سلامت - فایلخون

تحقیق درباره بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

محصول * تحقیق درباره بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 90
 
آزاد اسلامي
بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان
خلاصه
انسان با توجه به پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و پيشرفت در جنبه‌هاي گوناگون مي‌‌بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با موقعيتهاي دشوار زندگي و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور پيشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراين افراد موفق، تكامل يافته و داراي سلامت رواني كساني هستند كه توانايي و مهارت كافي را در برخورد با شرايط گوناگون زندگي دارند و همواره در صدد تغيير موقعيت خويش در جهت رشد و تكميل هستند. اين ويژگي‌ها نشانگر برخورداري اينگونه افراد از مهارتهاي زندگي مي‌باشد. در حال كه افراد ناموفق و كساني كه به رشد و پيشرفت متعادل در جنبه‌هاي گوناگون زندگي دست نيافته‌اند از سلامت رواني كمتري برخوردارند و همچنين توانايي حل مؤثر مشكلات و مسائل زندگي را ندارند مي‌توان گفت كه فاقد مهارتهاي زندگي كافي هستند. بدين ترتيب برخورداري از مهارتهاي زندگي و به كارگيري آن جهت دستيابي به رشد و كمال مي‌تواند بسياري از مشكلات،‌ ناكامي‌ها و ناهنجاري‌ها را رفع نمايد و در عوض يك زندگي با نشاط، پرتلاش، رو به پيشرفت و كمال،‌ مفيد و سازنده را به ارمغان آورد و چه بهتر است كه كسب اين مهارتها از دوران نوجواني آغاز گردد. با توجه به اينكه تحقيقات بسياري موضوع فوق را مورد تأييد قرار داده‌اند و همچنين باور و اعتقاد پژوهشگر به اينكه لازمه موفقيت و تكامل همه جانبه در زندگي، برخورداري از سلامت رواني و آگاهي از شيوه صحيح و مناسب زندگي و در نتيجه سبك زندگي سالم مي‌باشد، به همين جهت،‌ پژوهش حاضر به بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان پرداخته است.
در اين پژوهش به منظور بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل. كه به شيوه آزمايشي و طرح پيش آزمون- پس آزمون- با گروه كنترل انجام گرديد،‌ چنين فرض شد كه آموزش مهارتهاي زندگي موجب افزايش يا بهبود سلامت روان و دروني‌تر شدن منبع كنترل در نوجوانان مي شود. به همين منظور از بين 191 دانش آموز دختر مقطع دبيرستان، 30 دانش‌آموز كه بالاترين نمرات را از پيش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه منبع كنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم گرديدند كه هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.
پس از اجراي پيش آزمون در گروه آزمايشي و كنترل، گروه آزمايشي آموزش مهارتهاي زندگي را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دريافت نمود. پس از يك ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه منبع كنترل) در دو گروه آزمايشي و كنترل اجرا گرديد.
پس از نمره‌گذاري، تفاوت ميانگين بين دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين ميانگين دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومي» تفاوت معناداري وجود دارد. در نتيجه فرضيه پژوهش تأييد گرديد. بنابراين، آموزش مهارتهاي زندگي مي‌تواند سلامت روان را افزايش دهد يا بهبود بخشد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه تفاوت بين ميانگين هاي دو گروه در كليه مقياسهاي پرسشنامه سلامت عمومي به جز مقياس C (نارسا كنش وري اجتماعي) كاملاً معنادار است. نكته ديگر اينكه بيشترين ميزان كاهش در نمرات مقياس D (نشانگان افسردگي)‌ پرسشنامه مذكور مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت كه آموزش مهارتهاي زندگي بيشترين تأثير را بر كاهش ميزان افسردگي آزمودني‌ها داشته است. اما در مورد ميانگين دو گروه در پرسشنامه منبع كنترل، عليرغم كاهش اندك در نمرات تفاوت معناداري وجود ندارد. در كل مي‌توان گفت،‌ با توجه به كاهش اندك نمرات، آموزش مهارتهاي زندگي تا حدودي بر دروني‌تر شدن منبع كنترل در گروه آزمايشي مؤثر بوده است.
همچنين در اين پژوهش، رابطه بين متغيرهاي پژوهش با استفاده از «ضريب همبستگي پيرسون» به دست آمد. اين نتايج نشانگر آن است كه بين سلامت روان و شيوه مقابله‌اي و بين منبع كنترل و شيوه مقابله‌اي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين متغير (سلامت روان و منبع كنترل) ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. يافته‌هاي جانبي اين پژوهش نشانگر رابطه معنادار بين سطح تحصيلات مادر، اشتغال مادر و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان با سلامت روان و شيوه مقابله‌اي آنان مي‌‌باشد.
مشاهدات كيفي نيز در طول جلسات دوره آموزشي با نتايج كمي حاصل از داده‌ها مطابقت و هماهنگي دارد. بطوريكه آزمودني‌هايي كه در طول جلسات فعاليت گروهي بيشتري داشتند، انگيزه و تمايل بيشتري جهت شركت در اين دوره آموزشي داشتند، نظم گروهي بيشتري را رعايت مي‌نمودند. در انجام تمرينات و فعاليتهاي عملي علاقمندي و انگيزة بيشتري نشان مي دادند،‌ توجه و دقت كافي نسبت به مطالب و محتويات آموزشي داشتند و خواهان تداوم اين دوره آموزشي در طول سال تحصيلي بودند، در ميزان نمرات سلامت عمومي و منبع كنترل آنان كاهش بيشتري ايجاد شده است. در واقع مي‌توان گفت كه آموزش مهارتهاي زندگي در مورد اين آزمودني‌ها منجر به افزايش سلامت روان و دروني‌تر شدن منبع كنترل آنان شده است. بدين ترتيب مشاهدات كيفي دال بر تأثير مثبت آموزش مهارتهاي زندگي مي‌باشد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي قبل و بعد از ترك اعتياد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي قبل و بعد از ترك اعتياد

محصول * تحقیق درباره بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي قبل و بعد از ترك اعتياد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
 
طرح پژوهشي
بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي قبل و بعد از ترك اعتياد
1ـ كليات
1ـ1ـ مقدمه
سازمان ملل در تعريف خود از توسعه انساني، شاخص برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي و سلامت را مورد توجه قرار داده است. بنابراين، بدون توجه به عوامل تهديد كننده سلامت انسانها، نمي‌توان به نحو مطلوب در مسير توسعه و رفاه پايدار قدم برداشت. گام اول براي رسيدن به اين مهم، شناخت وضع سلامت و عوامل تهديد‌كنندة آن در ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي در سطوح محلي، منطقه‌اي و يا ملي بشمار مي‌رود. كه نتايج اين شناخت براي سازمان‌هاي متولي امر پيشگيري و درمان از ابعاد مختلف مانند برنامه‌ريزي‌هاي بهداشتي، درماني، آموزشي و … حائز اهميت است.
در سطح اجتماعي در كنار خيل عظيمي از بيماري‌ها، رفتارهاي مخاطره‌آميزي هم وجود دارند كه تهديد‌كننده تندرستي افراد و زمينه‌ساز بروز اختلالات جسماني، رواني و اجتماعي در زندگي آنهاست. يكي از اين رفتارها، كه به‌‌صورت گسترده سلامتي انسان‌ها را در معرض تهديد جدي قرار مي‌د هد اعتياد يا سوء مصرف مواد مخدر (Drug Abuse) است.
سوء مصرف مواد مخدر پديده‌اي است كه بشر تقريباً در تمام جوامع و در اغلب زمان‌ها به نوعي درگير آن بوده است. صرف‌نظر از نوع ماده مورد استفاده، آنچه در مورد اين پديده، مهم و در اغلب اجتماعات انساني مشترك به نظر مي‌رسد، پيامدهاي جسماني ، رواني و اجتماعي آن است كه تا حدود زيادي با پيامدهاي منتسب به اكثر بيماري‌ها متفاوت به نظر مي‌رسد.
در بعد جسماني اختلال در كاركرد فيزيولوژيك بدن بر اثر تأثير مستقيم مواد، زمينه‌سازي براي بروز انواع بيماري‌هاي خطرناك نظير سرطان، آسم، برونشيت و …، افزايش ميزان خطر پذيري فرد هنگام قرار گرفتن در موقعيت‌هاي خطرناك (حوادث و سوانح و …)، افزايش خطر ابتلا به بيماري‌هائي نظير ايدز و هپاتيت در شكل‌هاي خاص سوء مصرف مواد (تزريق) ؛ در بعد رواني اختلال در تعادل رواني و شناختي و در بعد اجتماعي بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري و اجتماعي در دو سطوح عملكردها و روابط خانوادگي، شغلي و … و بروز آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم از پيامدهاي اين پديده به شمار مي‌رود . همچنين براساس شرايط فرهنگي و اجتماعي برخي اختلالات اجتماعي نظير انزوا () و تفكيك (segregation) نيز از پيامدهاي سوء مصرف مواد مخدر محسوب مي‌شوند. بنابراين عواقب ناشي از اين پديده آنچنان وسيع و گسترده و از نظر ميزان تأثير عميق و مزمن به نظر مي‌رسد كه با پيامدهاي بسياري از بيماري‌ها و رفتارهاي مخاطره‌آميز قابل مقايسه نيست.
از آنجا كه پديده اعتياد از نظر تعداد، ميزان رشد و گروه سني جمعيت درگير، بخش قابل توجه و مهمي از جمعيت كشور را تحت تأثير خود قرار داده است، از اين رو بررسي پيامدهاي ناشي از آن بر سلامتي معتادان، علاوه بر خود آنها، بر سلامتي كل جامعه نيز تأثير گذار خواهد بود.
سلامت يكي از بنيان‌هاي اصلي زندگي انسان و شرط ضروري ايفاي نقش‌هاي اجتماعي وي به‌شمار مي رود و انسان‌ها بويژه گروهايي كه سلامتي آنها به نوعي در معرض خطر قرار دارد در صورتي مي‌توانند به فعاليت‌هاي فردي و جمعي خود به نحو مطلوب ادامه دهند كه خود را سالم احساس كنند و در عين حال جامعه نيز آنها را سالم بداند.
به‌طور كلي افراد جامعه هريك تصوري درست يا نادرست از سلامتي خويش دارند، اما در سطح اجتماعي ارزيابي سلامت يا عدم سلامت يك جمعيت به آساني ارزيابي‌هاي فردي مبتني براحساس يا تصور و يا مبتني بر معيارهاي پزشكي نيست. چنين كاري نيازمند انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي جامعي است كه بدون نياز به معاينات باليني و روش‌هاي فيزيولوژيكي بتوانند ابعاد مختلف سلامتي گروه‌هاي هدف را مورد بررسي قرار دهند.
از سوي ديگر هر چند سنجش سطح سلامت با معيارهاي موجود پزشكي به لحاظ روش شناختي امري آسان و در عين حال زمان بر و هزينه زاست اما در سطح اجتماعي و با استفاده از معيارهاي چندگانه و جامع نگر، به دليل وجود رابطه با شرايط و واقعيت‌هاي اجتماعي (كه خود موجب تعدد و گاه تفاوت تعاريف ارائه شده از مفهوم سلامت مي‌گردد) از پيچيدگي خاصي برخوردار است، در عين حال پيچيدگي ياد شده نبايد مانع تلاش در جهت مشخص ساختن وضعيت سلامتي افراد و گروه‌هاي اجتماعي و تأثير عوامل محيطي بر آن گردد، زيرا شناخت مجموعة متغيرهاي مستقل و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان

محصول * تحقیق درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 62
 
امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان
چكيده
اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي‌شود و سپس روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار نام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران اشاره مي‌گردد. همچنين فرهنگ، سخت افزار و سيستم‌ها كه عوامل كليدي در ايمني و سلامت حرفه‌اي هستند مورد بررسي قرار مي‌گيرند. مواردي راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت ارائه مي‌شود. انواع برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق و برمبناي رفتار تحليل مي‌شوند. بعد از اين مطالب استرس مرد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از تعريف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملي كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر مي‌پذيرند، بررسي شده و سپس راهكارهايي در چارچوب مديريت استرس براي بهينه كردن آن ارائه مي‌شود.
كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغل
 
1- مقدمه
يكي از رسالت‌هاي اساسي مديريت منابع انساني نگهداري كاركنان توانمند مي‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداري، مكملي بر ساير اقدامات و فرايند‌هاي مديريت منابع انساني است، حتي اگر عمليات كارمنديابي، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرسنلي به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافي به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگير نخواهد بود. نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل مي‌شود كه مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقويت جسم كاركنان است مانند برقراري بهداشت و ايمني در محيط كار، اجراي برانامه‌هاي ورزش و تندرستي و بعضي خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردي است كه تقويت‌كننده روحيه علاقمندي كاركنان به كار و محيط كار مي‌باشد مانند خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات پرسنلي. در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به رضايت شغلي آنها منتهي مي‌شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است.در مقاله حاضر تأكيد اصلي بر روي موارد دسته اول است به اين صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ايمني و سلامت و جنبه‌هاي قانوني آن بحث مي‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌هاي مديريت ايمني و سلامت حرفه‌اي پرداخته مي‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كليدي استرس در محيط كار با تمركز بر روي شناخت و بهينه سازي ميزان استرس بررسي مي‌شود. در پايان اميد است كه توجه و بكارگيري مطالب و راهكار‌هاي اين مقاله در افزايش ايمني و سلامت محيط كار، بهينه سازي سطح استرس و ايجاد امنيت شغلي مناسب و در نهايت ايجاد رضايت شغلي موثر باشد كه اين نيز يكي از عواملي است كه در بهبود مستمر و تعالي سازمان‌ها بايد در نظر گرفته شود.
2- امنيت شغلي1 در آينده
در آينده و در تجارت تغييرات سريع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها مي‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازي شدن پيش مي‌روند. سازمان‌ها به صورت يك هسته مركزي در مي‌آيند و ساير قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار مي‌گيرند و اكثر مردم براي خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتي از سود خواهد شد و جاي دستمزد‌هاي ثابت را مي‌گيرد. كاركنان خود را بايد با قرارداد‌هاي نامعين و مستقل وفق دهند. در اين شرايط كاركنان مجبورند همواره در حال يادگيري باشند كه دليل اين وضعيت افزايش روزافزون رقابت است. در آينده امنيت استخدام بر مبناي توانايي كاركنان در ايجاد ارزش افزوده

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد فعالیت بدنی و سلامت

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد فعالیت بدنی و سلامت

محصول * پاورپوینت درمورد فعالیت بدنی و سلامت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 42 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
فعالیت بدنی و سلامت
این سخنرانی از طرف گروه Supercourse به بازیهای المپیک آتن، یونان 29-13 آگوست 2004، تقدیم می شود.
اهداف آموزشی:
تشویق دانش آموزان و دانشجویان به فعالیت بدنی بیشتر
شناخت ورزش و اثرات آن بر پیشگیری از بیماری ها
ارائه مثال هایی از فعالیت بدنی ساده و با شدت متوسط
تشویق به فعالیت بدنی منظم در کشورهای در حال
توسعه به ویژه برای زنان
تشویق به تناسب بدنی در افراد دارای معلولیت فیزیکی
ایجاد یک المپیک فعالیت بدنی و سلامت با Supercourse !
بازیهای المپیک امسال، آتن 2004
تعداد:
جمعیت 4،000،000
دیدار کننده 2،500،000-2
ورزشکار 18،000
امدادگر 5،000
داور 2،500
داوطلب 6،000
خبرنگار 15،000
مکان: شهر آتن + 4 محل دیگر
فعالیت بدنی چیست؟
فعالیت بدنی
حرکات بدن که توسط عظلات اسکلتی انجام میشوند و
منجر به مصرف انرژی میشوند.
تناسب فیزیکی
شاخص توانایی فرد برای انجام فعالیت بدنی که نیازمند
استقامت، قدرت و انعطاف پذیری است.
فعالیت بدنی منظم
فعالیت بدنی منظم است که با نظم مشخصی انجام شود.
CDC 1997

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد گردشگری سلامت ، چالشی نو

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد گردشگری سلامت ، چالشی نو

محصول * پاورپوینت درمورد گردشگری سلامت ، چالشی نو * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 50 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
گردشگری سلامت: چالشی نو
تاریخ ارایه:10/3/1386
ارایه دهنده: علیرضا جباری
دانشکده ی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان
درپايان اين سمينارانتظار مي رود شركت كنندگان
مفهوم گردشگري سلامت وانواع آن رابيان نمايند.
دلايل توسعه ي اين صنعت رابيان نمايند.
ابعادمهم گردشگري سلامت رابيان نمايند.
علل توفيق كشورهاي پيشرودراين صنعت رانام ببرند.(مديريتي)
خلاصه ايي ازوضعيت گردشگردي سلامت ايران رابيان نمايند.
گردشگری سلامت: چالشی نو
تعاریف ومفاهیم گردشگری سلامت
انواع گردشگری سلامت
سیرتاریخی گردشگری سلامت
دلایل رواج گردشگری سلامت
کشورهای پیشرودرصنعت گردشگری سلامت وتجربیات آنها
صنعت گردشگری سلامت درایران
پیشنهاداتی برای سامان دهی صنعت گردشگری سلامت ایران
پیشنهاداتی برای صنعت گردشگری سلامت استان اصفهان
تعاریف ومفاهیم گردشگری سلامت
مسافرت به كشورويااستان ديگري بدليل مشكلات مربوط به سلامتي (پيشگيري ويادرمان)
مسافرت به منظوردرمان بيماري هاي خاص زيرنظرمراكزپزشكي ويابدون آن،دربيمارستان ها يامراكزدرماني،يارفتن به منابع بهبودی طبيعي(براي درمان يا استراحت) نظيرچشمه هاي آبگرم معدني يادرياچه هاي نمك،درمدت زمان معين
(بطورمتوسط4-2هفته ونه بيشتر از 1سال) البته براساس نوع بيماري.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

محصول * تحقیق درباره بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 106
 
همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « يان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به حد انفجار خود رسيده بود . خليل از ترس اينكه يان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، يك روز صبح يك اصلحة كاليبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمي محافظ مدرسه از نزديك هر دو پسر با شكيل گلوله اي در سراسر مدره به قتل رسانيد اين حاثه ، كه خون را در رگهاي انسان منجمد مي كند مي‌تواند نشانه ايي ديگر از نياز جدي به ارائه دروسي در زمينه حل مسكلات عاطفي ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوي صلح ، آميز و حا آسان مسائل ، به شمار مي آيد .
مربياني كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس رياضي و خواند به تنگ آمده اند اينكه دريافته اند كه كاستي متفاوت و هشدار دهنده تري وجود دارد بي سوادي عاطفي و در حالي كه در تلاشهاي پسنديده اي براي ارتقاء سطح استانداردهاي علمي صورت مي پزيرد .
اما در برنامه آموزشي استاندارد مدرسه به كاستي جديد و مسئله ساز تر جهي نشده است يك معلم مدرسه در بروكلين اشاره مي كند كه تأكيد موجود در مدارس نشان مي‌دهد كه ما يه ميزان توانايي خواندن و نوشتن محصلان بيشتر به اين نكته اهميت مي دهيم كه آيا هفتة آينده زنده خواهند ماند يا نه .
نشانه هاي اين كاستي را مي توان در وقايع خشونت باري چون تير اندازي به يان و تايرون مشاهده كرد مشكلي كه در مدارس آمريكارواج يافته است اين اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزايش بحران در ميان نوجوانان و مشكلات دوران كودكي در آمريكا كه سازننده بمبهاي جهاني است را مي توان در خلال آمارهايي از اين دست ملاحظه كرد .
در سال 1990 در مقايسه با دو دهه قبل از آن ايالات متحده آمريكا با پيشرفت ميزان دستگيري جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنايت هاي خشونت بار مواجه بوده است .
دستگيري نوجوانان به دليل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .
ميزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رايجترين دليل منف نوجوانان در مقابل اين نجايع ابتلاي آنها به بيماريهاي ذهني است اثرات افسردگي اعم از خفيف يا شديد ، در يك سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگي در زمان بلوغ دو برابر مي شود . ( دانيل گامن ، 1380 ص 313 )
كلاً مي توان نغمه هاي سكوت را به فهرست خطرات عاطفي اي كه براي سلامتي زيان بارند اضافه كنيد و پيوندهاي نزديك عاطفي را به فهرست عوامل حمايت كننده بيفزائيد تحقيقاتي كه در دو دهه انجام شده و بيش از سي و هفت هزار نفر را شامل مي شود نشان مي دهد كه انزولي اجتماعي – يعني اين احساس را كه مسي را نداريد تا احساسات خصوصي خود را با او در ميان بگذاريد يا تماس نزديكي داشته باشيد احتمال ابتلا به بيماري يا مرگ را دو برابر مي كند گزارش در سال 1987 در مجله چاپ شد چنين نتيجه مي گيرد كه انزوا به خودي خود همانقدر در ميزان مرگ و مير تأثيردارد كه سيگار كشيدن ،‌فشار خون بالا ، چاقي مفرط و انجام ندادن تمرينات جسماني در اين مؤثرند . ( دانيل گامن ، 1380 ص 243 )
و با توجه به تحقيقات و پژوهش ها روز به روز به اهميت اينكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جديدي از زندگيشان مي باشند بايد يتوانند احساس خود را بشناسند و احساسي را كه در طرف مقابل خود بوجود مي آورند پي ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست يابند.
در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه اصولاً چرا برخي از هوش هيجاني بالايي برخوردارند عده اي هوش پايين و در كل در اين حيطه سؤالات برشماري مي تواند ايجاد شود .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي وضعيت سلامت اجتمايي بر اقتصاد و آمادگي جسماني دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي وضعيت سلامت اجتمايي بر اقتصاد و آمادگي جسماني دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره بررسي وضعيت سلامت اجتمايي بر اقتصاد و آمادگي جسماني دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 49
 
چكيده
آينده هر جامعه به سلامت كودكان آن وابسته است و جامعه اي پايدار خواهد ماند كه در حفظ ونگهداري و تربيت كودكانش موفق باشد . 6 ساله شهر سراوان در سال 1378 انجام شده است . در اين مطالعه – اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت سلامت جسمي دانش آموزان پسر 12بودند ، به صورت نمونه گيري تصادفي – تعداد 400 نفر دانش آموز پسر كلاس هاي اول تا پنجم دبستان شهر سراوان كه در گروه سني 12چند مرحل ه اي انتخاب و از نظر رشد جسمي ) قد ووزن ( بينا ئي ، شنوائي ، دهان ودندان مورد بررسي قرار گرفت ند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بوده است كه جهت معاينه دانش آموزان از ابزارهائي شامل متر ، ترازو، چارت اسنلن ، دياپازون ، چراغ قوه و آبسلانگ استفاده گرديده است . براي تجزيه وتحليل يافته ها از آزمونهاي آناليز واريانس وآزمون تي استفاده شد . يافته ها نشان دادند كه ميانه قرار گرفته ( N.C.H.S) قد و وزن واحدهاي مورد پژوهش در تمام گروههاي سني پائين تر از صدك بيست وپنجم منحني استاندارد رشد22 % واحدهاي مورد پژوهش به / 28 % و وزن 28 % كودكان مورد پژوهش زير صدك پنجم منحني استاندارد رشد قرار داشت . 7 / بود و قد 5
5% آنها با استفاده از آزمون نجوا دچار كاهش / 0 ) دچار كاهش حدت بينائي در يك يا هر دو چشم بودند و 5 / 0 تا 4 / درجات متفاوتي ( 9شنوائي دريك يا هر دو گوش بودند. 84 % واحدهاي مورد پژوهش دچار پوسيدگي در دندا نهاي شيري يا دائمي بودند . در مقايسه ميانگين قد و وزن واحدهاي مورد پژوهش با مشخصات دموگرافيكي ، در گروههاي سني 8،6 و 9ساله بين ميانگين وزن وقد با تحصيلات وشغل والدين (بخصوص مادران ( ارتباط معني داري وجود داشت.
يافته ها نشان داد كه وضعيت سلامت جسمي وا حدهاي مورد پژوهش مطلوب نبوده و با توجه به اهميت تشخيص زودرس و درمان به موقع بيماريها انجام چنين غربالگريهائي در كودكان سنين مدرسه احساس مي شد.(مجله طبيب شرق ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1381 ، ص61 تا 69).
مقدمه
در طي سالهاي گذشته با جنبش تازه اي كه بوجودآمد، سلامت به عنوان يك حق بشري و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است .( 1) براي سلامتي تعاريف متعددي وجود دارد كه مقبول ترين آنها تعريف سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه سلامت ي را يك رفاه كامل جسمي ، رواني واجتماعي ونه تنها فقدان بيماري ويا ناتواني تعريف كرده است .( 2و 1) سلامتي داراي ابعاد مختلف جسم ي ، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي مي باشد كه بعد بدني و جسمي سلامتي را از همه آسانتر مي توان درك كرد . سلامت جسمي دال بر عمل كردن كامل بدن است و اينكه همه اعضاي بدن به اندازه عادي و با عملكرد معمولي باشند .( 1) عوامل بسيار زيادي برسلامتي تاثير مي گذارند كه مهمترين آنها وراثت ، محيط زيست ، سبك زندگي ، وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، خدمات بهداشتي درماني و … مي باشند .( 2) گروه سني هفت تا پانزده سا ل بخصوص در كشورهاي جهان سوم رقم بزرگي را تشكيل مي دهند و به علت آسيب پذيري اين توده عظيم، توجه به بهداشت وبرقراري سلامت آنها تاثير انكارناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت.( 3) بررسي مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوين برنامه هائي جهت اين مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از اين نظر حائز اهميت 5 سالگي قسمت مهمي از – است كه اطفال پس از 6 سالهاي زندگي خود را كه مصادف با رشد جسمي و رواني آنهاست در مدرسه مي گذرانند . تامين سلامت كودكان سنين مدرسه در واقع مكمل خدمات بهداشت مادران وكودكان است. ( 4) كودكان سنين مدرسه با مشكلات بهداشتي قابل توجهي مواجه هستند كه عمده ترين آنها سوء تغذيه ، بيماريهاي دهان و دندان ، مشكلات بينائي وشنوائي هستند.
( كه بر سلامتي آنها تاثير مي گذارد.( 5 در بررسي هاي آماري ميزان شيوع بيماريها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائي در استانهاي سراسر كشور 6 درصد مبتلا به بيماريهاي واگير، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بينائي و 8 / بيماريهاي غير واگير، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائي بوده اند كه تاخير در تشخيص مشكلات بينائي وشنوائي مي تواند بطور جدي برفرايند يادگيري تاثير گذاشته وموفقيت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدين ترتيب ملاحظه مي شود در سنين دبستان كه مثل سالهاي اوليه زندگي از مراحل حساس وپر مخاطره حيات است، به كارگيري خدمات مناسب بهداشتي بوسيله كاردانان يا كارشناسان اين فن مي تواند در جهات مختلف از ميزان آسيب پذيري و يا بروز عوارض بعدي در كودكان پيشگيري كرده، راه را براي آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار كند. بطور كلي اهميت كودكان وسلامت آنها بعنوان دريچه اي بسوي فرداي روشن ايران ، نيروي بالقوه وزيادآنان با توجه به بافت جمعيتي و جوان كشور ، جايگاه انحصاري مدرسه بعنوان پايگاهي براي داشتن كودكان و نهايتا جامعه اي سالم ، كمبود در تعداد مربيان بهداشت وتوجه به زبان گوياي ارقام موجود در مورد مشكلات و بيماريهاي كودكان سنين مدرسه ، اولويت بهداشت مدارس درايران و انگيزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب اين پژو هش در جهت رفع مشكلات اوليه بهداشتي كودكان و جامعه مي باشد .

بيان مساله
اين پژوهش به صورت مقطعي است كه به منظورتعيين 6 ساله – وضعيت سلامت جسمي دانش آموزان پسر 12
شهر سراوان وتعيين ارتباط بين رشد جسمي ( قد و وزن ) دانش آموزان با مشخصات دموگرافيك آنها انجام
گرديده است .
جامعه پژوهش ، كليه دانش آموزان پسر دوره ابتدائي 77 در مدارس ابتدائي شهر – كه در سال تحصيلي 78 سراوان مشغول به تحصيل بوده اند، هستند . نمونه پژوهش ، شامل 400 نفر از دانش آموزان مقاطع 6 سال بودند تحصيلي اول تا پنجم در گروههاي سني 12 كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از كل مدارس ابتدائي شهر سراوان( 15 مدرسه) انتخاب گرديدند. براي تعيين تعداد نمونه هاي مورد پژوهش از فرمول آماري برآورد تعداد نمونه پس از انجام يك مطالعه مقدماتي بر روي 20 نفر از دانش آموزان كه مشخصات واحدهاي مورد پژوهش را د اشتند و به صورت نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده بودند استفاده گرديد .
در تجزيه و تحليل حاصل از نمونه آزمايشي مشخص گرديد كه ميزان مشكلات از 5 تا 50 درصد متغير بود .
بنابراين با توجه به فرمول تعداد نمونه براي صفات كيفي، d = 0/ با حدود اطمينان 95 درصد و 05 p = 0/ ميزان 50 اندازه نمونه برابر 400 نفر محاسبه گرديد.
محيط پژوهش، كليه مدارس ابتدائي پسرانه شهرسراوان وابسته به آموزش و پرورش شهر ستان سراوان بوده اند و دليل انتخاب اين محيط پژوهش مستقر بودن واحدهاي مورد مطالعه در مدارس و سهولت دسترسي به آنها بوده است .
ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه وبرگه ثبت مشاهدات بوده است كه داده ها توسط پژوهشگر در مدت 40 روز در فروردين و ارديبهشت ماه 1378 جمع آوري گرديده است . پرسشنامه شامل دو بخش است كه در بخش اول اطلاعات فردي و در بخش دوم اطلاعات اختصاصي در رابطه با بهداشت بين ائي ، شنوائي ، دهان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره آشنايي با مفهوم سلامت و بيماريهاي رواني

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره آشنايي با مفهوم سلامت و بيماريهاي رواني

محصول * تحقیق درباره آشنايي با مفهوم سلامت و بيماريهاي رواني * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
آشنايي با مفهوم سلامت و بيماريهاي رواني:
بهداشت به معني سلامتي است اما سلامتي فقط نداشتن بيماري نيست. فرد سالم علاوه بر اينكه بدني سالم دارد.بايد خوشحال و راضي هم باشد. او توانائي برخورد با مشكلات، محروميت ها و شكست ها را دارد و مي تواند به راحتي همگام با ديگران زندگي كند. او تنها از زندگي لذت مي برد. بلكه با اين كار ديگران را هم به لذت بردن از زندگي علاقمند مي نمايد. اين فرد ديگران را آزار نمي دهد و به زحمت نمي اندازد. چنين فردي كه از نظر جسمي ـ رواني و اجتماعي طبيعي است و روحيه خوبي نيز دارد مي توانيم سالم بناميم.
با توجه به تعريف بالا مي توان بهداشت روان را به عنوان بخشي از بهداشت عمومي به حساب آورد. يك انسان سالم هم جسمي سالم و هم رواني سالم دارد. بنابراين اگر جسم كسي سالم بود ولي سلامت رواني نداشت نميتوان گفت او انسان سالمي است. با وجود اينكه اهميت بيماريهاي رواني كمتر از بيماريهاي جسماني نيست اما مردم بيماريهاي رواني را كمتر مي سناسند و در نتيجه به اندازه كافي به آنها توجه نمي كنند و در برخورد با اين اشخاص آنها را به درمانگران سنتي مي‌ سپارند اينكار باعث ضرر و زيان به بيمار در اثر تأخير در شروع درمان و يا درمان غلط مي شود.
در بروز ـ تشديد و دوام بيماريهاي رواني عوامل زيادي دخالت دارند. محيط ناسالم ـ خانواده ـ تجارب ناخوشايند در دوران كودكي ـ مشكلات اجتماعي ـ عوامل ارثي ـ اختلات مغزي از عوامل مهم هستند بنابراين در پيشگيري از بروز بيماري بايد به عوامل بروز آن توجه كرد.
بيماريهاي رواني انواع مختلف دارند. بعضي شديد و بعضي خفيف هستند.
بيماريهاي رواني شديد:
كسي كه به ناراحتي شديد رواني مبتلا است خود را بيمار نمي داند، معمولاً اطرافيان متوجه بيماري او مي شوند. نشانه هاي اضلي بيماري شديد رواني عبارتند از:
رفتارهاي عجيب و غريب.
حرفهاي بي ربط.
ديدن يا شنيدن چيزهايي كه ديگران نمي بينند يا نمي شنوند.
عقيده هاي عجيب و غريب.
انجام ندادن كارهاي ضروري و روزمره.
همه كساني كه به بيماريهاي رواني (شديد) مبتلا هستند بايد براي درمان به پزشك مراجعه نموده و براي مدت طولاني دارو مصرف كنند. اين داروها بايد به موقع و به اندازه مورد نياز مصرف شوند اگر بيمار داروهايش را به طور مرتب مصرف كند و خانواده او نيز كمك و حمايت لازم را بنمايد وي سريعاً بهبود يافته و نياز به بستري ندارد.
اگر بيماري بهبود پيدا نكرد بيماريش با ازدواج بدتر مي شود. ازدواج مانند فشار رواني جديد بر بيمار اثر مي كند. به اين بيماران بعد از بهبودي مي توان مسئوليت داد و در طول بيماري بايد كسي بكار آنها نظارت داشته باشد.
از هر صد نفر يك نفر به بيماري شديد رواني مبتلا است.
بيماري خفيف رواني:
كساني كه بيماري خفيف دارند از زندگي خود لذت زيادي نمي برند. در ارتباط با ديگران دچار مشكل هستند و گاهي اوقات نمي توانند كار خود را خوب انجام دهند. بي استهايي ـ بي خوابي ـ گلايه هاي بيش از حد ـ دلهره ـ غمگيني ـ وسواس ـ علامت ناراحتي خفيف رواني است. بيشتر اوقات بيماريهاي رواني خفيف به صورت ناراحتيهاي جسماني ظاهر مي شوند. در اين مواقع بيمار از دردهاي مختلف احساس خستگي شكايت مي كند. بيماريهاي رواني خفيف از اين نظر اهميت دارند كه اگر زود تشخيص داده و درمان شوند فرد زندگي راحت تري خواهد داشت و با درمان به موقع از شديد شدن بيماري مي توان جلوگيري كرد.
كساني كه به بيماري رواني خفيف مبتلا هستند بيشتر به مشاوه و راهنمايي احتياج دارند تا دارو. محبت ـ حمايت و كمك به برطرف كردن نگراني هاي بيمار ـ تفريح سالم ـ رفت آمد با دوستان و نزديكان مي توانند به اين بيماران كمك كنند.
از هر 10 نفر يك نفر از بيماري خفيف رواني رنج مي برد.
در خود فرو رفتن، غمگيني شديد، نا اميدي، عدم علاقه و ميل نسبت به كارهاي روزمره، گريه بدون دليل، كاهش وزن و بي اشتهايي شديد، علائم اصلي افسردگي مي باشند.
بمناسبت هفته بهداشت روان
23 تا 30 مهرماه
– افســــردگي

دانلود + ادامه مطلب

نقش استرس در سلامت فرد 11 ص

دسته بندی: کتاب ، جزوه

نقش استرس در سلامت فرد 11 ص

محصول * نقش استرس در سلامت فرد 11 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
مقدمه: نقش استرس در سلامت و بيماري به اثبات رسيده است و قبول اين مسئله كه استرس با بروز بسياري از بيماريها در ارتباط است، روز به روز جنبه علميتري پيدا مي كند. برخي مطالعات نشان داده هر واحد افزايش در استرس با 03/55 گرم كاهش در وزن نوزاد و 3 روز كاهش در سن موقع تولد نوزاد ارتباط دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط استرسهاي دوران بارداي با وزن و سن موقع تولد نوزادان در اصفهان انجام شده است.روشها: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي تحليلي است. كه به طور مقطعي انجام شده است. نمونههاي اين پژوهش را301 خانم مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب شهر اصفهان تشكيل دادهاند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از روشهاي مشاهده، مصاحبه و مطالعه پروندههاي زايماني جمعآوري و پرسشنامهها تكميل گرديد. براي  تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي آناليز واريانس و رگرسيون استپ داون استفاده شده است.نتايج: يافته هـاي پژوهش نشان داد استرسهاي دوران بارداري با وزن موقع تولد (P=0/004) و سن موقع تولد نوزاد (P=0/041) ارتباط دارد.بحث: با توجـه به نتايج پژوهـش، ارتقاء سطـح آگاهي جامعـه در خصـوص اهميت بهداشت رواني خانمهـاي باردار ضروري به نظر ميرسد. با حمايت روحي روانـي مادران باردار و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش استرسهاي دوران بارداري همچنين آموزش روشهاي مناسب واكنش در مقابل استرس ميتوان در جهت ارتقاء سلامت جامعه گام برداشت.واژه هاي كليدي: استرس، استرس در دوران بارداري، وزن نوزاد، سن موقع تولد نوزاد.مقدمه: واژه استرس در دهة1930توسط سليه (Selye) وارد حيطه روانشناسي و پزشكي شد. او استرس را به صورت واكنش ارگانيسم به تهديد يا فشار تعريف كرد (1). استرسزاها سيستم نورآدرنرژيك مغز را فعال مي كنند و سبب رهاسازي كاتكولامينها از دستگاه عصبي خود مختار ميشوند. مطالعات نشان داده كه عامـل آزاد كننده كورتيكـوتروپين (CRH) گلـوتامات و گاماآمينـوبوتيريك اسيـد همگي نقش هاي مهمي در پاسخ به استرس و يا تعديل و تغيير ساير دستگاههـاي پاسخ دهنده به استرس بازي ميكنند (2). استرس امري اجتنابناپذير است و افراد در مراحل مختلف زندگيدر معرض آن قرار ميگيرند. بارداري يك موقعيت خاص در زندگي خانم ها است كه به دليل ايجاد تغييرات قابل ملاحظه در وضعيت فيزيكي, رواني و فيزيولوژيكي، استرس هاي جديد را به زندگي اضافه ميكند. از طرفي جنين نسبت به محركهايي نظير استرس مادر آسيب پذير بوده و در برابر آنها واكنش نشان مـيدهد، زيرا هورمونهاي مادر از راه جفت عبور كرده و سبب ايجاد اثرات ثانويهاي در نوزاد ميشود.مـحققين نشان دادهانـد مـيزان CRH خـونخانمهاي بارداري كه در معرض استرس زياد قرار٭كارشناس ارشد مامايي(مربي) دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ع. پ اصفهان.Email: Beigi@nm.mui.ac.ir گـرفتهاند بالاتر از حد طبيعي است و از آنجا كه CRH  ارتباط مستقيمي با شروع زايمان دارد (3)، در بيان عواملـي كه ميتواند اثرات نامطلوبي بر رشد جنين بگذارد و در بروز زايمان زودرس و عقب افتادگي رشد جنين دخيل باشد از استرسهاي جسمي و رواني نام برده شده است.سازمـان بهداشت جهانـي وزن 2500 گرم يا كمتر و سن 37 هفته يا كمتر را به عنوان معيارهايي براي كم بودن وزن زمان تولد و نارس بودن نوزاد تعيين كرده است (4)، و ميزان مواليد نوزادان نارس و كم وزن يكي از شاخصهاي مهم بهداشتي در كشورهاي مختلف جهان ميباشد زيرا نوزادان نارس و كم وزن بسيار آسيبپذير هستند به گونهاي كه 60 تا 80 درصد مرگهاي 4 هفته اول عمر متعلق به آنهاست و در معـرض خطر بيشتر براي عقب افتادگي ذهني و ساير اختلالات حسي و ادراكي در مقايسه با نوزادان طبيعي قرار ميگيرند. مراقبت از اين نوزادان مشكلات درماني و اقتصادي فراواني ايجاد ميكند (5). لذا از آنجا كه وزن و سن موقع تولد نوزاد از فاكتورهاي بسيار مهم زيستي است كه اساس بسياري از ارزيابيهاي سلامت و بهداشت را تشكيل ميدهد، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط استرس هاي دوران بارداري با وزن و سن موقع تولد نوزاد انجام شده است.مواد و روشها:اين پژوهـش، يك مطالعة توصيفـي, تحليلي است كه به طور مقطعـي انجام شده است. جامعه پژوهش شامل خانم هايي است كه جهت زايمان به بيمارستانهاي شهيد بهشتي و دكتر شريعتي شهر اصفهان مراجعه كردهاند. تعداد نمونههـاي مورد نظر 301 نفر و انتخاب افراد براساس نمونهگيري آسان صورت گرفته است. انتخاب بيمارستان به صورت تصادفي و حجم نمونهها با ميزان اعتماد 95 درصد بوده است.شرايط پذيرش نمونه شامل: انجام مراقبتهاي دوران بارداري از هفته 12 حاملگي تا پايان دوران بارداري و شرايط عدم پذيرش نمونه شامل: كليه فاكتورهاي شناخته شده زايمان زودرس و عقب افتادگي رشد جنين در مادر و نوزاد،  به  جز متغير مورد نظر يعني استرس مادر مـيباشد. فاكتورهاي شنـاخته شده عبـارتند از: سابقة اعتيـاد در دوران بارداري، وجود پرهاكلامپسي، خونريزي، عفونت، پلي هيدروآمنيوس، اليگو هيدروآمنيوس در حاملگي فعلي، سابقه زايمان زودرس، سقط و مرگ جنين، وجود IUD، آنوماليهاي رحم و سرويكس نارسا و سابقه برش جراحي روي رحم، پيوند كليه، وجود بيماريهاي مزمن در مادر، وجود آنومالي در

دانلود + ادامه مطلب

شهرک های دانش سلامت

دسته بندی: عمومی و آزاد

شهرک های دانش سلامت

محصول * شهرک های دانش سلامت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 11 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
مقدمه:
شهرک های دانش سلامت به عنوان یکی از نهاد های فناوری، مدیریتی و اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، نوسعه اقتصاد دانش محور واشتغال زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. شهرک های دانش سلامت، محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناوری کوچک و متوسط، واحد های تحقیق و توسعه صنایع، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، شرکت های بازرگانی داخلی و خارجی، مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی تولیدی و همچنین موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها مسیر تحقیق تا توسعه را کوتاه کرده و به فعالیت های فناوری اشتغال دارند. هدف نهایی این هم نشینی، ایجاد چشمه ها، خوشه ها و مناطق ویژه فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و انتشار آن است، به نحوی که تمامی و یا بخش های عمده ای از فعالیت های منتهی به محصولات فناوری و عرضه بین المللی آنها بنابر سیاست های دولت و شهرک، در این شهرک ها به صورت حرفه ای قابل انجام باشد. اهم این فعالیت ها شامل بازار سنجی، ایده پردازی، پژوهش علمی، نمونه سازی، طراحی صنعتی، استاندارد سازی، تدوین دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، فروش و کلیه عملیات لازم برای تحقق محصولات فناوری در عرصه تولید صنعتی، پیشبرد اهداف ملی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می باشد. همکاری های تکنولوژیک برای ارتقای سلامت، ایجاد برندهای معتبر و همچنین حضور و فروش محصولات سلامت در بازار های فناوری جهانی از اهداف راهبردی شهرک های دانش سلامت است.
شهرک های دانش سلامت
پیشینه:
مراکز رشد: در جهان 1959 – در ایران 1378
پارک ها: در جهان 1920 – در ایران 1379
شهرک های علمی تحقیقاتی: در ایران 1376
کریدورهای فناوری: در ایران 1379
مناطق ویژه فناوری: در ایران 1385
شهرک های دانش سلامت: ؟
شهرک های دانش سلامت
شهرک های دانش سلامت: به استناد بند الف ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، آئين نامه اجرائي حمایت از ایجاد شهرک دانش سلامت
متن قانون:
شهرک های دانش سلامت

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 41234