گسترش - فایلخون

تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد

محصول * تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
 
عنوان :
بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد چكيده :
اين پژوهش به بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد مي پردازد با اين هدف كه ضمن تبيين شاخص هاي اسكان غير رسمي در اين شهر از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، به مقايسة تطبيقي اسكان غيررسمي شهر يزد با اسكان غير رسمي ايران و جهان پرداخته است
روش تحقيق توصيفي – تحليلي است.
جامعة‌آماري محلة‌ خضرآباد شهر يزد مي باشد. براي گرد آوري اطلاعات مورد نياز از روش كتابخانه اي، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است نوع نمونه گيري استفاده شده در اين تحقيق تصادفي بوده است براي تجزيه وتحليل و پردازش داده ها از نرم افزار spss , excel استفاده شده است.
عوامل موثر در پيدايش و گسترش اسكان غيررسمي در شهر يزد ( محله خضرآباد) مهاجرت، بيكاري، كمبود درآمد، ارزاني زمين و مسكن و .. بوده است كه اولين عامل حاشيه نشيني در يزد اقتصاد و بعد از آن دلايل فرهنگي و اجتماعي است. تعداد افراد و خصوصيات آنها در حاشيه متفاوت است.
اسكان غير رسمي كه با عناوين ديگري همچون حاشيه نشيني، زاغه نشيني، كپرنشيني ، و غيره نيز مترادف است از پيامدهاي نامطلوب شهر نشيني در جهان معاصر بويژه نتيجه صنعتي شدن شتابان و نابرابري هاي منطقه اي است كه عدم توازن و نابرابري سطح زندگي روستا وشهر باعث حاشيه نشيني مي شود مهاجرت روستائيان به شهرها پس از مدتي شهرها را اشباع مي كند سازمان ها و مسئولين كنترل شهري از پذيرايي آنها خودداري مي كنند تعدادي از روستاييان خود را با محيط وفق نداده و جذب حاشيه ها مي شوند
واژگان كليدي : اسكان غير رسمي، حاشيه نشيني، توانمند سازي – ساماندهي
مقدمه :
حاشيه نشيني به توسعه شهري اطلاق مي شود كه بدون برنامه ريزي، هدايت ، كنترل و بدون رعايت مقررات شهري سازي توسط توده مردم ايجاد مي شود . امروزه ساخت و سازهاي غير مجاز به گونه اي وسيع تر و سازمان يافته تر از سابق به شكل زاغه و… تحت عنوان بخش بازار غير رسمي در حال تكوين است در تحقيقات انجام شده به حقيقتي ملموس و منطقي اشاره مي كنند:
زماني كه روستائيان بي زمين از انزوا ميگريزند و به حاشيه شهرها روي مي آورند در واقع به نوعي انتخاب دست مي زنند. آنان فلاكتي را رها مي كنند و فلاكتي ديگر بر مي‌انگيزند. به نظر آنها شهر افق امكانات وآزادي است حركت اينان تحت تأثير دو عامل گريزاننده در موطن و جذب كننده در شهرهاي كلان مي باشد.
همه تعاريف بيان شده با همة روشنگري هاي نهفته در آن هنوز از حقيقت پديدة حاشيه نشيني به دور است. زيرا كه حاشيه نشيني پديده اي پيچيده، ناهمگون و گسترده و از آن دسته حقايق اجتماعي است كه هر چند يك پديده اما خود در درون خويش داراي ابعاد گوناگوني است بنابراين براي شناخت آن بايد هم از بعد فضايي به آن پرداخت و هم هر محدودة حاشيه نشين را با خودش بررسي و تبيين كرد. تا بتوان راه حل مناسب ارائه كرد. كه به طور اصولي با انواع ديگر طرح هاي سامان بخشي براي حاشيه نشينان متفاوت است.
حاشيه نشيني را مي توان يك نوع محروميت خواند آنچه كه محروميت ها را به وجود مي آورد و موجب توسعه روز افزون آن مي شود فراموش كردن اقشار ضعيف در برنامه ها، برنامه ريزي ها و ضعف مديريت در تشخيص درست، بهنگام و ارائه راه حل مناسب و سود بخش براي آحاد جامعه مي باشد اين پديده يك مسأله اي اجتماعي است و براي درك آن بايد ديدگاهي جامع نگر داشت.
از آنجا كه عظمت برنامه در پرداختن به بخشي از جمعيت كشور موجب منتفي شدن نياز مردمان به سرپناه نمي شود بنابراين حاشيه نشينان حذف يا فراموش شده نياز به مسكن و سرپناه خود را در چارچوب هاي غيررسمي تدارك مي بينند كه آسيب هاي محيطي نيز از پيامدهاي آن خواهد بود. رشد بي رويه و بدون برنامة واحدهاي مسكوني ، نواحي گسترش يافته را شديداً‌دچار معضلات عديده نهادهاي تمدني رفاه اجتماعي، خدمات شهري و عمومي مي كند آموزش و پرورش بهداشت، درمان و آموزش رواني و جسماني، آب آشاميدني، بهداشتي برق، گاز، تلفن، ساماندهي بافت

دانلود + ادامه مطلب

استراتژي هوشمند

دسته بندی: علوم انسانی

استراتژي هوشمند

محصول * استراتژي هوشمند * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
‌پيچيدگي‌ فزاينده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگي‌ چند جانبه‌ صنايع، زمينه‌ مساعدي‌ براي‌ رشد کمي‌ و کيفي‌ فرصتها و تهديدات‌ محيط، فراهم‌ ساخته‌ است. چنانچه‌ از يک‌ سو رشد وتوسعه‌ تکنولوژي‌ انسان‌ را در جدال‌ با رخدادهاي‌ طبيعي‌ قدرتمند ساخته‌ و از سويي‌ ديگر پيچيدگي‌ و ارتباط‌ تنگاتنگ‌ صنايع‌ سبب‌ بروز معضلات‌ همه‌ جانبه‌ در رخدادهاي‌ ظاهراً‌ واحد شده‌ است. مقايسه‌ قطع‌ برق‌ يک‌ روستا با مورد مشابه‌ در يکي‌ از شهرهاي‌ بزرگ‌ جهان‌ به‌خوبي‌ نشانگر درجه‌ آسيب‌پذيري‌ جوامع‌ پيشرفته‌ است. مقايسه‌ فوق‌ قبل‌ از اينکه‌ مقايسه‌ دونوع‌ جامعه‌ باشد، نشانگر گسترش‌ دامنه‌ هرنوع‌ بحران در جوامع‌ پيچيده‌ است
وظيفه‌ مديريت‌ بحران اتخاذ تصميمات‌ موثر براساس‌ اطلاعات‌ صحيح‌ درجهت‌ کاهش‌ خسارات‌ و کنترل‌ سريع‌ بحران است.
بايد در تمام‌ برنامه‌ريزيهاي‌ بحران جايي‌ را براي‌ موقعيتهاي‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ درنظر گرفت.
بحران عبارت‌ است‌ از وضعيتي‌ که‌ نظم‌ سيستم‌ اصلي‌ يا قسمتهايي‌ از آن‌ را مختل‌ کرده‌ و پايداري‌ آن‌ را برهم‌ زند.
غافلگيري‌ اولين‌ عامل‌ مخرب‌ در بحرانهاست.
تصميم‌گيريهاي‌ مهم‌ همواره‌ از ضروريات‌ بحران در لحظات‌ اول‌ است.
اتخاذ تصميمهاي‌ درست‌ به‌هنگام‌ بروز بحران به‌ دسته‌بندي‌ و اقعيتها بستگي‌ دارد.
بحران چيزي‌ جز تجلي‌ برخورد تمام‌ عواملي‌ که‌ يک‌ مرتبه‌ از حالت‌ نظم‌ به‌ حالت‌ بي‌نظمي‌ درآمده، نيست.
هيچ‌ بحراني‌ شبيه‌ ديگري‌ نيست‌ و درک‌ تشابهات‌ کليدي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ به‌منظور رويارويي‌ با آن‌ و تخفيف‌ اثرات‌ سوء بسيار ضروري‌ است.
دولتها و شرکتها به‌ شناخت‌ روشهاي‌ برخورد با تغييرات‌ ناگهاني‌ روي‌ آورده‌اند و مديريت‌ بحران بخشي‌ از تمام‌ برنامه‌هاي‌ استراتژيک‌ آنها شده‌ است
‌بايد توجه‌ کرد تصميم‌گيريهاي‌ مهم‌ و عمده‌ همواره‌ از ضروريات‌ بحران در لحظات‌ اول‌ است. تصميماتي‌ که‌ نه‌تنها در ابعاد وسيعي‌ تاثير مي‌گذارد و در حقيقت‌ آينده‌ و گستره‌ بحران را مي‌سازد، بلکه‌ همه‌ در مورد آن‌ قضاوت‌ مي‌کنند. بنابراين، طبيعي‌ است، در مواجهه‌ با بحران اتخاذ تصميمهاي‌ صحيح‌ منوط‌ به‌ دسته‌بندي‌ حقايق‌ و واقعيتها باشد. حياتي‌ترين‌ اقدام‌ در آغاز اين‌ است‌ که‌ بايد به‌سرعت‌ فهميد چه‌ چيزي‌ رخ‌ داده‌ است‌ و چه‌ اقدامي‌ در مقابل‌ آن‌ بايد انجام‌ داد و پس‌ از آن‌ شرايط‌ چگونه‌ خواهد بود. بيش‌ از 90% تصميمات‌ حساس‌ در ساعات‌ اوليه‌ بحران صورت‌ مي‌گيرد و عوامل‌ بسيار متعددي‌ بايد در مورد افراد و مسائل‌ مرتبط‌ در آنِ‌ واحد در نظر گرفته‌ شود. دقيقاً‌ بغرنجي‌ مسئله‌ در اينجا نهفته‌ است، زيرا بخش‌ عظيمي‌ از اين‌ ملاحظات‌ ضروري‌ و همزمان‌ را مي‌توان‌ در پيش‌بيني‌ها و برنامه‌ مديريت‌ بحران قبل‌ از وقوع‌ بحران انجام‌ داد
انواع هوشمندی استراتژیک
پیش‌بینی فناوری به پایش مستمر پیشرفت‌های فناورانه و شرایط آنان می‌پردازد تا بتوان کاربردهای آینده آنان را به‌موقع شناسایی نمود و پتانسیل‌های آن‌ها را ارزیابی کرد. پیش‌بینی فناوری، یک فرآیند سه‌مرحله‌ای است (شناسایی  اعتبارسنجی  انتقال اطلاعات و پیاده‌سازی) که تصمیم‌گیرندگان را در یک چارچوب فناورانه منسجم یاری می‌دهد. در این امر، پیشرفت‌های گسترده فناوری و ابعاد اجتماعی-اقتصادی آنان در نظر گرفته می‌شود اما زیاد به تحلیل جزئیات ‌پرداخته نمی‌شود.
نتایج ارزیابی فناوری از طریق تحلیل پتانسیل‌های اجتماعی اقتصادی و زیست‌محیطی پیشرفت‌های علمی و فناورانه نوین  به تصمیم‌گیری‌‌ها در حوزه فناوری یاری می‌رساند. این امر، شامل تاثیرات و شرایط ساختاری آنان است. غالباً این کار برمبنای تجربیات گذشته پایش فناوری انجام می‌شود. به کمک ارزیابی فناوری  می‌توان به گزینه‌هایی برای بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های ناشی از فناوری‌های نوین دست یافت. ارزیابی فناوری  یا بر یک فناوری خاص متمرکز می‌گردد (فناوری‌مبنا) یا اینکه بر مسایل اجتماعی ناشی از بکارگیری یک فناوری متمرکز می‌شود (مساله‌مبنا).
آینده‌نگاری فناوری بر مفهومی فوق‌العاده گسترده‌تر استوار است  به‌طوریکه در راستای بررسی ابعاد اجتماعی  اقتصادی و زیست‌محیطی فناوری‌های جدید  به گستره وسیعی از مقولات و ذی‌نفعان می‌‌پردازد. فرآیند آن  فوق‌العاده تعاملی و باز است و ماهیتی پایین به بالا دارد تا بتوان خط‌شکنی‌ها را شناسایی کرده و به فرضیاتی دست یافت که ما را در تعیین و تدوین استراتژی یاری دهد. بارها از آینده‌نگاری فناوری در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های سیاستی در سطوح ملی و فراملی استفاده شده است.
با توجه به روند روبه‌رشد دانش‌محوری در اقتصاد  نوآوری‌های ناشی از علوم و فناوری  انتخابی قطعی برای تحقق هدف اجلاس لیزبون مبنی بر تبدیل‌نمودن اتحادیه اروپا به ”رقابتی‌ترین و پویاترین اقتصاد دانش‌بنیان جهان تا سال ۲۰۱۰“ خواهد بود.
اجلاس لیزبون صراحتاً به نیاز ما مبنی بر دستیابی به هوشمندی و آگاهی قابل اطمینانی نسبت به الگوهای نوآوری اشاره می‌کند. قالب‌های جدید دانش و کاربردهای آنان در محصولات و خدمات  توام با فناوری‌های دانشی قدرتمند  اهمیت مدیریت دانش را افزایش داده است.
 
ظهور ابزارها و داده‌ها
امروز شاهد ظهور ابزارها و داده‌های ناآشنای سابق که در هوشمندی نقش دارند، هستیم. به‌علاوه، نیاز روزافزون به شفافیت و مشارکت هر چه ‌بیشتر در تصمیمات دولتی در حوزه علوم و فناوری باعث شکل‌گیری الگوهای نوینی از تصمیم‌گیری در این حوزه شده است. در این‌جا توجه به دو نکته ذیل ضروری است:
اول اینکه دیگر هیچ کانون مرکزی برای نوآوری وجود ندارد. نوآوری در شبکه‌ها و ائتلاف‌ها رخ می‌دهد نه در شرکت‌های مشخص یا آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه. ماهیت توزیع‌شده نوآوری  باعث شکل‌گیری تصویری بسیار پیچیده‌تر و ناپایدارتر در مقایسه با نگرش سنتی به ابداعات و اختراعات موفق شده است.
دوم اینکه  امروز اکثر کاربردهای علوم و فناوری (مرتبط با سیاست‌ها) جامعه گسترده‌تری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر، ما را به جستجو در پی الگوهایی از تحلیل آینده‌ نگرانه وامی‌دارد که قادر به درنظرگرفتن ماهیت تسهیم‌شده نوآوری باشند به‌طوریکه ذی‌نفعان مختلف جامعه بتوانند بر سر مخاطرات و تصمیمات مذاکره نمایند.
این امر  بیشتر خود را از طریق افزایش سوابق ارتباطی ”علوم و حکومت“ در سال‌های اخیر، و تقاضا برای ارتقای سطوح مشارکت و شفافیت در تنظیم فراخوان‌ها و برنامه‌های کلان علوم و فناوری نشان داده است. به‌علاوه این نگرش عمومی تقویت شده است که باید سیاست‌گذاران تقریباً همیشه  قادر به شرح و توضیح و توجیه تصمیمات خود باشند.
در مجموع این روندها باعث افزایش پیچیدگی و عدم‌قطعیت‌ها در مورد تاثیرات علوم و فناوری در جامعه شده است و مخاطراتی را برای تصمیم‌گیرندگان ایجاد کرده است. در نتیجه  این امر باعث دشوارترشدن هرچه‌بیشتر وظیفه سیاست‌گذاران در اتخاذ سیاست‌های نظام‌مند شده است.
با توجه به شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیانِ نوآوری‌محور  سرعت پیشرفت‌های فناوری و نقش آن در جامعه و اقتصاد  دیگر فرصت چندانی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذارد.
این واقعیتی اساسی در حوزه‌های به‌ سرعت ‌در حال ‌پیشرفت است (بالاخص با توجه به خط‌شکنی‌های فناورانه و پیشرفت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی). هوشمندی استراتژیک سیاستی دربردارنده ابزارهایی است که امکان پیش‌بینی خط‌شکنی‌ها را  در قالب کارکردی به‌نام ”هشداردهی به‌موقع“  فراهم می‌کند.
هوشمندی استراتژیک سیاستی، روش‌های متنوعی را برای پاسخگویی به نیازهای سیاست‌گذاری در اختیار می‌گذارد. این تنوع  نشانگر قوت این مفهوم است بطوریکه باعث انعطاف‌پذیری و افزایش استقلال عمل می‌شود. به‌عنوان مثال  پیش‌بینی فناوری مایل به تمرکز بر یک چارچوب فناورانه منسجم و خاص است؛ بنابراین، بیشتر در واحدهای کوچک، مستقل و تخصصی یک سازمان بزرگ‌تر بکار می‌رود. به‌همین جهت ‌ بخش‌ خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی از آن استفاده کرده است.
ارزیابی فناوری معمولاً به یک فناوری خاص یا مسایل ناشی از کاربرد یک فناوری می‌پردازد. مدت مدیدی است که از این ابزار برای پشتیبانی از سیاست‌گذاران (به‌ویژه در سطح مجلس) استفاده می‌گردد. به‌علاوه، بیشتر تجربیات ارزیابی فناوری توسط نهادهای رسمی ملی و منطقه‌ای و در حوزه‌های فناورانه خاص (همچون بهداشت و سلامت) انجام شده است (معمولاً در دانشگاه‌ها). در بعضی موارد  از ارزیابی فناوری برای پاسخگویی به نیازهای دولت در تصمیمات سیاسی استفاده می‌شود.
اما تجربیات آینده‌نگاری فناوری توسط عناصری در سطوح منطقه‌ای و ملی، حتی در سطح کل اروپا، انجام شده است. این تجربیات  بیشتر در قالب طرح‌های ابتکاری خاصی سازماندهی شده و به جای پرداختن به الگوهای

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد گسترش هاي زبان و ادبیات

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت در مورد گسترش هاي زبان و ادبیات

محصول * پاورپوینت در مورد گسترش هاي زبان و ادبیات * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 75 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
گسترش هاي زبان و ادبيات
زبان ها و ادبیات ایرانی: ردهPIR
معرفی رده
در رده P، PK به زبان ها و ادبیات هند و ایرانی و شماره هایPK6001-PK6996 به زبان و ادبیات ایرانی اختصاص دارد. از آن جا که این تعداد شماره برای مبحث گسترده و غنی زبان ها و ادبیات ایرانی کافی نیست، لذا مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با مشورت کتابخانه کنگره حروف PIR را برای زبان ها و ادبیات ایرانی برگزیده است تا به این ترتیب امکان گسترش از 1 تا 9999 شماره وجود داشته باشد. در این میان، برای حفظ اصل گسترش پذیری از بعضی از شماره ها استفاده نشده است تا چنان چه نیازی به گسترش باشد، بتوان از آن ها استفاده کرد.
رده PIR: زبان ها و ادبیات ایرانی، نخستين بار در سال 1371 انتشار یافت. در بازبینی های انجام شده در این رده، برخی تغییرات بنیادی در آن اعمال شده است که همگی در ویرایش سوم که در سال 1385 انتشار یافت درج شده است.
در این رده، چارچوب کلی تنظیم فرعی مطالب ادبیات یک کشور در نظام رده بندی کتابخانه کنگره که عبارت است از تاریخ و نقد، مجموعه ها، نویسندگان انفرادی و ادبیات محلی حفظ شده و جزئیات ویژگی های تاریخی، ادبی و زبانی و آثار موجود در زبان فارسی نیز در نظر گرفته شده است؛ از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دانلود + ادامه مطلب

گسترش و تجمع توده خشک گندم ARS تحت فشار 11 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

گسترش و تجمع توده خشک گندم ARS تحت فشار 11 ص

محصول * گسترش و تجمع توده خشک گندم ARS تحت فشار 11 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
گسترش و تجمع توده خشک گندم ARS تحت فشار
خلاصه: تیلرها، ساختارهای مهمی برای گندم می باشند برای اینکه آنها در افزایش تعداد خوشه ها در هر ناحیه تاثیر دارند و محصول دانه افزایش می یابد . فشارها در طول رشد گیاه تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی محصول تیلر دارا می باشد . سه آزمایش برای ارزیابی تاثیرات فشارها انجام شده است که ناهمواری عا در عمق بذر پاپشی ، برگ زدایی و تفاوتهای درPH خاک برروی کشت تیلر و تجمع توده خشک کشت گندم تاثیر دارند. آزمایشات در لاگس ، جنوب برزیل در طول فصول رشد زمستانی از سال 2000تا2001 انجام شده اند . آزمایشات در جعبه های مربع شکل و تحت شرایط طبیعی نور و آبیاری« آبرسانی» انجام شده است.
در اولین آزمایش ،پنج نوع بذر پاشی عمیق با نشان دادن سیستم های گوناگون ناهموار در برآمدگی ساقه گیاه کشت embrapa16 آزمایش شده بودند ، در آزمایش دوم ، دو کشت گندم(brs177وbrs179) برای چهار نوع برگ زدایی اصلی ساقه ارائه شده است. سومین آزمایش تاثیرات سه سطح بهبود خاصیت اسیدی خاک بر روی الگوی کشت fundacep29 بررسی کرده است . ناهمواری در عمق بذر پاشی ، تناوب جفت دانه ها در عمق 3سانتی و 5سانتی کشت دیگر و تجمع توده خشک را کاهش می دهد.
مقدمه
کشت تیلر و ماندگاری کشت گندم کمتر تحت شرایط زمین می باشد.(آلوز2000) فقط محصولات بیشتر داده ها در خرمن بیشتر از 300 خوشه m تولید می کنند. برعکس یافتن مزارع گندم با بیشتر از 600 خوشه m در ایالت متحده معمول می باشد .(گوس1999) این تعداد توانایی پایین کشت گندم برزیل را تایید می کند یا اینکه شرایط متداول محیطی در جنوب برزیل برای کشاورز مطلوب نمی باشد .
پذیرش کشت کننده، کشت و ماندگاری به شدت رقابت میان گیاهان در محیط بستگی دارد . آزمایشات توسط آلوز(2000) و آلمیرا(2000) انجام شده است . پذیرش تیلر و کشت می تواند خیلی زود در آنتوژنی (درون ژنی) محصول بین کشت دوم و سطح چهارم اتفاق افد . حتی در برآمدگی ساقه گیاه ممکن است محصول کشاورز ، ماندگاری و تاثیر بازده محصول افزایش یابد.
اهمیت یکنواختی در رشد گیاه به اسقرار رقابت و نتیجه آن به برتری اپیکال (apical) مربوط می باشد.
(مرتو1999) برتری اپیکال با مقداری برتابشی نور خورشید و با رابطه بین نور قرمز(R) و نور قرمز- دور (FR) در سایه تحت تاثیر می باشد . (بالار 1987). هردو فاکتور ممکن است در پذیرش کشت کننده و
ماندگاری خودداری کند (جلو گیری کند) و به کشت بستگی دارد . (راج کن واس وانتون2001) سطح رقابت در محیط بین پذیرش تیلر و کشت خارجی همچنین می تواند با سطح برگ گیاه تحت تاثیر قرار گیرد و کاهش در سطح فعال فتونشر ممکن است کربوهیدرات قابل دسترس برای حفظ محصول کشاورز را محدود می کند . آلوز(2000) با مجزا کردن گندم ، جو دوسر گیاه جو متوجه شده است که بریدن یکی ازاولین چهاربرگ ساقه اصلی با پذیرش کشت کننده مداخله نمی کند و نشان می دهد که کاهش سطح برگ با کشت کردن در محیط پایین رقابتی محدود نبوده است. تاثیر برگ زدایی برروی محصول کشت کننده احتمالا در محیط با plm 300 متفاوت خواهد بود. در جائیکه سطح رقابت بیشتر می باشد همزمانی بین ساقه اصلی و میزان رشد کشت کننده شرایط اساسی برای ماندگاری کشت کننده می باشد (وبتو1994) ساقه اصلی و کشت کننده ها میزان یکسانی از رشد را تحت شرایط مطلوب را ارائه می دهند .(ماسل 1985) خاکهای اسیدی و مسموم به آلومینیوم دو فاکتوری هستند که رشد ریشه و جذب محدود مواد غذایی را کنترل می کنند. (ارنانی202). محدودیتهای کاشتن به PH پایین خاک تحمیل می شود و ممکن است غیر همزمانی بین ساقه اصلی و میزان تجمع توده خشک کشت کننده افزایش یابد ، که به بازداری (فرونشانی) کشت کننده منجر می شود.
ناهمواری در عمق بذر پاشی، خاکهای اسیدی و افزایش سطح برگ منجر به این می شوند که حشرات به گندم در حال رشد در برزیل فشار وارد کنند . اهمیت هر یک از این فشارها برروی محصول کشت کننده برای دستیابی به شرایط مزرعه مشکل می باشد ، برای اینکه آنها غالبا با متغیرهای کنترل نشده دیگر به صورت به صورت متقابل عمل می کنند . هدف از ارزیابی این کار این است که تحت شرایط کنترل شده محیطی ، تاثیرات مجزا شده از فشارها با متغیرها در عمق بذر پاشی، برگ زدایی و تفاوت ها در PH خاک برروی کشت، کشت کننده و تجمع توده خشک، کشت گندم نتیجه می شود.
مواد و روش ها
این سه آزمایش در لاگس ، se ، برزیل ( s30ُ ُ2752 و wُ ُ20 ُ18 50) در طول فصول رویش از سال2000و2001 انجام شده بودند.آزمایشات در جعبه های مربع به عرض m2/1 و ارتفاعcm30 تحت شرایط طبیعی نوردهی وبا آبیاری اجرا شده بودند ، جعبه ها با خاک haplumbrept وبا PH = 0/6 پر شده بودند، در جائیکه PH خاک بر طبق هر عملکردی تعیین شده بود.
n وp وk بر طبق توصیه های کامیسائو برزیلی انجام شده بود(1995).
هر جعبه شش ردیف بذر افشانی شده بود که از شمال به جنوب تطبیق داده شده بود .دو ردیف خارجی کناره ها بودند. چهارردیف مرکزی جواب متقابل عملکرد را تشکیل می دادند. (آزمایشات 1و2). در آزمایش 3 همه جعبه به عنوان جواب متقابل، جایگذاری 3 جواب متقابل در هر عملکرد مورد توجه قرار گرفته بودند، بذر های بیش- جوانه- زده ، وقتی که ریشه اولیه زایشی از بذر بیرون آمده بود ، در جعبه ها کاشته شده بودند . فاصله بین دو گیاه مجاور در ردیف در آزمایش 1، 5/1 سانت بوده است.
در آزمایش 2و3 فاصله گیاهان 7/1سانت بوده است.در هر سه آزمایش فضای ردیف 20 سانت بوده است. در آزمایش 1 بذر افشانی برروی 01/26/5 کشت16embrapa استفاده شده انجام شد و 5 عمق بذر افشانی را ارزیابی کرده است . طرح کامل آزمایش تصادفی مورد استفاده قرار گرفته بود. آزمایش ادامه عملکردها: یکنواختی عمق بذر افشانی 3 سانت؛ نا برابری(ناهمواری) عمق بذر افشانی ، قرار دادن دانه ها به طور متناوب در عمق 3سانتی و 4سانتی ، ناهمواری عمق بذر افشانی، قرار دادن دانه ها به طور متناوب در عمق 3سانتی و 5سانتی ، ناهمواری عمق بذر افشانی ، قرار دادن جفت های بذر در عمق مشابه (دو دانه در 3 سانت ، بعد 2تا در 4 سانت قرار گرفته است.) پانزده گیاه در هر 33 روز بعد از بذر افشانی برداشت شده بودند، یعنی وقتیکه آنها در مرحله 1/5 نمودار haun بوده اند. اندازه گیری های بعدی انجام شده بودند :

دانلود + ادامه مطلب

استراتژي هوشمند

دسته بندی: علوم انسانی

استراتژي هوشمند

محصول * استراتژي هوشمند * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
‌پيچيدگي‌ فزاينده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگي‌ چند جانبه‌ صنايع، زمينه‌ مساعدي‌ براي‌ رشد کمي‌ و کيفي‌ فرصتها و تهديدات‌ محيط، فراهم‌ ساخته‌ است. چنانچه‌ از يک‌ سو رشد وتوسعه‌ تکنولوژي‌ انسان‌ را در جدال‌ با رخدادهاي‌ طبيعي‌ قدرتمند ساخته‌ و از سويي‌ ديگر پيچيدگي‌ و ارتباط‌ تنگاتنگ‌ صنايع‌ سبب‌ بروز معضلات‌ همه‌ جانبه‌ در رخدادهاي‌ ظاهراً‌ واحد شده‌ است. مقايسه‌ قطع‌ برق‌ يک‌ روستا با مورد مشابه‌ در يکي‌ از شهرهاي‌ بزرگ‌ جهان‌ به‌خوبي‌ نشانگر درجه‌ آسيب‌پذيري‌ جوامع‌ پيشرفته‌ است. مقايسه‌ فوق‌ قبل‌ از اينکه‌ مقايسه‌ دونوع‌ جامعه‌ باشد، نشانگر گسترش‌ دامنه‌ هرنوع‌ بحران در جوامع‌ پيچيده‌ است
وظيفه‌ مديريت‌ بحران اتخاذ تصميمات‌ موثر براساس‌ اطلاعات‌ صحيح‌ درجهت‌ کاهش‌ خسارات‌ و کنترل‌ سريع‌ بحران است.
بايد در تمام‌ برنامه‌ريزيهاي‌ بحران جايي‌ را براي‌ موقعيتهاي‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ درنظر گرفت.
بحران عبارت‌ است‌ از وضعيتي‌ که‌ نظم‌ سيستم‌ اصلي‌ يا قسمتهايي‌ از آن‌ را مختل‌ کرده‌ و پايداري‌ آن‌ را برهم‌ زند.
غافلگيري‌ اولين‌ عامل‌ مخرب‌ در بحرانهاست.
تصميم‌گيريهاي‌ مهم‌ همواره‌ از ضروريات‌ بحران در لحظات‌ اول‌ است.
اتخاذ تصميمهاي‌ درست‌ به‌هنگام‌ بروز بحران به‌ دسته‌بندي‌ و اقعيتها بستگي‌ دارد.
بحران چيزي‌ جز تجلي‌ برخورد تمام‌ عواملي‌ که‌ يک‌ مرتبه‌ از حالت‌ نظم‌ به‌ حالت‌ بي‌نظمي‌ درآمده، نيست.
هيچ‌ بحراني‌ شبيه‌ ديگري‌ نيست‌ و درک‌ تشابهات‌ کليدي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ به‌منظور رويارويي‌ با آن‌ و تخفيف‌ اثرات‌ سوء بسيار ضروري‌ است.
دولتها و شرکتها به‌ شناخت‌ روشهاي‌ برخورد با تغييرات‌ ناگهاني‌ روي‌ آورده‌اند و مديريت‌ بحران بخشي‌ از تمام‌ برنامه‌هاي‌ استراتژيک‌ آنها شده‌ است
‌بايد توجه‌ کرد تصميم‌گيريهاي‌ مهم‌ و عمده‌ همواره‌ از ضروريات‌ بحران در لحظات‌ اول‌ است. تصميماتي‌ که‌ نه‌تنها در ابعاد وسيعي‌ تاثير مي‌گذارد و در حقيقت‌ آينده‌ و گستره‌ بحران را مي‌سازد، بلکه‌ همه‌ در مورد آن‌ قضاوت‌ مي‌کنند. بنابراين، طبيعي‌ است، در مواجهه‌ با بحران اتخاذ تصميمهاي‌ صحيح‌ منوط‌ به‌ دسته‌بندي‌ حقايق‌ و واقعيتها باشد. حياتي‌ترين‌ اقدام‌ در آغاز اين‌ است‌ که‌ بايد به‌سرعت‌ فهميد چه‌ چيزي‌ رخ‌ داده‌ است‌ و چه‌ اقدامي‌ در مقابل‌ آن‌ بايد انجام‌ داد و پس‌ از آن‌ شرايط‌ چگونه‌ خواهد بود. بيش‌ از 90% تصميمات‌ حساس‌ در ساعات‌ اوليه‌ بحران صورت‌ مي‌گيرد و عوامل‌ بسيار متعددي‌ بايد در مورد افراد و مسائل‌ مرتبط‌ در آنِ‌ واحد در نظر گرفته‌ شود. دقيقاً‌ بغرنجي‌ مسئله‌ در اينجا نهفته‌ است، زيرا بخش‌ عظيمي‌ از اين‌ ملاحظات‌ ضروري‌ و همزمان‌ را مي‌توان‌ در پيش‌بيني‌ها و برنامه‌ مديريت‌ بحران قبل‌ از وقوع‌ بحران انجام‌ داد
انواع هوشمندی استراتژیک
پیش‌بینی فناوری به پایش مستمر پیشرفت‌های فناورانه و شرایط آنان می‌پردازد تا بتوان کاربردهای آینده آنان را به‌موقع شناسایی نمود و پتانسیل‌های آن‌ها را ارزیابی کرد. پیش‌بینی فناوری، یک فرآیند سه‌مرحله‌ای است (شناسایی  اعتبارسنجی  انتقال اطلاعات و پیاده‌سازی) که تصمیم‌گیرندگان را در یک چارچوب فناورانه منسجم یاری می‌دهد. در این امر، پیشرفت‌های گسترده فناوری و ابعاد اجتماعی-اقتصادی آنان در نظر گرفته می‌شود اما زیاد به تحلیل جزئیات ‌پرداخته نمی‌شود.
نتایج ارزیابی فناوری از طریق تحلیل پتانسیل‌های اجتماعی اقتصادی و زیست‌محیطی پیشرفت‌های علمی و فناورانه نوین  به تصمیم‌گیری‌‌ها در حوزه فناوری یاری می‌رساند. این امر، شامل تاثیرات و شرایط ساختاری آنان است. غالباً این کار برمبنای تجربیات گذشته پایش فناوری انجام می‌شود. به کمک ارزیابی فناوری  می‌توان به گزینه‌هایی برای بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های ناشی از فناوری‌های نوین دست یافت. ارزیابی فناوری  یا بر یک فناوری خاص متمرکز می‌گردد (فناوری‌مبنا) یا اینکه بر مسایل اجتماعی ناشی از بکارگیری یک فناوری متمرکز می‌شود (مساله‌مبنا).
آینده‌نگاری فناوری بر مفهومی فوق‌العاده گسترده‌تر استوار است  به‌طوریکه در راستای بررسی ابعاد اجتماعی  اقتصادی و زیست‌محیطی فناوری‌های جدید  به گستره وسیعی از مقولات و ذی‌نفعان می‌‌پردازد. فرآیند آن  فوق‌العاده تعاملی و باز است و ماهیتی پایین به بالا دارد تا بتوان خط‌شکنی‌ها را شناسایی کرده و به فرضیاتی دست یافت که ما را در تعیین و تدوین استراتژی یاری دهد. بارها از آینده‌نگاری فناوری در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های سیاستی در سطوح ملی و فراملی استفاده شده است.
با توجه به روند روبه‌رشد دانش‌محوری در اقتصاد  نوآوری‌های ناشی از علوم و فناوری  انتخابی قطعی برای تحقق هدف اجلاس لیزبون مبنی بر تبدیل‌نمودن اتحادیه اروپا به ”رقابتی‌ترین و پویاترین اقتصاد دانش‌بنیان جهان تا سال ۲۰۱۰“ خواهد بود.
اجلاس لیزبون صراحتاً به نیاز ما مبنی بر دستیابی به هوشمندی و آگاهی قابل اطمینانی نسبت به الگوهای نوآوری اشاره می‌کند. قالب‌های جدید دانش و کاربردهای آنان در محصولات و خدمات  توام با فناوری‌های دانشی قدرتمند  اهمیت مدیریت دانش را افزایش داده است.
 
ظهور ابزارها و داده‌ها
امروز شاهد ظهور ابزارها و داده‌های ناآشنای سابق که در هوشمندی نقش دارند، هستیم. به‌علاوه، نیاز روزافزون به شفافیت و مشارکت هر چه ‌بیشتر در تصمیمات دولتی در حوزه علوم و فناوری باعث شکل‌گیری الگوهای نوینی از تصمیم‌گیری در این حوزه شده است. در این‌جا توجه به دو نکته ذیل ضروری است:
اول اینکه دیگر هیچ کانون مرکزی برای نوآوری وجود ندارد. نوآوری در شبکه‌ها و ائتلاف‌ها رخ می‌دهد نه در شرکت‌های مشخص یا آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه. ماهیت توزیع‌شده نوآوری  باعث شکل‌گیری تصویری بسیار پیچیده‌تر و ناپایدارتر در مقایسه با نگرش سنتی به ابداعات و اختراعات موفق شده است.
دوم اینکه  امروز اکثر کاربردهای علوم و فناوری (مرتبط با سیاست‌ها) جامعه گسترده‌تری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر، ما را به جستجو در پی الگوهایی از تحلیل آینده‌ نگرانه وامی‌دارد که قادر به درنظرگرفتن ماهیت تسهیم‌شده نوآوری باشند به‌طوریکه ذی‌نفعان مختلف جامعه بتوانند بر سر مخاطرات و تصمیمات مذاکره نمایند.
این امر  بیشتر خود را از طریق افزایش سوابق ارتباطی ”علوم و حکومت“ در سال‌های اخیر، و تقاضا برای ارتقای سطوح مشارکت و شفافیت در تنظیم فراخوان‌ها و برنامه‌های کلان علوم و فناوری نشان داده است. به‌علاوه این نگرش عمومی تقویت شده است که باید سیاست‌گذاران تقریباً همیشه  قادر به شرح و توضیح و توجیه تصمیمات خود باشند.
در مجموع این روندها باعث افزایش پیچیدگی و عدم‌قطعیت‌ها در مورد تاثیرات علوم و فناوری در جامعه شده است و مخاطراتی را برای تصمیم‌گیرندگان ایجاد کرده است. در نتیجه  این امر باعث دشوارترشدن هرچه‌بیشتر وظیفه سیاست‌گذاران در اتخاذ سیاست‌های نظام‌مند شده است.
با توجه به شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیانِ نوآوری‌محور  سرعت پیشرفت‌های فناوری و نقش آن در جامعه و اقتصاد  دیگر فرصت چندانی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذارد.
این واقعیتی اساسی در حوزه‌های به‌ سرعت ‌در حال ‌پیشرفت است (بالاخص با توجه به خط‌شکنی‌های فناورانه و پیشرفت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی). هوشمندی استراتژیک سیاستی دربردارنده ابزارهایی است که امکان پیش‌بینی خط‌شکنی‌ها را  در قالب کارکردی به‌نام ”هشداردهی به‌موقع“  فراهم می‌کند.
هوشمندی استراتژیک سیاستی، روش‌های متنوعی را برای پاسخگویی به نیازهای سیاست‌گذاری در اختیار می‌گذارد. این تنوع  نشانگر قوت این مفهوم است بطوریکه باعث انعطاف‌پذیری و افزایش استقلال عمل می‌شود. به‌عنوان مثال  پیش‌بینی فناوری مایل به تمرکز بر یک چارچوب فناورانه منسجم و خاص است؛ بنابراین، بیشتر در واحدهای کوچک، مستقل و تخصصی یک سازمان بزرگ‌تر بکار می‌رود. به‌همین جهت ‌ بخش‌ خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی از آن استفاده کرده است.
ارزیابی فناوری معمولاً به یک فناوری خاص یا مسایل ناشی از کاربرد یک فناوری می‌پردازد. مدت مدیدی است که از این ابزار برای پشتیبانی از سیاست‌گذاران (به‌ویژه در سطح مجلس) استفاده می‌گردد. به‌علاوه، بیشتر تجربیات ارزیابی فناوری توسط نهادهای رسمی ملی و منطقه‌ای و در حوزه‌های فناورانه خاص (همچون بهداشت و سلامت) انجام شده است (معمولاً در دانشگاه‌ها). در بعضی موارد  از ارزیابی فناوری برای پاسخگویی به نیازهای دولت در تصمیمات سیاسی استفاده می‌شود.
اما تجربیات آینده‌نگاری فناوری توسط عناصری در سطوح منطقه‌ای و ملی، حتی در سطح کل اروپا، انجام شده است. این تجربیات  بیشتر در قالب طرح‌های ابتکاری خاصی سازماندهی شده و به جای پرداختن به الگوهای

دانلود + ادامه مطلب

مقاله اورانيوم

دسته بندی: علوم پایه

مقاله اورانيوم

محصول * مقاله اورانيوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 155
 
پراکندگي و گسترش کاني‌ها در پوسته زمين تصادفي نيست و مشخصاً توسط عوامل زمين شناسي فيزيکو شيميايي و ترموديناميکي کنترل شده‌اند. بدين ترتيب زمين شناسان با استفاده از دانسته‌هاي خود راجع به اين عوامل و نقش تعيين کننده آنها در متمرکز ساختن عناصر در نواحي مختلف و پديده‌هاي زمين شناسي در گذشته و حال و رابطه آنها با هر عامل قادرند با سعي و تلاش و تجزبه و تحليل داده‌هاي خود مناطق مستعد و داراي پتانسيل‌هاي معدني را شناسايي کنند و يک الگوي منسجم و کارآيي در اختيار مهندسان اکتشاف معدن قرار دهند.
فهرست مطالب
مقدمه :
فصل اول : شناخت اورانيوم
پيشينه اورانيوم
2-1- مواد راديو اکتيو
3-1- شناخت اوليه اورانيوم
4-1- پيشينه اورانيوم در ايران
5-1- آنومالي‌هاي راديواکتيويته ايران
6-1- اورانيوم و انواع ترکيبات آن با اکسيژن
1-6-1- اوراناتها و اورانيل‌ها
7-1- بررسي راديو اکتيويته اورانيوم
1-7-1- اشعه آلفا
2-7-1- بتا
3-7-1- گاما
4-7-1- نوترون
8-1- ايزوتوپ‌هاي اورانيوم
9-1- کاني‌هاي مهم حاوي اورانيوم
1-9-1- مهمترين کاني‌هاي اورانيوم‌دار اوليه
2-9-1- مهمترين کاني‌هاي اورانيوم‌دار ثانويه
10-1- محيط هاي کاني سازي اورانيوم
فصل دوم : ژئوشيمي ، دخاير و کانسارهاي اورانيوم
1-2- ژئوشيمي اورانيوم
1-1-2- ژئوشيمي اورانيوم در محيط‌هاي ثانويه
2-1-2- ژئوشيمي رسوبات روخانه‌اي
3-1-2- ژئوشيمي خاک
4-1-2- امانومتري
5-1-2- بيوژئوشيمي
6-1-2- آنومالي چيست
2-2- ذخاير اورانيوم
1-2-2- منشاء ذخاير رسوبي اورانيوم
2-2-2- شرائط محيطهاي رسوبي براي تشکيل اورانيوم
3-2-2- ژنزومنشاء اورانيوم
4-2-2- ذخاير اورانيوم اوليه
5-2-2- ذخاير اورانيوم ثانويه
6-2-2- ذخاير اورانيوم نوع سوم.
3-2- کانسارهاي اورانيوم
فصل سوم : روشهاي اکتشاف اورانيوم
1-3- خصوصيات ژنتيکي بعضي ذخاير اورانيوم
2-3- سنگهاي مزبان رسوبي
3-3- ذخاير تخت
4-3- ذخاير جبهه غلتکي
5-3- روش هاي ژئوفيزيکي
6-3- روش‌هاي هوابرد
7-3- نقشه بردارهاي INPUT
8-3- ذخاير ماسه سنگي
1-8-3- کانالهاي قديمي
2-8-3- حوزه‌هاي فرسائي تکونيکي
3-8-3- فرو افتادگي‌هاي تکونيکي
4-8-3- حوزه‌هاي حاشيه‌اي
5-8-3- حوزه‌هاي بين کوهستان و شبه کوهستاني
9-3- تحليل حوزه‌هاي ايران
1-9-3- خصوصيات حوزه‌هاي رسوبي ايران
2-9-3- حوزه‌هاي رسوبي پالئوزوئيک
3-9-3- حوزه‌هاي رسوبي فروزوئيک
4-9-3- حوزه‌هاي رسوبي ترشيري و جوانتر
10-3- محيط‌ها و منابع مناسب براي اکتشاف اورانيوم در ايران
11-3- نتايج کلي براي برنامه ريزي اکتشاف
فصل چهارم : فرآوري اورانيوم
1-4- کانه آرايي کانسنگ اورانيوم
2-4- پيش تغليظ
1-2-4- سنگ جوري راديو متريک
2-2-4- روشهاي ثقلي
3-2-4- واسطه سنگين
4-2-4- جداسازي قابليت مغناطيسي
5-2-4- فلوتاسيون
6-2-4- تشويه
3-4- سنگ شکني
4-4- آسيا کردن
5-4- فروشوئي
فصل پنجم : مصارف و بازار جهاني اورانيوم
1-5- تغييرات قيمت اکسيد اورانيوم در سالهاي 98-1985
2-5- تغييرات قيمت هگزا فلئور اورانيوم در سالهاي 98-1985
3-5- پيش بيني قيمت آتي اورانيوم
4-5- خلاصه و نتيجه گيري
5-5- مروري بر عرضه و تقاضاي اورانيوم در جهان
6-5- کشورهاي توليد کننده اورانيوم
7-5- کاربردهاي اورانيوم
1-7-5- استفاده از اورانيوم براي انرژي هسته‌اي
2-7-5- بمب اتمي
3-7-5- سانتريفور گاز
4-7-5- تلاشي کنترل شده در انرژي هسته‌اي
8-5- مزاياي سوخت هسته اي
منابع و مأخذ
مقدمه :
پراکندگي و گسترش کاني‌ها در پوسته زمين تصادفي نيست و مشخصاً توسط عوامل زمين شناسي فيزيکو شيميايي و ترموديناميکي کنترل شده‌اند. بدين ترتيب زمين شناسان با استفاده از دانسته‌هاي خود راجع به اين عوامل و نقش تعيين کننده آنها در متمرکز ساختن عناصر در نواحي مختلف و پديده‌هاي زمين شناسي در

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي 22 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي 22 ص

محصول * تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي 22 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
گسترش مديريت کشاورزي:
مديران کارهاي زيادي انجام مي‌دهند. آنها مسئو.ل بسيار ي چيزها هستند وآنها مسئولند مطمئن شوند که تجارت و سازماندهي چيزي را انجام مي‌دهد که انتظار مي‌رود انجام دهد. شغل يک مدير تجاري، مي‌تواند بعنوان هنر يا علم مشخص شود که ايده‌ها و روش‌ها و منابع را براي توليد و عرضه يک محصول به صورت سود آوري، ترکيب مي‌نمايد. اين ديدگاه اهداف تجارت را به سود آوري محدود مي‌نمايد، اما هدف ديگر تنها در حد قانون هستند. ديگر اهداف شامل افزايش سرمايه، اجتناب از بدهي، کاهش خواسته‌هاي کارگران، داشتن دوره‌هاي خانوادگي، بهبود محيط، و مشارکت در جمع مي‌باشد. اين اهداف و اهداف ديگر نشان مي‌دهد که شغل يک مدير مي‌تواند بعنوان متخصص، هدايت و کنترل منابع محدود براي کسب اهداف با بازده ثابت، توصيف شود. اين توصيف همچنين نشان مي‌دهد که پول، زمين، کارگر و ديگر منابع هميشه محدود هستند. در اين ديد کلي، کشاورز با ديگر ميران تفاوتي ندارد، پس اجازه دهيد که کشاورز را مدير کشاورزي بنمايم.
آنها شغلي پيچيده در جهاني پيچيده دارند. کتاب دايره المعارف اينسايکلوپد يتايي بريتانيکا (Encyclopedia Britannica) مي‌گويد که مديريت کشاورزي «تصميم گيري و اجراي تصميم است که در سازماندهي عملکرد زمين کشاورزي براي حداقل سود و محصول دخيل است» اين کتاب همچنين مي‌گويد که« کشاورزان منابع را تحت کنترل خود و به روش‌هايي مديريت مي‌کنند تا بيشترين حد ممکن از تصميمات و عملکرد خود رضايت کسب نمايند.» من معتقدم که اين تعريف، تعريف مناسب تري براي آنچه که مديران کشاورزي و خانواده اي آنها در تلاشند که در محيط امروز انجام دهند مي‌باشد. يک ليست از فعاليت‌هاي يک مدير و وظايف وي نگاه اجمالي و نظري کلي را به گستره مديريت فراهم مي‌سازد (شکل 1-1) يک مدير کشاورزي نياز دارد تا اطلاعات از علوم زيست شناسي فيزيکي و اجتماعي کامل و ترکيب نمايد. يک مدير کشاورزي بايد؛ منابع را به دست آورد، سرپرستي کند و کنترل نمايد که اين منابع شامل منابع مالي، فيزيکي و انساني مي‌باشد. بسته به نوع کشاورزي، يک مدير کشاورزي بايد موضوعات مختلف و متفاوت شامل ساختار خاک، ميکروبيولوژي خاک و حشرات و علف‌هاي هرز، بيماري‌هاي گياهان و جانوران، اکولوژي، ماشين آلات مديريت، اقتصاد، مديريت مالي، بازارهاي تغذيه بين المللي، رهبري روانشاسي انساني، سازماندهي تجاري، قانون تجارت، ارتباطات و مشارکت باشد. شکل 1-1 نمونه اي از فعاليت‌هاي مديريتي است که در کتاب مديريت کشاورزي چه انجام مي‌دهد. آمده است. (1989 کتاب سال کشاورزي، مديريت کشاورزي، اداره کشاورزي ايالت متحده امريکا R.A ميليگان و B.F استانتون.بسياري از افراد و مسئوليت‌ها، اهداف چند گانه دارند. براي کشاورزان، اهداف چند گاه دليل اين قسمت از حقيقت هستند که، کشاورزي اغلب هم يک فعاليت توليدي و هم يک فعاليت مصرفي است، که زندگي و کار به طور نزديکي در هم تنيده شده اند. برخي اهداف مي‌تواند با يکديگر بدست آيند و برخي ديگر ممکن است با ديگري مغايرت داشته باشد، اهداف همچنين مي‌تواند داخل ديگر اهداف، جاي بگيرند. مثلا، شخصي ممکن است بخواهد در آمد خود را در محدوديت‌هاي زماني براي خانواده به حداکثر برساند و محيط را حفظ کند. اهداف همچنين ممکن است بعنوان رضايتمندي و نه به حداکثر رساندن بيان شود. افراد ممکن است براي مثال گزينه‌هايي را براي اقناع نيازهاي مادي و به حداکثر رساندن ارزش خاص، انتخاب کنند. بسياري از افراد اهداف درآمدي خود را با مشارکت وابسته به محيط خود و فعاليت‌هاي خانوادگي و باروهاي ديني و اخلاقياشان در تمامي هتميماتشان، هماهنگ و متناسب مي‌نمايند.هماهنگ کردن اهداف ممکن است هميشه بدون بي حرمتي به برخي، اصول اساسي ديني و سپس يک موازنه شخصي بين گفته، درآمد و زمان اشتراک انجام پذيري نباشد. مطمئنا، وزن‌ها و اهميت‌هاي متفاوت، اهداف متفاوت معرفي مي‌نمايد و بنابراين تناسبات، منبع، کشمکش‌هاي بسياري در خانواده و تيم‌هاي مديريت هستند. بنابراين مهارت‌هاي حل کشمکش هم مورد نياز است. بدين علت که مهارت‌ها و دانش مورد نياز بسيار گسترده هستند، مشاوران و راهنمايان در دسترس هستند. بنابراين يک مدير نياز ندارد که در تمامي زمينه‌ها، متخصص باشد. در حقيقت، يک شخص نيازي ندارد براي داشتن زمين خود، يک مدير کشاورزي باشد، بسياري از صاحبان زمين مديران کشاورزي حرفه اي براي مديريت زمين‌هاي کشاورزي خود استخدام مي‌کنند. اين متن مقدمه اي در مورد مهارت‌هايي است که تمامي اين دانش را که به مديريت درکار کشاورزي مربوط مي‌شود، در بر دارد.
محیط کشاورزي:
مديريت کشاورزي يک وظيفه پيچيده. و ضروري است. حرفه کشاورزي با ترديد‌ها، الزمات، و تغييرات موقعيتي در محيطي نامساعد احاطه شده است. اين محيط مي‌تواند اينگونه توصيف شود که چهار مولفه اصلي دارد.: منابع، بازار خريد و فروش، روش سازمان‌ها، تکنولوژي
منابع:
منابع در دسترس يک کشاورز، کشاورزي را معني مي‌دهد. منابع شامل زمين، کارگر، سرمايه (مانند ماشين آلات، ساختمان‌ها، دام، و تجهيزات)، و مهارت‌هاي مديريت بعلاوه، اعتبار قابل حصول و آب و هوا و شرايط جوي کشاورزي مي‌باشد. منابع اطلاعاتي هم قسمتي از منابع کشاورزي است. منابع اطلاعات شامل، مجلات بولتن‌هاي جزي، کلوپ‌هاي خريد و فروش، مشاوران، خدمات مديريتي کارمندان تروريج و ديگر مشاوران و شبکه وسيع جهاني (اينترنتي) مي‌باشد. توانايي ابتکار شخصي يک کشاورز خود يک منبع بسيار مهم است. شايد اولين منبع تا سرمايه که بايد ليست شود خود شما و مهارت‌ها و دانشي است که شما داريد.
خريد وفروش (بازار):
بازارها محل‌هايي هستند که در آن محصولات و توليدات خريد و فروش مي‌شوند. بازار محلي است که در آن قيمت کشف مي‌گردد. اگر چه بازارهاي کشاورزي بسته به کالا تا حدودي داراي نظم است اما قيمت‌ها مشخص و شناخته شده نيست. قيمت‌ها از طريق توليد کنندگان، تهيه کنندگان خريداران، فروشندگان و مشتريان هنگامي که با يکديگر صحبت مي‌کنند، اطلاعات رد و بدل مي‌کنند مشخص مي‌شود و براي آن زمان و آن مکان خاص قيمت‌ها پرداخته مي‌شود. اين بازيگران باهم نزديکي اندازه، مسطح قيمت بازار را تعيين مي‌نمايند. رقابت همسايگان، ديگر کشورها ديگر منابع غذايي و ديگر محصولات مي‌تواند بر ارزش منابع کشاورزان در نتيجه بر انتخاب مديرانه تاثير مي‌گذارد.
سازمان‌ها:
سازمان‌هاي بسياري بر انتخاب‌هاي يک کشاورز تاثير مي‌گذارند. دولت فدرال با سياست‌ها قوانين اغلب بعنوان بزرگترين سازمان شناخته مي‌شود که بر کشاورزان تاثير مي‌گذارد. اگر چه دولت‌هاي ايالتي و محلي و ساست‌ها و قوانين آنها هم بر اعتبار، استفاده زمين، قرار دادها تاثير مي‌گذارد و بسيار از قسمتهاي ديگر زندگي تجاري هم کشاورزان با ميزان زيادي تحت تاثير قرار مي‌دهند قوانين محيطي، محدوديت‌هاي سازماني مانند گروهايي جمعي، کلسياها، حتي کافي شاپ‌ها برگزينه‌هاي بررسي شده و نهايتا انتخاب شده تاثير مي‌گذارند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی

دسته بندی: علوم پزشکی

تحقیق درباره بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی

محصول * تحقیق درباره بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
 
عنوان:
بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی
Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
عنوان مکرری: بیماری های پری اپيكال و عفونت های دندانی
عنوان: بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی
چکیده
مقدمه: بیماری های پری اپيكال دندانی، نتیجه نهایی پولپیت های درمان نشده یا نقصان درمان های ریشه هستند که به طور کلی همه آنها را ضایعات پری اپيكال می نامند. پولپیت های دندانی نیز نتیجه نهایی پوسیدگی های دندانی پیشرفته یا تروماهای شدید دندانی که پالپ را درگیر نموده اند، می باشند. گسترش عفونت های دندانی به بافت های مجاور دهان و حتی از طریق خون و لنف به ساختمان های دورتر می تواند با خطرات جدی تر همراه شود. بنابراین شناسایی، تشخیص و درمان زود هنگام و صحیح ضایعات پری اپيكال جهت اجتناب از خطرات بالقوه آنها الزامی است. در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت و شیوع بالای ضایعات پری اپيكال، به بررسی این ضایعات و گسترش عفونت های دندانی پرداخته شده است.
شرح مقاله: در این مطالعه، مقالات موجود در مورد نمای کلینیکی، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی و درمان ضایعات پری اپيكال و همچنین در مورد عفونت های گسترش یافته دندانی با جستجو در PubMed، EBSCO، ISC، Google Scholar در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: پریودنتیت پری اپيكال از شایع ترین بیماری های با منشأ دندانی است که نوع مزمن آن یاگرانولوم پری اپيكال، شایع تر از نوع حاد یا آبسه پری اپيكال می باشد. کیست رادیکولار نیز از عواقب گرانولوم پری اپيكال بوده که شایعترین کیست ادنتوژنیک می باشد. ضایعات التهابی با منشأ دندانی قادر به گسترش به مغز استخوان و ایجاد استئومیلیت هستند. همچنین این ضایعات در صورت عدم کنترل به موقع سبب بیماری های حاد و وخیم از جمله آبسه بافت نرم و سلولیت می شوند.
تشخیص به موقع ضایعات پری اپيكال منجر به کنترل راحت تر، درمان موفق تر و پیش آگهی بهتر می گردد.
کلید واژه ها: آبسه پری اپيكال، استئومیلیت، پریودنتیت پری اپيكال، کیستهای رادیکولار، گرانولوم پری اپيكال، سلولیت، سینوزیت
مقدمه
بیماری های پری اپيكال، نتیجه نهایی پالپیت های درمان نشده هستند که به طور کلی همه آنها را ضایعات پری اپيكال می نامند. همه ضایعات پری اپيكال روی یک طیف پاتولوژیک قرار دارند که قابل تبدیل شدن به یکدیگر بوده و می تواند حاد یا مزمن باشند (شکل1) (1). گسترش عفونت های دندانی به بافت های مجاور دهان و حتی از طریق خون و لنف به ساختمان های دورتر می تواند با خطرات جدی تر همراه شود. بنابراین شناسایی، تشخیص و درمان زود هنگام و صحیح ضایعات پری اپيكال جهت اجتناب از خطرات بالقوه آنها الزامی است. در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت و شیوع بالای ضایعات پری اپيكال، به بررسی این ضایعات و گسترش عفونت های دندانی پرداخته شده است. در این مطالعه، عمدتا ًتحقیقات انجام شده در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2012 در مورد نمای کلینیکی، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی و درمان ضایعات پری اپيكال و همچنین درمورد عفونت های گسترش یافته دندانی توسط جستجو در PubMed، EBSCO، ISC، Google Scholar مورد بررسی قرار گرفت.
پالپیت مزمن پالپیت حاد
پریودنتیت اپيكال
مزمن حاد
گرانولوم پری اپيكال آبسه پری اپيكال
ثانویه اولیه
کیست پری اپيكال
استئومیلیت
مزمن حاد
منتشر موضعی
پریوستئیت
آبسه سلولیت
شکل1. مراحل بیماریهای پری اپيكال و گسترش عفونتهای دندانی (1)
شرح مقاله:
پریودنتیت پری اپيكال (Apical Periodontitis)
پریودنتیت پری اپيكال، التهاب ناحیه پری اپيكال لیگامان پریودنتال است. از جمله ویژگی های خاص آن، تحلیل احتمالی استخوان مجاور و اپکس ریشه است که معمولاً با از بین رفتن منشأ تحریک برطرف می شوند. اکثر موارد ضایعات پری اپيكال، متعاقب نکروز پالپی ایجاد می شوند و دندان مبتلا غیر زنده می باشد و علائم به خوبی در یک دندان معین متمرکز است (3،2). در صورت زنده بودن دندان درگیر، پریودنتیت پری اپيكال در اثر مواردی از قبیل ترومای ملایم اکلوزالی، براکسیزم و اعمال فشار ناشی از درمان ارتودنسی ایجاد می شود (5،4).
خصوصیات کلی کلینیکی و رادیوگرافی:
اولین علامت کلینیکی ، حساسیت قابل توجه دندان به دق یا درد در حین گاز گرفتگی و جویدن غذاهای سفت می باشد.گاهی دندان در ساکت خود اندکی بلندتر به نظر می آید، اما در تمایز با پالپیت ها، سرما یا گرما سبب ایجاد درد یا تشدید درد نمی گردد (6و4). علایم بالینی بسته به حاد یا مزمن بودن ضایعه، ممکن است ملایم تا شدید باشد. در مواردی نیز ممکن است بدون علامت باشد (6). اولین علامت رادیوگرافی این ضایعه، وسیع شدن لیگامان پریودنتال در این ناحیه است.
درمان و پیش آگهی:
درمان پریودنتیت اپيكالی، درمان ریشه مناسب، رفع عامل عفونت و یا کشیدن دندان می باشد(6).
عوامل موثر در ایجاد ضایعات پری اپيكال
عوامل مختلفی در ایجاد ضایعات پری اپيكال نقش دارند که شامل میکروارگانیسم، اندوتوکسین ها، اگزوتوکسین ها، آنزیم ها و عوامل دفاعی میزبان می باشند. نقش میکروارگانیسم ها در ایجاد ضایعات پری اپيكال غیر قابل انکار است و شامل میکروارگانیسم های شایع حفره دهان مثل استرپتوک های ویریدانس، استرپتوکوک های همولیتیکوس، استرپتوکوک های غیر همولیتیک، استافیلوکوک اورئوس، ایشیرشیا کلی،کوکسی ها، باسیل های گرم منفی و اکتینومایکوز می باشد (10-6). لیپوپلی ساکاریدهای دیواره سلولی میکروارگانیسم های گرم منفی باعث تحریک سلولهای اندوتلیال عروق و ایجاد تعدادی میانجی های مولکولی از جمله اینترلوکین ها می شوند (12،11). میکروب های اندودنتیک آنزیم هایی از جمله کلاژناز، هیالورونیداز، فیبرینولیزین و پروتئازهای مختلف تولید می کنند که باعث تجزیه پروتئین های پلاسمایی مختلف مؤثردر انعقاد خون و دیگر سیستم های دفاعی بدن می شوند (12-10،6).
سلولهای دفاعی میزبان نقش مهمی در ایجاد پریودنتیت اپيكالی دارند. این سلولها شامل نوتروفیلها، لنفوسیتها، پلاسموسیتها و ماکروفاژها می باشند (12-10،6). از جمله رویدادهای پاتولوژیک مهم در این ضایعات، تحلیل استخوان و بافت های سخت دندانی است که عمدتاً استئوکلاستها و ادنتوکلاستها مسئول آن هستند. ادنتوکلاستها نیز متعلق به جمعیت استئوکلاستها بوده و از نظر ساختاری و هیستوشیمیایی به آنها شباهت دارند (15-13). اما در پریودنتیت مزمن، لنفوسیتها، پلاسموسیتها و ماکروفاژها غلبه دارند (17و16). از جمله سایتوکینهای مؤثر میتوان به (TNF)Tumor necrosis factor، اینترلوکینها(IL)، اینترفرونها، عوامل محرک کلونی سلولی و عوامل رشد اشاره کرد. از میان این سیتوکینها، IL1 و TNF مخصوصأ در ضایعات التهابی مزمن وجود دارند و مسئول بیشتر فعالیت جذب و تحلیل استخوان می باشند (19و18).
آنتی بادی های مترشحه از سلولهای التهابی نقش مهمی در ضایعات پری ایپکال دارند. غلظت ایمنوگلوبین G در این ضایعات تقریباً پنج برابر مخاط غیر التهابی دهان است. طبق مطالعات انجام شده، نقش سیستم فاگوسیتیک و ایمنی سلولی در پاتوژنز ایجاد ضایعات پری اپيكال

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی

دسته بندی: علوم پزشکی

تحقیق درباره بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی

محصول * تحقیق درباره بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
 
عنوان:
بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی
عنوان مکرری: بیماری های پری اپيكال و عفونت های دندانی
عنوان: بیماری های پری اپيكال و گسترش عفونت های دندانی
چکیده
مقدمه: بیماری های پری اپيكال دندانی، نتیجه نهایی پولپیت های درمان نشده یا نقصان درمان های ریشه هستند که به طور کلی همه آنها را ضایعات پری اپيكال می نامند. پولپیت های دندانی نیز نتیجه نهایی پوسیدگی های دندانی پیشرفته یا تروماهای شدید دندانی که پالپ را درگیر نموده اند، می باشند. گسترش عفونت های دندانی به بافت های مجاور دهان و حتی از طریق خون و لنف به ساختمان های دورتر می تواند با خطرات جدی تر همراه شود. بنابراین شناسایی، تشخیص و درمان زود هنگام و صحیح ضایعات پری اپيكال جهت اجتناب از خطرات بالقوه آنها الزامی است. در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت و شیوع بالای ضایعات پری اپيكال، به بررسی این ضایعات و گسترش عفونت های دندانی پرداخته شده است.
شرح مقاله: در این مطالعه، مقالات موجود در مورد نمای کلینیکی، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی و درمان ضایعات پری اپيكال و همچنین در مورد عفونت های گسترش یافته دندانی با جستجو در PubMed، EBSCO، ISC، Google Scholar در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: پریودنتیت پری اپيكال از شایع ترین بیماری های با منشأ دندانی است که نوع مزمن آن یاگرانولوم پری اپيكال، شایع تر از نوع حاد یا آبسه پری اپيكال می باشد. کیست رادیکولار نیز از عواقب گرانولوم پری اپيكال بوده که شایعترین کیست ادنتوژنیک می باشد. ضایعات التهابی با منشأ دندانی قادر به گسترش به مغز استخوان و ایجاد استئومیلیت هستند. همچنین این ضایعات در صورت عدم کنترل به موقع سبب بیماری های حاد و وخیم از جمله آبسه بافت نرم و سلولیت می شوند.
تشخیص به موقع ضایعات پری اپيكال منجر به کنترل راحت تر، درمان موفق تر و پیش آگهی بهتر می گردد.
کلید واژه ها: آبسه پری اپيكال، استئومیلیت، پریودنتیت پری اپيكال، کیستهای رادیکولار، گرانولوم پری اپيكال، سلولیت، سینوزیت
مقدمه
بیماری های پری اپيكال، نتیجه نهایی پالپیت های درمان نشده هستند که به طور کلی همه آنها را ضایعات پری اپيكال می نامند. همه ضایعات پری اپيكال روی یک طیف پاتولوژیک قرار دارند که قابل تبدیل شدن به یکدیگر بوده و می تواند حاد یا مزمن باشند (شکل1) (1). گسترش عفونت های دندانی به بافت های مجاور دهان و حتی از طریق خون و لنف به ساختمان های دورتر می تواند با خطرات جدی تر همراه شود. بنابراین شناسایی، تشخیص و درمان زود هنگام و صحیح ضایعات پری اپيكال جهت اجتناب از خطرات بالقوه آنها الزامی است. در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت و شیوع بالای ضایعات پری اپيكال، به بررسی این ضایعات و گسترش عفونت های دندانی پرداخته شده است. در این مطالعه، عمدتا ًتحقیقات انجام شده در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2012 در مورد نمای کلینیکی، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی و درمان ضایعات پری اپيكال و همچنین درمورد عفونت های گسترش یافته دندانی توسط جستجو در PubMed، EBSCO، ISC، Google Scholar مورد بررسی قرار گرفت.
پالپیت مزمن پالپیت حاد
پریودنتیت اپيكال
مزمن حاد
گرانولوم پری اپيكال آبسه پری اپيكال
ثانویه اولیه
کیست پری اپيكال
استئومیلیت
مزمن حاد
منتشر موضعی
پریوستئیت
آبسه سلولیت
شکل1. مراحل بیماریهای پری اپيكال و گسترش عفونتهای دندانی (1)
شرح مقاله:
پریودنتیت پری اپيكال (Apical Periodontitis)
پریودنتیت پری اپيكال، التهاب ناحیه پری اپيكال لیگامان پریودنتال است. از جمله ویژگی های خاص آن، تحلیل احتمالی استخوان مجاور و اپکس ریشه است که معمولاً با از بین رفتن منشأ تحریک برطرف می شوند. اکثر موارد ضایعات پری اپيكال، متعاقب نکروز پالپی ایجاد می شوند و دندان مبتلا غیر زنده می باشد و علائم به خوبی در یک دندان معین متمرکز است (3،2). در صورت زنده بودن دندان درگیر، پریودنتیت پری اپيكال در اثر مواردی از قبیل ترومای ملایم اکلوزالی، براکسیزم و اعمال فشار ناشی از درمان ارتودنسی ایجاد می شود (5،4).
خصوصیات کلی کلینیکی و رادیوگرافی:
اولین علامت کلینیکی ، حساسیت قابل توجه دندان به دق یا درد در حین گاز گرفتگی و جویدن غذاهای سفت می باشد.گاهی دندان در ساکت خود اندکی بلندتر به نظر می آید، اما در تمایز با پالپیت ها، سرما یا گرما سبب ایجاد درد یا تشدید درد نمی گردد (6و4). علایم بالینی بسته به حاد یا مزمن بودن ضایعه، ممکن است ملایم تا شدید باشد. در مواردی نیز ممکن است بدون علامت باشد (6). اولین علامت رادیوگرافی این ضایعه، وسیع شدن لیگامان پریودنتال در این ناحیه است.
درمان و پیش آگهی:
درمان پریودنتیت اپيكالی، درمان ریشه مناسب، رفع عامل عفونت و یا کشیدن دندان می باشد(6).
عوامل موثر در ایجاد ضایعات پری اپيكال
عوامل مختلفی در ایجاد ضایعات پری اپيكال نقش دارند که شامل میکروارگانیسم، اندوتوکسین ها، اگزوتوکسین ها، آنزیم ها و عوامل دفاعی میزبان می باشند. نقش میکروارگانیسم ها در ایجاد ضایعات پری اپيكال غیر قابل انکار است و شامل میکروارگانیسم های شایع حفره دهان مثل استرپتوک های ویریدانس، استرپتوکوک های همولیتیکوس، استرپتوکوک های غیر همولیتیک، استافیلوکوک اورئوس، ایشیرشیا کلی،کوکسی ها، باسیل های گرم منفی و اکتینومایکوز می باشد (10-6). لیپوپلی ساکاریدهای دیواره سلولی میکروارگانیسم های گرم منفی باعث تحریک سلولهای اندوتلیال عروق و ایجاد تعدادی میانجی های مولکولی از جمله اینترلوکین ها می شوند (12،11). میکروب های اندودنتیک آنزیم هایی از جمله کلاژناز، هیالورونیداز، فیبرینولیزین و پروتئازهای مختلف تولید می کنند که باعث تجزیه پروتئین های پلاسمایی مختلف مؤثردر انعقاد خون و دیگر سیستم های دفاعی بدن می شوند (12-10،6).
سلولهای دفاعی میزبان نقش مهمی در ایجاد پریودنتیت اپيكالی دارند. این سلولها شامل نوتروفیلها، لنفوسیتها، پلاسموسیتها و ماکروفاژها می باشند (12-10،6). از جمله رویدادهای پاتولوژیک مهم در این ضایعات، تحلیل استخوان و بافت های سخت دندانی است که عمدتاً استئوکلاستها و ادنتوکلاستها مسئول آن هستند. ادنتوکلاستها نیز متعلق به جمعیت استئوکلاستها بوده و از نظر ساختاری و هیستوشیمیایی به آنها شباهت دارند (15-13). اما در پریودنتیت مزمن، لنفوسیتها، پلاسموسیتها و ماکروفاژها غلبه دارند (17و16). از جمله سایتوکینهای مؤثر میتوان به (TNF)Tumor necrosis factor، اینترلوکینها(IL)، اینترفرونها، عوامل محرک کلونی سلولی و عوامل رشد اشاره کرد. از میان این سیتوکینها، IL1 و TNF مخصوصأ در ضایعات التهابی مزمن وجود دارند و مسئول بیشتر فعالیت جذب و تحلیل استخوان می باشند (19و18).
آنتی بادی های مترشحه از سلولهای التهابی نقش مهمی در ضایعات پری ایپکال دارند. غلظت ایمنوگلوبین G در این ضایعات تقریباً پنج برابر مخاط غیر التهابی دهان است. طبق مطالعات انجام شده، نقش سیستم فاگوسیتیک و ایمنی سلولی در پاتوژنز ایجاد ضایعات پری اپيكال

دانلود + ادامه مطلب

گسترش اعتیاد

دسته بندی: علوم پایه

گسترش اعتیاد

محصول * گسترش اعتیاد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
 
فهرست مطالب
گسترش اعتیاد
تلفات مواد مخدر
تاریخچه اعتیاد و انواع آن
ورود آن به ایران
انواع مواد مخدر
فریفتگان آن
در جستجوی پناهندگی
مد بودن مصرف مواد مخدر
معتادی داستان خود را بازگو می کند
مولد ناهنجاری ها
مضرات بدنی
روابط اعتیاد با مرگ جنین
خسارت روحی و روانی
از دیدگاه فقه اسلامی
خسارت فردی
از دیدگاه قرآن
راه پیکار با اعتیاد
دشواری معالجه
هدف تحقیق:
هدف از پژوهش کار بر روی شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان، الکل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه کشورمان به خصوص اولیاء و مربیان می باشند.
اعتیاد داستان تلخ زندگی انسان هایی است که خود را پای آتش پیر می سازند و در جهنم تخدیر می سوزند و ندای باطنی خود را گسترش به گوش انسان های سالم و بیدار می رسانند و آنان را به نجات و دستگیری خود فرا می خوانند هرچند که نواهای آنان دیرتر آغاز گردیده است و این دعوت خالصانه ایست از جوانان و افراد سالمی که گاهی درباره اعتیاد می اندیشند و هیجانات دوران بلوغ و تبلیغات مسموم، دود اعتیاد را با مشام آنان نیز مانوس می سازد.
تلفات مواد مخدر:
تنها اجتماع مانیست که از این مواد مخدر می نالد بلکه این پودرها و گرده های سفید و لعنتی در کشورهای مختلف جهان رخنه افکنده است و از

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212