سرمایه - فایلخون

تحقیق درباره رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه

محصول * تحقیق درباره رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
 
رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه
(مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
چكيده
هدف اصلي از اين مقاله، بررسي اين موضوع است كه آيا بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه رابطه معناداري وجود دارد يا خير. در راستاي اين هدف به تعريف مفاهيم هزينه‌ سرمايه، ميانگين موزون هزينه سرمايه،اقلام تشكيل دهنده‌ ميانگين موزون هزينه‌ سرمايه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضريب همبستگي پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر يك توضيح داده مي‌شود. اطلاعات مورد نياز براي يك دوره‌ زماني چهارساله از شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنايع مختلف جمع‌آوري شده است. پس از محاسبات ميانگين موزون هزينه‌ سرمايه شركت‌هاي مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با ميانگين موزون هزينه‌ سرمايه دو كشور هند و آمريكا در يك برهه‌ زماني مشخص (سال 2003 ميلادي) به صورت اجمالي مقايسه مي‌شود. با استفاده از روشهاي آماري معرفي شده فرضيات تحقيق آزمون مي‌شود. نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه در اكثر موارد بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه رابطه خطي وجود دارد ولي معنادار بودن اين رابطه بسته به نوع شيوه‌ تأمين مالي و سال مورد رسيدگي متفاوت مي‌باشد.
واژه‌هاي كليدي: تأمين مالي، ميانگين موزون هزينه سرمايه، ضريب همبستگي، بورس اوراق بهادار تهران
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.3 , 2005
The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in ‘Tehran Stock Exchange’
I. Noravesh,( Ph.D.
S. Abedi((
Abstract
The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from ‘Tehran Stock Exchange’ companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies’ WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.
Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, ‘Tehran Stock Exchange’

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي كارايي بازار سرمايه

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بررسي كارايي بازار سرمايه

محصول * تحقیق درباره بررسي كارايي بازار سرمايه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 81
 
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
سرمايه گذاري و مسائل مربوط به آن از ديرباز به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنايع در سرتاسر جهان و ايجاد رقابت بين توليد كنندگان در بازار رقابتي و پذيرش ريسك هاي مختلف ، موضوع سرمايه گذاري بهينه ذهن صاحبان سرمايه را به خود مشغول نموده است . يكي از مهم ترين بحث هاي سرمايه گذاري ، موضوع بازار سرمايه كارا مي باشد . فاما در سال 1965 تعريف ساده اي از بازار كارا بصورت زير ارائه داد :
كارايي بازار سرمايه در صورتي تحقق مي يابد كه در تعيين قيمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبي استغاده كنند يا به نوعي قيمتها منعكس كننده اطلاعات باشد .
فرضيه بازار كارا براين فرض اساسي استوار است كه قيمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگيري عرضه و تقاضا در بازار تعيين شده و انعكاس دهندة تمامي اطلاعات مي باشد . به عبارتي اطلاعات هسته مركزي فرضيه را تشكبل مي دهد و ميزان كمي و كيفي اطلاعات و همچنين زمان انتشار آن قوت و ضعف كارايي بازار را نشان مي دهد . لذا بازاري قابل اعتماد است كه قيمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحيح و در دسترس همگان ارزشگذاري شود و به بيان ديگر قيمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس مي دهد .
تحقيق حاضر سعي دارد شكل ضعيف كارايي بازار سرمايه را در ايران با تأكيد بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمايدودركنارأن مسائلي پيرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاريخچه وعملكردچندين ساله و مشكلات
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
حاكم بر آن را بازگو كند .
تعريف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جايي سرمايه است و اين جا به جايي و انتقال سرمايه از طريق خريد و فروش سهام صورت مي گيرد .آنچه مسلم است اينست كه شركت كنندگان در معاملات اين بازار به اطلاعات شفاف، كافي و به موقع نياز دارند و اينجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص مي گردد . يعني اينكه آيا سازمان بورس زمينه اي مناسب براي سرمايه گذاران در راستاي كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است يا اينكه گروهي به واسطه داشتن اطلاعات بيشتر از سرمايه گذاري در بورس سود غير متعارف به دست مي آورند . يكي از راههاي ارزيابي بورس اوراق بهادار در اين خصوص بررسي كارايي آن مي باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارايي بالاتري برخوردار باشد به همان نسبت ميزان انتقال سرمايه به صورت غير متعارف و كسب سود غير معقول در آن كمتر رخ خواهد داد .
نوع كارايي بازار كه در اين تحقيق و براي منظور اشاره شده مد نظر مي باشد ، كارايي اطلاعاتي است . اين نوع كارايي داراي سه سطح ضعيف،نيمه قوي، و قوي بوده كه معيار و نقطه تفكيك سطوح سه گانه ، ميزان ونوع اطلاعاتي است كه تعيين كننده قيمت سهام مي باشد . اگر اطلاعات گذشته در قيمت سهام انعكاس يابد يا به عبارت ديگر اگر اطلاعات تاريخي تعيين كننده قيمت سهام باشد چنين اطلاق مي شود كه بازار از كارايي از سطح ضعيف برخوردار است . اگر قيمت سهام علاوه براطلاعات تاريخي منعكس كننده اطلاعات جاري نيز
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
باشد در اين صورت شاهد كارايي در سطح نيمه قوي خواهيم بود و در نهايت اگر قيمت ها متأثر از تمامي اطلاعات اعم از اطلاعات تاريخي ، جاري و محرمانه باشد در اين صورت ، بازار سرمايه از سطح قوي كارايي اطلاعاتي برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارايي داراي روابط منطقي با يكديگر هستند كه در فصل دوم به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضيات تحقيق :
در اين تحقيق با توجه به اين كه به كارايي بازار سرمايه در سطح ضعيف آن مي پردازد فرضيات به صورت زير طراحي شده است :
فرضيه اصلي : بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتي در سطح ضعيف كارايي مي باشد .
فرضيه فرعي : تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از يكديگر مي باشد .
اين فرضيه از آنجا ناشي مي شود كه كارايي در سطح ضعيف بيانگر اين مطلب است كه قيمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاريخي مي باشد . بنابراين اطلاعاتي كه در حال حاضر وجود دارد نمي تواند مبنا و معياري براي بعيين قيمت سهام در زمان آينده باشد .
به عبارت ديگر با توجه به اطلاعات فوق قيمت سهام قابل پيش بيني نيست لذا تغييرات پي در پي قيمتها ارتباطي با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصيل بيان مي شوند). البته براي آزمون فرضيه فرعي از يك فرضيه ديگر به منظور تعيين روش قابل استفاده براي آزمون فوق استفاده مي شود كه به شرح زير مي باشد :
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام داراي توزيع نرمال مي باشد .
اگر فرضيه فوق ثابت شود مي توانيم براي آزمون فرضيه فرعي از روشهاي آماري پارامتري استفاده نمائيم در غير اين صورت فقط روشهاي نا پارامتري براي تست فرضيه فرعي كاربرد خواهد داشت .
استفاده كنندگان از تحقيق
استفاده كنندگان از تحقيق شامل موارد زير مي باشند :
سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
سازمان بورس اوراق بعادار
شركتهاي پذيرفته شده در بورس

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

محصول * تحقیق درباره بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
 
بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی
بیان مسئله : سرمایه اجتماعی واژه ای است که به تازگی وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده است. درزمینه بررسی روند ویافتن علت وعوامل تاثیرگذاربرآن مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلف،ازجمله نظریه پردازانی همچون پیربوردیو، جیمزکلمن،رابرت پوتنام وفرانسیس فوکویاما صورت گرفته که تعاریف متعددی ازسرمایه اجتماعی ارائه کرده اند.
“اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین باردراثرکلاسیک جین جاکوب، به نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است. این اصطلاح در دهه 1980 توسط جیمز کلمن- جامعه شناس آمریکایی- درمعنای وسیع تری مورد استفاده قرارگرفت و رابرت پوتنام – دانشمند علوم سیاسی – نفردومی بود که بحثی قوی و پرشوررا درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی درایتالیا و ایالات متحده برانگیخت.” ( فوکویاما ،1379: 10 ).”پیربوردیو(1985) – جامعه شناس فرانسوی – نظریه بسط یافته ایی ازسرمایه اجتماعی مطرح می کند. ازنظربوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است وهم مجموعه ایی از روابط مبتنی برقدرت که قلمروها وتعاملات اجتماعی مختلفی را بوجود می آورد و معمولا نامرتبط با علم اقتصاد تصورمی شود. سرمایه فرآیندی است که ذاتا با قدرت پیوند دارد. درواقع استنباط بوردیو ازسرمایه به گونه ایی است که او تقریبا سرمایه و قدرت را مترادف با هم  می داند. او بین شبکه های اجتماعی که یک فرد درآنها جای گرفته، وازدل این این شبکه ها است که سرمایه اجتماعی پدیدارمی شود، و پیامدهای روابط اجتماعی، تفاوت قائل می شود. یعنی، شبکه های اجتماعی را نباید صرفا با تولیدات روابط اجتماعی برابردانست، زیرا چنین کاری شبکه های اجتماعی را نامرئی می سازد. شبکه هایی که می توانند بسیارمتراکم باشند ولی درعین حال به دلیل عدم دسترسی به آنها نمی توانند منابعی را تولید کنند.”(فیلیپس،1385: اینترنت) .”به نظربورديو سرمايه هرمنبعی است که درعرصه خاصی اثرگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را ازطریق مشارکت دررقابت برسرآن بد ست آورد. سرمایه از نظر بوردیو سه شکل اساسی دارد:اقتصادی: که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است.فرهنگی: که دربرخی شرایط به سرمایه اقتصادی  تبدیل می شود و به شکل کیفیت آموزشینهادینه می گردد.سرمایه اجتماعی: که ازتعهدات اجتماعی ساخته شده است و تحت برخی شرایط  قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و یا ممکن است درشکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود.”(اکبری، 1383 : 23 ).”پیربوردیوبرتبدیل پذیری اشکال مختلف سرمایه به نوع اقتصادی آن تاکید دارد. وی سرمایه اقتصادی را به عنوان کارانسانی انباشته شده تعریف می کند. پس کنشگران ازطریق سرمایه اجتماعی می توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی ( وامهای یارانه ایی، راهنمای سرمایه گذاری و…) داشته باشند. آنها می توانند سرمایه فرهنگی خود را ازطریق تماس با کارشناسان یا افراد معتبرافزایش دهند ویا به گونه ایی دیگر، آنها می توانند با موسساتی که اعتبارات با ارزش عرضه می دارند مرتبط شوند.”(فیروزآبادی،1384: 117) جیمزکلمن مانند بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را ازاقتصاد به جامعه شناسی آورد. ” کلمن سرمایه اجتماعی را برحسب کارکردی که دارد تعریف می کند. به عقیده اواین مفهوم نه یک موجود منفرد، بلکه دربرگیرنده موجودیتهای مختلفی است که تمامی آنها دردوعنصر مشترک هستند، یعنی همه آنها جنبه ایی ازساخت اجتماعی را درخود دارند و واکنش معینی ازکنشگران را دردرون این ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی همانند دیگر اشکال سرمایه مولد است و رسیدن به اهدافی را امکانپذیرمی سازد که درنبود آن، دسترسی به آن اهداف ناممکن خواهد بود. سرمایه اجتماعی همانند سرمایه مادی و سرمایه انسانی، کاملا قابل مبادله نیست، اما می تواند مختص به فعالیتهای مشخصی باشد. شکل مشخصی ازسرمایه اجتماعی که درتسهیل بعضی ازکنشها ارزشمند است، می تواند برای کنشهای دیگربی فایده و یا حتی مضرباشد. سرمایه اجتماعی برخلاف اشکال دیگرسرمایه درذات ساختارروابط میان کنشگران وجود دارد.کلمن پس ازاین تعریف ازسرمایه اجتماعی، مجموعه های مختلفی ازکنشها، پیامدها و روابط را سرمایه اجتماعی می نامد. ازنظراو سرمایه اجتماعی ذاتا قادربه کاراست و سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است که به مردم و نهادها امکان عمل می دهد. بنابراین، سرمایه اجتماعی یک مکانیزم، یک شی و یا یک پیامد نیست، بلکه بطور همزمان هریک یا تمامی آنها است.سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی ازنظرکلمن به لحاظ هنجاری و اخلاقی خنثی است. یعنی نه مطلوب است و نه نامطلوب. و صرفا با فراهم کردن منابع لازم، وقوع کنشها را امکانپذیر می سازد.” (برگرفته ازکلمن، 1377 : 462 ).سرمایه اجتماعی ازنظراو یک شی واحد نیست. انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند:   1 ) جنبه ایی ازیک ساخت اجتماعی هستند.  2 ) تسهیل گرکنشهای افراد درون ساختها هستند.
فوکویاما تعریف دیگری ارائه می دهد. او سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: “سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی ازهنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجازاست، درآن سهیم هستند. مشارکت درارزشها وهنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد.” (فوکویاما،1379 : 11 ).رابرت پوتنام تعریف دیگری ازسرمایه اجتماعی ارائه می دهد. ” او برنحوه تاثیرسرمایه اجتماعی بررژیمهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک تاکید کرده است. ازنظراوسرمایه اجتماعی مجموعه ایی ازمفاهیمی مثل اعتماد، هنجار، شبکه های ارتباطی میان افراد یک اجتماع می باشد. سرمایه اجتماعی وسیله ایی برای رسیدن به توسعه سیاسی واجتماعی درسیستمهای مختلف سیاسی است. پوتنام براعتماد تاکید زیادی می کند. ازنظراواعتماد و ارتبا ط متقابل درشبکه های اجتماعی به عنوان منابعی هستند که درکنشهای اعضاء جامعه موجود است.” ( علاقه بند،1384: اینترنت).و بالاخره می توان گفت “سرمایه اجتماعی ازمجموعه هنجارها و ارزشهای موجود درسیستمهای فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزشها حاصل تاثیرنهادهای اجتماعی واقتصادی ما است که دارای ویژگی اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی وغیره است.”(علاقه بند، 1384: اینترنت).مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری وهمیاری میان اعضاء یک گروه یا جامعه شکل دهنده نظامی هدفمند است که باعث دستیابی به اهداف ارزشمند گروه می شود. ازاین رو شناخت عوامل موثر درتقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به جوامع، درگسترش ابعاد سرمایه اجتمای کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی واقتصادی افراد درجوامع گردد.”ازجمله عناصرمهم سرمایه اجتماعی اعتماد ومشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر، مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای مذکوربه یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم ، وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را شکل می دهند. ازسوی دیگردرستكاری،

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص

محصول * تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
اين مقاله موانع و راهكارها را بررسي مي كند
جريان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته
چكيده
اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد .جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.
مقدمه کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
انواع سرمايه گذاري خارجيسرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است: سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:- مالکيت 50درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.- مالکيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.- حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد

محصول * مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 87
 
مقدمه :
يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.
در دنياي پيچيده و پر تلاطم كنوني، بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده‌اند. در حالي كه تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. اين كشورها از نظر مالي فقيرند اما داراي فرهنگ، شرايط اقتصادي، اجتماعي و ساخت سياسي متفاوتي هستند و با مسائلي مواجهند از جمله بازارهاي محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعيف چانه زني اميد كم به خوداتكايي مهم اقتصادي، مخصوصاً كميابي منابع مالي. اينگونه از كشورها در يك رشته از هدفهاي مشترك سهيم‌اند اين هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابري و بيكاري، تأمين حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا براي افراد متبوع كشور و نيز گسترش امكانات اقتصادي، اجتماعي و ايجاد همبستگي ملي مي‌شود.
كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسير توسعه و رشد اقتصادي تا حدودي نيازمند تشكيل سرمايه هستند. تشكيل و تمركز سرمايه از منابع داخلي مي‌تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي شده و تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است. نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كالاهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند. از طرف ديگر عدم تشكيل سرمايه كافي مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري گردد كه آن نيز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد پايين است، خواهد شد. كاهش سرمايه‌گذاري به معناي پايين بودن بهره‌وري و ضعف قدرت خريد مردم و در نتيجه پايين بودن مستمر درآمدهاست.
بنابراين براي افزايش سطح بهره‌وري بايد پس اندازهاي داخلي و … براي ايجاد سرمايه‌گذاري جديد در كالاهاي سرمايه‌اي مادي تجهيز شود و نيز از طريق سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش و تربيت نيروي فني به تشكيل سرمايه انساني اقدام شود. تجربه موجود در پيشرفت اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه همراه با رشد اقتصادي سير فزاينده انباشت سرمايه نيز وجود داشته است. از آنجا كه سرمايه‌گذاري شرطي حياتي براي به جريان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بيشتر براي صاحب سرمايه و ايجاد اشتغال، رفاه و … براي جامعه است. متولد سرمايه و چگونگي تجهيز منابع براي رسيدن به اين سرمايه به عنوان يكي از مهمترين مباحث اقتصادي مطرح مي‌شود.
سرمايه و سرمايه‌گذاري :
سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه‌گذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد :
1ـ از طريق سرمايه‌گذاري خارجي (وامهاي خارجي)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور
3- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره جريان سرمايه گذاري خارجي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره جريان سرمايه گذاري خارجي

محصول * تحقیق درباره جريان سرمايه گذاري خارجي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
جريان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته
چكيده
اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد .جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.
مقدمه کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
انواع سرمايه گذاري خارجيسرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است: سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:- مالکيت 50درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.- مالکيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.- حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.
سرمايهگذاري مشترکشرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت 100 درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را ميتوان به شرح زير بر شمرد: – امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.- سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترك بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.- مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.- برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
انگيزه سرمايه گذاري خارجيبي ترديد در عين حالي كه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.1- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.2- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.3- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.4- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.
موافقان: فاصله ها پر مي شوددرباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريك از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند.در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و …. اثر مثبت دارد.در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد .سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند .برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام کار با سرمايه گذاري خارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار كنند.سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است.
مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهددر مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد. دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد‌.بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.
منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجيدر يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است كه در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:1- ساختار و عملکرد صنعتيبرخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد بازار سرمایه 15

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد بازار سرمایه 15

محصول * تحقیق در مورد بازار سرمایه 15 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
بازار سرمایه چیست؟
یكی از مفاهیم رایج سرمایه گذاری، مفهوم بازار سرمایه است. تعدادی از سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه بورس اوراق بهادار تهران در سومین نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه از نگارنده خواستند تا به زبان ساده مفهوم بازار سرمایه را تشریح نماید.
از این رو مقاله حاضر در پی پاسخ به سه سوال زیر است: الف) بازار سرمایه چیست؟ ب) وظایف و كاركردهای آن كدام است؟ ج) نقاط ضعف و قوت بازار سرمایه كشور چیست؟ بازار سرمایه بطور كلی بازار سازوكاری است كه به كمك آن مردم به خرید و فروش كالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان كار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند از بین كالاها و خدمات، بهترین آنها را انتخاب نمایند. فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند و از این رو هزینه های ارتباطی كمتری می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است، اما مهمترین كالای این بازار، سرمایه است. بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است. بازار سرمایه در مقابل بازار پول، جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شركتهاست. بازار سرمایه زیربنای فعالیت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است. بازار سرمایه واسطه ای برای تخصیص وجوه بلندمدت به منظور تشكیل دارایی های سرمایه ای است. وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی، شركت های سرمایه گذاری، صندوق ها، بانك ها و دیگر دارندگان وجوه بدست می آید. وجوه مذكور جهت تامین مالی طرح های كسب وكار و توسعه ای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بازار سرمایه، وجوه را از بخش های دارای مازاد جمع آوری می كند و آن را به سمت كسانی كه نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می كند. كارایی بازار سرمایه، حاصل عملكرد بازیگران و نیروهای رقیب در آن است. در كشورهای پیشرفته، بازار سرمایه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است . در حالیكه در كشورهای كمتر توسعه یافته همچون ایران، تمركز تامین مالی بر سیستم و شبكه بانكی است.
روانشناسی بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسك سیستماتیك نسبت به ریسك غیر سیستماتیك، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است.
بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسك سیستماتیك نسبت به ریسك غیر سیستماتیك، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است. تغییرات رو به تزاید نرخ فلزات كانی و افزایش بهای جهانی نفت، منجر به رشد جهشی شركت های تولیدكننده مواد اولیه در نیمه اول سال جاری شد. تهدیدهای منطقه ای، اعتصابات كارگری و تقاضای روزافزون برخی كشورها برای مواد اولیه جهت تداوم رشد اقتصادی و سایر عوامل منجر به افزایش بهای بسیاری از مواد كانی و غیركانی در بازارهای بین المللی شد. بنابراین با توجه به روابط پیچیده در دنیای معاصر برنامه ریزی استراتژیك متناسب با این شرایط بسیار دشوار و غیرعملی است زیرا برنامه ریزی استراتژیك فرآیندی است كه در آن به محیطی قابل پیش بینی و به روابط خطی نیاز دارد. گری هامل استراتژیست برجسته معتقد است برنامه ریزی یك فرآیند است و فرآیندها نمی توانند استراتژی تولید كنند. بنابراین استراتژی یك برنامه نیست بلكه رویكردی است كه براساس آن، فرصت های بالقوه مورد شناسایی قرار می گیرد، در واقع تشخیص فرصت ها، جوهره اصلی استراتژی محسوب می شود.توانایی درك محیط و تشخیص پارادایم الگوی ذهنی جدید، از اصول اساسی تفكر استراتژی جدید به شمار می رود. ناتوانی در تشخیص فضای جدید باعث می شود سرمایه گذاری ها به درستی صورت نپذیرد و فرصت های در حال شكل گیری مورد شناسایی قرار نگیرند.
●استراتژی چرخشی پرتفوی سبد سهام
به طور كلی سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق تجزیه و تحلیل و مدیریت پرتفوی سبد مالی انجام می شود. روند سرمایه گذاری با مدیریت صحیح پرتفوی تداوم می یابد. به همین جهت تبیین استراتژی چرخشی سهام در پرتفوی از ضرورت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذارانی كه نسبت به حركت چرخشی سهام در پرتفوی خود كم توجه بوده و یا اعتقادی به آن ندارند و دارایی های مالی خود را با باور تكرار روزهای خوش نگهداری می كنند، ممكن است لطمه مالی را در درازمدت متقبل شوند. بنابراین ورود و خروج به موقع در بازار سرمایه و ایجاد تعادل بین ریسك هزینه و ریسك از دست دادن فرصت ها اهمیت زیادی در فرآیند سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو سرمایه گذاران باید به طور مرتب نسبت به تركیب سبد سهام خود از صنایع مختلف توجه كنند و مزیت ها و معایب آن را بررسی كنند. اگر در سبد مالی خود سهام شركت های فعال در صنایع پیشرو، وجود دارد، آن را باارزش ترین دارایی مالی خود بدانید و سعی كنید حداكثر بازده را از آن به دست آورید. در غیر این صورت از بازار عقب افتاده اید و باید حركت را از نقطه دیگر و با تٲخیر آغاز كنید. تاخیر در ورود، ریسك سرمایه گذاری جدید را افزایش می دهد و یا احتمالا بازدهی كمتری نصیب پرتفوی می شود. كسب سود در گرو خرید و فروش مناسب و به موقع است. دقت در این مرحله حائز اهمیت است، بنابراین روند حركتی قیمت سهام، حجم معاملات مربوطه، مقدار حجم مبنا و برآورد آتی از قیمت سهام بررسی شود تا تحت تاثیر شایعات و جو روانی بازار قرار نگیرید. در چنین شرایطی می توان خرید را پلكانی انجام داد تا بخشی از ریسك كاهش یابد. یا از خرید با تاخیر زمانی بسیار منصرف شوید.
ولی فراموش نكنیم یك سرمایه گذار موفق و هوشیار همیشه به دنبال اصلاح سبد مالی خود است. به طور كلی نحوه تصمیم گیری در بازار سرمایه، متاثر از دو رویكرد پیش نگر یا پس نگر است. رویكرد پیش نگر بر مبنای پیش بینی فرصت های نهفته در بازار شكل می گیرد و ریسك و نیز بازده بالاتری به همراه دارد. در حالی كه رویكرد پس نگر به مراتب محافظه كارانه تر و كم ریسك تر بوده و پس از ظهور فرصت ها به ایجاد قابلیت های لازم جهت كسب بازدهی می پردازد و بالطبع میزان كسب بازدهی آن هم كمتر است. مجموع باورها، اعتقادات، خصوصیات شخصیتی ازجمله میزان ریسك پذیری سرمایه گذاران، به انتخاب یكی از آن دو رویكرد منجر می شود.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه

محصول * تحقیق در مورد تعاريف فرار سرمايه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
مقدمه
يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي كشورها، فراهم نمودن سرمايه كافي براي تأمين مالي سرمايه‏گذاري مي‏باشد. بدين جهت، كشورهاي در حال توسعه سعي نموده‏اند كه به تراكم سرمايه از طريق منابع داخلي و يا تكميل سپس توسط سرمايه خارجي بپردازند.
در طول تاريخ، سرمايه خارجي نقش مهمي در فرآيند توسعه بسياري از كشورها داشته، ولي سياستهاي اقتصاد كلان جهاني و اقتصاد كلان داخلي در دهه اخير باعث شده است كه جريان انتقال منابع در جهان معكوس گردد و از كشورهاي توسعه نيافته به كشورهاي توسعه يافته جريان يابد.
جريان سرمايه خارج شده از كشورهاي توسعه يافته را سرمايه‏گذاري خارجي مي‏نامند و به خروج سرمايه از كشورهاي توسعه نيافته فرار سرمايه اطلاق مي‏گردد.
تعاريف فرار سرمايه
از فرار سرمايه تعاريف متفاوت و گوناگوني شده است در زير به برخي از اين تعاريف اشاره مي‏كنيم:
الف) فرار سرمايه كليه جريانات خروج سرمايه خصوصي را شامل مي‏شود ولي خروج سرمايه، كليه جريانات خروج سرمايه خصوصي و دولتي را شامل مي‏شود، پس فرار سرمايه جزيي از جريان خروج سرمايه است.
ب) انتقال غيرقانوني سرمايه به خارج از مرزهاست و اين مفهوم با عبارت صادرات سرمايه متفاوت است. زيرا صادرات سرمايه با توجه به لحاظ مفاد قانوني كشور انجام مي‏شود، بنابراين صادرات سرمايه يك پديدة عادي اقتصادي ولي فرار سرمايه يك پديده غيرعادي مي‏باشد.
ج) در تعريف ديگر از سرمايه آمده است: فرار سرمايه شامل همه جريانات خروج سرمايه خصوصي از كشورهاي در حال توسعه مي‏باشد.
در اين تعريف سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي و خريد اوراق بهادار نيز جزو فرار سرمايه است علت نيز اين است كه كشورهاي در حال توسعه معمولاً از نظر سرمايه فقير هستند و در فرآيند توسعه قرض گيرندگان خالص خواهند بود، لذا مي‏بايست در فرآيند توسعه پس‏اندازهاي داخلي مكمل منابع خارجي باشند در حالي كه جريانات خروج سرمايه منابع قابل دسترس اين كشورها را كاهش مي‏دهند.
علل فرار سرمايه
الف) علل اقتصادي فرار سرمايه
علل اقتصادي فرار سرمايه متعدد و فراوان مي‏باشد، اما آنچه كه مهم است و يافته‏هاي مطالعاتي آنها را تأييد مي‏كند شامل تقويت نرخ ارز، كسري‏هاي مالي و ريسك و … است در ادامه هر يك از اين عوامل شرح داده مي‏شود.
1ـ تقويت نرخ ارز (ارزش گذاري بيش از حد نرخ ارز)
يكي از علل اصلي فرار سرمايه كه اكثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغيير (افزايش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن ساير عوامل، كاهش انتظاراتي در ارزش پول رايج داخلي (به هر دليلي كه باشد) سبب مي‏گردد، ساكنين داراييهاي داخلي خود را به داراييهاي خارجي تبديل نمايند.
اگر نرخ ارز واقعي جاري، كمتر از ميزان خود ارزش گذاري شده باشد، بنابراين انتظار مي‏رود در آينده نرخ ارز بيش از حد ارزش‏گذاري گردد، به عبارت ديگر، پول رايج داخلي در آينده كمتر از حد ارزش گذاري خواهد شد، در نتيجه كاهش رسمي در ارزش پول در آينده قابل پيش‏بيني خواهد بود. در چنين شرايطي ساكنين داخلي به وسيله تبديل ثروت داخلي خود به مطالبات خارجي، از ضرر بالقوه سرمايه اجتناب مي‏كنند. چون كاهش رسمي در ارزش پول منجر به كاهش ارزش پس‏اندازهاي داخلي مي‏گردد، ثروت نيز به سمت داراييهاي خارجي مجدداً تخصيص مي‏يابد و لذا پديدة فرار سرمايه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمايه نشان مي‏دهند كه بيش از حد ارزش گذاري كردن نرخ ارز حقيقي، نقش مهمي را در فرار سرمايه از بدهكارترين كشورها ايفا مي‏نمايد.
2- كسري‎هاي مالي
كسري وسيع مالي كه به وسيله انتشار پول تأمين مالي شده است فشارهاي تورمي را به وجود مي‏آورد. فشارهاي تورمي از ارزش داراييهاي داخلي مي‏كاهد و لذا گرايشي از سوي ساكنين جهت كاهش دادن موجوديهاي پولي داخلي شان به وجود مي‏آيد. اين گرايش به دليل اجتناب از فرسايش ارزش داراييها به خاطر تورم مي‏باشد. خريد داراييهاي خارجي يك راه حل براي اجتناب از اين فشارهاي تورمي، يا آنچه را كه اصطلاحاً‌ ماليات تورمي مي‏نامند، مي‎باشد.اگر درآمدهاي بهره‏اي پس‏اندازهاي داخلي كمتر از درآمدهاي بهره‏اي ناشي از داراييهاي خارجي ‏باشد فرار سرمايه تشويق شده و توسعه خواهد يافت.
حتي اگر كسري بودجه دولت از طريق فروش اوراق قرضه و يا استقراض خارجي تأمين مالي گردد، ممكن است ساكنين داخلي انتظار داشته باشند كه درآينده دولت بايد بدهي را به پول تبديل نمايد (به وسيله انتشار پول) و يا مالياتهاي اضافي را جهت پرداخت بدهي وضع نمايد. اين انتظارات همچنين ساكنين داخلي را به كاهش دادن بدهي‏هاي بالقوه مالياتي، به وسيله حركت و انتقال داراييها به خارج از كنترل دولتمردان داخلي، تشويق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشي از فرار سرمايه‏ها با هدف اجتناب از مالياتها صورت مي‏پذيرد بنابراين هنگامي كه ساكنين داخلي انتظار افزايش در نرخ‏هاي مالياتي را مي‏دهند يك حركت پيوسته جهت انتقال داراييها به خارج از كنترل دولتمردان داخلي (فرار سرمايه) وجود خواهد داشت.
3ـ ريسك
اختلاف ريسك سرمايه‏گذاري در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي صنعتي، يكي ديگر از عوامل فرار سرمايه مي‏باشد كه اين عامل به دليل ويژگي‏ها و مشخصات خاص اين كشورها مي‏باشد. اكثر كشورهاي پيشرفته، نظامهاي سياسي و اقتصادي باثبات و با ترتيبات قانوني مدون و مشخص دارند. هم چنين براي رفع مشكلات و انجام معاملات و قراردادها از زيربناي ساختاري لازم برخوردارند، در حالي كه كشورهاي در حال توسعه از اين جنبه‏ها محروم مي‏باشند. براي مثال، ساختار مناسب و ترتيبات قانوني جهت حمايت از مالكيت خصوصي وجود ندارد. دوره‏هاي ثبات سياسي بسيار كوتاه است و به دليل انقلابها و كودتاهاي نظامي فراوان، قوانين به طور ناگهاني دستخوش تغييرات عظيم مي‏گردد، نظير حذف مالكيت خصوصي، دولتي نمودن بازرگاني خارجي و ايجاد كنترلهاي ارزي شديد، لذا با وجود اينكه ممكن است نرخهاي بازدهي سرمايه‏گذاري در اين كشورها بالاتر از كشورهاي صنعتي باشد ولي به دلايل فوق الذكر باز فرار سرمايه وجود خواهد داشت.
4ـ نرخ تورم
افزايش نرخ تورم به خصوص هنگامي كه بيشتر از تورم در سطح جهاني باشد، باعث كاهش ارزش دارايي‏هاي داخلي مي‏گردد. بنابراين به دليل اجتناب از كاهش ارزش دارايي داخلي، افراد به خريد دارايي‏هاي خارجي يا انتقال سرمايه داخلي به خارج اقدام مي‏نمايند.
5ـ نرخ رشد اقتصادي
با در نظر گرفتن شرايط يكسان اقتصادي هر چه نرخ رشد اقتصادي كشوري در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمايه و امكان كسب سود حاصل از سرمايه‏گذاري و بهبود انتظارات آينده است، لذا سرمايه گذاران سرمايه‏هاي خود را به آن كشور سوق خواهند داد. به همين علت، فرار سرمايه از سمت كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته مي‏باشد.
6ـ نرخ بهره
اگر نرخ بهره داخلي كمتر از نرخ بهره جهاني باشد، سرمايه‏هاي مالي، ميل به خروج از كشور خواهند داشت، اين عدم توازن شديد بين نرخ بهره واقعي داخلي و بين‏المللي يك دليل عمده فرار سرمايه مي‏باشد، زيرا در اين كشورها، كنترلهاي وسيع و شديدي بر روي نرخ بهره اعمال مي‏گردد و به همين دليل نرخ بهره در يك سطح قراردادي، زير نرخ واقعي، قرار دارد و يا حتي از نرخ تورم سالانه كمتر است، بنابراين عملاً سرمايه داران را تنبيه مي‏نمايد و بازده منفي به سرمايه آنان تعلق مي‏گيرد.
7ـ كسب سود
اگر قابليت سود دهي انتظاري در اقتصاد داخلي كمتر از قابليت سوددهي انتظاري سرمايه‎گذاري در خارج از كشور باشد، فرار سرمايه شكل مي‏گيرد. اگرچه انتظار اين است كه به دليل عوامل توليد (كار و منابع طبيعي) فراوان و ارزان، ظرفيتهاي ناتمام و خالي زياد و بازار وسيع، نرخ بازده داخلي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته باشد ولي متأسفانه اين برتري به دليل ريسك، عدم ثبات سياسي و اقتصادي، فقدان بيمه و تضمين كافي از بين‎مي‏رود.
عواملي كه در بالا به آن اشاره شد بر روي محيط سرمايه‏گذاري در اقتصاد داخلي تأثير مي‏گذارند و يك بدبيني نسبت به سرمايه‏گذاري را در داخل به وجود مي‏آورند. اين عوامل همگي علل اقتصادي هستند كه فرار سرمايه را از كشورهاي در حال توسعه موجب مي‏گردند.
ب) قوانين و مقررات
محدوديتها و مقرراتي كه دولتها بر روي بازارهاي مالي داخلي و بازارهاي ارز خارجي وضع مي‏نمايند يكي ديگر از علل فرار سرمايه محسوب مي‏گردد. در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه كنترلهايي بر نرخهاي بهره، اعتبار و ساير جنبه‏هاي بازار مالي كه نتيجه آن پايين بودن نرخ بهره اسمي است اعمال مي‏گردد. به وضوح در چنين موقعيتهايي با وجود وسايل تأمين مالي خارجي و نرخهاي بهره حقيقي منفي (نرخ بهره اسمي منهاي تورم) براي سرمايه‏گذاري داخلي طلب كردن داراييهاي خارجي كه بازدهيهاي بالاتري را حاصل مي‏كنند، عقلايي و منطقي به نظر مي‏رسد چون اگر قابليت سوددهي انتظاري در اقتصاد داخلي كمترا ز قابليت سوددهي سرمايه‏گذاريها در خارج باشد، فرار سرمايه اتفاق خواهد افتاد.
كنترلهاي ارزي، كنترلهاي سرمايه، ممنوعيت قانوني بعضي فعاليتها و كالاها كه بر روي بازار سرمايه، ارز خارجي و بازار كالاها وضع مي‏شوند، به دليل اينكه از اين كنترل‏ها و ممنوعيت‏ها مي‏توان سرپيچي نمود اكثراً‌ باعث فرار سرمايه گرديده‏اند.
عوامل ساختاري ديگري كه ممكن است ساكنين داخلي را به سرمايه‏گذاري در خارج تشويق كنند شامل پايين بودن هزينه فرصت در بازار سهام داخلي ( و همچنين ساير دارايي‏ها) و فقدان كامل بيمه سپرده بر روي دارايي‏هاي نگه داشته شده در سيستم بانكي مي‏باشد. اين عوامل سرمايه‏گذاري‏هاي داخلي را پرخطرتر از سرمايه‏گذاري بر روي داراييهاي خارجي مي‏سازد و ساكنين داخلي به خاطر ترس از ضرر ترجيح مي‏دهند دارايي‏هاي خارجي را جايگزين دارايي‏هاي داخلي كنند يعني فرار سرمايه اتفاق بيافتد.
ج) علل سياسي
علل سياسي فرار سرمايه را مي‏توان به دو دسته تقسيم نمود :
1) علل سياسي داخلي 2) علل سياسي خارجي
1)علل سياسي داخلي
علل سياسي داخلي مانند جنگ، كودتا، بي‏ثباتي سياسي و غيره همگي باعث نااطميناني محيط سرمايه‏گذاري داخلي شده، در نتيجه باعث مي‏گردد ساكنين، داراييهاي خارجي را به داراييهاي داخلي ترجيح دهند و بدين ترتيب فرار سرمايه اتفاق بيافتد.
2) علل سياسي خارجي
در حالي كه تقريباً همه توجه در مباحث فرار سرمايه به عدم وجود انگيزه در كشورهاي در حال توسعه در مورد نگهداري سرمايه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در كشورهاي ميزبان محركهايي وجود دارند كه جريانات خروج سرمايه از كشورهاي در حال توسعه را تشويق مي‏نمايند. براي مثال مي‏توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقريباً بدون ريسك، گواهي نامه‏هاي عايدي نرخ‏هاي بهره بازار و بيمه سپرده‏ها نام برد. در كشورهاي معيني، رازداري و فاش نكردن اسرار حسابهاي بانكي، معاملات غيرقانوني و فرار مالياتي را نيز آسان مي‏كند. اين عوامل نقش مهمي در وادار كردن سرمايه جهت حركت و انتقال از كشورهاي در حال توسعه ايفا مي‏نمايند. مراكز مهم و اصلي تأمين مالي نيز دامنه‏اي از وسايل را فراهم مي‏نمايند كه سرمايه‏گذار انتخاب بيشتري از آنچه كه براي او در كشور خود موجود مي‏باشد را دارد.
واقعيت قضيه اين است كه فرار سرمايه براي كشورهاي صنعتي مفيد و سودمند است، چرا كه فرار سرمايه براي كشورهاي صنعتي پس‏اندازهاي خارجي را فراهم مي‏نمايد و تا حدي كه معاملات در پول‏هاي رايج‏شان و از ميان سيستم بانكي‏شان صورت بپذيرد. براي آنها يك عايدي و سود ناشي از مابه التفاوت دو ارزش اسمي و رسمي را نشان مي‏دهد. اساساً‌ دول كشورهاي صنعتي مي‏توانند سود وام‏ها با بهره پايين را كه احتياجات ذخيره‏اي را براساس سپرده‏هاي غير ساكنين فراهم مي‏نمايد، اخذ كنند. در حالي كه دول كشورهاي در حال توسعه بايستي از بانكها در نرخهاي بهره رقابتي قرض بگيرند. در نتيجه تفاوت بين نر‏خ‏هاي وام و سپرده مي‏تواند براي بانكهاي كشورهاي توسعه يافته در چنين معاملاتي كاملاً سودمند باشد. بنابراين نتيجه مي‏گيريم شرايطي كه كشورهاي توسعه يافته به وجود مي‏‏آورند، خود از جمله عللي است كه موجب فرار سرمايه مي‏شود.
راههاي احتمالي كنترل فرار سرمايه
راههاي احتمالي كنترل فرار سرمايه به ايجاد اصلاحات و تغييرات در عللي كه منجر به فرار سرمايه مي‏شود نهفته است، به عبارت ديگر، راههاي كنترل فرار سرمايه مستلزم ايجاد اصلاحات در علل فرار سرمايه مي‏باشد. مهمترين راههاي جلوگيري از فرار سرمايه را مي‏توان در موارد ذيل خلاصه نمود :
1ـ ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات
به وضوح فراهم نمودن يك منبع تأمين مالي اقتصادي باثبات، هرچند به طور قابل توجهي در جلوگيري از فرار سرمايه مؤثر مي‏باشد، لكن راهي طولاني جهت كاهش عدم اطمينان نسبت به محيط داخلي و جلوگيري از فرار سرمايه است. به نظر مي‏رسد اين راه حل مهمترين عامل جهت كنترل فرار سرمايه حداقل در ايران باشد، چرا كه علت اصلي فرار سرمايه در ايران دقيقاً‌ با اوضاع و احوال سياسي و محيط نامطمئن اقتصادي رابطه تنگاتنگي داشته است و اين مسأله خود به منبع تأمين مالي اقتصادي وابستگي دارد.
2ـ اتخاذ سياستهاي معتبر و درست كلان اقتصادي
تجارب مقروض ترين كشورها نشان مي‏دهد فرار سرمايه بيشتر در كشورهايي به طور رسمي اظهار شده است كه نرخهاي تورم متغيرتر، نسبتاً بالاتر، كسري مالي بزرگتر و به طور كلي پولهاي بيشتر از حد ارزش گذاري شده را دارا بوده‏اند. اتخاذ سياستهاي معتبر و صحيح كلان اقتصادي، همراه با نرخ ارز مقتضي و نرخهاي بهره مناسب، عنصر و عامل كليدي در كاهش نرخهاي تورم، تثبيت آنها، محو كسريهاي بودجه هستند. به نظر مي‏رسد كه چنين سياستهايي مي‏توانند از جريان خروج سرمايه جلوگيري نمايند.
3ـ تنوع در دارايي‏هاي مالي داخلي
ايجاد تنوع در دارايي‏هاي مالي طيف وسيعي از انواع اين داراييها را در اختيار سرمايه‏گذاران داخل قرار مي‏دهد و بدين ترتيب با فراهم نمودن امكان افزايش بازدهي سرمايه‏گذاري پرتفوليو مي‏تواند منجر به كنترل جريان سرمايه شود.
لازم به ذكر است كه گسترش ابزارهاي مالي براي ساكنين داخلي ريسكهاي سرمايه‏گذاري در داخل و احياناً تأثير عوامل و محركهاي خارجي فرار سرمايه را كاهش داده و بدين وسيله در كنترل فرار سرمايه مؤثر مي‏باشند.
4ـ تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت
راه ديگر جهت كنترل فرار سرمايه اين است كه سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت از سوي دولت تضمين بگيرند. اينكه آيا سرمايه‏گذاران داخلي باور مي‏كنند كه آنها در مقابل خطر سلب مالكيت تضمين خواهند بود يا نه؟ سؤال قابل بحثي است. البته جهت اطمينان از اينكه سرمايه‏گذاران داخلي احساس و باور نمايند كه آنها در مقابل خطر ملي شدن، حمايت و جبران مي‏شوند تغييرات قانوني و ساختاري در نظام اقتصادي و بعضاً سياسي ضروري مي‏باشد.
5ـ وضع كنترلهاي ارزي
اصولاً يكي از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (كنترل ارزي)، كنترل يا جلوگيري از فرار سرمايه‏ها مي‏باشد، اما تجربه اكثر كشورهايي كه به كنترلهاي ارزي دست زده‏اند نشان مي‏دهد آنها در كنترل يا جلوگيري از فرار سرمايه موفق نبوده‏اند. اينكه آيا وضع كنترلهاي ارزي در فرار سرمايه مؤثر بوده است يا خير به آزمون تجربي نيازمند است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

محصول * تحقیق درباره سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي
الف)نقش سرمايه در رشد اقتصادي:
به زعم اكثر علماي توسعه نقش سرمايه در فرآيند رشد اقتصادي اساسي و اصلي مي باشد به علت اينكه با افزايش جمعيت و افزايش نيروي كار نياز به سرمايه و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير مي باشد و به نظر عده اي ديگر از نظريه پردازان نقش سرمايه در توليد به نيست كه آنرا مهمترين عامل رشد اقتصادي معرفي نمود زيرا كشور‌هايي با سرمايه كم هم گامهاي بلندي در مسير رشد اقتصادي به داشته اند.
نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش و … صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.
ب:منابع تأمين سرمايه:
اگر توليد ناخالص ملي كشور نسبت به سال قبل تغيير ننمايد جهت جايگزيني سرمايه مستهلك شده و ابقاء توليد ناخالص ملي به ميزان سال قبل باز هم نياز به مقداري سرمايه گذاري مي باشد به عبارت ديگر نياز به تشكيل سرمايه به عنوان فاكتور مهم اقتصادي براي هر كشور از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.
منابع تأمين سرمايه يا داخلي است يا خارجي و منابع تأمين سرمايه داخلي عبارتند از :
1-سپس اندازه هاي مشخصي: براي تشكيل سرمايه يا بايد مقداري از عوامل توليد مثل نيروي كار بيكار، بكار گرفته شوند يا تعدادي از مردم بخشي از در آمدشان پس انداز نمايند كه غالبا يكي از منابع مهم تأمين وجوه تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه بهره گيري از پس اندازهاي شخصي مي باشد شايان ذكر است در كشورهايي كه از پتانسيلهاي بخش خصوصي بيشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهميت بيشتري برخودار مي باشد.
2-انواع بيمه: گسترش صنعت بيمه در كشورهاي توسعه يافته باعث شده كه منابع مالي عظيمي در اختيار شركتهاي بيمه قرار گيرد و از اين منابع در بخشهاي مختلف اقتصادي سرمايه گذاري مي شود، صنعت بيمه در اين كشورها به گسترده مي باشد كه به عنوان (بانكها و مؤسسات اعتباري محسوب مي شود
3-سود توزيع نشده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها يكي ديگر از منابع تأمين سرمايه داخلي مي باشد سود توزيع نشده بخشي از سود شركت مي باشد كه بين سهامداران توزيع نمي شده و در سرمايه گذاري آنها از آن استفاده مي شده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها بخشي از درآمد شركت مي باشد كه در شركت باقي مي ماند، نقش دو عامل از پيش گفته شده در سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي يافته قوي اما در كشورهاي در حال توسعه ضعيف است و دلايل اين اختلاف در ساختار اقصاد مي باشند مالياتهاي مختلف از ديگر منابع تامين سرمايه دولتها محسوب مي شود.
در كشورهاي توسعه يافته نقش دولت در تأمين سرمايه مالي در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ مي باشد، و بعضا در كشورهاي جهان سود دولت با سرمايه گذاري گسترده و تأمين منابع آن از طريق كسري بودجه مي باشد كه از آثار منفي آن تورم مي باشد به همين دليل چنين سياستي را توسعه مبتني به تورم مي نامند.
4-يكي ديگر از منابع تامين مالي سرمايه صادرات مي باشد كه با توجه به وضعيت اقليمي ممكن است كشور محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني، نفتي،… صادر نمايد.
منابع خارجي تأمين سرمايه عبارتند از:
1-يكي از نامناسب ترين روشهاي تامسن سرمايه از منابع خارجي گرفتن وام از خارج مي باشد كه استفاده از آن ممكن استقلال سياسي تحت تاثير قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بكارگيري معقول باعث افزايش ميزان بدهي ها مي شود، به دليل ممكن است بخشي از اين وام در سيستم بانكي كشور باقي مانده و سرمايه گذاري نشود، و از طرفي وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز مي دارند كه مجموع اين عوامل باعث مي شده كه بهره گيري از اين نوع وام با محدوديت جدي مواجه مي شود.
2-سرمايه گذاري خارجي: يكي ديگر از روشهاي تامين سرمايه از منابع خارجي سرمايه گذاري خارجي مي باشد كه به نظر مي رسد در مقايسه به اخذ وام خارجي از مزيت بهتري برخوردار باشد بدليل اينكه از طذيق سرمايه گذاري خارجي انتقال تكنولوژي، مديريت و دانش فني متخصصين نيز به داخل كشور سرمايه پذير متقل مي شود. البته بهضي از نظريه پردازان اقتصادي سوسياليستي نظير فورتادو در نظريه وابستگي اعتقاد دارد كه شركتهاي چند مليتي در شروع عمليات خود در كوتاه مدت با انتقال ماشين آلات و سرمايه اقدام مي نمايند و در بلند مدت باعث كاهش سرمايه و ارز در كشورهاي سرمايه پذير مي شوند.
ج-معيارهاي سرمايه گذاري:
با عنايت محدوديت سرمايه در هر كشور جهت تخصيص منابع بايستي طرحهاي مختلف الويت بندي نموده و از معيارهاي ذيل بهره گرفت.
1-معيار نسبت سرمايه به توليد: يعني از ارزيابي و انتخاب طرحها در سطح سرمايه گذاران بايستي توليد در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمايه اي مورد نياز مقايسه شود اگر در آمد حاصل از براي طرح بيشتر از هزينه هاي آن باشد در اولويت قرار مي گيرد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سرمايه گذاري در بورس

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره سرمايه گذاري در بورس

محصول * تحقیق درباره سرمايه گذاري در بورس * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 40
 
راهنماي سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي براي سرمايه‌گذاري در بورس
ضمن تاييد اقدام شما براي اين‌که پس‌اندازهاي خود را از طريق بازار سرمايه به توليد مولد تبديل کنيد، به‌اطلاع جناب‌عالي/ سرکار مي‌رساند که بازار سرمايه در کنار بازده‌هاي خوبي که در طي سال‌هاي نسبتاً طولاني داشته است، متضمن ريسک نيز مي‌باشد.
بنابراين، توصيه‌هاي زير را درنظر داشته باشيد و پس از آن اقدام به سرمايه‌گذاري کنيد.
1.در صورتي‌که پس‌انداز شما زير 30 ميليون ريال است، توصيه نمي‌شود که در بازار سرمايه سرمايه‌گذاري کنيد. بهترين محل براي سرمايه‌گذاري اين وجوه بازار پول يعني بانک‌هاست. علت آن است که امکان نياز فوري شما به اين وجوه بسيار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنين حداقلي براي پشتوانة زندگي خود استفاده کنيد، و اين پس‌اندازها را به‌شکلي نگاه داريد که نقدشوندگي بالا دارند، و بدون ريسک‌اند.
2.درصورتي‌که با مبالغ در اختيار مي‌توانيد کاري را شروع کنيد که دوست داريد، يعني خود مستقيماً آن را به يک دارايي سرمايه‌اي ( به يک کار فيزيکي و عملي ) تبديل کنيد، به جاي اين‌که سهام بخريد، بهتر است همان کار را بکنيد. البته، بايد مطمئن شويد که در آن کار موفق مي‌شويد. بنابراين، به‌هيچ وجه توصيه نمي‌شود که وسيلة کار خود را بفروشيد و به خريد و فروش سهام بپردازيد. مثلاً، توصيه نمي‌شود کاميون خود را که وسيلة کار شماست و يا کارگاه خياطي، آموزشگاه حرفه‌اي، مطب و يا شرکت خود را بفروشيد و با آن در بازار سرمايه حضور يابيد. اول بايد کار خود را بتوانيد انجام دهيد و بعد در بازار سرمايه، پس‌اندازهاي خود را سرمايه‌گذاري کنيد.
3.مسکن ضرورتي تام دارد و براي هر شهروند ايراني و خانوادة او تهية مسکن امري حياتي است. بنابراين، اگر بين خريد مسکن و خريد سهام مي‌خواهيد تصميم بگيريد، توصيه مي‌کنيم نسبت به خريد مسکن اقدام کنيد. هرگز مسکن خود را نفروشيد تا وجوه آن را به خريد سهام اختصاص دهيد.
4.اگر حرفه‌اي نيستيد، تسهيلات نگيريد و از ديگران قرض نکنيد تا سهام بخريد. به کساني‌ هم که مدعي‌اند وجوه شما را به نرخ بالايي از شما دريافت مي‌کنند تا در بازار سرمايه‌گذاري کنند، وجهي ندهيد.
5.اگر تا به‌حال سهام نخريده‌ايد، مطلع باشيد که خريد سهام متضمن دريافت سود، دريافت سهام جايزه، شرکت در جلسات ساليانه‌اي که مجامع عمومي نام دارد و نيز شرکت در افزايش سرمايه مي‌باشد. بنابراين، بايد با اين موضوعات ساده که سود چيست، شرکت‌ها چه‌گونه افزايش سرمايه مي‌دهند، و چه‌گونه بايد در مجامع عمومي حضور يابيد، آشنا شويد. به‌علاوه، اگر سهام داريد، حتماً در مجامع عمومي شرکت‌ها حضور يابيد تا مراحل کار را فرابگيريد.
6.اگر تاکنون سهامي نخريده‌ايد، توصيه مي‌شود براي مدت چند روز در محل يکي از تالارهاي بورس يا تالارهاي اختصاصي حضور يابيد و در آن محل

دانلود + ادامه مطلب