کار های - فایلخون

دانلود کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی).

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی).

محصول * دانلود کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی).* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 2
 
 
 
 
بخشی ازمتن
اول از همه گروه هایی راکه معلمشان آن هارا تقسیم  کرده بود اجازه دادم که حلقه ای کوچک دورهم جمع شوند
برای هر گروه سرگروهی تعیین کردم
سپس تمرین های حل نشده کتاب و همچنین مسئله هایی که معلمشان برای تمرین بیشتر در اختیار انها گذاشته بود را به طور هم سطح بین هر گروه تقسیم کردم
به گروه ها زمانی را اختصاص دادم که این تمارین را با مشارکت یک دیگر اجرا کنند
بعد از تمام شدن وقتشان سر گروه های هر گروه را صدا کردم و تمارین حل کرده توسط انها را بررسی کردم و سپس از خود انها خواستم از هر گروه یک نفر را تعیین کنند تا این مسئله ها را  جلوی تخته حل کنند تا دانش اموزان سایر گروه هاهم انها را یاد بگیرند.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی) ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی) ..

محصول * دانلود کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی) ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 2
 
 
 
 
بخشی ازمتن
اول از همه گروه هایی راکه معلمشان آن هارا تقسیم  کرده بود اجازه دادم که حلقه ای کوچک دورهم جمع شوند
برای هر گروه سرگروهی تعیین کردم
سپس تمرین های حل نشده کتاب و همچنین مسئله هایی که معلمشان برای تمرین بیشتر در اختیار انها گذاشته بود را به طور هم سطح بین هر گروه تقسیم کردم
به گروه ها زمانی را اختصاص دادم که این تمارین را با مشارکت یک دیگر اجرا کنند
بعد از تمام شدن وقتشان سر گروه های هر گروه را صدا کردم و تمارین حل کرده توسط انها را بررسی کردم و سپس از خود انها خواستم از هر گروه یک نفر را تعیین کنند تا این مسئله ها را  جلوی تخته حل کنند تا دانش اموزان سایر گروه هاهم انها را یاد بگیرند.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی).

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی).

محصول * دانلود فایل کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی).* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 2
 
 
 
 
بخشی ازمتن
اول از همه گروه هایی راکه معلمشان آن هارا تقسیم  کرده بود اجازه دادم که حلقه ای کوچک دورهم جمع شوند
برای هر گروه سرگروهی تعیین کردم
سپس تمرین های حل نشده کتاب و همچنین مسئله هایی که معلمشان برای تمرین بیشتر در اختیار انها گذاشته بود را به طور هم سطح بین هر گروه تقسیم کردم
به گروه ها زمانی را اختصاص دادم که این تمارین را با مشارکت یک دیگر اجرا کنند
بعد از تمام شدن وقتشان سر گروه های هر گروه را صدا کردم و تمارین حل کرده توسط انها را بررسی کردم و سپس از خود انها خواستم از هر گروه یک نفر را تعیین کنند تا این مسئله ها را  جلوی تخته حل کنند تا دانش اموزان سایر گروه هاهم انها را یاد بگیرند.

دانلود + ادامه مطلب

کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی) .

دسته بندی: عمومی و آزاد

کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی) .

محصول * کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی) .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 2(طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت های کار های مشارکتی)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 2
 
 
 
 
بخشی ازمتن
اول از همه گروه هایی راکه معلمشان آن هارا تقسیم  کرده بود اجازه دادم که حلقه ای کوچک دورهم جمع شوند
برای هر گروه سرگروهی تعیین کردم
سپس تمرین های حل نشده کتاب و همچنین مسئله هایی که معلمشان برای تمرین بیشتر در اختیار انها گذاشته بود را به طور هم سطح بین هر گروه تقسیم کردم
به گروه ها زمانی را اختصاص دادم که این تمارین را با مشارکت یک دیگر اجرا کنند
بعد از تمام شدن وقتشان سر گروه های هر گروه را صدا کردم و تمارین حل کرده توسط انها را بررسی کردم و سپس از خود انها خواستم از هر گروه یک نفر را تعیین کنند تا این مسئله ها را  جلوی تخته حل کنند تا دانش اموزان سایر گروه هاهم انها را یاد بگیرند.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت