل دیوانی پرداخت . سپس ، از سوی عالمگیر، حاکم بانْس بَریلی و بعد مأمور حراست قلعة گوالیار شد، اما پس از وفات عالمگیر (1118) از خدمت عزل شده و در دهلی عزلت اختیار کرد و در 1123 در همانجا درگذشت . او مردی بود متصف با فضایل اخلاقی که به برآوردن نیاز مردم اهتمام داشت . شهرتش بیشتر به سبب شاعری و سرودن حملة حیدری است .
باذل با ناصر علی سرهندی * (متوفی 1108)، شاعر نامدار آن روزگار، مصاحبت داشت . اما سرهندی او را در مجلس خود استهزا کرد. سراج الدین علی خان آرزو * شاهجهان آبادی (1099ـ1169) نیز در هفده سالگی در گوالیار با او ملاقات کرده است . باذل غزل و مثنوی می سرود و غزلهایش در تذکره هایی که شرح حال او را آورده اند نقل شده است .
آثار: 1) انشای باذل ، نمونة نثر فارسی اوست که میرعلیرضا حسینی سبزواری و جعفر سیّاح در بیاض مشترک خود (تألیف 1087ـ1089 در برهانپور) آورده اند. نسخة خطّی این بیاض در موزة ملی پاکستان ، کراچی به شمارة 266ـ1963، N. M. موجود است ؛ 2) اعتقادیه ، منظومه ای در پانزده بند در حمد خدا و نعت رسول اکرم ، صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ، که درآن بیاض (ص 493 ـ 498) نقل شده است ؛ 3) دیوان باذل که به گفتة ایمان (متوفی 1226) پر از اشعار دلپذیر بوده است (ص 110). آنچه در فهرس المخطوطات الفارسیه ، (ج 2، ص 72)، به عنوان کلیات باذل مشهدی آمده است ، با کلیات میرزامحمد رفیع سودای شاهجهان آبادی (1125ـ1195) مطابقت دارد (رجوع کنید به سودای شاهجهان آبادی ، ج 2، ص 3). 4) حملة حیدری ، معروفترین اثر او، حماسه ای دینی است در سیرة حضرت رسول اکرم ، صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ، و خلفای راشدین تا پایان خلافت عثمان بن عفان که به تقلید شاهنامة فردوسی به بحر متقارب سروده شده است . این اثر، روایت منظوم معارج النبوة فی مدارج الفتوة تألیف معین الدین فراهی در 907 است و مفاد بسیاری از احادیث نبوی در آن مندرج است . تعداد ابیات آن را از 000 ، 28 تا 000 ، 90 ذکر کرده اند؛ اما قولِ صاحبِ کلمات الشعرا ، که آن را در حدود 000 ، 40 می داند، مقبولتر است زیرا این تذکره در زمان حیات باذل (ح 1115)، تألیف شده است و تا آن زمان هنوز تکمله ای برای حملة حیدری سروده نشده بود. تاریخ دقیق آغاز و اتمام سرودن این منظومه مشخص نیست . اته (ج 1، ش 900)، به استناد قول ویلهلم پرچ (فهرست برلین ، ص 534) می نویسد که باذل پنجاه سال به سرودن آن مشغول بوده و کار او در 1119 به پایان رسیده است . اما باید در نظر داشت که پیش از آن ، مؤلف کتاب کلمات الشعرا به این مثنوی هم طوری اشاره کرده که گویی تا آن زمان به اتمام رسیده بوده است (سرخوش ، ص 10 ـ 11). وقتی که آرزو شاهجهان آبادی در حدود 1116 باذل را در گوالیار دید، او مشغول سرودن این مثنوی بود ( مجمع النفائس ). این مثنوی در قلمرو زبان فارسی ، بویژه در جامعة شیعیان ، بسیار شایع بوده و در امام باره (حسینیه )های هندوستان به عنوان کتاب روضه خوانده می شده است (صبا، ص 324، ذیل ترجمة میرزاآقاجان زائر لکهنوی که از احفاد باذل و در زمرة کتابخوانان و روضه خوانان لکهنو بود و حملة حیدری را خوب می خواند). کثرت نسخ خطّی آن در کتابخانه های جهان نیز مؤید رواج آن است . حملة حیدری سه بار در هندوستان و یک بار در ایران چاپ شده است . علی ابراهیم خان خلیل (متوفی 1208) در خلاصة الکلام ، که تذکرة مثنویات است ، گزیدة آن را آورده است . دو مثنوی دیگر نیز با همین عنوان و در همین موضوع ، یکی سرودة ملاّ بمان علی راجی کرمانی (متوفی 1237ـ1241) و دیگری ازگل احمد، چاپ شده است (مشار، ج 2، ص 1821ـ1822).
چون منظومة باذل ناتمام مانده بود، پس از او شاعران دیگر به تکمیل آن پرداختند و وقایع عهد خلافت و جنگهای حضرت علی ، علیه السّلام ، را سرودند و بر آن افزودند. از این گونه افزوده ها و نظیره ها مثنویهایی در دست است : 1) از سید ابوطالب فندرسکی اصفهانی ، معاصر شاه سلیمان صفوی ، زنده در 1124، در 000 ، 5 بیت ، دربارة احوال حضرت علی ، علیه السّلام ، و وقایع جنگهای جمل و صفین و نهروان تا واقعة شهادت آن حضرت ؛ 2) از میرزا ارجمند متخلص به آزاد، و جنون کشمیری (متوفی 1134)، فرزند عبدالغنی بیگ قبول ، که به خواهش پسر عموی باذل به تألیف آن پرداخته و آن را در 1131 به پایان رسانیده است . همین تکمله بخطا به محمد صادق آزاد و غلام علی آزاد بیلگرامی نیز منسوب شده است (ریو، ج 2، ص 719؛ استوری ، ج 2، ص 843)؛ 3) از شاعری به نام نجف که تکملة ابوطالب فندرسکی را به دست آورده و در 1135 به منظور پیوستن این دو منظومه به یکدیگر ابیاتی سروده و آنها را به صورت یک کتاب درآورده است ؛ 4) حربة حیدری از شاعری به نام کرم ، تألیف 1135ـ1150؛ 5) اعلام ماتم یا حملة حسینی از محمد محسن تتوی (تألیف 1136)؛ 6) صولت صفدری از محب علی خان حکمت (تألیف 1143)؛ 7) جذبة حیدری از عبدالعلی احسن بنگالی (تألیف 1144ـ1151) که بعداً شاعری به نام شاه کوثر، ابیاتی در تعریف آن سروده و آن را نیز به جذبة حیدری موسوم کرده است ؛ 8) از سید پسند علی بلگرامی ، (چاپ آگره ، 1305)؛ 9) محاربة غضنفری یا جذبة حیدری (چاپ مرادآباد، 1309).
ترجمه های اردو: حرب حیدری از محمد نوروز حسن بلگرامی (پس از 1252)؛ از سید ذوالفقار علی صفا (متوفی 1260)؛ هیبت حیدری ، منظوم ، از واجد علی اختر شاه اَوَده (1265)؛ از سید ابرار حسین (متوفی 1300)؛ ترجمة منظوم از میرمحمد حسن علی خان حسن سندی (متوفی 1324)؛ حربة حیدری یا غزوة حیدری از حیدر میرزا (چاپ لکهنو)؛ غزوات حیدری از سیدمحسن علی (چاپ لکهنو)؛ غلبة حیدری ؛ محاربة صفدری ؛ ترجمة منظوم از محمد میرزابن تجلی علی شاه .

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت