کارایی - فایلخون

تحقیق درباره بررسي كارايي بازار سرمايه

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بررسي كارايي بازار سرمايه

محصول * تحقیق درباره بررسي كارايي بازار سرمايه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 81
 
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
سرمايه گذاري و مسائل مربوط به آن از ديرباز به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنايع در سرتاسر جهان و ايجاد رقابت بين توليد كنندگان در بازار رقابتي و پذيرش ريسك هاي مختلف ، موضوع سرمايه گذاري بهينه ذهن صاحبان سرمايه را به خود مشغول نموده است . يكي از مهم ترين بحث هاي سرمايه گذاري ، موضوع بازار سرمايه كارا مي باشد . فاما در سال 1965 تعريف ساده اي از بازار كارا بصورت زير ارائه داد :
كارايي بازار سرمايه در صورتي تحقق مي يابد كه در تعيين قيمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبي استغاده كنند يا به نوعي قيمتها منعكس كننده اطلاعات باشد .
فرضيه بازار كارا براين فرض اساسي استوار است كه قيمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگيري عرضه و تقاضا در بازار تعيين شده و انعكاس دهندة تمامي اطلاعات مي باشد . به عبارتي اطلاعات هسته مركزي فرضيه را تشكبل مي دهد و ميزان كمي و كيفي اطلاعات و همچنين زمان انتشار آن قوت و ضعف كارايي بازار را نشان مي دهد . لذا بازاري قابل اعتماد است كه قيمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحيح و در دسترس همگان ارزشگذاري شود و به بيان ديگر قيمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس مي دهد .
تحقيق حاضر سعي دارد شكل ضعيف كارايي بازار سرمايه را در ايران با تأكيد بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمايدودركنارأن مسائلي پيرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاريخچه وعملكردچندين ساله و مشكلات
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
حاكم بر آن را بازگو كند .
تعريف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جايي سرمايه است و اين جا به جايي و انتقال سرمايه از طريق خريد و فروش سهام صورت مي گيرد .آنچه مسلم است اينست كه شركت كنندگان در معاملات اين بازار به اطلاعات شفاف، كافي و به موقع نياز دارند و اينجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص مي گردد . يعني اينكه آيا سازمان بورس زمينه اي مناسب براي سرمايه گذاران در راستاي كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است يا اينكه گروهي به واسطه داشتن اطلاعات بيشتر از سرمايه گذاري در بورس سود غير متعارف به دست مي آورند . يكي از راههاي ارزيابي بورس اوراق بهادار در اين خصوص بررسي كارايي آن مي باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارايي بالاتري برخوردار باشد به همان نسبت ميزان انتقال سرمايه به صورت غير متعارف و كسب سود غير معقول در آن كمتر رخ خواهد داد .
نوع كارايي بازار كه در اين تحقيق و براي منظور اشاره شده مد نظر مي باشد ، كارايي اطلاعاتي است . اين نوع كارايي داراي سه سطح ضعيف،نيمه قوي، و قوي بوده كه معيار و نقطه تفكيك سطوح سه گانه ، ميزان ونوع اطلاعاتي است كه تعيين كننده قيمت سهام مي باشد . اگر اطلاعات گذشته در قيمت سهام انعكاس يابد يا به عبارت ديگر اگر اطلاعات تاريخي تعيين كننده قيمت سهام باشد چنين اطلاق مي شود كه بازار از كارايي از سطح ضعيف برخوردار است . اگر قيمت سهام علاوه براطلاعات تاريخي منعكس كننده اطلاعات جاري نيز
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
باشد در اين صورت شاهد كارايي در سطح نيمه قوي خواهيم بود و در نهايت اگر قيمت ها متأثر از تمامي اطلاعات اعم از اطلاعات تاريخي ، جاري و محرمانه باشد در اين صورت ، بازار سرمايه از سطح قوي كارايي اطلاعاتي برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارايي داراي روابط منطقي با يكديگر هستند كه در فصل دوم به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضيات تحقيق :
در اين تحقيق با توجه به اين كه به كارايي بازار سرمايه در سطح ضعيف آن مي پردازد فرضيات به صورت زير طراحي شده است :
فرضيه اصلي : بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتي در سطح ضعيف كارايي مي باشد .
فرضيه فرعي : تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از يكديگر مي باشد .
اين فرضيه از آنجا ناشي مي شود كه كارايي در سطح ضعيف بيانگر اين مطلب است كه قيمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاريخي مي باشد . بنابراين اطلاعاتي كه در حال حاضر وجود دارد نمي تواند مبنا و معياري براي بعيين قيمت سهام در زمان آينده باشد .
به عبارت ديگر با توجه به اطلاعات فوق قيمت سهام قابل پيش بيني نيست لذا تغييرات پي در پي قيمتها ارتباطي با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصيل بيان مي شوند). البته براي آزمون فرضيه فرعي از يك فرضيه ديگر به منظور تعيين روش قابل استفاده براي آزمون فوق استفاده مي شود كه به شرح زير مي باشد :
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام داراي توزيع نرمال مي باشد .
اگر فرضيه فوق ثابت شود مي توانيم براي آزمون فرضيه فرعي از روشهاي آماري پارامتري استفاده نمائيم در غير اين صورت فقط روشهاي نا پارامتري براي تست فرضيه فرعي كاربرد خواهد داشت .
استفاده كنندگان از تحقيق
استفاده كنندگان از تحقيق شامل موارد زير مي باشند :
سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
سازمان بورس اوراق بعادار
شركتهاي پذيرفته شده در بورس

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی 9 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی 9 ص

محصول * تحقیق درباره افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی 9 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی
چکیده
روسا زی مرکب به رو سازیی اطلاق می شود که در ان لایه دو رویه از جنس بتنو اسفالت تشکیل شده باشد . بسته به اینکه لایه بتنی با لاتر قرارگیرد یا لایه اسفالتی نوعی طراحی و اجرای روسازی مرکب متفات با کیفیت خواهد بود ولی در متداول ترین نوع روسازی مرکب لایه آسفالتی با لاتر از لایه بتنی قرار می گیرد .در این حالت عموما” یک لایه روسازی اسفالتی با کیفیت روی رو سازی بتنی قدیمی اجرا
می شود وهدف ارتقای کیفیت سطح راه می باشد . قبل از اجرای روسازی اسفالتی جدید اقداماتی روی دال بتنی انجام می شود چرا که جابه جا یی و تغییر شکل ها ی دال بتنی در اثر حرارت و تغییرات دما نی تواند باعث ترک خوردگی لایه اسفالتی گردد .چند روش برای طراحی روسازی های مرکب وجود دارد .اما انچه که امروز بیشتر مد نظر گرفته شود استفاده از مدل های سازه ای و روش های مکانیستیک برای تعیین رفتار و عکس العمل های سازهای است استفاده از این روش ها دید مناسب تری از رفتار روسازی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد
1- مقدمه
روش های مرکب(سی پی) که به روسازی اطلاق می شود که شامل دو نوع روسازی. یعنی اسفالتی به عنوان لایه انعطاف پذیر و روسازی بتنی به عنوان لایه صلببا شد در برخی موارد از ازیک لایه میلنی جدا کننده بین لایه های اسفالتی وبتنی استفاده می گردد استفاده از مصالح بتنی به عنوان لایه زیرین و در نقش لایه اساس و مصالح اسفالتی به عنوان رویه ترکیب متداولی است که ویژگی هایی همچون مقاومت و سطح هموار را ارئه کرده و بهره برداری از یک لایه روسازی ایده را ممکن می سازد استفاده از مصالحبتنی در نقش لایه ی رو یه و مصالح اسفالتی در نقش لایه اساس گزینه ای است که در صورت خرابی کامل لایه اسفالتی مقرون به صرفه است با توجه به هزینه اولیه بالای اجرای این نوع از روسازی ها ساخت انها به طور محدود صورت گرفته وبیشتر ربای معایب رو سازی بتنی موجود و به منظور ارتقای کیفیت سطح راه و تامین سرویس به صورت روکش اسفالتی بر روی روسازی های موجود به کار می رون
2-دلایل اجرای روسازی مرکب:
از انجاییی که تاریخچه استفاده از روسازی های مرکب به سال های اخیر باز می کردد فقط برخی کشورها مزایا یک چنین را تجربه کردهاند .در حال حاضر استفاده از روسازی مرکب به جاده های با ترافیک سنگین مانند بزرگراهها و شریان های اصلی متمرکز شده است عموما انتخاب روسازی تحت تاثیر یکی از عوامل زیر می باشد
1. اجتناب از تعمیر و نگهداری درز اب بند در روسازی های بتنی یا به حداقل رساندن ان
2. تعمیر یا ارتقای روسازی بتنی باسطح رو به زوال
3. کاهش نفوذ اب ودر نتیجه بهتر شدن رفتار بلند مدت سازه رو سازی
4.کاهش هزینه های اضافی در طول طرح برای مسئولانراه و استفاده کنندگان
3- مقاطع سازی:
در صورت استفادهاز روکش اسفالتی بر روی روسازی بتنی موجود بخش عمده بار بری از طریق لایه بتنی انجام می شود از این رو می توان برای طراحی لایه بتنی از تئوری صف حات استفاده کرد اگر بتوان از تئوری صفحات به منظور تعیین تنش خمشی دال بتنی بهره جست در صورتی که محل بار چرخ در نزدیکی لبه یا درزها وارد شود می توان از تئوری لایه ها و یا صفحاتطراحی استفاده نمود . روسازی می تواند به صورت بتن غیر درزدار و یا بتن پیوسته باشد
علاوه بر انواع فوق رو سازی های مرکب می تواند شامل روسازی های اسفالتی با اساس تثبیت شده یا تثبیت نشده نیز باشد برای روسازی اسفالتی با اساس بتنی است شکل (1) دو مقطع متفاوت که در بیشتر کشور ها به عنوان مقطع متداول اجرا میشود را نشان می دهد در صورتی که مانند مقطع (الف) از یک لایه اسفالتی با دانه بندی باز مابین لایه ی اسفالتی و بتنی استفاده گردد می توان تر ک های انعکاسی را کاهش داد مقطع(ب) روش متداول دیگری را نشان می دهد که در ان برای جلو گیری از انعکاس ترک ها از یک لایه ضخیم از مصالح دانه بندی شده میان دو لایه اسفالتی وبتنی استفاده شده است در صورت اجرای این روش می توان لایه را در دو بخش اسفالت سطحی به صفحات 40 میلی متر و لایه 50 میلی متر اجرا نمود
4- اجرای روکش اسفالتی روی روسازی بتنی موجود:
همن طور که ذکر گردید یکی از مسائل مهم رو سازی های بتنی با روکش های اسفالتی .انتقال ترک ویا درز های دال بتنی به لایه ی اسفالتی استکه پس از انتقال ترک موجب نفوذ اب به درون سازه راه می شود .از این رو روش های متعددی توصیه می شود تا انتقال ترک های انعکاسی به روکش افالتی به حداقل برسد :
1. روکش های اسفالتی ضخیم تر
2.تقسیم دال بتنی دارای ترک به مقا طع کوچکتر
3.استفاده از لایه رها کننده ترک با امکانات زهکشی
4. اجرای درز و پر کردن ان در لایه اسفالتی
5. بکارگیری از لایه جذب تنش به عنوان لایه میانی روکش
6. بکرگیری لایه پار چه گونه به عنوان لایه میانی روکش
استفاده از روش (1)در مواقعی پیشنهادی که ضخامت روکش در نقش لایه تقلیل دهنده ترک انعکاسی کمتر از 230 میلی متر است. معمولا” وقتی که ضخامت روکش به 200تا230 میلی متر می رسد استفاده از روش های بعد توصیه می شود از انجایی که در رابطه با روش های (5)و(6) مدارک علمی و فنی کافی وجود ندارد به عنوان گزینه های تحقیقاتی مطرح می گردندلذا از روش های طراحی که به تعیی ضخامت لایه اسفالتی می پر دازند بر اساس بکارگیری روش های (2)(3)(4) تنظیم شده اند
5-روش های طراحی
تا سال 1960 روش های طراحی مختلف توسط افراد و شرکت های گو ناگون برای تعیین ضخامت روکش اسفالتی پیشنهاد شد که همه بر پایه تجربه وقضاوت مهندسی استوار بود از سال 1960 استفاده از ازمهیش غیر مخرب افت روسازی باعث شد تا روش هایی منطقی تر و بر مبنایاندازهگیری تغییر مکان ها و بررسی موقعیت روسازی مورد توج قرار گرفت سه روش کلی طراحی برای تعیین ضخامتروکش اسفالتی متصور استروش ضخامت موثر روش تغییرشکل وروش مکانیستیک/تجربی
اصل اولیه روش ضخامت موثر این است که ضخامت مورد نظر عبارت است از تفاوت بین مورد نیاز برای یم روسازی جدید و ضخامت موثر روسازی موجود همچنین در این روش

دانلود + ادامه مطلب

مقاله :بهبود کیفیت آزمون در نرم افزارهای حساس به ایمنی با استفاده از آزمون جهش

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله :بهبود کیفیت آزمون در نرم افزارهای حساس به ایمنی با استفاده از آزمون جهش

محصول * مقاله :بهبود کیفیت آزمون در نرم افزارهای حساس به ایمنی با استفاده از آزمون جهش* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
چکیدهآزمون یک راه اولیه برای اطمینان از نرمافزار، در سی ستم های ح ساس به ایمنی ا ست . برای این منظور باید فرآیند آزمون را به اندازه کافیاجرا کرده و اثبات کرد که تمام سطوح آزمون پو شش میشون د. سطوح پو شش اغلب یا توصیه شده اند یا برا ساس ا ستانداردهای امنیتی ودستتتوراللم های صتتنلتی و تته شتتده اند. آزمون جهش، یک روش مکم یا جایگزین برای اندازهگیری کارایی آزمون استتت. اما بهطورگ سترده ایی در نرمافزارهای صنلت ی و یا ح ساس به ایمنی بکار نمیرود. در این مقاله، آزمون جهش در سی ستم های نرمافزاری هوایی کهحساس به ایمنی هست ند با پوشش اکثر نیازمندیها و با استفاده از عملگرهای سطح بالا در زبانهای C و Ada انجام میشود. همچنین دراین مقاله موثرترین انواع جهش و من شا عدم موفقیت ها شنا سایی ش ده و سپس تحلی و برر سی شده و تا بتوان رابطهای بین م شخ ص اتبرنامه نظیر تلداد خطوط کد و پیچیدگی مداری و پایداری جهش و جهشهای زنده مانده و خطاهای نهفته یافت.نتایج نشان میدهد که آزمون جهش میتواند نسبت به تحلی پوشش ساختاری سنتی و بررسی دستی موثرتر باشد و سبب بهبود فرآیندبرنامهنویسی و تلریف نیازمندیها گردد. همچنین در زمینههای صنلتی نظیر نرمافزارهای هوایی نیز میتوان از آزمون جهش استفاده کرد.کلمات کلیدی: آزمون جهش، حساس به ایمینی، اطمینان، کارایی.

دانلود + ادامه مطلب

ارزيابي كاركرد و كارايي فيلتر پرس – دستگاه تصفيه

دسته بندی: علوم انسانی

ارزيابي كاركرد و كارايي فيلتر پرس – دستگاه تصفيه

محصول * ارزيابي كاركرد و كارايي فيلتر پرس – دستگاه تصفيه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
ارزيابي كاركرد و كارايي فيلتر پرس – دستگاه تصفيه
و بازيافت آب كارخانه هاي سنگبري در مقايسه با روش سنّتي
ميثم مختاري
چكيده:
در فرآيند فرآوري سنگ تزئيني در كارخانه هاي سنگبري، تصفيه آب و گِل كشي يكي از مسائل مهم مي باشد كه علاوه بر پر هزينه بودن و سختي كار و ايمني كم، باعث اتلاف آب و تخريب محيط زيست نيز مي گردد. در اين تحقيق ارزيابي كاركرد و كارايي فيلتر پرس – دستگاه تصفيه و بازيافت آب كارخانه هاي سنگبري در مقايسه با روش كار سنّتي مورد بررسي قرار گرفت. در روش سنّتي احتياج به ساخت تعداد زيادي استخرهاي مخصوص جمع آوري پساب سنگبري ميباشد كه در پي آن نياز به اختصاص دادن مساحت بزرگي از زمين كارخانه براي جمع آوري گِل سنگ مي باشد و همچنين بسياري از معايب ديگر كه تأثيرات منفي زيادي بر روي راندمان كار دارد. در روش مدرن با استفاده از سيستم فيلتر پرس و استفاده از مواد شيميايي مخصوص علاوه بر عدم نياز به ساخت استخرهاي تصفيه آب و گل ريز و بازگشت زمين بلا استفاده به كارخانه و صرفه جويي فوق العاده در نيروي انساني باعث جلوگيري از اتلاف آب و پيشگيري از تخريب محيط زيست مي گردد.
واژه هاي كليدي: فيلتر پرس، تصفيه و بازيافت آب، سنگبري، محيط زيست
Abstract:
In the process of the production of ornamental and decorative stones in stone – cutting factories, the purification of water and carring the mud are the most important problems. Moreover , they are very costly,difficult and less safe .They cause the wastage of water destruction of the environment. In this research the and evaluation of the performance and efficiency of the filter-pressing-purification machin and recycling of the consuming water of stone-cutting factories in comparison with the traditional procedures were studied.In the traditional procedures,the construction of so many pools for the collection of the used-water of the factory was needed .In this respect,also a large area of the factory should be the dedicated to the collection and compilation of the mud which is produced in the cutting process of the stones.There are also some other deficiencies in the traditional procedure that will affect greatly on the work efficiency .In the modern procedure and with the use of filter-pressing and special chemical materials there is no need for the construction of so many pools,and purification of water as well as the collection of mud. Therefore,there is no need to dedicate some part of the land of the factory for mud collection .There is a great saving of human power and prevention of the wastage of water and environmental destruction in the modern procedure.
مقدمه
با توجه به جايگاه ذخاير معدني سنگ ايران در زمين شناسي جهاني و رتبه سوم توليد سنگ جهان در سال 83 پس از چين و هند و در شرايطي كه هيچ كشوري در دنيا از لحاظ تنوع سنگ و كثرت رنگ آن، توان بالقوه ايران را ندارد، بهره وري لازم و مناسب از توان بالقوه صورت نمي پذيرد و بايستي برنامه ريزي در زمينه مسائل و مشكلات صنعت سنگ تزئيني كشور و نوع استفاده از آن در مصارف داخلي و صادرات مورد بررسي دقيق قرار گيرد. براي بوجود آوردن ارزش افزوده بيشتر و فرآوري بهتر و مطابق با استانداردهاي جهاني و از طرفي پائين آوردن قيمت تمام شده تلاش در جهت اين برنامه ريزي ها اجتناب ناپذير خواهد بود تا ضمن رقابت در بازارهاي جهاني، يكي از پر درآمدترين صادرات غيرنفتي كشور سامان داده شود. يكي از بخشهاي مهم در اين زمينه، بخش فرآوري سنگ تزئيني مي باشد كه نوسازي واحدهاي مربوطه و همچنين تخصيص منابع مالي جهت ايجاد واحدهاي مدرن و تدوين ضوابط و معيارهاي توليد براساس فرمول هاي جهاني براي ورود به عرصه رقابت در بازار دنيا، از ملزومات مهم است. وليكن بدليل نپرداختن به اين موضوع به روشهاي اصولي و بنيادين و علمي و پائين بودن فن آوري بهره برداري و فرآوري نهائي و مهمتر از همه پيشي گرفتن كشورهاي صنعتي در بخش فرآوري و ساخت ماشين آلات دقيق مربوط به صنعت سنگ و بالا بردن استانداردهاي توليد تا كنون قادر به رقابت در عرصه بين المللي و يافتن جايگاه مناسب و در شأن علمي و هنري و فني اين مرز و بوم نبوده و علي رغم پيشرفت هاي اندك طي دهه هاي اخير صنعت سنگ از بستر سنّتي خود خارج نشده است.
از موارد مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، افزايش ايمني در كارخانجات و كاهش تلفات انساني و افزايش بهداشت كاري زمينه هاي پژوهشي همچون استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته تر جهت كاهش صدمات ايمني و بهداشتي به افراد، كاهش تعداد شبه حوادث، صدمات جزئي، صدمات كلي و صدمات مرگبار با توجه به مشكلات فرهنگي و اقتصادي موجود، بهتر كردن استانداردهاي ايمني،‌ ساخت تجهيزات ايمني مؤثرتر، كاهش فرسودگي شغلي كارگران مي باشد، از طرف ديگر حفظ محيط زيست دغدغه خاطر همه افراد مي باشد. موضوع محيط زيست چنان جدي و با اهميت است كه در بسياري از موارد باعث عدم صدور مجوز كار مي شود و در مواردي هم كارخانه هاي سنگبري فعال نيز به دليل موانع زيست محيطي غيرفعال مي شوند در اين بحث تكنولوژي جديدي بنام فيلتر پرس – دستگاه تصفيه و بازيافت آب كارخانه هاي سنگبري معرفي مي گردد كه ارزيابي كاركرد و كارايي و مزاياي اين روش نسبت به روش كار سنّتي مورد مطالعه قرار گرفته است.
نحوه تحقيق
پيش از انجام تست هاي عملي بايد مراحل انجام كار مورد مطالعه قرار گيرد و اين مطالعه منجر به شناسايي پارامترهاي عملياتي مي شود براي مثال اگر هدف، پي بردن به تأثير دستگاه گل پرس بر روي كيفيت سنگهاي پوليش خوردة كارخانة سنگبري مي باشد پارامترهايي كه بر روي پاسخ – متغير وابسته اي است كه در اثر تغيير پارامترهاي مؤثر مقادير مختلفي را به خود اختصاص مي دهد بعنوان مثال ميزان صيقل خوردن و شفافيت سنگ كه اثرگذار در زيبايي و قيمت نهائي سنگ بوده شناسايي شوند و پارامترهايي كه در اين عوامل دخيل هستند مورد بررسي قرار گيرند، اين مسأله ضرورت توضيح و بررسي مختصري از مراحل انجام كار در كارخانه هاي سنگبري را در بر دارد.
بررسي مختصري از مراحل انجام كار در كارخانه هاي سنگبري
سنگ پس از استخراج از معادن بصورت بلوك، خواه به شكل قواره يا بي قواره، به كارخانه سنگبري حمل مي شود، سپس از قسمت يك سطح صاف، توسط جرثقيل بلوك سنگ بر روي واگن مخصوص ماشين آلات برش كه يك نوع رايج آن قله بر مي باشد قرار مي گيرد. حداقل ماشين آلات لازم جهت ساده ترين روش فرآوري سنگ، ماشين آلات برش (قلّه بر، ارّه، فرز) و ماشين آلات پوليش سنگ (ساب) مي باشد. امروزه با پيشرفت تكنولوژي در كارخانه هاي سنگبري ماشين آلات فراوان ديگري همچون: كاليبر، كوره جهت رزين كردن سنگ، ماشين هاي تيشه زني، ماشين آلات بسيار ظريفي براي پخ زدن و نره ساييدن بصورت كاملاً اتوماتيك و شيار زدن x شكل در پشت سنگ بمنظور چسبندگي بهتر سنگ موقع نصب و ماشين آلات متعدد و متنوع ديگري وجود دارد كه توضيح آنها از حوصلة اين بحث خارج است.
روش تصفيه آب بصورت سنّتي
از آنجا كه تمامي ماشين آلات سنگبري (بغير از تيشه زن) براي خنك كردن از آب استفاده مي نمايند شيرهاي آب ماشين آلات، در موقع كار هميشه باز است و بطور مداوم براي برش و ساب و صيقل دادن، آب مصرف مي شود به همين لحاظ اگر آب مصرف شده،‌ مجدداً جمع آوري نشود، ميزان مصرف آب كارخانه، بسيار زياد خواهد بود. براي جمع آوري آبهاي مصرف شده به روش سنّتي تعدادي استخرهاي سيماني بصورت اتاقك هاي همجوار كه به يكديگر راه دارند ساخته مي شود كه آب داخل اين استخرها بوسيله الكتروپمپ و توسط لوله هاي اصلي بزرگ، كه در سطح كارخانه كشيده شده و از طريق لوله هاي فرعي كوچكتر به ماشين آلات مي رسد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره راههاي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره راههاي

محصول * تحقیق درباره راههاي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
راههاي‌ افزايش‌ كارايي‌

بهزاد جعفري‌ قوشچي‌ Soheil-Behzadyahoo.com””

مديران‌ همواره‌ سعي‌ دارند با بهره‌گيري‌ از تجارب‌ علمي، كارايي‌ و اثربخشي‌ سازمان‌ را افزايش‌ دهند.بهبود و بازسازي‌ سازمان‌ فرآيندي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ دانش‌ و عملكردهاي‌ علوم‌ رفتاري‌ براي‌ كمك‌ به‌ اثربخشي‌ بيشتر، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند.كارايي‌ به‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كاري‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است.سطح‌ افزايش‌ كارايي‌ مستقيماً‌ به‌دست‌ مديران‌ سپرده‌ شده‌ است.سازمانهاي‌ بزرگ‌ امروزه‌ براي‌ افزايش‌ كارايي‌ اقدام‌ به‌ تاسيس‌ نهادهاي‌ دانشگاهي‌ كرده‌اند.جابه‌جايي‌ و گردش‌ شغلي‌ افراد مخصوصاً‌ اگر با ترفيع‌ همراه‌ باشد، مي‌تواند بررضايت‌ شغلي‌ و در نهايت‌ افزايش‌ كارايي‌ همراه‌ شود.براي‌ ايجاد محيط‌ كار توانمند، نقش‌ مدير در سازمان‌ بايستي‌ از چارچوب‌ ذهني‌ و كنترل‌ به‌ محيط‌ حمايتي‌ تبديل‌ شود كه‌ در آن‌ كليه‌ كاركنان‌ بتوانند به‌نحو احسن‌ همكاري‌ كنند افزايش‌ كارايي‌ موجب‌ ارتقا بهروري‌ وكمك‌ موثر درنيل‌ به‌ اهداف‌ سازماني‌ خواهد شد.مقدمه‌‌ ‌توجه‌ به‌ انسان‌ به‌عنوان‌ بزرگترين‌ سرمايه‌ سازمان‌ و مطالعه‌ رفتار وي، سابقه‌ كوتاهي‌ دارد. رشته‌ علمي‌ جديدي‌ كه‌ داراي‌ نگرش‌ سيستميك‌ به‌ رفتار انسان‌ در سازمان‌ است‌ و از يافته‌هاي‌ علوم‌ رفتاري‌ و مطالعات‌ و تجربيات‌ رفتار سازماني‌ بهره‌گيري‌ مي‌كند، عبارت‌ است‌ از بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ و سازمان‌ كه‌ با تلاش‌ و پيگيري‌ بي‌وقفه‌ صاحبنظران‌ مديريت‌ روبه‌ توسعه‌ و تكامل‌ است. اين‌ رشته‌ علمي‌ نوين‌ توانسته‌ است‌ با انجام‌ تغييرات‌ برنامه‌ريزي‌ شده، عوامل‌ انساني‌ را با محيط‌ خارجي‌ سازگار كند، تعارضات‌ درون‌ سازماني‌ را از بين‌ ببرد و باايجاد گروههاي‌ منسجم‌ و مولد و مشاركت‌ دادن‌ كاركنان‌ در كليه‌ فعاليتها و تلاشها، بهره‌وري‌ سازمان‌ را به‌نحوي‌ مطلوب‌ افزايش‌ دهد.‌ ‌مديران‌ از بدو پيدايش‌ سازمان‌ تاكنون‌ همواره‌ براي‌ بهسازي‌ آن‌ تلاش‌ و كوشش‌ بي‌وقفه‌اي‌ به‌عمل‌ آورده‌اند تا با بهره‌گيري‌ از تجارب‌ علمي‌ گذشته‌ و فنون‌ و روشهاي‌ علمي‌ حاضر كه‌ حاصل‌ پيشرفت‌ نظريه‌هاي‌ علمي‌ و دستاوردهاي‌ مكاتب‌ مديريت‌ است‌ بتوانند كارايي‌ و اثربخشي‌ سازمان‌ را افزايش‌ دهند.‌ ‌هدف‌ اكثر مكاتب‌ مديريت‌ افزايش‌ كارايي‌ و اثربخشي‌ سازمان‌ است. البته‌ تعدادي‌ از آنها به‌سبب‌ نگرش‌ محدود و مفروضاتي‌ كه‌ درباره‌ سازمان‌ و انسان‌ دارند نتوانسته‌اند به‌ هدف‌ خود نائل‌ شوند. براي‌ نمونه‌ مكتب‌ كلاسيك‌ با فرض‌ عقلايي‌ – اقتصادي‌بودن‌ انسان‌ استفاده‌ از اصول‌ و كاركرد مديريت‌ علمي، تبعيت‌ از مدل‌ بوروكراتيك‌ را براي‌ بهسازي‌ و افزايش‌ كارايي‌ سازمان‌ تجويز كرده، به‌ انسان‌ با ديد مكانيكي‌ نگريسته، روابط‌ غيررسمي‌ افراد را در محيط‌ كار نفي‌ كرده‌ و اصولاً‌ ساختار سازمان‌ رسمي‌ واجراي‌ بي‌چون‌ وچراي‌ قانون‌ و مقررات‌ را مدنظر قرار داده‌ است.‌ ‌به‌طور كلي‌ «بهبود وبازسازي‌ سازمان» فرايندي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ دانش‌ و عملكردهاي‌ علوم‌ رفتاري‌ براي‌ كمك‌ به‌ سازماندهي‌ در دستيابي‌ به‌ اثربخشي‌ بيشتر، از قبيل‌ بهبود شرايط‌ زندگي‌ (بالارفتن‌ رفاه) افزايش‌ بهره‌وري‌ و بهبود كيفيت‌ كالا و خدمات‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. هدف‌ از بهبود و بازسازي‌ سازمان‌ بهبود تواناييها و امكانات‌ سازمان‌ براي‌ ارزيابي‌ و حل‌ مشكلات‌ سازماني‌ است. از سوي‌ ديگر بهبود و بازسازي‌ سازمان‌ براي‌ بهبود كل‌ سيستم، يعني‌ خود سازمان‌ و بخشهاي‌ تابعه‌ آن‌ و ارتباط‌ با محيط‌ پيرامون‌ طراحي‌ مي‌گردد.اثربخشي‌ و كارايي‌‌ ‌اغلب‌ اوقات‌ واژه‌هاي‌ اثربخشي‌ و كارايي‌ به‌طور مترادف‌ و به‌جاي‌ يكديگر به‌كار برده‌ مي‌شوند. لذا جا دارد براي‌ رفع‌ شبهه‌ و اشتباه، شرحي‌ مختصر در مورد اثربخشي‌ داده‌ شود.‌ ‌برداشت‌ اوليه‌ از اثربخشي‌ سازماني‌ كه‌ در دهه‌ 1950 ارائه‌ شده‌ بسيار ساده‌ بود و آن‌ اثربخشي‌ را ميزان‌ درك‌ اهداف‌ توسط‌ سازمان‌ مي‌دانستند. اما نكته‌ ابهامي‌ در اين‌ تعريف‌ وجود داشت‌ و آن‌ اينكه‌ منظور از اهداف، اهداف‌ كوتاه‌مدت‌ يا بلندمدت‌ يا تركيبي‌ از هر دو است؟ منظور از اهداف، در اثربخشي‌ فعاليتهاي‌ سازماني‌ كدام‌ يك‌ است؟‌ ‌اين‌ نكته‌ زماني‌ روشن‌تر مي‌شود كه‌ هدفي‌ را كه‌ به‌ تاييد اكثر دانشمندان‌ رسيده‌ و آن‌ را شرايط‌ لازم‌ موفقيت‌ سازماني‌ مي‌دانند، مورد توجه‌ قرار دهيم‌ و آن‌ هدف، كسب‌ بقا و حفظ‌ آن‌ است.‌ ‌يكي‌ از تعاريفي‌ كه‌ از اثربخشي‌ مي‌توان‌ ارائه‌ نمود عبارت‌ است‌ از: «اثربخشي‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ يا ميزاني‌ كه‌ سازمان‌ به‌ هدفهاي‌ موردنظر خود نائل‌ مي‌آيد. اثربخشي‌ يك‌ مفهوم‌ كلي‌ دارد. به‌بيان‌ ساده‌تر اثربخشي‌ را مي‌توان‌ «انجام‌ كارهاي‌ درست» ناميد.‌ ‌واژه‌ كارايي، مفهوم‌ محدودتري‌ دارد و در رابطه‌ با كارهاي‌ درون‌ سازماني‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. كارايي‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از مقدار منابعي‌ كه‌ براي‌ توليد يك‌ واحد محصول‌ به‌ مصرف‌ رسيده‌ است‌ و مي‌توان‌ آن‌ را برحسب‌ نسبت‌ مصرف‌ به‌ محصول‌ محاسبه‌ كرد.‌ ‌اگر سازماني‌ بتواند در مقايسه‌ با سازمان‌ ديگر با صرف‌ مقدار كمتري‌ از منابع‌ به‌ هدف‌ مشخص‌ برسد، مي‌گويند كه‌ كارايي‌ بيشتري‌ دارد. به‌عبارت‌ ديگر كارايي‌ به‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كار انجام‌ شده‌ است.‌ ‌كارايي‌ كه‌ در مهندسي‌ فيزيك‌ راندمان‌ ترجمه‌ شده‌ است، معمولا”به‌جاي‌ بهره‌وري‌ نيز به‌كار برده‌ مي‌شود. اين‌ واژه‌ به‌طور ساده‌ به‌صورت‌ زير تعريف‌ شده‌ است:واحد درون‌ دادبرون‌ داد مفيد = كارايي‌ هزينه‌ عملكردعملكرد(بر حسب‌ توليد يا خدمات) = كارايي‌مفهوم‌ كارايي‌‌ ‌كارايي‌ درنظر فردريك‌ تيلور (نظريه‌ مديريت‌ علمي): تيلور هنر مديريت‌ را به‌عنوان‌ ابزار شكل‌دهنده‌ رابطه‌ بين‌ مديران‌ و كارگران‌ مورد ملاحظه‌ قرار داد. تيلور عوامل‌ زير را موجب‌ كارايي‌ بيشتر مي‌داند:O تقسيم‌ كار مبتني‌ بر تخصصي‌كردن‌ وظيفه‌ها؛O كاركنان‌ قدرتمندي‌ كه‌ براي‌ موقعيتهاي‌ سخت‌ استخدام‌ شده‌اند؛O هماهنگي‌ موثر ميان‌ تمام‌ وظيفه‌ها. بااين‌ مفهوم، سازماندهي‌ وسيله‌اي‌ مي‌شود براي‌ دستيابي‌ به‌ كارايي‌ بيشتر از طريق‌ كاهش‌ هزينه‌ها.‌ ‌وي‌ براي‌ فرآيند سازماندهي‌ اصولي‌ را ارائه‌ داد كه‌ تبعيت‌ از آن‌ را براي‌ مديران‌ موجب‌ چيرگي‌ آنها بر مشكلات‌ و دستيابي‌ به‌ كارايي‌ هرچه‌ بيشتر مي‌دانست‌ كه‌ به‌ اصول‌ چهارگانه‌ تئوري‌ مديريت‌ علمي‌ شهرت‌ يافته‌ است:1 – بايد هريك‌ از عناصر كار را به‌طور علمي‌ مورد توجه‌ و تحليل‌ قرار داد و از استفاده‌ از شيوه‌ عملي‌ و راه‌ تجربي‌ پرهيز كرد؛2 – بايد كارگران‌ را به‌روش‌ علمي‌ انتخاب، تربيت‌ و براي‌ سيستم‌هايي‌ پرورش‌ داد كه‌ بهترين‌ تناسب‌ را دارند. نبايد گذاشت‌ كارگران، خود كار خود را انتخاب‌ و از روشهاي‌ خاص‌ خود در انجام‌ كار استفاده‌ كنند.3 – بايد در مورد هماهنگي‌ بين‌ مديراني‌ كه‌ كارها را برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند و كساني‌ كه‌ آن‌ كارها را انجام‌ مي‌دهند تشويق‌ و ترغيب‌ لازم‌ صورت‌ گيرد تا مطمئن‌ شد كه‌ تمام‌ كارها طبق‌ اصول‌ پيشرفته‌ علمي‌ انجام‌ مي‌شود.4 – بايد مسئوليت‌ و كارها بين‌ كساني‌ تقسيم‌ شوند كه‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند و كساني‌ كه‌ آن‌ كارها را انجام‌ مي‌دهند.‌ ‌به‌طور مثال‌ اصل‌ دوم‌ از اصول‌ «فردريك‌ تيلور» تخصص‌گرايي‌ و مهارت‌ كاركنان‌ را مورد تاكيد قرار داده‌ و كاركنان‌ آموزش‌ ديده‌ را موجب‌ توليد با كيفيت‌ بهتر و كميت‌ بيشتر مي‌داند و عامل‌ انگيزش‌ را صرفاً‌ براساس‌ مهارت‌ بيشتر و توليد كارايي‌ بيشتر دانسته‌ و در اصل‌ سوم‌ كه‌ تشويق‌ و تنبيه‌ را مورد تاكيد قرار مي‌دهد، پاداش‌ مادي‌ را تنها محرك‌ براي‌ توليد و كارايي‌ بيشتر دانسته‌ است‌ و بدين‌ ترتيب‌ يك‌ تئوري‌ ناقص‌ شناخته‌ مي‌شود.مفهوم‌ كارايي‌ در نظريه‌ «هنري‌ گانت»‌ ‌هنري‌ گانت‌ از دانشمندان‌ معاصر با فردريك‌ تيلور است‌ و همكاري‌ نزديك‌ و مشتركي‌ را نيز با يكديگر داشته‌اند. نظريات‌ آنها از جنبه‌هاي‌ مختلف‌ مشابه‌ يكديگر است، اما تاكيد «هنري‌ گانت» بر روي‌ مسائلي‌ چون‌ عناصر انساني‌ در سازمان‌ بيشتر بوده‌ است. زيرا او به‌ جنبه‌ رواني‌ كار و كاركنان‌ و همچنين‌ به‌ درجه‌ كارايي‌ انفرادي‌ آنها توجه‌ خاصي‌ معطوف‌ داشته‌ است. وي‌ در مورد شناخت‌ ارزش‌ واقعي‌ عناصر انساني‌ كه‌ در پژوهشهاي‌ وي‌ ديده‌ مي‌شود، به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ بود كه‌ اثرات‌ انجام‌ كار صحيح‌ در نزد كاركنان‌ حاصل‌ انگيزه‌هاي‌ خودآگاه‌ دروني‌ آنهاست‌ و معتقد بود كه‌ اگر در سازمانها مبادرت‌ به‌ ايجاد كاري‌ جديد گردد بايستي‌ كارگران‌ را به‌ كار جديد گمارد كه‌ در آنها انگيزه‌ به‌ كار جديد به‌وجود آيد تا بتوانند به‌خاطر دريافت‌ پاداشهاي‌ بيشتر تا جايي‌ كه‌ امكان‌ دارد كوشش‌ نمايند تا كار را به‌خوبي‌ انجام‌ داده‌ و در كار خود موفقيت‌ كسب‌ كنند. وي‌ احساس‌ كرده‌ بود كه‌ اين‌ عمل‌ نه‌تنها در انجام‌ كار مورد قبول‌ كارگر قرار مي‌گيرد، بلكه‌ براي‌ كارگر هم‌ نيل‌ به‌ موفقيت‌ لذت‌بخش‌ است.‌ ‌به‌طور كلي‌ شناخت‌ و تشخيص‌ انگيزه‌هاي‌ كاركنان‌ در نزد «هنري‌ گانت» بيشتر از جنبه‌هاي‌ اقتصادي‌ و مادي‌ سرچشمه‌ گرفته‌ بود. اثرات‌ باارزش‌ «هنري‌ گانت» در مورد ايجاد زمينه‌ شناخت‌ انگيزه‌هاي‌ كارگران‌ و روحيه‌ آنان‌ با محيط‌ كار براي‌ اولين‌ بار توسط‌ اين‌ دانشمند عرضه‌ گرديده‌ است.كارايي‌ در نظريه‌ «هنري‌ دنيسون»: هنري‌ دنيسون‌ يكي‌ از دانشمندان‌ معاصر تيلور است. پژوهشهاي‌ اين‌ دانشمند در درون‌ مكتب‌ مديريت‌ علمي‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و آن‌را جزء مكتب‌ مديريت‌ علمي‌ و يا كلاسيك‌ مي‌شناسند. اما از جهاتي‌ چند و بسيار مهم‌ برزمينه‌ و مبنأ ريشه‌اي‌ مكتب‌ روابط‌ انساني‌ يا نئوكلاسيك‌ به‌حساب‌ آورد. زيرا وي‌ اعتقاد داشت‌ تنها تمركز فكر پژوهشي‌ برروي‌ جنبه‌هاي‌ مادي‌ صحيح‌ نيست، بلكه‌ بايستي‌ برروي‌ حيات‌ و درون‌ كارگران‌ بيشتر تامل‌ و تعمق‌ كرد زيرا تنها جنبه‌هاي‌ اقتصادي، تحريك‌كننده‌ كاركنان‌ به‌ كار نيست.‌ ‌وي‌ همچنين‌ اعتقاد داشت‌ كه‌ رفتار كاركنان‌ تابعي‌ از انگيزه‌هاي‌ نامحدود آنهاست‌ و رفتار آنها در محيط‌ كار برروي‌ جنبه‌هاي‌ فيزيكي‌ و يا مادي‌ محيط‌ اثرگذار نيست.كارايي‌ در نظريه‌ فرانك‌ و ليليان‌ گيلبرت: فرانك‌ گيلبرت‌ و همسرش‌ دو دانشمند معاصر فردريك‌ تيلور به‌شمار مي‌روند. اگرچه‌ از نقطه‌نظر ديد پژوهشي‌ تشابه‌ خاصي‌ را با پروژه‌هاي‌ تحقيقي‌ تيلور پيدا كرده‌اند، اما نظريه‌ آنها در مورد عناصر انساني‌ همان‌ نظريه‌ «هنري‌ گانت» در مورد روحيه‌ و انگيزش‌ كاركنان‌ است. بدين‌ جهت‌ اين‌ دو دانشمند جنبه‌هاي‌ پژوهشي‌ خود را بيشتر صرف‌ خصوصيت‌ رواني‌ كارگران‌ كرده‌اند و معتقد بودند خلاقيت‌ فكري‌ و توان‌ جسمي‌ كاركنان‌ كه‌ حاصل‌ روحيه‌ قوي‌ در جهت‌ ازدياد توليد است، بستگي‌ مستقيم‌ به‌ كاربرد شيوه‌هاي‌ علمي‌ و آلت‌ و ابزار مكانيكي‌ كار دارد. بدين‌معني‌ كه‌ توليد پديده‌اي‌ است‌ كه‌ از توانايي، فرصت‌ و خصوصيات‌ متناسب‌ محيط‌ فيزيكي‌ محل‌ كار متاثر مي‌گردد و با بررسيهاي‌ مداوم‌ در طرز حركات‌ دست‌ و بدن‌ كارگران‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ اين‌ حركات‌ به‌منظور حذف‌ حركات‌ زائد، جلوگيري‌ از خسته‌شدن‌ كارگران‌ و افزايش‌ كارايي‌ هر كارگر، رعايت‌ اصل‌ صرفه‌جويي‌ در حركات‌ را ارائه‌ كند.كارايي‌ در نظريه‌ «ماكس‌ وبر»: بخش‌ عمده‌ نظريه‌ كلاسيك‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ را مي‌توان‌ در نوشته‌هاي‌ «ماكس‌ وبر» يافت. او اولين‌ نظريه‌ جامع‌ در مورد سازمانهاي‌ بوروكراتيك‌ را ارائه‌ داد و در واقع‌ «وبر» به‌جاي‌ استفاده‌ از سازمان‌ از لغت‌ بوروكراسي‌ استفاده‌ كرد و منظور وي‌ از اين‌ كار نظم‌ ايده‌آل‌ براي‌ ساختار رسمي‌ بود. به‌نظر او هرچه‌ سازمان‌ بتواند از لحاظ‌ وظايف‌ مشخص‌ شغلي، نظارت‌ مربوط‌ به‌ هماهنگي، فنون‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌ و برنامه‌ رسمي‌تر باشد، در نيل‌ به‌ اهدافش‌ كاراتر خواهد بود. در اين‌ نظريه‌ او جنبه‌هاي‌ غيرانساني‌ شدن‌ مستتر در ديوانسالاري‌ خود را به‌عنوان‌ يك‌ نقطه‌ ضعف‌ مورد ملاحظه‌ قرار نداده‌ است.كارايي‌ در نظريه‌ رنسيس‌ ليكرت: براساس‌ پژوهشهايي‌ كه‌ به‌وسيله‌ اين‌ دانشمند صورت‌ پذيرفته‌ است‌ براي‌ اولين‌ بار تلفيق‌ مكاتب‌ مديريت‌ علمي‌ و روابط‌ انساني‌ تحت‌ عنوان‌ تئوري‌ ساخت‌گرايان‌ ارائه‌ گرديد.‌ ‌بررسيها و كاوشهاي‌ اين‌ دانشمند درباره‌ انسان‌ و رابطه‌ انگيزش‌ با توليد و كارايي‌ است. ليكرت‌ در پژوهش‌ خود در سال‌ 1947 ميلادي‌ رابطه‌ افزايش‌ توليد و كارايي‌ باانگيزش‌ را در چهار سطح‌ مختلف‌ مورد بررسي‌ قرار داد. در نمودار زير ارتباط‌ هريك‌ از عوامل‌ روحيه‌ و كارايي‌ (توليد) را در شرايط‌ عالي‌ و ضعيف‌ به‌ترتيب‌ زير نمايان‌ مي‌سازد.(نمودار 1)عالي‌ ‌ناحيه‌D ‌ ‌ناحيه‌B ‌ ‌ناحيه‌C ‌ ‌ناحيه‌A روحيه‌ ‌ضعيف‌ ‌عالي‌ ‌توليد‌ ‌ضعيف‌نمودار 1 – رابطه‌ بين‌ عوامل‌ روحيه‌ و كارايي‌ناحيه‌A ، مشخص‌كننده‌ سطح‌ روحيه‌ پايين‌ كاركنان‌ و سطح‌ توليد پايين‌ است؛ناحيه‌B ، مشخص‌كننده‌ واحدهايي‌ است‌ كه‌ كاركنان‌ آنها از روحيه‌ نسبتاً‌ عالي‌ برخوردارند؛ناحيه‌C ، مشخص‌كننده‌ واحدهايي‌ است‌ كه‌ توليد نسبتاً‌ خوب، اما كاركنان‌ از روحيه‌اي‌ ضعيف‌ برخوردارند؛

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد بررسي كارايي بازار سرمايه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد بررسي كارايي بازار سرمايه

محصول * تحقیق درمورد بررسي كارايي بازار سرمايه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 81
 
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
سرمايه گذاري و مسائل مربوط به آن از ديرباز به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنايع در سرتاسر جهان و ايجاد رقابت بين توليد كنندگان در بازار رقابتي و پذيرش ريسك هاي مختلف ، موضوع سرمايه گذاري بهينه ذهن صاحبان سرمايه را به خود مشغول نموده است . يكي از مهم ترين بحث هاي سرمايه گذاري ، موضوع بازار سرمايه كارا مي باشد . فاما در سال 1965 تعريف ساده اي از بازار كارا بصورت زير ارائه داد :
كارايي بازار سرمايه در صورتي تحقق مي يابد كه در تعيين قيمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبي استغاده كنند يا به نوعي قيمتها منعكس كننده اطلاعات باشد .
فرضيه بازار كارا براين فرض اساسي استوار است كه قيمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگيري عرضه و تقاضا در بازار تعيين شده و انعكاس دهندة تمامي اطلاعات مي باشد . به عبارتي اطلاعات هسته مركزي فرضيه را تشكبل مي دهد و ميزان كمي و كيفي اطلاعات و همچنين زمان انتشار آن قوت و ضعف كارايي بازار را نشان مي دهد . لذا بازاري قابل اعتماد است كه قيمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحيح و در دسترس همگان ارزشگذاري شود و به بيان ديگر قيمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس مي دهد .
تحقيق حاضر سعي دارد شكل ضعيف كارايي بازار سرمايه را در ايران با تأكيد بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمايدودركنارأن مسائلي پيرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاريخچه وعملكردچندين ساله و مشكلات
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
حاكم بر آن را بازگو كند .
تعريف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جايي سرمايه است و اين جا به جايي و انتقال سرمايه از طريق خريد و فروش سهام صورت مي گيرد .آنچه مسلم است اينست كه شركت كنندگان در معاملات اين بازار به اطلاعات شفاف، كافي و به موقع نياز دارند و اينجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص مي گردد . يعني اينكه آيا سازمان بورس زمينه اي مناسب براي سرمايه گذاران در راستاي كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است يا اينكه گروهي به واسطه داشتن اطلاعات بيشتر از سرمايه گذاري در بورس سود غير متعارف به دست مي آورند . يكي از راههاي ارزيابي بورس اوراق بهادار در اين خصوص بررسي كارايي آن مي باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارايي بالاتري برخوردار باشد به همان نسبت ميزان انتقال سرمايه به صورت غير متعارف و كسب سود غير معقول در آن كمتر رخ خواهد داد .
نوع كارايي بازار كه در اين تحقيق و براي منظور اشاره شده مد نظر مي باشد ، كارايي اطلاعاتي است . اين نوع كارايي داراي سه سطح ضعيف،نيمه قوي، و قوي بوده كه معيار و نقطه تفكيك سطوح سه گانه ، ميزان ونوع اطلاعاتي است كه تعيين كننده قيمت سهام مي باشد . اگر اطلاعات گذشته در قيمت سهام انعكاس يابد يا به عبارت ديگر اگر اطلاعات تاريخي تعيين كننده قيمت سهام باشد چنين اطلاق مي شود كه بازار از كارايي از سطح ضعيف برخوردار است . اگر قيمت سهام علاوه براطلاعات تاريخي منعكس كننده اطلاعات جاري نيز
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
باشد در اين صورت شاهد كارايي در سطح نيمه قوي خواهيم بود و در نهايت اگر قيمت ها متأثر از تمامي اطلاعات اعم از اطلاعات تاريخي ، جاري و محرمانه باشد در اين صورت ، بازار سرمايه از سطح قوي كارايي اطلاعاتي برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارايي داراي روابط منطقي با يكديگر هستند كه در فصل دوم به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضيات تحقيق :
در اين تحقيق با توجه به اين كه به كارايي بازار سرمايه در سطح ضعيف آن مي پردازد فرضيات به صورت زير طراحي شده است :
فرضيه اصلي : بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتي در سطح ضعيف كارايي مي باشد .
فرضيه فرعي : تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از يكديگر مي باشد .
اين فرضيه از آنجا ناشي مي شود كه كارايي در سطح ضعيف بيانگر اين مطلب است كه قيمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاريخي مي باشد . بنابراين اطلاعاتي كه در حال حاضر وجود دارد نمي تواند مبنا و معياري براي بعيين قيمت سهام در زمان آينده باشد .
به عبارت ديگر با توجه به اطلاعات فوق قيمت سهام قابل پيش بيني نيست لذا تغييرات پي در پي قيمتها ارتباطي با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصيل بيان مي شوند). البته براي آزمون فرضيه فرعي از يك فرضيه ديگر به منظور تعيين روش قابل استفاده براي آزمون فوق استفاده مي شود كه به شرح زير مي باشد :
بررسي كارايي بازار سرمايه …. فصل اول – كليات تحقيق
تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام داراي توزيع نرمال مي باشد .
اگر فرضيه فوق ثابت شود مي توانيم براي آزمون فرضيه فرعي از روشهاي آماري پارامتري استفاده نمائيم در غير اين صورت فقط روشهاي نا پارامتري براي تست فرضيه فرعي كاربرد خواهد داشت .
استفاده كنندگان از تحقيق
استفاده كنندگان از تحقيق شامل موارد زير مي باشند :
سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
سازمان بورس اوراق بعادار
شركتهاي پذيرفته شده در بورس

دانلود + ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها بانک کشاورزی 32 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود مقاله بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها بانک کشاورزی 32 ص

محصول * دانلود مقاله بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها بانک کشاورزی 32 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
 
« بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها- بانک کشاورزی »
(مطالعه موردي بانك كشاورزي )
1- مقدمه
در سراسر جهان عمليات بانكها را به عنوان يكي از مهم ترين فعاليتهاي اقتصادي هر نظام اقتصادي مي دانند . هر فعاليتي كه مستلزم كسب سرمايه و منابع مالي باشد ، بي ترديد به دخالت بانكها و موسسات مالي نيازمند است . به دليل نقش بسيار مهم و اساسي بانكها در اكثر فعاليتهاي اقتصادي ، بررسي عملكرد (بهره وري و كارايي ) هر يك از بانكهاي موجود در سيستم بانكي كشور ، كه بيشتر آنها دولتي هستند و با سرمايه هاي ملي ايجاد شده اند . مانند ساير موسسات اقتصادي و بخش عمومي از جايگاه برخوردار است. اما به دليل خدماتي بودن فعاليت بانكها و تنوع زياد خدمات ارايه شده ، ارزيابي عملكرد آنها مشكلات و روشهاي خاصي دارد كه نيازمند دقت بيشتر و استفاده از روشهاي مناسب تر مي باشد .
در اصل ، مديريت بانكها همواره با توجه به شرايط اقتصادي حال و آينده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانكي ، بازاريابي ، بودجه بندي ، نوآوري در ارايه خدمات ، رقابت با ساير بانكها و در نهايت افزايش بهره وري و كارايي درميان واحدهاي تحت سرپرستي خود مي باشد . يكي از راههاي اساسي موفقيت بانكها براي اصلاح روشهاي توليد و افزايش توان رقابت با ساير بانكها ، شبكه شعب آنها مي باشد . يكي از راهكارهاي اساسي در تنظيم برنامه هاي بهبود بهره وري و كارايي در سطح يك بانك ، وجود شبكه اي كاراز شعب آن مي باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)
در شرايط فعلي با توجه به گستردگي شعب بانكها در سراسر كشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالي و اعتباري جديد ، تاسيس بانكهاي خصوصي ، ورود بانكهاي خارجي از طريق مناطق آزاد تجاري و در نهايت خصوصي سازي بانكها در ايران ، وضعيت بسيار نويني به وجود آمده است كه بايد بررسي اساسي و تجديد ساختار مناسب در شبكه شعب بانكهاي تجاري و تخصصي كشور انجام گيرد . به اين منظور لازم است هر يك از بانكها از كارايي شعب خود اطلاع داشته باشند و علل كارايي و ناكارايي شعب خود را بررسي كنند و با برنامه ريزي هاي مناسب به اصلاح و هدايت واحدهاي ناكارا بپردازند . بديهي است كه با كاراتر شدن شعب ناكارا ، ضمن رسيدن به اين اهداف با كاهش بهاي خدمات ارايه شده و جلوگيري از اتلاف منابع كمياب ، مي توان انتظار داشت كه منافع ملي بيشتر تامين شود و در سطح كلي يك بانك ،‌ زيانهاي ناشي از عدم كارايي هم به حداقل ممكن برسد و در مجموع سيستم بانكي كشور كاراتر شود . به اين منظور به ارزيابي 172 شعبه بانك كشاورزي منطقه 4 كشور در سال 1381 پرداخته و سعي كرده ايم كه ضمن محاسبه كارايي فني و مقياس واحدهاي مورد نظر ، براي شعب ناكارا نيز واحدهايي به عنوان الگوي مرجع معرفي شود .
سوالات اساسي پژوهش :
الف- ميزان كارايي فني شعب مورد بررسي در گروههاي متجانس در حالتهاي CRS و VRS چقدر است؟
ب- ميزان كارايي مقياس شعب مورد بررسي چقدر است ؟
ج- دلايل احتمالي عدم كارايي شعب ناكارا چيست ؟
اهداف تحقيق :‌
هدف اين تحقيق يافتن پاسخ هاي مناسب براي سوالات زير است :
1-كارايي فني هر يك از شعب تحت فروض بازدهي متغير و ثابت به چه ميزان است ؟

دانلود + ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي ريسك و كارايي حسابداري شركت‌هاي مالي در

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود مقاله بررسي ريسك و كارايي حسابداري شركت‌هاي مالي در

محصول * دانلود مقاله بررسي ريسك و كارايي حسابداري شركت‌هاي مالي در * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 97
 
/
معاونت پژوهش
پايان نامه دوره كارشناسي ناپيوسته حسابداري
بررسي ريسك و كارايي حسابداري شركت‌هاي مالي در
طي بحران بدهي
حسن انوشه
استاد راهنما
ناصر رياحي نسب
تابستان 89
/
معاونت پژوهش
مؤسسه آموزش عالي امين
گروه حسابداري
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ناپيوسته
عنوان:
بررسي ريسك و كارايي حسابداري شركت‌هاي مالي در طي بحران بدهي
نگارش:
حسن انوشه
آقاي/خانم ………………………… در تاريخ …………….. با كسب نمره …………. درجه …………….. از هيات داوران از پايان‌نامه خود دفاع نم
ود و از مؤسسه آموزش عالي امين فارغ‌التحصيل شد. والسلام
1. استاد راهنما:
هيات داوران: 2. استاد مشاور:
3. استاد داور:
4. استاد داور:
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم كه همواره در طول حيات پربارشان از حمايت‌هاي بي‌دريغ آنها بهره‌مند بوده‌ام و تقديم به همه آنان كه مرا علم آموختند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی 9 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درمورد افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی 9 ص

محصول * تحقیق درمورد افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی 9 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی
چکیده
روسا زی مرکب به رو سازیی اطلاق می شود که در ان لایه دو رویه از جنس بتنو اسفالت تشکیل شده باشد . بسته به اینکه لایه بتنی با لاتر قرارگیرد یا لایه اسفالتی نوعی طراحی و اجرای روسازی مرکب متفات با کیفیت خواهد بود ولی در متداول ترین نوع روسازی مرکب لایه آسفالتی با لاتر از لایه بتنی قرار می گیرد .در این حالت عموما” یک لایه روسازی اسفالتی با کیفیت روی رو سازی بتنی قدیمی اجرا
می شود وهدف ارتقای کیفیت سطح راه می باشد . قبل از اجرای روسازی اسفالتی جدید اقداماتی روی دال بتنی انجام می شود چرا که جابه جا یی و تغییر شکل ها ی دال بتنی در اثر حرارت و تغییرات دما نی تواند باعث ترک خوردگی لایه اسفالتی گردد .چند روش برای طراحی روسازی های مرکب وجود دارد .اما انچه که امروز بیشتر مد نظر گرفته شود استفاده از مدل های سازه ای و روش های مکانیستیک برای تعیین رفتار و عکس العمل های سازهای است استفاده از این روش ها دید مناسب تری از رفتار روسازی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد
1- مقدمه
روش های مرکب(سی پی) که به روسازی اطلاق می شود که شامل دو نوع روسازی. یعنی اسفالتی به عنوان لایه انعطاف پذیر و روسازی بتنی به عنوان لایه صلببا شد در برخی موارد از ازیک لایه میلنی جدا کننده بین لایه های اسفالتی وبتنی استفاده می گردد استفاده از مصالح بتنی به عنوان لایه زیرین و در نقش لایه اساس و مصالح اسفالتی به عنوان رویه ترکیب متداولی است که ویژگی هایی همچون مقاومت و سطح هموار را ارئه کرده و بهره برداری از یک لایه روسازی ایده را ممکن می سازد استفاده از مصالحبتنی در نقش لایه ی رو یه و مصالح اسفالتی در نقش لایه اساس گزینه ای است که در صورت خرابی کامل لایه اسفالتی مقرون به صرفه است با توجه به هزینه اولیه بالای اجرای این نوع از روسازی ها ساخت انها به طور محدود صورت گرفته وبیشتر ربای معایب رو سازی بتنی موجود و به منظور ارتقای کیفیت سطح راه و تامین سرویس به صورت روکش اسفالتی بر روی روسازی های موجود به کار می رون
2-دلایل اجرای روسازی مرکب:
از انجاییی که تاریخچه استفاده از روسازی های مرکب به سال های اخیر باز می کردد فقط برخی کشورها مزایا یک چنین را تجربه کردهاند .در حال حاضر استفاده از روسازی مرکب به جاده های با ترافیک سنگین مانند بزرگراهها و شریان های اصلی متمرکز شده است عموما انتخاب روسازی تحت تاثیر یکی از عوامل زیر می باشد
1. اجتناب از تعمیر و نگهداری درز اب بند در روسازی های بتنی یا به حداقل رساندن ان
2. تعمیر یا ارتقای روسازی بتنی باسطح رو به زوال
3. کاهش نفوذ اب ودر نتیجه بهتر شدن رفتار بلند مدت سازه رو سازی
4.کاهش هزینه های اضافی در طول طرح برای مسئولانراه و استفاده کنندگان
3- مقاطع سازی:
در صورت استفادهاز روکش اسفالتی بر روی روسازی بتنی موجود بخش عمده بار بری از طریق لایه بتنی انجام می شود از این رو می توان برای طراحی لایه بتنی از تئوری صف حات استفاده کرد اگر بتوان از تئوری صفحات به منظور تعیین تنش خمشی دال بتنی بهره جست در صورتی که محل بار چرخ در نزدیکی لبه یا درزها وارد شود می توان از تئوری لایه ها و یا صفحاتطراحی استفاده نمود . روسازی می تواند به صورت بتن غیر درزدار و یا بتن پیوسته باشد
علاوه بر انواع فوق رو سازی های مرکب می تواند شامل روسازی های اسفالتی با اساس تثبیت شده یا تثبیت نشده نیز باشد برای روسازی اسفالتی با اساس بتنی است شکل (1) دو مقطع متفاوت که در بیشتر کشور ها به عنوان مقطع متداول اجرا میشود را نشان می دهد در صورتی که مانند مقطع (الف) از یک لایه اسفالتی با دانه بندی باز مابین لایه ی اسفالتی و بتنی استفاده گردد می توان تر ک های انعکاسی را کاهش داد مقطع(ب) روش متداول دیگری را نشان می دهد که در ان برای جلو گیری از انعکاس ترک ها از یک لایه ضخیم از مصالح دانه بندی شده میان دو لایه اسفالتی وبتنی استفاده شده است در صورت اجرای این روش می توان لایه را در دو بخش اسفالت سطحی به صفحات 40 میلی متر و لایه 50 میلی متر اجرا نمود
4- اجرای روکش اسفالتی روی روسازی بتنی موجود:
همن طور که ذکر گردید یکی از مسائل مهم رو سازی های بتنی با روکش های اسفالتی .انتقال ترک ویا درز های دال بتنی به لایه ی اسفالتی استکه پس از انتقال ترک موجب نفوذ اب به درون سازه راه می شود .از این رو روش های متعددی توصیه می شود تا انتقال ترک های انعکاسی به روکش افالتی به حداقل برسد :
1. روکش های اسفالتی ضخیم تر
2.تقسیم دال بتنی دارای ترک به مقا طع کوچکتر
3.استفاده از لایه رها کننده ترک با امکانات زهکشی
4. اجرای درز و پر کردن ان در لایه اسفالتی
5. بکارگیری از لایه جذب تنش به عنوان لایه میانی روکش
6. بکرگیری لایه پار چه گونه به عنوان لایه میانی روکش
استفاده از روش (1)در مواقعی پیشنهادی که ضخامت روکش در نقش لایه تقلیل دهنده ترک انعکاسی کمتر از 230 میلی متر است. معمولا” وقتی که ضخامت روکش به 200تا230 میلی متر می رسد استفاده از روش های بعد توصیه می شود از انجایی که در رابطه با روش های (5)و(6) مدارک علمی و فنی کافی وجود ندارد به عنوان گزینه های تحقیقاتی مطرح می گردندلذا از روش های طراحی که به تعیی

دانلود + ادامه مطلب

روش تحقیق بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران 30 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

روش تحقیق بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران 30 ص

محصول * روش تحقیق بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران 30 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
بنام خدا
دانشگاه الزهرا
گروه علوم تربيتي
عنوان
بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران
فارغ التحصيل از كارشناسي مشاوره در آموزش و پرورش
محقق: ملوك خادمي اشكذري
سال 1383
فهرست مطالب
موضوع
صفحه

فصل اول

مقدمه
39

بيان مسئله
39

هدف هاي پژوهش
40

محدوديت ها پژوهش
40

تعريف واژه هاي و اصطلاحات
41

فصل دوم (كليات طرح، ادبيات و پيشينه پژوهش)

مقدمه
2

تعريف راهنمايي
2

فلسفه راهنمايي
2

تاريخچه راهنمايي
3

انواع راهنمايي
6

خدمات راهنمايي
6

خدمات مشاوره اي
7

راهنمايي مشاوره در آموزش و پرورش
9

آموزش متوسطه در ايران
15

فرايند هدايت تحصيلي در نظام جديد آموزش و پرورش
17

برنامه هاي آماده سازي حرفه اي و تربيت مشاور
20

فصل اول
ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2) كليات
مقدمه:
در اين پژوهش، ارتباط بين برنامه هاي و شيوه هاي تربيت مشاور در دانشگاهها با نيازهاي شغلي – حرفه اي مشاوران در آموزش و پرورش مورد بررسي قرار مي گيرد. اين بخش حاوي ادبيات و پيشينه تحقيق است كه شامل چهار مبحث عمده بدين شرح است: كليات مربوط به خدمات راهنمايي و مشاوره؛ راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش با تأكيد بر دوره متوسطه: برنامه هاي آ‌ماده سازي حرفه اي و تربيت مشاوران، به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد؛ و در پايان پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با موضوع (در ايران و خارج) عنوان شده است.
راهنمايي به مفهوم كلي آن با خلقت انسان همراه است و خداوند متعال پس از آفرينش انسان از طريق بعثت پيامبران، بشر را پيوسته در جهت ميل به كمال و سعادت در دنيا و آخرت راهنمايي نموده است. مفهوم هدايت و ارشاد از ديرباز در فرهنگ و ادبيات غني زبان فارسي پيوسته مورد تاكيد و داراي اهميت زياد بوده است. ليكن راهنمايي به معني علمي و تخصصي آن با صنعتي شدن جوامع و پيدايش نيازهاي متنوع و نيز مسائل و مشكلات رواني و اجتماعي از تكنولوژي جديد در زندگي امروز مفهومي وسيع به خود گرفته است.
امروز راهنمايي داراي معاني گوناگوني است و يك ديدگاه، مجموعه اي از خدمات، و در نهايت يك رشته تحصيلي است.
خدمات راهنمايي و مشاوره
راهنمايي و مشاوره عبارت است از يك فرايند تخصصي و منظم و كمك به افراد از طريق روشهاي آموزشي و تفسيري به منظور نيل به شناخت بهتر خصوصيات و توانايي هاي بالقوه فرد و ارتباط رضايت بخش او با فرصتها و امكانات اجتماعي و محيطي زندگي خويش.
به بيان ديگر خدمات راهنمايي مشاوره برنامه اي است كه توسط كارشناسان اين رشته در نظام مدرسه به مورد اجرا درمي آيد؛ و وظيفه اصلي آن كاربرد مهارتها و نظريه هاي ارائه شده در علوم رفتاري است. كه در يك فرايند كمكي فرد را، در شناخت خود و محيط و استفاده مطلوب از توانايي و قابليت هايش ياري مي دهد.
فلسفه خدمات راهنمايي و مشاوره
روانشناسان معتقدند كه اكثريت قريب به اتفاق افراد قابليت رشد و سازگاري و تعديل به مقتضيات محيط را دارا مي باشند و مي توانند خود را با شرايط و فرصتهاي محيط وفق بدهند. اين وظيفه در حيطه فعاليتهاي راهنمايي و مشاوره است تا افراد را ياري دهد تا منطبق با استعدادهاي ذاتي به بهترين شكل رشد و تكامل يابند. در حقيقت فلسفه راهنمايي و مشاوره فردي كردن آموزش و پرورش است؛ تا فرد را در جهت – خود – رهبري و شكوفايي استعداد و توانايي ها، براي يك زندگي با هدف و سازنده برخوردار نمايد.
امروزه ملل و جوامع گوناگون بر اثر تحولات همه جانبه اجتماعي – اقتصادي و سياسي بيش از هر موقع لزوم راهنمايي و مشاوره افراد، به ويژه جوانان را به منظور جلوگيري از به هدر رفتن استعدادها و نيروهاي انساني آنان، درك كرده است. كارشناسان اين فن با شناخت نيازهاي فردي و اجتماعي و ملي مي كوشند تا با روشهاي تخصصي، افرادي را كه فاقد اطلاعات لازم در باره خود و محيط هستند از اين واقعيتها آگاه سازند.
فلسفه راهنمايي و مشاوره را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
1-انساني موجودي پويا و، هر فردي، از نظر شخصيتي بي همتا و داراي قابليت رشد و سازگاري است.
2-انسان پيوسته در حال رشد و تغيير است، و رشد او را مي توان در جهاتي كه براي خود او و براي جامعه اش مفيد باشد، هدايت و ارشاد نمود.
3-شخصيت فرد از دو عامل مهم تركيب يافته است: ويژگيهاي ارثي (جسمي و رواني) و ويژگيهاي محيطي (حال و گذشته).
4-به هر فرد مي توان در انتخابهاي صحيح جهت نيل به يك زندگي موفقيت آميز كمك كرد.
5-و.ظيفه و مسئوليت نظام آموزش و پرورش هر كشوري است كه خدمات راهنمايي و مشاوره لازم را براي رشد مطلوب در اختيار فرد فرد دانش آموزان قرار دهد.
6-رشد مطلوب و سازگاري افراد در هر جامعه، بهبود و سرفرازي آن جامعه را در بر خواهد داشت.
آرنولد، ج. توين بي، فيلسوف و مورخ انگليسي مي نويسد «آنچه براي انسان در وهله اول اهميت است، مهارتها و دانش او نيست؛ بلكه چگونگي ارتباط او با ديگران است». در اين ارتباط ويليام، منينجز روانكار معاصر، سلامت روان و برخورداري از شخصيت سالم و توانايي استفاده هرچه بهتر و بيشتر از زندگي واقعي را هدف اصلي آموزش و پرورش مي داند.
امروزه پيچيدگي هاي روابط انساني به دليل تحولات سريع جوامع، افراد را در زندگي با مشكلات زيادي مواجه ساخته است. براي مقابله با اين مشكلات بايد قابليت هاي افراد پرورش يابند، و افراد بياموزند كه چگونه از تمامي قابليتها و استعدادهاي خود در زندگي بهره گيرند. تحقق اين اهداف، اساس فلسفه راهنمايي را تشكيل مي دهد.
تاريخچه راهنمايي و مشاوره
الف-در جهان: تاريخچه راهنمايي و مشاوره به سال 1908 ميلادي و اقدامات فرانك پارسونز، (در شهر بوستون، آمريكا) برمي گردد كه بعدها به پدر راهنمايي حرفه اي و شغلي معروف گرديد، اين تلاش اوليه با هدف كمك به جوانان در سازگاري حرفه اي پس از مدرسه به وجود آمد.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212