پذیرفته - فایلخون

تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

محصول * تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 
عنوان :
بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

استاد مربوطه :
جناب آقای سیدی
گرد آورنده :
مصطفی خلاقی
بررسی فرضیه چهار : بین بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد در این فرضیه مدل مورد برری دررگرسیون عبارت است از :
P/Bit = (.+(1ROEit+ (it
تحلیل همبستگی
ضریب همبستگی بین متغیر مستقل بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر پاسخ نسبت P/B برابر 742/0 می باشد و مقدار احتمال آن برابر 0.000 می باشد که 05/0 کوچکتر بنابراین با اطمینان 95% وجود ارتباط مستقیم و معنی داری مورد تأیید قرار می گیرد.
تحلیل مدل رگرسیونی :
ضریب تعیین مدل برابر 551/0 می باشد و بدین معنی است که حدود 55/0 از تغییرات متغیر پاسخ (نسبت PB) بوسلیه متغیر مستقل (بازده حقوق صاحبان سهام شرکت) قابل توصیف است.
مقدار احتمال مربوط به فرض عدم کفایت مدل برابر 0.00 می باشد که از 05/0 کوچکتر است بنابراین با اطمینان 95% این فرض رد می شود در نتیجه مدل از کفایت لازم جهت بررسی برخوردار است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
موضوع : بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :
موضوع تحقيق يك عبارت است كه در اين جا بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام :
اين موضوع از لحاظ زماني محدود نيستدر واقع از لحاظ مكان محدوديت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قيد شده است ولي هيچ بازة زماني براي انجام تحقيق تعيين نشده است و يا حداقل در موضوع تحقيق بيان نشده است .
در زمينة مديريت مالي انجام گرفته است .
در اين موضوع لغت « بين » قابل حذف است چون هر رابطه اي بين دو يا چند موضوع است .
بررسي پايان نامه ازلحاظ ظاهري :
بعد ازصفحات مربوط به تقدير و سپاسگذاري فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پيشگفتار چكيده مشاده مي شود كه با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولي در داخل خود متن و پايان نامه اين « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پيشگفتار بايد قبل از فهرست مطالب بيايد . پايان نامه در 5 فصل تدوين شده است كه هر فصل با مقدمه اي ازفصل اغاز مي گردد و سپس باقي مطالب درج مي شود ، فصول با استفاده از كاغذي كه نام هر يك بر انها قيد شده است ساز يكديگر جدا شده اند كه اين نكته قوتي در اين پايان نامه است .
در فصل اول كليات تحقيق شامل تشريح و بيان موضوع ، هدف تحقيق ، اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق ، قلمرو و تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي تحقيق به همراه تعاريف واژه ها بيان شده ست .
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه محقق مي بايست بخش مربوط به قلمرو و تحقيق را در تشريح و بيان موضوع و يا بعد از هدف تحقيق مي آورد نه به عنوان بخشي جدا و بعد از فرضيه هاي تحقيق ، زيرا ابتدا لازم است محدوديتهاي مووع تحقيق را بيان كرد و سپس به بيان فرضيه هاي تحقيق پرداخت .
ساير بخشها به درسي در فصل اول گنجانده شده اند .
در فصل دوم ، مقق به بيان پيشينه تحقيق در قالب مروري بر ادبيات موضوع پرداخته است كه كاملاً درست و بجاست .
فصل سوم : الگوها و رش تحقيق را بيان نموده است .
در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحليل يافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسي فرضيت خود پرداخته است و هر يك از فرضيات را با توجه به يافته هاي خود بررسي نموده است .
و در نهايت در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات بيان شده است و سپس پيوستها ، منابع و مأخذ .
د قسمت پيشگفتار محقق بايد كل گزارش را در يك نگاه مورد بررسي قرار دهد ، در اين سبخش چكيده اي از كاربههمره خلاصه اي ز ر فل بيان مي گردد ، كه در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بيان اهميت موضوع پرداخته است و دوباره تقديرات و تشكراتي را در اين بخش به عمل آورده است . با بيان مستنداتي وضعيت فعلي حاكم بر مكان و زمان پژوهشرا مورد ارزيابي قرار داده است .
فصل اول ( ليات – طرح تحقيق )
نقطة قوت درروع ين فصل وكلية فصول بعدي ، وجود مقدمه است كه ل فصل را به طور خلاصه معرفي مي نمايد .
بيان وضوع ( بيان مسئلة تحقيق ) :
اين بخشبا مقدمه اي آغاز مي گردد كه به معرفي موضوع تحقيق مي پردازد و در ضمن تا حددياهميت موضوع را يز مشخص مي سازد . اهميت موضوع از دو ديد سرمايه گذار و شركتهايسهامي مورد بررسي قرر گرفته است كه خود نقطة قوتي در رابطه سبا بيان مسئله است .
حقق اشار مختصري به پيشين تحقيق ، نظريات و تئورياي متفاوتي را كه در رابطه با مسئله تحقيق عنوان شده است با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده است و به اين ترتيب تا حدودي در بخش بعدي و موضوع مسئله بيان شده است كه البه دوباره محدوديت زماني در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگي حل مسئله تحقيق با بيان متغيرا نيز بيان شده است . كلية نكات ذكر شه ، مواردي است كه بايد دربيان مسئله به جسم بخورد ولي با اين حال جاي بسياري از موارد ديگرخالي است ، با وجوديكه محقق نظريات مختلف را در رابط با مووع خود بيان نموده است ليدر يچ جا شواهدي دال بر وجود مسئل در محدودة كاني و زماني خود ارائه نموده ست و ي اينكه محيط مسئله را بسيار وسيع 0 ايران ) بيان داشته كه در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ويژگي هاي آن بيان نشده است و در ضمن هيچ اشاره اي به پيامدهاي حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حاليكه محقق در قسمتي كه به عنوان مقدمه اهميت موضوع را تشريح مي كند ، مي توانست كه اين پيامدها را از دو ديد سسرمايه گذاران و شركت هاي سهاي بررسي نمايد ، در ضمن اثري از شيوه انجام تحقيق نيست .
گزاره هاي تحقيق ( هدف، فرضيه ها . سؤالات پژوهشي )

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
موضوع : بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) عوامل موجود در انتخاب موضوع :
موضوع تحقيق يك عبارت است كه در اين جا بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام :
اين موضوع از لحاظ زماني محدود نيست در واقع از لحاظ مكان محدوديت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قيد شده است ولي هيچ بازة زماني براي انجام تحقيق تعيين نشده است و يا حداقل در موضوع تحقيق بيان نشده است.
اين تحقيق در زمينة مديريت مالي انجام گرفته است .
در اين موضوع لغت « بين » قابل حذف است چون هر رابطه اي بين دو يا چند موضوع است .
بررسي پايان نامه ازلحاظ ظاهري :
بعد ازصفحات مربوط به تقدير و سپاسگذاري فهرست آمده است . در فهرست مطالب ابتدا صفحات مربوطه به پيشگفتار و چكيده مشاهده مي شود كه با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولي در داخل خود متن و پايان نامه اين « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن صفحه مربوط به پيشگفتار بايد قبل از فهرست مطالب بيايد . پايان نامه در 5 فصل تدوين شده است كه هر فصل با مقدمه اي ازفصل آغاز مي گردد و سپس باقي مطالب درج مي شود ، فصول با استفاده از كاغذي كه نام هر يك بر آنها قيد شده است از يكديگر جدا شده اند كه اين نكته قوتي در اين پايان نامه است .
در فصل اول كليات تحقيق شامل تشريح و بيان موضوع ، هدف تحقيق ، اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق ، قلمرو تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي تحقيق به همراه تعاريف واژه ها بيان شده ست .
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه محقق مي بايست بخش مربوط به قلمرو تحقيق را در تشريح و بيان موضوع و يا بعد از هدف تحقيق مي آورد نه به عنوان بخشي جدا و بعد از فرضيه هاي تحقيق ، زيرا ابتدا لازم است محدوديتهاي موضوع تحقيق را بيان كرد و سپس به بيان فرضيه هاي تحقيق پرداخت .
ساير بخشها به درستي در فصل اول گنجانده شده اند .
در فصل دوم ، محقق به بيان پيشينه تحقيق در قالب مروري بر ادبيات موضوع پرداخته است كه كاملاً درست و بجاست .
فصل سوم : الگوها و رش تحقيق را بيان نموده است .
در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحليل يافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسي فرضيات خود پرداخته است و هر يك از فرضيات را با توجه به يافته هاي خود بررسي نموده است .
و در نهايت در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات بيان شده است و سپس پيوستها ، منابع و مأخذ .
در قسمت پيشگفتار محقق بايد كل گزارش را در يك نگاه مورد بررسي قرار دهد ، در اين بخش چكيده اي از كاربه همراه خلاصه اي از هر فصل بيان مي گردد ، كه در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بيان اهميت موضوع پرداخته است و دوباره تقديرات و تشكراتي را در اين بخش به عمل آورده است . با بيان مستنداتي وضعيت فعلي حاكم بر مكان و زمان پژوهش را مورد ارزيابي قرار داده است .
فصل اول ( كليات – طرح تحقيق )
نقطة قوت در شروع اين فصل وكلية فصول بعدي ، وجود مقدمه است ك ل فصل را به طور خلاصه معرفي مي نمايد .
بيان موضوع ( بيان مسئلة تحقيق ) :
اين بخش با مقدمه اي آغاز مي گردد كه به معرفي موضوع تحقيق مي پردازد و در ضمن تا حدودي اهميت موضوع را نيز مشخص مي سازد . اهميت موضوع از دو ديد سرمايه گذار و شركتهايسهامي مورد بررسي قرار گرفته است كه خود نقطة قوتي در رابطه با بيان مسئله است .
محقق با اشاره مختصري به پيشينه تحقيق ، نظريات و تئورياي متفاوتي را كه در رابطه با مسئله تحقيق عنوان شده است با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده است و به اين ترتيب تا حدودي در بخش بعدي و موضوع مسئله بيان شده است كه البته دوباره محدوديت زماني در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگي حل مسئله تحقيق با بيان متغيرها نيز بيان شده است . كلية نكات ذكر شده ، مواردي است كه بايد دربيان مسئله به چشم بخورد ولي با اين حال جاي بسياري از موارد ديگرخالي است ، با وجوديكه محقق نظريات مختلف را در رابط با موضوع خود بيان نموده است ولي در هيچ جا شواهدي دال بر وجود مسئل در محدودة مكاني و زماني خود ارائه ننموده است و يا اينكه محيط مسئله را بسيار وسيع (ايران ) بيان داشته كه در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشته است . ابعاد مسئله ، سطوح آن و ويژگي هاي آن بيان نشده است و در ضمن هيچ اشاره اي به پيامدهاي حل يا عدم حل مسئله نگشته است ، در حاليكه محقق در قسمتي كه به عنوان مقدمه اهميت موضوع را تشريح مي كند ، مي توانست كه اين پيامدها را از دو ديد

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

محصول * تحقیق درمورد بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
 
عنوان :
بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

استاد مربوطه :
جناب آقای سیدی
گرد آورنده :
مصطفی خلاقی

دانلود + ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود مقاله بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران

محصول * دانلود مقاله بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 121
 
فصل اول
كليات تحقيق

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
پيش‌بيني عنصر كليدي در تصميم‌گيري، استفاده از اطلاعات است. اين عجيب نيست، زيرا اثر بخشي نهايي هر تصميم به نتايج وقايعي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي‌دهند. توانايي پيش‌بيني جوانب غيرقابل كنترل اين وقايع قبل از انجام تصميم، انتخاب بهترين تصميم را تسهيل مي‌كند اغلب تصميم را بصورت ذيل پيش‌بيني مربوط مي‌كنند:
تصميم‌واقعي: تصميمي كه فرض مي‌كند پيش‌بيني صحيح است + ذخيره‌ براي خطاي پيش‌بيني. به طور كلي هدف از پيش‌بيني كاهش ريسك در تصميم‌گيري است و چون پيش‌بيني نمي‌تواند ريسك را به طور كامل حذف كند، ضرورت دارد فرايند تصميم‌گيري بطور صريح نتايج عدم اطمينان باقيمانده براي پيش‌بيني را در نظر بگيرد.
يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي اقتصاد كه تصميم‌گيري و پيش‌بيني جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود بازارهاي سرمايه مي‌باشد. اقتضاء اين بازارها به گونه‌اي است كه سرمايه‌گذاران را مجبور مي‌سازد كه هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدوديت‌ها، تصميمات و پيش‌بيني‌هاي سرمايه‌گذاري خود را اجراء نمايند. لذا فعالان اين بازارهاي سرمايه‌ نيازمند اطلاعاتي مربوط و قابل اتكا جهت تصميم‌گيري‌هاي خود هستند. ليكن اينكه كدام اطلاعات و متغيرها كه تصميم‌گيرندگان بازار سرمايه از آنها در جهت پيش‌بيني‌هاي صحيح خود استفاده مي‌نمايند مربوط و داراي محتواي اطلاعاتي مي‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصميم‌ درست و به تبع آن پيش‌بيني وقايع آينده مي‌شود، موضوعي است كه محققين سالهاي مديدي را جهت جواب دادن به اين مسأله صرف كرده‌اند.
2-1- اهميت موضوع
طبيعتاً فعالان بازارهاي سرمايه‌ جهت تصميم‌گيري‌هاي خود با اطلاعات و متغيرهاي بيشماري روبرو مي‌باشند و خواهان آن هستند كه تصميمي براساس مفيد‌ترين و مربوط‌ترين اطلاعات اتخاذ نمايند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را عايد آن‌ها نمايد و روشهايي كه تصميم‌گيرندگان را جهت يافتن چنين پارامترهايي ياري مي‌رساند ممكن است يافته‌هاي تجربي در طي چندين سال فعاليت در بازارها باشد يا اينكه از مباني و مفاهيم تئوريك استفاده نمايند.
لذا با توجه به مطالب مذكور در فوق دو تا از مفاهيم و پارامترهاي ماندگار سرمايه‌گذاري كه تصميم‌گيرندگان در امر پيش‌بيني‌هاي خود از آن بسيار استفاده مي‌كنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قيمت به سود هر سهم) مي‌باشد. چرا كه سهامدار يا تصميم‌گيرنده با توجه به بازار آتي سهام و انتظار خود از بازار آتي حاضر مي‌شود سهامي را به چندين برابر سود حاصل از آن خريداري نمايد. ليكن اينكه آيا اين نسبت‌ها محتواي اطلاعاتي دارد و تا چه اندازه‌ سرمايه‌گذاران را در جهت اخذ تصميمات به جا ياري مي‌رساند مسايلي هستند كه هميشه محقيقن در جهت جواب دادن به اين مسائل بوده‌اند. لذا اين موضوع هم از لحاظ تئوريك و مفهومي

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت